Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 16, 2016

Завантажити журнал №16, 2016

Економіка

О. М. Лобова

к. е. н., асистент кафедри страхування та ризик-менеджменту, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СТРАХУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

O. Lobova

PhD (economic), Assistant of the insurance and risk-management department, Taras Shevchenko National University of Kyiv

THE THEORETICAL BASIS OF THE INTELLECTUAL PROPERTY INSURANCE

Т. М. Берідзе

к. т. н., доцент кафедри економічної кібернетики, Криворізький факультет Запорізького національного університету, м. Кривий Ріг

В. В. Барабанова

к. е. н., доцент кафедри економічної кібернетики, Криворізький факультет Запорізького національного університету, м. Кривий Ріг

ФОРМУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ ПРОПОРЦІЙНОСТІ РОЗВИТКУ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ГІРНИЧОДОБУВНОЇ ГАЛУЗІ

T. Beridze

Ph.D., assistant professor of economic Cybernetics Krivorizkyi Faculty of Zaporizkyi National University, Krivoj Rog

V. Barabanova

Ph.D., assistant professor of economic Cybernetics Krivorizkyi Faculty of Zaporizkyi National University, Krivoj Rog

ANALYSIS OF PROPORTIONALITY PERFORMANCE INDICATORS MINING INDUSTRY

Є. Б. Хаустова

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КАПІТАЛІЗАЦІЇ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ АКТИВІВ В УМОВАХ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Y. Khaustova

Associate Professor, Ph.D, Associate Professor of the Department of Accounting and Audit Kiev National University of Technology and Design, Kyiv

ACCOUNTING AND ANALYTICAL SUPPORT FOR THE CAPITALIZATION OF INTELLECTUAL ASSETS IN TERMS OF PUBLIC HIGHER EDUCATION INSTITUTION

О. С. Бондаренко

к. е. н., доцент, Херсонський національний технічний університет, м. Херсон

СИСТЕМА ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ПІДПРИЄМСТВА У СУЧАСНИХ УМОВАХ

E. Bondarenko

Candidate of economic sciences, Ph.D., associate professor, Kherson national technical University

THE SYSTEM OF EVALUATION EFFICIENCY MANAGEMENT FINANCES OF ENTERPRISE IN MODERN CONDITIONS

І. Я. Максименко

к. е. н., доцент кафедри обліку і аудиту, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

Т. В. Вайло

магістрант 6 курсу, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ВІДОБРАЖЕННЯ ТОВАРНИХ ЗАПАСІВ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ТОРГІВЕЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ

I. Maksymenko

сand.sc. (econ.), assistant professor of department of "Accounting and audit " Zaporozhye National Technical University

T. Vailo

master, the 6th course, Zaporizhzhya National Technical University, Zaporizhzhya

FEATURES ACCOUNTING AND ANALYTIC VIEW INVENTORY IN THE MANAGEMENT RETAILERS

О. П. Зоря

к. с. н., доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

Ю. О. Кіщенко

здобувач вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем "магістр", Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВЕДЕННЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ В БАНКУ

O. Zorya

k. s. n., associate professor, assistant professor of accounting and audit, Zaporizhzhya National Technical University, Zaporozhye

Y. Kishchenko

Seeker of a higher education qualification level "master", Zaporizhzhya National Technical University, Zaporozhye

ACCOUNTING AND ANALYTSCAL SUPPORT FOR MANAGEMENT ACCOUNTING IN THE BANK

О. М. Тулуб

к. е. н., доцент кафедри менеджменту та економічної безпеки, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси

О. М. Теслюк

магістрант, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси

УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ВИРОБНИЧОЇ ФІРМИ

O. Tulub

Ph.D., assistant professor of management and economic security, Cherkassy National University named after Bohdan Khmelnytsky, Cherkasy

O. Tesliuk

Master, Cherkassy National University of Bohdan Khmelnytsky, Cherkassy

THE SYSTEM OF FINANCIAL AND ECONOMIC SECURITY PRODUCTION COMPANY

Е. В. Юрчак

аспірант кафедри маркетингу та реклами, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

СУТНІСТЬ ТА ОЦІНЮВАННЯ ВНУТРИСЕГМЕНТНОЇ "РИЗИКОВОЇ СКЛАДОВОЇ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ СИЛИ БРЕНДА" В ОКРЕМИХ СЕГМЕНТАХ РИНКУ ЗАКЛАДІВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА М. КИЄВА

E. Yurchak

postgraduate student of marketing and advertisement department, Kiev national University of Trade and Economics

NATURE AND EVALUATION INTERSEGMENT "RISK INDIVIDUAL COMPONENT BRAND STRENGTH" IN INDIVIDUAL MARKET SEGMENTS INSTITUTIONS OF KYIV RESTAURANTS

К. О. Литвиненко

аспірант, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

МУЛЬТИПЛІКАТИВНА МОДЕЛЬ ВПЛИВУ ІНВЕСТУВАННЯ НА ПІДПРИЄМНИЦЬКИЙ СЕКТОР (НА ПРИКЛАДІ КОМЕРЦІЙНОЇ НЕРУХОМОСТІ)

K. Lytvynenko

PhD student, Odessa National I. I. Mechnikov Unversity

MULTIPLICATIVE MODEL OF THE INVESTMENT IMPACT ON THE BUSINESS SECTOR (COMMERCIAL REAL ESTATE CASE)

Н. П. Владімірова

аспірант кафедри контролю і аудиту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

НАПРЯМИ РЕФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ ЗАДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

N. Vladimirova

postgraduate student of Сontrol and audit Department Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics

DIRECTIONS OF REFORMING THE STATE FINANCIAL CONTROL TO ENSURE THE FINANCIAL SAFETY OF THE ECONOMIC ACTIVITY ENTITIES

А. Л. Помаза-Пономаренко

к. держ. упр., старший науковий співробітник наукового відділу з проблем державної безпеки навчально-науково-виробничого центру, Національний університет цивільного захисту України

С. М. Домбровська

д. держ. упр., проф., начальник навчально-науково-виробничого центру, Національний університет цивільного захисту України

СОЦІАЛЬНА БЕЗПЕКА — ОПТИМАЛЬНИЙ РІВЕНЬ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ МАКРО-, МЕЗО- І МІКРОРЕГІОНІВ УКРАЇНИ

A. Pomaza-Ponomarenko

PhD in public administration, senior scientific employee of the scientific department of problems on state security, National university of civil protection of Ukraine

S. Dombrovska

doctor of public administration, professor, head of educational, scientific and production center of civil protection, National university of civil protection of Ukraine

SOCIAL SECURITY IS OPTIMAL LEVEL OF THE SOCIAL DEVELOPMENT OF MACRO-, MEZO- AND MIKROREGIONS OF UKRAINE

Н. А. Сіцінський

к. держ. упр., Європейська академія дипломатії, Польща

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗОВНІШНІХ ГАРАНТІЙ БЕЗПЕКИ ШЛЯХОМ ФОРМУВАННЯ МЕРЕЖІ СОЮЗНИЦТВА З ОБСЄ ЧЕРЕЗ ВДОСКОНАЛЕННЯ СПІВРОБІТНИЦТВА З СММ ОБСЄ В УКРАЇНІ

N. Sitsinskiy

Candidate of sciences in public administration, European Academy of Diplomacy, Poland

THE PROVISION OF EXTERNAL SECURITY GUARANTEES BY FORMING A NETWORK OF ALLIANCES WITH THE OSCE THROUGH THE IMPROVEMENT OF COOPERATION WITH THE OSCE SMM IN UKRAINE

В. О. Шведун

с. н. с. Навчально-науково-виробничого центру, Національний університет цивільного захисту України, м. Харків

РОЗВИТОК ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ РЕКЛАМИ В УКРАЇНІ

V. Shvedun

senior scientific employee of Educational-scientific-production center, National University of Civil Protection of Ukraine

DEVELOPMENT OF STATE REGULATION OF INNOVATIVE ADVERTIZING IN UKRAINE

В. В. Строяновський

аспірант кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

МЕХАНІЗМИ СТРАТЕГІЧНОГО АНАЛІЗУ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

V. Stroyanovskiy

Graduate student of globalization, European integration and national security management of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv

MECHANISMS STRATEGIC ANALYSIS SYSTEM PUBLIC ADMINISTRATION NATIONAL SECURITY

Т. М. Барановська

магістр державного управління, здобувач кафедри регіонального розвитку та місцевого самоврядування, ХарРІ НАДУ при Президентові України, м. Харків

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД: ЗМІСТ І ОСНОВНІ ПІДХОДИ

T. Baranovska

Master of Public Administration, Competitor for scientific degree of Regional Administration and Local self-government Department of KRI NAPA, Kharkiv

PUBLIC POLICY OF TERRITORIAL COMMUNITIES DEVELOPMENT: ESSENCE AND MAIN APPROACHES

А. В. Кострубіцька

аспірант кафедри державного управління, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ІНТЕРНЕТ-ЗАСОБІВ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ У ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ

A. Kostrubitska

PhD, Taras Shevchenko National University of Kyiv

SPECIAL FEATURES OF STATE REGULATION OF THE INTERNET MASS MEDIA IN THE EUROPEAN UNION

З. К. Бондар

аспірант кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою, Національна академія державного управління при Президентові України

ПРИЗНАЧЕННЯ, СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ ПАСПОРТУ ЗАГРОЗ ПРОДОВОЛЬЧІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ

Z. Bondar

Postgraduate student of division of European integration and globalization and management of national security of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

PURPOSE, STRUCTURE AND CONTENT OF HAZARD PASSPORT TO THE FOOD SECURITY OF UKRAINE

К. С. Глущенко

аспірант кафедри Державного менеджменту, Національної академії державного управління при Президентові України

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОГО PR

K. Glushchenko

postgraduate in department of public management, National academy for public administration under the President of Ukraine

THE INTERNATIONAL EXPERIENCE OF TRAINING IN THE FIELD OF GOVERMENT PR

В. А. Соколов

аспірант кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою, Національна академія державного управління при Президентові України

КЛАСИФІКАЦІЯ, ФУНКЦІЇ ТА ЗАВДАННЯ АНАЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

V. Sokolov

Postgraduate student of division of European integration and globalization and management of national security of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

CLASSIFICATION, FUNCTIONS AND TASKS OF ANALYTICAL ACTIVITY WITHIN THE NATIONAL SECURITY PROTECTION SYSTEM

А. О. Чаркіна

аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ

ПРИНЦИПИ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ В КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ (НА ПРИКЛАДІ ПОЛЬЩІ ТА НІМЕЧЧИНИ)

A. Charkina

PhD student, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine

PRINCIPLES OF PUBLIC SERVICE IN EUROPEAN UNION COUNTRIES (FOR EXAMPLE POLAND AND GERMANY)

Р. В. Неділько

аспірант кафедри механізми державного управління, Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

ІСТОРИЧНІ ТА ГЕОГРАФІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ МЕДСЕСТРИНСТВА В УКРАЇНІ

R. Nedilko

graduate department mechanisms of governance, Lviv Regional Institute of Public Administration National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

HISTORICAL AND GEOGRAPHICAL ASPECTS OF NURSING IN UKRAINE

Ю. І. Косенюк

аспірант кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою, Національна академія державного управління при Президентові України

ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА КРЕДИТУВАННЮ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ ШЛЯХОМ ДЕРЖАВНИХ ГАРАНТІЙ

Yu Kosenyuk

postgraduate student, Department of global studies, European integration and management national security The national Academy of public administration under the President of Ukraine

FINANCIAL SUPPORT LENDING TO SMALL AND MEDIUM-SIZED BUSINESSES THROUGH GOVERNMENT GUARANTEES

В. І. Курганевич

аспірант кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою, Національна академія державного управління при Президентові України

ОСОБЛИВОСТІ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СУСПІЛЬНО-МАСОВИХ ЯВИЩ У КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

V. Kurganevych

Postgraduate student of division of European integration and globalization and management of national security of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

PECULIARITIES OF THE MECHANISM OF STATE REGULATION OF SOCIAL-MASS PHENOMENA IN THE CONTEXT OF NATIONAL SECURITY OF UKRAINE

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент