EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 16, 2013

Економіка

В. П. Приходько

д. е. н., с. н. с., заступник Голови Закарпатської обласної державної адміністрації

ІНВЕСТИЦІЙНА БЕЗПЕКА ЯК ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК ПОДОЛАННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ

V. Prikhodko

PhD, Senior Scientist, Deputy Head of the Transcarpathian Regional State Administration

INVESTMENT SECURITY AS AN IMPORTANT FACTOR OF OVERCOMING THE FINANCIAL AND ECONOMIC CRISIS

С. В. Князь

д. е. н., доцент, доцент кафедри екологічної політики і менеджменту природоохоронної діяльності, Національний університет "Львівська політехніка"

Н. М. Байдала

аспірант кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет "Львівська політехніка"

Н. Ю. Мирощенко

аспірант кафедри економіки підприємства та інвестицій, Національний університет "Львівська політехніка"

ОЦІНЮВАННЯ ФАКТОРІВ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА РОЗВИТОК ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СУБ'ЄКТІВ ЕКОЛОГО-ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ

S. Knyaz'

Dr., associate professor, Department of ecological policy and management of environmental activities , National University "Lviv Polytechnic"

N. Baydala

Post-graduate student, Department of Management and International Business, National University "Lviv Polytechnic"

N. Myroshchenko

Post-graduate student, Department of economics and investments, National University "Lviv Polytechnic"

EVALUATION OF FACTORS, WHICH INFLUENCE THE DEVELOPMENT OF EXPORT POTENTIAL AS IT PERTAINS TO SUBJECTS IN ECOLOGICAL-INVESTMENT PROJECTS

А. І. Гулей

к. е. н., в. о. доцента кафедри фінансових операцій, Банковні інститут висока школа, а. с., м. Київ

СУТНІСТЬ І ЕКОНОМІЧНА ПРИРОДА ІНВЕСТИЦІЙ ТА ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ

А. Guley

candidate of economic sciences, acting associate professors of the Department of financial operations, Banking Institute University

ESSENCE AND ECONOMIC NATURE OF INVESTMENTS AND INVESTMENT PROCESS

Ю. М. Сафонов

д. е. н., професор, академік АЕН України, Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

В. Г. Євтєєва

здобувач, Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

ПРО МЕХАНІЗМИ ЗАЛУЧЕННЯ ТА ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙ У БУДІВНИЦТВО ЖИТЛА В УКРАЇНІ

Y. Safonov

Doctor of Economics, Professor, Academy of Economic Sciences, Ukraine State university "Kyiv National Economic University named Vadym Hetman

V. Evteeva

аpplicant, Ukraine State university "Kyiv National Economic University named Vadym Hetman

MECHANISMS OF ENGAGEMENT AND RESOURCES INVESTMENT FINASUVANNYA BUDIVNTSTVO HOUSING IN UKRAINE

В. В. Папп

д. е. н., доцент, професор кафедри фінансів та банківської справи, ДВНЗ "Ужгородський національний університет"

Н. В. Бошота

здобувач кафедри економіки, менеджменту та маркетингу, ДВНЗ "Ужгородський національний університет"

ІННОВАЦІЙНА ІНФРАСТРУКТУРА ПІДТРИМКИ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ: СТАН, ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

V. Papp

Doctor of Economics, associate professor, professor of department of finances and banking, Uzhgorod national university

N. Boshota

Аpplicant of department of economy, management and marketing, Uzhgorod national university

INNOVATIVE INFRASTRUCTURE OF SUPPORT OF SMALL ENTERPRISE IN UKRAINE: THE STATE, TENDENCIES AND PROSPECTS

К. В. Павлов

д. э. н., профессор, проректор по научной работе, Ижевский институт управления, зав. кафедрой экономики Камского института гуманитарных и инженерных технологий

ПАТОИНСТИТУТЫ, ПАТОИНСТИТУЦИОНАЛИЗМ И МОДЕРНИЗАЦИЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ

K. Pavlov

Doctor of Economics, professor, vicerector for scientific work of the Izhevsk institute of management, department chair of economy Kamsky institute of humanitarian and engineering technologies

PATOINSTITUTY, PATOINSTITUTSIONALIZM AND MODERNIZATION OF THE RUSSIAN ECONOMY

А. И. Рогач

д. э. н., профессор, заведующий кафедры международных финансов, Институт международных отношений, Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко

Азар Джалилов

аспирант кафедры международных финансов, Институт международных отношений, Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко

СУЩНОСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КАТЕГОРИИ "СИСТЕМА МЕЖДУНАРОДНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ КОРПОРАЦИЙ"

Г. О. Шамборовський

к. е. н., доцент кафедри міжнародних економічних відносин, Львівський національний університет імені Івана Франка

РОЗВИТОК КЕЙНСІАНСТВА ТА ВІДРОДЖЕННЯ ЛІБЕРАЛІЗМУ В XX СТ.

G. Shamborovskyi

Ph.D in Economics, Assistant Professor, Department of International Economic Relations, Ivan Franko National University of Lviv

THE DEVELOPMENT OF KEYNESIANISM AND THE REVIVAL OF LIBERALISM IN THE TWENTIETH CENTURY

О. В. Пирог

к. е. н., доц., здобувач кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет "Львівська політехніка"

ФАКТОРНА МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ В УМОВАХ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОГО СУСПІЛЬСТВА

O. Pyrog

PhD in Economic Sciences, Associate Professor, PhD of Department of Management and International Business, Lviv Polytechnic National University, Lviv

FACTOR MODEL OF NATIONAL ECONOMY OF UKRAINE AT POSTINDUSTRIAL SOCIETY

В. Ю. Худолей

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту організацій, міжнародний науково-технічний університет імені Юрія Бугая, м. Київ

ФОРМУВАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОГО ПАСПОРТУ РЕГІОНАЛЬНОГО ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

V. Khudoley

candidate of economic sciences, associate professor, associate professor of department of management of organizations, international scientific and technical university of the name of Yurij Bugaya, city Kyiv

FORMING POWER THE PASSPORT OF REGIONAL INDUSTRIAL COMPLEX OF UKRAINE

Т. М. Кушнір

к. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу, Львівський національний університет імені Івана Франка

КРЕДИТНА КООПЕРАЦІЯ В СУСПІЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОМУ ЖИТТІ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ НА РУБЕЖІ ХІХ—ХХ СТОЛІТЬ

T. Kushnir

candidate of economic sciences, associate professor, associate professor of department of marketing, Ivan Franko National University of L'viv

CREDIT CO-OPERATION IS IN SOCIAL-ECONOMIC LIFE OF WESTERN UKRAINE ON THE BORDER OF XIX-XX OF AGES

Г. М. Яровенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної кібернетики, Державний вищий навчальний заклад "Українська академія банківської справи Національного банку України", м. Суми

РОЗРОБКА СИСТЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОГО САМООБСЛУГОВУВАННЯ ДЛЯ ВИКЛАДАЧІВ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

G. Yarovenko

PhD, docent, Associate Professor of the Economic Cybernetics Department, Higher Educational Institution "Ukrainian Academy of Banking of the National Bank of Ukraine", Sumy

INFORMATION SYSTEM DEVELOPMENT FOR SELF-SERVICE OF UNIVERSITY TEACHERS

Н. М. Ришняк

к. е. н., доцент кафедри економічної теорії, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв

ШЛЯХИ ДОСЯГНЕННЯ ІНТЕНСИВНОГО ВІДТВОРЕННЯ НА БАЗІ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОПЛАТИ ПРАЦІ

N. Rishnyak

Ph.D., assistant professor of economics, National University of Shipbuilding named after admiral Makarov, Nikolaev

WAYS TO ACHIEVE INTENSIVE REPRODUCTION ON THE BASIS OF IMPROVING THE ORGANIZATION OF LABOR PAYMENT

Л. С. Селіверстова

к. е. н., доцент кафедри менеджменту сфери послуг, КНУТД

ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ У СИСТЕМІ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

L. Seliverstova

PhD, assistant professor of management services, KNUTD

A FINANCIAL MECHANISM IS IN THE SYSTEM OF CORPORATE MANAGEMENT

Гусейнова Ламия Маваддин кызы

диссертант, Азербайджанский государственный экономического университет

НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА АЗЕРБАЙДЖАНА: ОТ ПРОБЛЕМ — К РЕШЕНИЯМ

Huseynova Lamiya Mavaddin

Graduate student, Azerbaijan State Economic University

TAX SYSTEM OF AZERBAIJAN: FROM THE PROBLEMS — TO SOLUTIONS

Р. І. Шевченко-Перепьолкіна

аспірант кафедри економіки та управління національним господарством, Одеський національний економічний університет

ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ ВЗАЄМОДІЇ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ І МАЛОГО БІЗНЕСУ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

R. Shevchenko-Perepolkina

postgraduate student of the Economics and National Production Management Department, Odessa National Economic University

FINANCIAL ASPECTS OF INTERACTION OF BANKING INSTITUTIONS AND SMALL BUSINESS: CURRENT STATE AND DEVELOPMENT PROSPECTS

Т. В. Луцька

к. е. н., доцент кафедри прикладної економіки Національного університету харчових технологій, м. Київ

Р. В. Кушнір

бакалавр Національного університету харчових технологій, м. Київ

ДИВЕРСИФІКАЦІЯ: ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ

Т. Lutskaya

Associate Professor Ph.D., National University of Food Technologies

R. Kushnіr

Bachelor, National University of Food Technologies

DIVERSIFICATION: FEATURES ENTERPRISE DEVELOPMENT

Д. О. Лихитченко

аспірант, Інститут економіко-правових досліджень Національної Академії Наук України

ФОРМИ І ФАКТОРИ ПРОСТОРОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

D. Lyhytchenko

graduate, Institute of Economic and Legal Research of the National Academy of Science Ukraine

FORMS AND FACTORS OF SPATIAL ORGANIZATION OF REGIONAL ECONOMY

Л. О. Мельникова

аспірант, Державна навчально-наукова установа "Академія фінансового управління"

МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД СЕРЕДНЬОСТРОКОВОГО ПЛАНУВАННЯ БЮДЖЕТНИХ НАДХОДЖЕНЬ ВІД ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВ

L. Melnikova

aspirant, State Educational and Financial facility "Academy of Financial Management"

INTERNATIONAL EXPERIENCE OF MEDIUM-TERM BUDGET REVENUE FROM CORPORATE TAX INCOME PLANNING

О. Ю. Терещенко

аспірант, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

СПЕЦИФІКА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ СУБ'ЄКТІВ РЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ

O. Tereshchenko

candidate, Poltava National Technical University named after Yuriy Kondratyuk

SPECIFICITY OF INFORMATIZATION REGIONAL MANAGEMENT ENTITIES

О. О. Константинова

аспірант кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

ГЛОБАЛЬНА ФІНАНСОВА НЕСТАБІЛЬНІСТЬ: ВАРІАТИВНІСТЬ ПІДХОДІВ ДО ТРАКТУВАННЯ

O. Konstantinova

Postgraduate Student of the International Finance Department, SHEI "Vadym Hetman Kyiv National Economic University"

THE GLOBAL FINANCIAL INSTABILITY: VARIANCE OF INTERPRETATION APPROACHES

В. Є. Скоцик

к. с.-г. н., доцент, Білоцерківський національний аграрний університет

РОЗВИТОК МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ — ОСНОВА ПІДВИЩЕННЯ ВИРОБНИЦТВА МОЛОКА В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

V. Skotsyk

candidate of agricultural Science, National Agrarian University, Bila Tserkva

THE DEVELOPMENT OF LOGISTICS — THE BASIS OF INCREASING MILK PRODUCTION IN AGRICULTURAL ENTERPRISES

А. М. Заіка

аспірант кафедри фінансів та кредиту, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

ІНФРАСТРУКТУРА ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОМОГОСПОДАРСТВ

A. Zaika

graduate student of finance and credit, Kharkiv National University named by V.N. Karazina, Kharkіv

INFRASTRUCTURE OF FINANCIAL PROVISION OF HOUSEHOLDS

Г. П. Трегубенко

старший викладач кафедри державного управління і права, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

О. І. Єфіменко

студентка третього курсу санітарно-технічного факультету, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

ВПЛИВ ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНИХ УСТАНОВОК НА РЕАЛІЗАЦІЮ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ В УКРАЇНІ

H. Tregubenko

senior lecturer of Chair of Public administration and law, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University

O. Efimenko

third-year student of sanitary faculty, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University

THE INFLUENCE OF HEAT-AND-POWER ENGINEERING INSTALLATIONS ON REALIZATION OF LEGAL PROTECTION OF ATMOSPHERIC AIR IN UKRAINE

Г. В. Дмитренко

д. держ. упр., директор департаменту регулювання та нагляду за кредитними установами та бюро кредитних історій національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

ОСНОВНІ ЗМІНИ ЗАКОНОДАВЧИХ ІНІЦІАТИВ У СФЕРІ РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

G. Dmitrenko

Doctorate in Public Administration, Director of Regulation and Supervision of credit institutions and National Bureau of Credit Histories Commission provides state regulation the areas of financial services

MAJOR CHANGES LEGISLATIVE INITIATIVES IN THE FIELD OF FINANCIAL SERVICES REGULATION

В. В. Узунов

к. е. н., доцент, ректор, Університет економіки та управління

ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ІННОВАЦІЙНО-ВІДТВОРЮВАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНІВ

V. Uzunov

Ph.D., Associate Professor, Rector, University of Economics and Management

BASES OF FORMING OF MECHANISM OF STATE ADMINISTRATION BY DEVELOPMENT OF INNOVATIVE AND REPRODUCTION REGIONS' POTENTIAL

І. Л. Гасюк

к. фіз. вих., доцент, завідувач кафедри фізичної культури та спорту, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія

ОЦІНКА РОЗВИТКУ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ В СИСТЕМІ ОЦІНКИ СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

I. Gasuyk

managing chair physical training and valueology, PhD in philosophies, docent.

ESTIMATION OF DEVELOPMENT OF PHYSICAL TRAINING AND SPORTS IN SYSTEM OF AN ESTIMATION OF SOCIAL SAFETY OF UKRAINE

І. М. Мажак

к. соц. н., ст. викладач Школи охорони здоров'я, Національний університет "Києво-Могилянська академія", м. Київ

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ БОРОТЬБИ З ОНКОЛОГІЧНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ

I. Mazhak

PhD in Sociology, Senior Lecturer of School of Public Health, National University of "Kyiv-Mohyla Academy", Kyiv

SOME ASPECTS OF PUBLIC ADMINISTRATION IN THE FIELD OF CANCER CONTROL

С. Г. Нездоймінов

к. е. н., доцент кафедри економіки та управління туризмом, Одеський національний економічний університет

О. С. Пєклун

старший викладач кафедри управління проектами, Одеський регіональний інститут управління НАДУ при Президентові України

ІНСТИТУЦІЙНІ ЧИННИКИ СОЦІАЛЬНО- ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СФЕРИ ТУРИЗМУ

S. Nezdoyminov

Ph.D., Associate Professor of Economics and Tourism Management, National Economic University Odessa

O. Pyeklun

senior lecturer in project management, Odessa Regional Institute of Management NAPA the President of Ukraine

INSTITUTIONAL FACTORS OF SOCIO — ECONOMIC GROWTH OF REGIONAL TOURISM SECTOR

Ю. Ю. Гурбик

здобувач кафедри адміністративного менеджменту, Класичний приватний університет

АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ РОЗВИТКУ РЕКРЕАЦІЙНО-ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Y. Gurbik

Researcher of the Department of Administrative Management, Classic Private University

ANALYSIS OF THE CURRENT STATE OF DEVELOPMENT OF RECREATION AND TOURISM BUSINESSES UKRAINE IN THE REGULATION

Ф. В. Узунов

к. е. н., доцент, перший проректор, Університет економіки та управління

ПОКРАЩЕННЯ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В ГАЛУЗЯХ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

F. Uzunov

Ph.D., associate Professor, first Pro-rector of the University of Economics and management

IMPROVEMENT OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIPS IN INFRASTRUCTURE SECTORS OF UKRAINE

Т. Г. Зотова

аспірант кафедри права і законотворчого процесу, Національна академія державного управління при Президентові України

ПИТАННЯ УДОСКОНАЛЕННЯ СТРУКТУРИ АПАРАТУ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ У КОНТЕКСТІ СВІТОВОГО ДОСВІДУ

T. Zotova

the department of law and law process aspirant, The National Academy of Public Administration, the President of Ukraine

THE VERKHOVNA RADA OF UKRAINE SEKRETARIATE STRUCTURE IMPROVING DIRECTION

Є. А. Вилгін

аспірант, Академія муніципального управління

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ

E. Vylhin

graduate, Academy of Municipal Management

BASIC PRINCIPLES OF STATE POLICY INNOVATION

В. М. Черба

здобувач, Академія муніципального управління

ВИКОРИСТАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ПІДХОДІВ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНИХ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СФЕРОЮ КУЛЬТУРИ

V. Cherba

Researcher, Academy of Municipal Management

USE OF THE EUROPEAN APPROACHES TO ECONOMIC MECHANISMS OF GOVERNMENT FIELD OF CULTURE

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 458-10-73, (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Економіка

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Норд Г. Л.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, професор, професор кафедри фінансів і кредиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Великий Ю. В.

д.е.н., професор кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Гайдуцький І.П.

к.е.н., науковий співробітник науково-дослідної лабораторії менеджменту ФММ НТУУ “КПІ”

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Денисенко М. П.

д.е.н., професор, професор кафедри Київського національного університету технологій та дизайну

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин З. О.

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С.В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Федоренко С. В.

доцент кафедри інформаційних систем і технологій ІПК ДСЗУ, академік академії будівництва України, к.т.н., доцент

Фролова Т. О.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Чорна Л. О.

д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів оподаткування і підприємництва Вінницького інституту конструювання одягу та підприємництва

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"

Державне управління

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бистряков І. К.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонов А. В.

д.держ.упр., доцент кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Беглиця В. П.

д.держ.упр., доцент, проректор з наукової роботи Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Великий Ю. В.

д.е.н., профессор Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Академії муніципального управління

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Євтушенко О. Н.

д.політ.н., професор, завідувач кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Міщенко К. С.

к. н. з держ. упр., доцент кафедри публічного управління та адміністрування Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С. В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Стоян О. Ю.

д.держ.упр., в.о. завідувача кафедри, доцент кафедри менеджменту Чорноморського національного університету імені Петра Могили