Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 16, 2015

Завантажити журнал №16, 2015

Економіка

В. М. Фурман

д. е. н., доцент, професор кафедри менеджменту та економічної безпеки, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси

Н. В. Зачосова

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів і кредиту, Східноєвропейський університет економіки і менеджменту, м. Черкаси

СУЧАСНІ ЗАГРОЗИ ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ ВІТЧИЗНЯНИХ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ (НА ПРИКЛАДІ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ І СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ)

V. Furman

Doctor of Economics, associate professor, Professor of Management and Economic Security Department, Cherkasy National University of Bogdan Khmelnitsky, Cherkasy

N. Zachosova

Ph.D., associate professor, assistant professor of finance and credit, the Eastern University of Economics and Management, Cherkasy

THE CURRENT THREATS TO THE ECONOMIC SECURITY OF DOMESTIC FINANCIAL INSTITUTIONS (FOR EXAMPLE, BANKS AND INSURANCE COMPANIES)

Є. М. Кирилюк

д. е. н., доцент, професор кафедри економічної теорії, інноватики та міжнародної економіки, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси

СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ МАРКЕТИНГОВИХ КООПЕРАТИВІВ В УКРАЇНІ

Y. Kyryliuk

Dr. Sc. (Economics), Professor of economic theory, innovation and international economics department Cherkasy Bohdan Khmelnytsky National University, Cherkasy, Ukraine

STRATEGIC PRIORITIES FOR AGRICULTURAL MARKETING COOPERATIVES DEVELOPMENT IN UKRAINE

І. М. Паска

д. е. н., Білоцерківський національний аграрний університет

ІНФРАСТРУКТУРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБУТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА НАПРЯМИ ЙОГО УДОСКОНАЛЕННЯ

I. Paska

Dr of Economics, Bila Tserkva National Agrarian University

INFRASTRUCTURE SUPPORT OF SALES ACTIVITIES OF WAYS TO IMPROVE IT

Н. В. Резнікова

д. е. н., доцент, доцент кафедри світового господарства та міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

О. А. Іващенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, Національна академія статистики, обліку і аудиту

ПЕРСПЕКТИВИ УЧАСТІ УКРАЇНИ В ГЛОБАЛЬНИХ ЛАНЦЮГАХ СТВОРЕННЯ ВАРТОСТІ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ В УМОВАХ ТРАНСНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ВИРОБНИЧИХ ВІДНОСИН

N. Reznikova

Doctor of Economics, Associate Professor at the Chair of World Economy and International Economic Relations of Institute of International Relations Taras Shevchenko National University of Kyiv

O. Ivashchenko

PhD (Econ.), associate Professor of the Department of management of foreign trade activities of The national Academy of statistics, accounting and audit

THE OPPORTUNITIES OF PARTICIPATION IN GLOBAL VALUE CHAINS FOR UKRAINE IN THE CONTEXT OF TRANSNATIONALISATION

Н. І. Верхоглядова

д. е. н., професор, проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи, ДВНЗ "ПДАБА", м. Дніпропетровськ

О. Б. Письменна

ст. викладач кафедри економіки підприємства, ОКВНЗ "Інститут підприємництва "Стратегія"

КЛАСИФІКАЦІЯ РЕСУРСІВ ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯМ

N. Verhoglyadova

Dr. Sc. (Econ.), Prof., the provost on scientific and pedagogical work of Prydniprovs'k State Academy of Civil Engineering and Architecture, Dnipropetrovsk

O. Pismennaya

Senior Lecturer, Institute of Entrepreneurship "Strategy", Zhovti Vody

RESOURCES CLASSIFICATION AND ITS IMPORTANCE FOR RESOURCES MANAGEMENT

С. В. Філиппова

д. е. н., проф., дійсний член Академії економічних наук України, завідуюча кафедри Обліку, аналізу і аудиту, Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса

А. В. Богаченко

аспірант кафедри Обліку, аналізу і аудиту, Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса

ПІДТРИМКА МАЛОГО ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

S. Filippova

DEcon, Prof., Full Member of National Academy of Sciences of Ukraine, Chair of department of Accounting, Analysis and Audit Odessa National Polytechnic University, Odessa

A. Bogachenko

Post-graduate student department of Accounting, Analysis and Audit Odessa National Polytechnic University, Odessa

SUPPORT OF SMALL INDUSTRIAL ENTREPRENEURSHIP IN UKRAINE

О. О. Захаркін

к. е. н., доцент, докторант, Сумський державний університет, м. Суми

ВАРТІСНО-ОРІЄНТОВАНЕ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ЗА ПОКАЗНИКАМИ РИЗИКОСТІЙКОСТІ

О. Zakharkin

PhD in Economics, Associate professor, Doctoral Candidate, Sumy State University, Sumy

VALUE-BASED MANAGEMENT OF THE INNOVATION ACTIVITY ACCORDING TO THE INDEXES OF RISK TOLERANCE

К. Г. Бриль

к. е. н., доцент кафедри туризму, Чернігівській національний технологічний університет, м. Чернігів

ПОСИЛЕННЯ РОЛІ ТУРИСТИЧНИХ ЦЕНТРІВ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

K. Bryl

PhD in Economics Associate Professor, Chernihiv National Technological University

THE ADVANCEMENT OF THE TOURIST CENTERS AS THE MEANS OF THE TERRITORIAL DEVELOPMENT

В. М. Орел

к. е. н., доцент кафедри економіки та менеджменту, Миколаївська філія ПВНЗ "Європейський університет"

А. М. Орел

к. е. н., викладач кафедри судноводіння та керування судном, Миколаївський факультет Морського та річкового транспорту Київської державної академії водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного (Україна)

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РЕГІОНАЛЬНОГО РИНКУ М'ЯСА

V. Orel

candidate of economical science, associate professor of the chair "Economics and Management "Mykolaiv branch PVNZ "European University" (Ukraine)

А. Orel

candidate of economical science, teacher of department of navigation and vessel control Nikolaev Faculty of Maritime and River Transport of Kyiv State Academy of Water Transport named after Hetman Petro Konashevich Sagaydachnogo (Ukraine)

THEORETICAL ASPECTS OF REGIONAL MARKET MEAT

В. Р. Купчак

к. е. н., доцент кафедри міжнародної економіки, маркетингу і менеджменту, Івано-Франківський навчально-науковий інституту менеджменту Тернопільського національний економічний університет

УПРАВЛІННЯ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯМ ПРИ ФОРМУВАННІ ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО БАЛАНСУ ПРОМИСЛОВОСТІ РЕГІОНУ

V. Kupchak

candidate of economic Sciences, associate Professor of international Economics, marketing, and management of Ivano-Frankivsk training and research Institute of management Ternopil national economic University

POWER MANAGEMENT IN THE FORMATION OF FUEL-ENERGY BALANCE OF THE REGION'S INDUSTRY

Н. В. Москаль

к. е. н., доцент кафедри обліку і аудиту, Львівський національний університет імені Івана Франка

ПРОВЕДЕННЯ САНАЦІЙНОГО АУДИТУ ЗА МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ, АУДИТУ, ОГЛЯДУ, ІНШОГО НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТІ ТА СУПУТНІХ ПОСЛУГ

N. Moskal

PhD in Economics, Associate Professor of Department of Accounting and Auditing, Lviv National Ivan Franko University

IMPLEMENTATION THE AUDIT OF SANATION ACCORDING TO HANDBOOK OF INTERNATIONAL QUALITY CONTROL, AUDITING, REVIEW, OTHER ASSURANCE, AND RELATED SERVICES PRONOUNCEMENTS

М. Ю. Агапова

к. е. н., доцент кафедри фінансів, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, м. Харків

АДМІНІСТРАТИВНИЙ АСПЕКТ ФІНАНСОВОГО РОЗВИТКУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

M. Agapova

PhD (Economics), Associate Professor, Department of Finance Simon Kuznets Kharkiv National University of Economic

ADMINISTRATIVE ASPECT OF FINANCIAL DEVELOPMENT OF LOCAL GOVERNMENT

О. В. Корнієцький

к. е. н., декан, Миколаївський факультет Морського та річкового транспорту, Київської державної академії водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного, м. Миколаїв

МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

A. Kornietskiy

candidate of economical science, the dean of the department of sea and river transport, Kyiv State Academy of Water Transport named after Hetman Petro Konashevich-Sagaydachnyi s, Mykolaiv

METHODICAL BASES OF ESTIMATION OF TRANSPORT AND LOGISTICS INFRASTRUCTURE

В. Є. Скоцик

к. с.-г. наук, Білоцерківський національний аграрний університет

Л. М. Сатир

д. е. н., доцент, Білоцерківський національний аграрний університет

ТЕХНІЧНА БАЗА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ ВИРІШЕННЯ

V. Skotsyk

candidate of agricultural sciences , Bila Tserkva national agrarian university

L. Satyr

Ph. D, Associate Professor, Bila Tserkva national agrarian university

THE TECHNICAL BASE OF AGRICULTURAL ENTERPRISES: PRESENT SITUATION AND PROBLEMS OF SOLVING

А. М. Расулова

к. е. н, доцент кафедри готельно-ресторанного бізнесу, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

ЛОГІСТИЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА

A. Rasulova

Candidate of Economic Sciences. associate Professor the Department hotel and restaurant business, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

LOGISTICS MANAGEMENT OF RESTAURANT BUSINESS ENTERPRISES

Т. В. Коломієць

аспірант кафедри фінансів і кредиту, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТЕЙ ЗАСТОСУВАННЯ МОДЕЛЕЙ ТА МЕТОДІВ ОЦІНКИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ АПК

T. Kolomiets

Postgraduate of the Chair of Finance and Credit, Vinnitsa National Agrarian University

ANALYSIS OF IMPLEMENTATION CAPABILITIES OF MODELS AND METHODS FOR ASSESSING INTELLECTUAL CAPITAL AT DOMESTIC AGRICULTURAL ENTERPRISES

Н. М. Комарницька

аспірант кафедри екологічної політики та менеджменту природоохоронної діяльності, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів

ПРІОРИТЕТНІ ШЛЯХИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

N. Komarnytska

Postgraduate of department environmental policy and management of environmental activities, National university "Lviv polytechnic", Lviv

WAYS OF PRIORITY OF DEVELOPMENT OF ENTERPRISE INNOVATION MANAGEMENT

Н. В. Проць

аспірант, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана, м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ БЮДЖЕТУВАННЯ

N. Prots

postgraduate student, Kyiv National Economic University named after Hetman, city of Kyiv

FEATURES OF THE BUDGETING PROCESS IMPLEMENTATION

О. М. Рехтета

викладач кафедри фінансів та кредиту, Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського

РОЗВИТОК МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ПРИВАБЛИВІСТЮ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

A. Rehteta

lecturer of the Department of Finance and credit of the V. A. Sukhomlinsky Nikolaev national University

THE DEVELOPMENT OF THE MECHANISM OF MANAGEMENT OF INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF THE NIKOLAEV AREA

М. В. Горун

аспірант кафедри екологічної політики та менеджменту природоохоронної діяльності, НУ "Львівська політехніка"

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ІЗ УДОСКОНАЛЕННЯ МАРКЕТИНГОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ ДЕПОЗИТНИХ РЕСУРСІВ БАНКУ

M. Gorun

Postgraduate student of environmental policy and Management of environmental activities National University "Lviv Polytechnic"

METHODICAL APPROACHES TO IMPROVING MARKETING SUPPORT FORMATION OF BANK DEPOSIT RESOURCES

В. В. Заблоцький

д. н. з держ. упр, професор кафедри державної служби, адміністрування та управління, ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка"

РОЗВИТОК САМОБУТНЬОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ ТРАДИЦІЇ ЧАСІВ КОЗАЧЧИНИ

V. Zablotskyi

Doctor of Science in State Administration, Professor of the Civil Service, Administration and Management Faculty of State institution "Luhansk Taras Shevchenko National University"

DEVELOPMENT OF AUTHENTIC UKRAINIAN STATE TRADITION OF THE COSSACKS TIMES

Г. П. Ситник

д. держ. упр., професор, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою, Національна академія державного управління при Президентові України

С. П. Завгородня

аспірант кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою, Національна академія державного управління при Президентові України

КОМПЕТЕНЦІЇ ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ У КОНТЕКСТІ ОСНОВНИХ ПОЛОЖЕНЬ КОНЦЕПЦІЇ СУСПІЛЬНОГО ДОГОВОРУ

G. Sytnyk

doctor of Sciences in public administration, professor, head of the Department of globalistics, European integration and national security administration, National academy for public administration under the President of Ukraine

S. Zavgorodnia

postgraduate student of the Department of globalistics, European integration and national security administration, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

CIVIL SERVANT' COMPETENCES IN THE CONTEXT OF THE MAIN PROVISIONS OF SOCIAL CONTRACT' CONCEPT

Л. М. Мельничук

к. держ. упр., докторант кафедри соціальної і гуманітарної політики, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

ПОЛІТИКА СОЦІАЛЬНОГО ВИРІВНЮВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ: ЄВРОПЕЙСЬКІ СТАНДАРТИ

L. Melnychuk

PhD in Public Administration, Post-Doctoral Student, the Departament of the Social and Humanitarian Policy, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv

THE SOCIAL COHESION POLICY: EUROPEAN STANDARDS

В. М. Шевченко

к. держ. упр., доцент кафедри міжнародного обліку і аудиту, Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, м. Дніпропетровськ

АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ЩОДО КЛАСИФІКАЦІЇ ПРИНЦИПІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ВИЩИМИ НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

V. Shevchenko

PhD in Public Administration, Associate Professor of Department of International Audit and Accounting, Dnipropetrovs'k Alfred Nobel University

ANALYSIS OF APPROACHES TO THE CLASSIFICATION OF THE PRINCIPLES OF STATE MANAGEMENT OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS IN THE CONTEXT OF EUROPEAN INTEGRATION PROCESSES

А. М. Пугач

к. т. н., доцент кафедри сільськогосподарських машин, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ В ПРОЦЕСІ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ

A. Pugach

Candidate of Technical Sciences, reader, reader Dept. of agricultural machinery, Dnepropetrovsk State Agrarian University of Economics

MAIN APPROACHES TO THE FORMATION AND USE OF WORKFORCE IN THE DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL RESOURCE POTENTIAL OF UKRAINE

М. М. Шевченко

к. філос. н., доцент, доцент кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою, Національна академія державного управління при Президентові України

О. С. Зозуля

аспірант кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою Національна академія державного управління при Президентові України

СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ АДАПТИВНОГО ТА КРЕАТИВНОГО ТИПІВ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ

N. Shevchenko

PhD, associate professor, assistant professor of division of European integration and national security management of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

A. Zozulya

Postgraduate student of division of European integration and globalization and management of national security of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

COMPARATIVE ANALYSIS OF ADAPTIVE AND CREATIVE TYPES THE SYSTEM ENSURING OF NATIONAL SECURITY

В. М. Романюк

аспірант кафедри економіки підприємства, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

КОРЕЛЯЦІЙНО-РЕГРЕСІЙНИЙ АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПАТ "МОТОР СІЧ"

V. Romaniuk

Postgraduate Student of Economic of an Enterprise Department of Taras Shevchenko Kyiv National University

CORRELATION & REGRESSION ANALYSIS OF THE CORPORATE GOVERNANCE ON JSC "MOTOR SICH"

Л. М. Лисак

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

ІНСТИТУЦІЙНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ПОДАТКОВОЇ КУЛЬТУРИ В УКРАЇНІ

L. Lуsak

postgraduate National academy for public administration under the President of Ukraine, Kiev, Ukraine

THE INSTITUTIONAL ASPECTS OF THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE TAX CULTURE IN UKRAINE

А. Г. Лотарєв

начальник управління міжнародного співробітництва, ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК", місто Київ

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

A. Lotariev

Head of International Office, "KROK" University, Kiev

CONCEPTUAL APPROACHES TO REGIONAL INNOVATIONAL ACTIVITY FORMATION

В. В. Євтушенко

здобувач, кафедра управління охороною суспільного здоров'я, Національна академія державного управління при Президентові України

ЦІЛИТЕЛЬСТВУ — ТАК! ШАРЛАТАНСТВУ — НІ! (ДО ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ НАРОДНОЇ МЕДИЦИНИ І ЦІЛИТЕЛЬСТВА)

V. Ievtushenko

applicant, Dept. of Public Health, National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

HEALING — YES! QUACK — NO! (TO THE PROBLEM OF GOVERNMENT REGULATION OF TRADITIONAL MEDICINE AND HEALING)

Ярослав Радиш

Ольга Кожухар

ВІДОМІ УКРАЇНСЬКІ ЖІНКИ НА МОНЕТАХ, БАНКНОТАХ І ПОШТОВИХ МАРКАХ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент