Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 16, 2012

Економіка

А. А. Олешко

к. е. н., доцент кафедри міжнародної економіки та підприємництва, Національний університет державної податкової служби України

ЗАОЩАДЖЕННЯ ТА ІНВЕСТИЦІЇ ЯК ЧИННИКИ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ

А. М. Чушак-Голобородько

аспірант кафедри фінансів, Національний університет "Львівська політехніка"

ФАКТОРИ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ МОДЕЛЕЙ МОТИВУВАННЯ СУБ'ЄКТІВ КРЕАТИВНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

М. П. Буковинська

д. е. н., профессор, Національний університет харчових технологій

ТЕХНОЛОГІЯ ПІДБОРУ ПЕРСОНАЛУ: КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ НАПРЯМ РОЗВИТКУ ХЕДХАНТІНГУ

О. М. Грабчук

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ У ПІДВИЩЕННІ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ В УКРАЇНІ

С. О. Ареф'єв

к. е. н., ст. викл., Українська інженерно-педагогічна академія

ЛОГІСТИЧНА СИСТЕМА ПІДПРИЄМСТВА

Н. Ш. Балабекова

преподаватель, Азербайджанский государственный экономический университет

ТАМОЖЕННАЯ СИСТЕМА И РЕГУЛИРОВАНИЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Н. М. Гуляєва

к. е. н., професор, Київський національний торговельно-економічний університет

А. В. Охотніков

аспірант, Київський національний торговельно-економічний університет

КОНТРАКТИ В НЕОІНСТИТУЦІОНАЛЬНІЙ ТЕОРІЇ

С. О. Тульчинська

к. е. н., доцент, Національний технічний університет України "КПІ"

РОЗВИТОК ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО-ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ РЕГІОНІВ В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ

О. В. Марковський

к. е. н., доцент кафедри фінансів і кредиту, Класичний приватний університет

О. А. Миронов

аспірант, Класичний приватний університет

ЗНИЖЕННЯ РИЗИКУ КРЕДИТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ПОСЛУГ

С. М. Мацола

к. е. н., доцент кафедри менеджменту і маркетингу, Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника

ОСОБЛИВОСТІ ПЛАНУВАННЯ ПРИБУТКУ ГАЗОРОЗПОДІЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

С. В. Рівчаченко

аспірант, ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

ОСНОВНІ ЗАСАДИ НОВОВВЕДЕНЬ ДО СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ

О. Є. Зарічук

пошукач, Інститут економіки та прогнозування НАН України

ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ

Ю. В. Буднікова

ассистент, аспірант кафедри економіки, Харківський національний університет будівництва та архітектури

ЕВОЛЮЦІЯ КАТЕГОРІЇ "ЕНТРОПІЯ" В ЕКОНОМІЦІ

М. М. Вуйців

аспірант, КНУ імені Тараса Шевченка

МОДЕРНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ КОНТРОЛІНГУ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Н. В. Кочеткова

аспирант, асистент кафедры экономической теории, региональной политики и управления, Национальная академия природоохранного и курортного строительства, г. Симферополь

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ СНИЖЕНИЯ ВНУТРИРЕГИОНАЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ

І. В. Крючкова

доцент каф. загальнонаукових і економічних дисциплін, заст. дир. Стахановського відділення, Інститут післядипломної освіти і дистанційного навчання, Східноукраїнський нац. університет ім. В. Даля

АВТОМАТИЗАЦІЯ ЛОГІСТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ — ЧИННИК ЗНИЖЕННЯ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА

О. М. Осадча

здобувач, Національний авіаційний університет

НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ КОНКУРЕНТНОГО СТАТУСУ АВІАКОМПАНІЙ

С. В. Хлопяк

асистент кафедри готельно-ресторанного та туристичного бізнесу, Київський національний торговельно-економічний університет

ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ТУРИСТИЧНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ В УМОВАХ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮЮЧОГО ВПЛИВУ

А. П. Миргородська

аспірант, Європейський університет, м. Київ

ВИЗНАЧЕННЯ НОВИХ ПАРАМЕТРІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЛІСОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Р. В. Бусел

аспірант, Луцький національний технічний університет

ПЕРЕДУМОВИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕСІЙНИХ ВІДНОСИН У ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОМУ ГОСПОДАРСТВІ

А. В. Кара

аспірант, Донецький державний університет управління

СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ В ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОМУ ГОСПОДАРСТВІ

О. О. Сініцин

магістр з міжнародної економіки, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

ІНТЕРНАЛЬНІ ДЖЕРЕЛА ФОРМУВАННЯ КАПІТАЛУ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ У СУЧАСНИХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

А. І. Шаповал

головний бухгалтер, ВАТ "Черкасигаз"

ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМИ ОБЛІКУ НЕПОВНИХ ЗАТРАТ У НАФТОГАЗОВІЙ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

Ю. О. Пунін

магістр економіки, Київський національний економічний університет

ФУНКЦІЇ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОДАЖ НА ПРОМИСЛОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ

С. О. Кравченко

д. держ. упр., доцент, професор кафедри управління суспільним розвитком, Національна академія державного управління при Президентові України

Т. В. Якименко

головний консультант управління організаційно-методичної роботи Секретаріату Центральної виборчої комісії

УЗАГАЛЬНЕННЯ СВІТОВОГО ДОСВІДУ ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ: ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ

М. В. Вишиванюк

к. е. н., Голова Івано-Франківської обласної ради

ФОРМУВАННЯ МЕЗО-РІВНЯ СИСТЕМИ СТРАТЕГІЧНОГО ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

Ю. О. Литвин

к. е. н., докторант, Дніпропетровський державний аграрний університет

ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА СІЛЬСЬКИХ ТОВАРОВИРОБНИКІВ ЗА ЇХ ПЕРЕХОДУ ВІД ДЕПРИСИВНОГО СТАНУ ДО СТАЛОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

Ж. Д. Анпілогова

к. е. н., Академія муніципального управління

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПРИНЦИПИ МОДЕРНІЗАЦІЇ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

О. С. Данишенко

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України

ПОНЯТІЙНО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

Г. В. Коваль

кандидат політичних наук, доцент, ЧДУ імені Петра Могили

ПРОБЛЕМИ МОЛОДІ НА РИНКУ ПРАЦІ

О. О. Підмогильний

аспірант, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО ТА ПРАВОВОГО СТАТУСУ ПДПРИЄМСТВ ЯК ЗАМОВНИКІВ ЗАКУПІВЕЛЬ В УКРАЇНІ

В. С. Дроник

здобувач кафедри державного управління і менеджменту, НАДУ при Президентові України

ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ НА ПРИКЛАДІ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОГО АГЕНТСТВА РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

О. В. Вовк

аспірант, Академія державного управління при Президентові України

ПРО ОСОБЛИВОСТІ ЛІЦЕНЗУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В США

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент