EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 16, 2014

Завантажити журнал №16, 2014

Економіка

О. В. Пирог

д. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів

ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІК ЗА РІЗНИХ ТИПІВ СУСПІЛЬСТВ

O. Pyrog

Doctor of Economic Science, Associate Professor, Associate Professor of Department of Management and International Business, Lviv Polytechnic National University, Lviv

ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE NATIONAL ECONOMIES IN DIFFERENT TYPES OF SOCIETIES

І. А. Павленко

д. е. н., професор, професор кафедри економіки підприємств, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ

Л. А. Петренко

к. е. н., доцент, докторант кафедри економіки підприємств, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ

ІННОВАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО ЯК НАУКОВА КАТЕГОРІЯ

I. Pavlenko

Doctor of Science (Econ.), Professor, Professor of business economics Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

L. Petrenko

Ph.D. (Econ.), Associate Professor, Dr. Sc. (Econ.) Degree Seeker Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

INNOVATIVE ENTREPRENEURSHIP AS A SCIENTIFIC CATEGORY

О. В. Жадан

д. держ. упр., доцент, професор кафедри управління персоналом та економіки праці, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

ДЕРЖАВА У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТУВАННЯМ У ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ

O. Zhadan

Doctor of Public Administration, Associate Professor, Full Professor of Personnel Management and Labor Economy Department, KRI NAPA, Kharkiv

STATE IN THE SYSTEM OF INVESTMENT IN HUMAN CAPITAL

В. С. Андрієць

к. е. н., ст. викл., КНТЕУ

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ "ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА"

V. Andrijets

candidate of economic science, senior lecturer, KNTEU

THE ECONOMICAL ESSENCE OF "ENTERPRISE INVESTMENT ATTRACTIVENESS"

О. В. Качмар

к. е. н., доцент кафедри обліку і аудиту, ВП НУБіП України "Бережанський агротехнічний інститут"

ІНВЕСТИЦІЇ В ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

O. Kachmar

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Accounting and Auditing of SS NULES of Ukraine "Berezhany Agrotechnical Institute"

AN INVESTMENT OF AGRICULTURAL ENTERPRISES INTO THE HUMAN CAPITAL

І. А. Ажаман

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту та управління проектами, Одеська державна академія будівництва та архітектури, м. Одеса

ІНВЕСТИЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА В СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ

I. Azhaman

PhD, Associate Professor, Department of Management and Management by Projects, Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture

INVESTMENT PROVIDING DEVELOPMENT OF HOUSING CONSTRUCTION IN RURAL AREAS

К. Є. Двойних

к. е. н., докторант, Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова

ЕТНОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ РЕСУРСНОЇ ІНВАРІАНТНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

K. Dvoynykh

PhD (Economics), Doctoral candidate, Odessa national university

THE ETHNOLOGICAL ASPECT OF INVESTMENT PROCESSES RESOURCE INVARIANCE

М. В. Корнєєв

к. е. н., доцент

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕРОЗПОДІЛУ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ В УМОВАХ ФІНАНСІАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

M. Korneyev

PhD in Economics

FEATURES OF REDISTRIBUTION OF INVESTMENT RESOURCES IS IN THE CONDITIONS OF FINANCIALISATION OF ECONOMY

Н. П. Кіркова

к. е. н, доцент кафедри економічної кібернетики і фінансів, Бердянський державний педагогічний університет, м. Бердянськ

ОЦІНКА ДИНАМІКИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ В УКРАЇНІ

N. Kirkova

Ph.D. in Economics, Associate Professor of Economic Cybernetics and Finance Department. Berdyansk State Pedagogical University, Berdyansk

EVALUATION OF THE INVESTMENT CLIMATE'S DYNAMICS IN UKRAINE

І. М. Зеліско

д. е. н., доцент, професор кафедри фінансів і кредиту, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

ФІНАНСОВІ ДЕТЕРМІНАНТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНТЕГРОВАНИХ АГРАРНО-ПРОМИСЛОВИХ ФОРМУВАНЬ УКРАЇНИ

I. Zelisko

Doctor of Economic Science, Professor Department of Finance and Credit , National university of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine

THE FINANCIAL DETERMINANTS FOR THE FUNCTIONING OF AGRARIAN FORMATIONS OF UKRAINE

І. Ю. Зайцева

д. е. н., доцент, завідувач кафедри фінансів, Українська державна академія залізничного транспорту, м. Харків

УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ СКЛАДОВОЮ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

I. Zaitseva

Doctor of Economics, associate professor, manager of department of finances, Ukrainian state academy of railway transport, Kharkiv

FORMING OF SYSTEM INDEXES WHICH CHARACTERIZE FINANCIAL CONSTITUENT OF ECONOMIC SECURITY OF TRANSPORT ENTERPRISES

К. А. Малишенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри Фінансів та кредиту, Інститут економіки та управління Кримського Гуманітарного Університету, м. Ялта

ПОВЕДІНКОВІ ФІНАНСИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ДИНАМІКУ ФОНДОВОГО РИНКУ

K. Malyshenko

Associate Professor, Associate Professor, Department of Finance and Credit Institute of Economics and Management of the Crimean University for the Humanities, Yalta

BEHAVIOURAL FINANCE AND THEIR IMPACT ON THE STOCK MARKET DYNAMICS

Т. Е. Бєлялов

к. е. н., доцент, доцент кафедри "Фінанси", Київський Національний університет технологій та дизайну

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

T. Bielialov

candidate of economic sciences, associate professor, associate professor of department, "Finances" of the Kievan National university of technologies and design

FINANCIAL AND ECONOMIC ASPECTS OF NATIONAL SECURITY OF UKRAINE

А. А. Антохов

к. е. н., доцент кафедри економічної теорії та менеджменту, Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича, м. Чернівці

ПЕРЕДУМОВИ ПЕРЕХОДУ ДО ТЕХНОЛОГО-СИНГУЛЯРНОГО ЕТАПУ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

A. Antohov

Ph.D., associate Professor of the department economic theory and management Chernivtsi National University named after Yuriy Fedkovych, Chernivtsi

PRECONDITIONS OF TRANSITION TO THE TECHNOLOGICAL-SINGULAR STAGE OF DEVELOPMENT OF THE REGIONAL ECONOMY

С. В. Візіренко

к. е. н., доцент кафедри обліку і аудиту, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

S. Vizirenko

assistant professor of accounting and auditing Zaporizhzhya national technical university

IMPROVEMENT OF ACCOUNTING FOR COMPANIES

О. В. Короткевич

к. е. н., ст. н. с., ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

ЗАБОРГОВАНІСТЬ БЮДЖЕТУ ПЕРЕД ПОДАТКОПЛАТНИКАМИ: РІВЕНЬ ТА ДИНАМІКА

O. Korotkevych

PhD, Senior Research Fellow "Institute for Economics and Forecasting, Ukrainian National Academy of Sciences"

BUDGET DEBT TO TAXPAYERS: LEVEL AND DYNAMICS

М. І. Волобуєв

к. м. н., доцент кафедри менеджменту, Київський національний торговельно-економічний університет

ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ КЕРІВНИКА ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА

M. Volobuiev

PhD Associate Professor of Management Kyiv National University of Trade and Economics

TIME MANAGEMENT MANAGER MANUFACTURING PLANT

М. Г. Лазарева

к. е. н., докторант кафедри управління персоналом та економіки праці, ДВНЗ "Донецький національний технічний університет"

ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТУ СИНЕРГІЇ ВІД ЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ФУНКЦІЙ У ХОЛДИНГОВИХ КОМПАНІЯХ

M. Lazareva

PhD, doctoral of HR-management and labor economic Department, Donetsk National Technical University

SYNERGY EFFECT FROM CENTRALIZATION FUNCTIONS IN HOLDING COMPANIES

Н. В. Кармазіна

доцент кафедри обліку і аудиту, Академія муніципального управління

КОНЦЕПЦІЯ МАКРОЕКОНОМІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОСТІ НА ЗАСАДАХ ФОРМУВАННЯ КАСКАДНИХ ФОРМ ПРОСТОРОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ В РЕГІОНАХ УКРАЇНИ

N. Karmazina

associate professor of department of account and audit Academy of municipal management

THE CONCEPT OF MACROECONOMIC REGULATION OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT ON THE BASIS OF FORMING A CASCADE FORMS OF SPATIAL ORGANIZATION IN THE REGIONS OF UKRAINE

Л. П. Амбрик

к. е. н., старший викладач кафедри податків та фіскальної політики, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

О. П. Задворна

випускниця, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

СОЦІАЛЬНІ ЕФЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ ПОДАТКОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

L. Ambryk

Candidate of economic sciences, senior teacher of department of taxes and fiscal policy, Ternopil National Economic University, Ternopil

O. Zadvorna

Alumnus, Ternopil National Economic University, Ternopil

THE SOCIAL EFFECTS OF APPLICATION OF TAX REGULATION INSTRUMENTS

О. О. Жебровська

аспірантка Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

СУТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ІНТЕГРОВАНИХ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

O. Zhebrovska

Ph.D. in Economics, Taras Shevchenko National University of Kyiv, institute of international relations

THE ESSENCE AND THE SIGNIFICANCE OF INTEGRATED MARKETING COMMUNICATIONS IN MODERN CIRCUMSTANCES

Т. С. Онисенко

аспірант кафедри економіки підприємства, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

ОПТИМІЗАЦІЯ ФІНАНСУВАННЯ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ ВИДАВНИЧИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ

T. Onysenko

PhD student, at the Department of Enterprise Economics of the Faculty of Economics at Taras Shevchenko Kyiv National University

OPTIMIZATION OF FINANCING INNOVATION IMPLEMENTATIONS IN PUBLISHING HOUSES

А. М. Пужай-Череда

аспірант, Бердянський університет менеджменту і бізнесу, м. Бердянськ

ПОКАЗНИКИ ОЦІНКИ В УПРАВЛІННІ ЕЛЕМЕНТАМИ ОБОРОТНИХ ЗАСОБІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

A. Puzhay-Herеdа

graduate student, Berdyansk University of Management and Business, Berdyansk

PERFORMANCE EVALUATION IN THE MANAGEMENT OF WORKING CAPITAL ITEMS FARMS

О. В. Ксьонова

аспірант, Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва

ЗОВНІШНЯ СОЦІАЛЬНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ СКОТАРСТВА У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

O. Ksonova

PhD student, Kharkov National Agrarian University named after V.V. Dokuchaev

EXTERNAL SOCIAL EFFICIENCY OF CATTLE BREEDING PRODUCTION IN THE KHARKIV REGION

О. М. Моісеєнко

аспірант, Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія", м. Харків

ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОЇ ІНСТИТУЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ВЛАДИ УКРАЇНИ

O. Moiseienko

graduate student, Kharkiv University of Humanities "People's Ukrainian Academy", Kharkiv

SHAPING MODERN INSTITUTIONAL SYSTEM OF ECONOMIC POWER IN UKRAINE

Г. В. Решетова

аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ ВАРТОСТІ КОМПАНІЇ В УМОВАХ ГРАНИЧНИХ РИНКІВ КАПІТАЛУ

G. Reshetova

Post-graduate student, Taras Shevchenko National University, Kyiv

METHODICAL ASPECTS OF COMPANY VALUATION UNDER FRONTIER CAPITAL MARKETS

С. В. Чередніченко

аспірант, Класичний приватний університет (м. Запоріжжя)

ВИЗНАЧЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ МЕТАЛУРГІЙНОЇ ГАЛУЗІ ЯК ОБ'ЄКТУ УПРАВЛІННЯ

S. Cherednichenko

postgraduate, Classic Private University, (Zaporizhzhya)

DEFINITION FEATURES STEEL INDUSTRY AS A MANAGEMENT OBJECT

И. С. Марченко

аспирант, Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина, г. Харьков

СЕЛЕКТИВНОЕ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ — УСЛОВИЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЭМЕРДЖЕНТНЫХ РЫНОЧНЫХ ЭКОНОМИК

I. Marchenko

postgraduate student, Vasyl Karazin Kharkiv National University

SELECTIVE IMPORT SUBSTITUTION — CONDITION OF EMERGENT MARKET ECONOMIES' SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Д. А. Міщенко

д. держ. упр., доцент, професор кафедри фінансів та державного управління, Дніпропетровська державна фінансова академія

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ ШЛЯХОМ УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ

D. Mishchenko

PhD in Public Administration, lecturer, Professor, Department of Finance and Public Administration, Dnipropetrovsk State Finance Academy

ENSURING FOOD SECURITY BY IMPROVING STATE REGULATION OF THE AGRICULTURAL SECTOR

В. В. Олійник

к. пед. н., докторант, ДВНЗ "Університет менеджменту освіти"

ПЕРСПЕКТИВИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

V. Oleinik

Ph.D. in education, doctoral, University Education Management

FUTURE DEVELOPMENT PUBLIC ADMINISTRATION POSTGRADUATE EDUCATION IN UKRAINE

А. М. Дробязко

аспірант кафедри управління персоналом та економіки праці Харківського регіонального інституту державного управління, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Харків

МЕХАНІЗМИ ВРАХУВАННЯ РИЗИКІВ У ПРОЦЕСІ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ В УМОВАХ СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ

A. Drobyazko

Post-graduate student of Personnel Management and Labor Economics Department of KRI NAPA attached to the Office of the President of Ukraine, the city of Kharkiv

MECHANISMS OF ACCOUNT OF RISKS ARE IN THE PROCESS OF ACCEPTANCE OF ADMINISTRATIVE DECISIONS IN THE CONDITIONS OF MODERN CALLS

І. В. Чаплай

студентка Інституту післядипломного навчання Національного Авіаційного Університету, м. Київ

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ АДАПТАЦІЇ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ ДО ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ

I. Chaplay

student of Institute of postgraduate education, National Aviation University, Kyiv

ORGANIZATIONAL-LEGAL ADAPTATION ASPECTS OF STATE ADMINISTRATION MECHANISM IN UKRAINE TO THE EUROPEAN STANDARDS

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 458-10-73, (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Економіка

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Норд Г. Л.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, професор, професор кафедри фінансів і кредиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Великий Ю. В.

д.е.н., професор кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Гайдуцький І.П.

к.е.н., науковий співробітник науково-дослідної лабораторії менеджменту ФММ НТУУ “КПІ”

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Денисенко М. П.

д.е.н., професор, професор кафедри Київського національного університету технологій та дизайну

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин З. О.

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С.В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Федоренко С. В.

доцент кафедри інформаційних систем і технологій ІПК ДСЗУ, академік академії будівництва України, к.т.н., доцент

Фролова Т. О.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Чорна Л. О.

д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів оподаткування і підприємництва Вінницького інституту конструювання одягу та підприємництва

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"

Державне управління

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бистряков І. К.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонов А. В.

д.держ.упр., доцент кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Беглиця В. П.

д.держ.упр., доцент, проректор з наукової роботи Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Великий Ю. В.

д.е.н., профессор Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Академії муніципального управління

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Євтушенко О. Н.

д.політ.н., професор, завідувач кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Міщенко К. С.

к. н. з держ. упр., доцент кафедри публічного управління та адміністрування Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С. В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Стоян О. Ю.

д.держ.упр., в.о. завідувача кафедри, доцент кафедри менеджменту Чорноморського національного університету імені Петра Могили