EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 16, 2012

Економіка

А. А. Олешко

к. е. н., доцент кафедри міжнародної економіки та підприємництва, Національний університет державної податкової служби України

ЗАОЩАДЖЕННЯ ТА ІНВЕСТИЦІЇ ЯК ЧИННИКИ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ

А. М. Чушак-Голобородько

аспірант кафедри фінансів, Національний університет "Львівська політехніка"

ФАКТОРИ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ МОДЕЛЕЙ МОТИВУВАННЯ СУБ'ЄКТІВ КРЕАТИВНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

М. П. Буковинська

д. е. н., профессор, Національний університет харчових технологій

ТЕХНОЛОГІЯ ПІДБОРУ ПЕРСОНАЛУ: КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ НАПРЯМ РОЗВИТКУ ХЕДХАНТІНГУ

О. М. Грабчук

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ У ПІДВИЩЕННІ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ В УКРАЇНІ

С. О. Ареф'єв

к. е. н., ст. викл., Українська інженерно-педагогічна академія

ЛОГІСТИЧНА СИСТЕМА ПІДПРИЄМСТВА

Н. Ш. Балабекова

преподаватель, Азербайджанский государственный экономический университет

ТАМОЖЕННАЯ СИСТЕМА И РЕГУЛИРОВАНИЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Н. М. Гуляєва

к. е. н., професор, Київський національний торговельно-економічний університет

А. В. Охотніков

аспірант, Київський національний торговельно-економічний університет

КОНТРАКТИ В НЕОІНСТИТУЦІОНАЛЬНІЙ ТЕОРІЇ

С. О. Тульчинська

к. е. н., доцент, Національний технічний університет України "КПІ"

РОЗВИТОК ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО-ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ РЕГІОНІВ В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ

О. В. Марковський

к. е. н., доцент кафедри фінансів і кредиту, Класичний приватний університет

О. А. Миронов

аспірант, Класичний приватний університет

ЗНИЖЕННЯ РИЗИКУ КРЕДИТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ПОСЛУГ

С. М. Мацола

к. е. н., доцент кафедри менеджменту і маркетингу, Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника

ОСОБЛИВОСТІ ПЛАНУВАННЯ ПРИБУТКУ ГАЗОРОЗПОДІЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

С. В. Рівчаченко

аспірант, ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

ОСНОВНІ ЗАСАДИ НОВОВВЕДЕНЬ ДО СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ

О. Є. Зарічук

пошукач, Інститут економіки та прогнозування НАН України

ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ

Ю. В. Буднікова

ассистент, аспірант кафедри економіки, Харківський національний університет будівництва та архітектури

ЕВОЛЮЦІЯ КАТЕГОРІЇ "ЕНТРОПІЯ" В ЕКОНОМІЦІ

М. М. Вуйців

аспірант, КНУ імені Тараса Шевченка

МОДЕРНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ КОНТРОЛІНГУ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Н. В. Кочеткова

аспирант, асистент кафедры экономической теории, региональной политики и управления, Национальная академия природоохранного и курортного строительства, г. Симферополь

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ СНИЖЕНИЯ ВНУТРИРЕГИОНАЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ

І. В. Крючкова

доцент каф. загальнонаукових і економічних дисциплін, заст. дир. Стахановського відділення, Інститут післядипломної освіти і дистанційного навчання, Східноукраїнський нац. університет ім. В. Даля

АВТОМАТИЗАЦІЯ ЛОГІСТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ — ЧИННИК ЗНИЖЕННЯ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА

О. М. Осадча

здобувач, Національний авіаційний університет

НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ КОНКУРЕНТНОГО СТАТУСУ АВІАКОМПАНІЙ

С. В. Хлопяк

асистент кафедри готельно-ресторанного та туристичного бізнесу, Київський національний торговельно-економічний університет

ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ТУРИСТИЧНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ В УМОВАХ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮЮЧОГО ВПЛИВУ

А. П. Миргородська

аспірант, Європейський університет, м. Київ

ВИЗНАЧЕННЯ НОВИХ ПАРАМЕТРІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЛІСОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Р. В. Бусел

аспірант, Луцький національний технічний університет

ПЕРЕДУМОВИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕСІЙНИХ ВІДНОСИН У ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОМУ ГОСПОДАРСТВІ

А. В. Кара

аспірант, Донецький державний університет управління

СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ В ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОМУ ГОСПОДАРСТВІ

О. О. Сініцин

магістр з міжнародної економіки, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

ІНТЕРНАЛЬНІ ДЖЕРЕЛА ФОРМУВАННЯ КАПІТАЛУ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ У СУЧАСНИХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

А. І. Шаповал

головний бухгалтер, ВАТ "Черкасигаз"

ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМИ ОБЛІКУ НЕПОВНИХ ЗАТРАТ У НАФТОГАЗОВІЙ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

Ю. О. Пунін

магістр економіки, Київський національний економічний університет

ФУНКЦІЇ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОДАЖ НА ПРОМИСЛОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ

С. О. Кравченко

д. держ. упр., доцент, професор кафедри управління суспільним розвитком, Національна академія державного управління при Президентові України

Т. В. Якименко

головний консультант управління організаційно-методичної роботи Секретаріату Центральної виборчої комісії

УЗАГАЛЬНЕННЯ СВІТОВОГО ДОСВІДУ ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ: ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ

М. В. Вишиванюк

к. е. н., Голова Івано-Франківської обласної ради

ФОРМУВАННЯ МЕЗО-РІВНЯ СИСТЕМИ СТРАТЕГІЧНОГО ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

Ю. О. Литвин

к. е. н., докторант, Дніпропетровський державний аграрний університет

ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА СІЛЬСЬКИХ ТОВАРОВИРОБНИКІВ ЗА ЇХ ПЕРЕХОДУ ВІД ДЕПРИСИВНОГО СТАНУ ДО СТАЛОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

Ж. Д. Анпілогова

к. е. н., Академія муніципального управління

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПРИНЦИПИ МОДЕРНІЗАЦІЇ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

О. С. Данишенко

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України

ПОНЯТІЙНО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

Г. В. Коваль

кандидат політичних наук, доцент, ЧДУ імені Петра Могили

ПРОБЛЕМИ МОЛОДІ НА РИНКУ ПРАЦІ

О. О. Підмогильний

аспірант, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО ТА ПРАВОВОГО СТАТУСУ ПДПРИЄМСТВ ЯК ЗАМОВНИКІВ ЗАКУПІВЕЛЬ В УКРАЇНІ

В. С. Дроник

здобувач кафедри державного управління і менеджменту, НАДУ при Президентові України

ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ НА ПРИКЛАДІ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОГО АГЕНТСТВА РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

О. В. Вовк

аспірант, Академія державного управління при Президентові України

ПРО ОСОБЛИВОСТІ ЛІЦЕНЗУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В США

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 458-10-73, (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Економіка

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Норд Г. Л.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, професор, професор кафедри фінансів і кредиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Великий Ю. В.

д.е.н., професор кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Гайдуцький І.П.

к.е.н., науковий співробітник науково-дослідної лабораторії менеджменту ФММ НТУУ “КПІ”

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Денисенко М. П.

д.е.н., професор, професор кафедри Київського національного університету технологій та дизайну

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин З. О.

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С.В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Федоренко С. В.

доцент кафедри інформаційних систем і технологій ІПК ДСЗУ, академік академії будівництва України, к.т.н., доцент

Фролова Т. О.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Чорна Л. О.

д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів оподаткування і підприємництва Вінницького інституту конструювання одягу та підприємництва

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"

Державне управління

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бистряков І. К.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонов А. В.

д.держ.упр., доцент кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Беглиця В. П.

д.держ.упр., доцент, проректор з наукової роботи Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Великий Ю. В.

д.е.н., профессор Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Академії муніципального управління

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Євтушенко О. Н.

д.політ.н., професор, завідувач кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Міщенко К. С.

к. н. з держ. упр., доцент кафедри публічного управління та адміністрування Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С. В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Стоян О. Ю.

д.держ.упр., в.о. завідувача кафедри, доцент кафедри менеджменту Чорноморського національного університету імені Петра Могили