Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 16, 2017

Економіка

М. М. Могилова

д. е. н., доцент, пров. наук. співробітник відділу матеріально-технічного та інвестиційного забезпечення, ННЦ "Інститут аграрної економіки", м. Київ

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ДІАГНОСТИКИ ПОТЕНЦІЙНОЇ ЗДАТНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ДО САМОФІНАНСУВАННЯ ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

M. Mogylova

PhD (Economics), assistant professor, leading researcher of department of material, technical and investment support, National Scientific Centre "Institute of Agrarian Economics", Kyiv

THE METHODICAL APPROACHES TO THE DIAGNOSTICS OF THE AGRICULTURAL ENTERPRISES POTENTIAL ABILITY TO SELF-FINANCING OF THE FIXED ASSETS REPRODUCTION

О. М. Сазонець

д. е. н., професор, завідувач кафедри міжнародної економіки, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

О. І. Качан

асистент кафедри міжнародної економіки, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОГО БІЗНЕСУ В КРАЇНАХ СВІТУ

O. Sazonetz

Head of Department of international Economics, national University of water management and nature resources use, Rivne

O. Kachan

Аssistant, Department of international Economics, national University of water management and nature resources use, Rivne

TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF INFORMATION BUSINESS IN THE COUNTRIES OF THE WORLD

О. Є. Бабина

д. е. н., професор, в. о. зав. кафедри бізнес-логістики та транспортних технологій, Державний університет інфраструктури та технологій, м. Київ

О. В. Стрєлков

здобувач, Державний університет інфраструктури та технологій, м. Київ

ІНТЕРЕСИ СУБ'ЄКТІВ РИНКУ ТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ: ВИДИ, ВЗАЄМОДІЯ, МЕХАНІЗМИ УЗГОДЖЕННЯ

O. Babyna

doctor of economic sciences, professor, acting head of the department of business logistics and transport technology, State University of Infrastructure and Technology, Kyiv

O. Strelkov

Applicant of Water Transport Management and Economics department, State University of Infrastructure and Technology, Kyiv

INTERESTS OF THE TRANSPORT SERVICES MARKET SUBJECTS: TYPES, INTERACTION, MECHANISMS OF DEPLOYMENT

М. Ф. Криштанович

д. н. з держ. упр., доцент, професор кафедри педагогіки та соціального управління, Національний університет "Львівська політехніка"

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ

M. Kryshtanovych

Doctor of Sciences in Public Administration, Associate Professor, Professor of the Department of Pedagogy and Social Management, National University "Lviv Polytechnic"

MECHANISMS OF STATE ADMINISTRATION ON PROVIDING ECONOMIC SECURITY OF ENTERPRISES IN UKRAINE

В. Г. Панченко

к. і. н., директор Агентства розвитку Дніпра

ЕКОНОМІЧНІ ІНСТРУМЕНТИ ЯК ЗАСІБ ДОСЯГНЕННЯ ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНИХ ЦІЛЕЙ

V. Panchenko

PhD, The Director of Dnipro Development Agency

ECONOMIC INSTRUMENTS: A MEANS TO ACHIEVE FOREIGN POLICY GOALS

О. С. Білоусова

к. е. н., с. н. с. відділу державних фінансів, ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України", м. Київ

ТРАНСФОРМАЦІЯ ВПЛИВУ ДЕРЖАВИ НА ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЦЕСИ

O. Bilousova

PhD, Researcher Department of public Finance, Institute of Economics and Forecasting of NAS Ukraine, Kyiv

TRANSFORMATION OF STATE INFLUENCE ON INVESTMENT PROCESSES

П. Т. Колісніченко

к. е. н., доц., н. с., Уманський державний педагогічний університет, м. Умань

НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

P. Kolisnichenko

PhD, Associate Professor, Uman State Pedagogical University

SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE ASSESSMENT OF ECONOMIC SECURITY LEVEL O F E NTERPRISE

Л. М. Демиденко

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

М. М. Тюріна

аспірант, Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного, м. Київ

ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ ГРОМАДЯН В УКРАЇНІ: ФІСКАЛЬНІ НОВАЦІЇ

L. Demydenko

PhD in Economics, Associate Professor of Finance Department Taras Shevchenko National University of Kyiv

M. Tiurina

PhD student, Kyiv State Maritime Academy named after hetman Petro Konashevich- Sahaydachniy

PERSONAL INCOME TAXATION IN UKRAINE: FISCAL NOVATIONS

Ю. В. Гусєв

к. е. н., доцент, радник Міністра інфраструктури України, м. Київ

Т. В. Бойчук

проектний менеджер Проектного офісу розвитку державно-приватного партнерства SPILNO

ЦІЛІ ТА ФОРМИ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА

Yu. Husyev

PhD in economics, associate professor, Advisor to the Minister of Infrastructure of Ukrane

T. Boichuk

project manager in SPILNO PPP project management office

GOALS AND FORMS OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP

Д. С. Степанов

аспірант, Міжнародний університет бізнесу і права, м. Херсон

ВПЛИВ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ВЕЛИЧИНИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА НА ЙОГО ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ

D. Stepanov

Postgraduate student at the International University Business and Law, Kherson

THE INFLUENCE OF INVESTMENT PROPERTY AND THE QUANTITY OF AGRICULTURAL ENTERPRISE ON ITS ECONOMIC SECURITY

С. А. Лебедко

здобувач кафедри управління та економіки водного транспорту, Державний університет інфраструктури та технологій, м. Київ

АНАЛІЗ АВАРІЙНОСТІ НА ТРАНСПОРТІ ЯК ДЖЕРЕЛА ЗОВНІШНІХ ЗАГРОЗ ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ ТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

S. Lebedko

Applicant of Water Transport Management and Economics department, State University of Infrastructure and Technology, Kyiv

ANALYSIS OF TRANSPORT ACCIDENT RATE AS A SOURCE OF EXTERNAL THREATS TO TRANSPORTATION ENTERPRISES ECONOMIC SECURITY OF UKRAINE

А. С. Савченко

бакалавр, Інститут прикладного системного аналізу Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ ІНТЕГРАЛЬНИХ ПОКАЗНИКІВ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

A. Savchenko

Bachelor, Institute for applied system analysis of National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"

METHODICAL APPROACHES TO THE SYSTEM ANALYSIS OF INTEGRAL INDICATORS OF ENTERPRISE COMPETITIVENESS

Державне управління

М. В. Андрієнко

д. н. держ. упр., доцент, начальник науково-дослідного центру заходів цивільного захисту, Український науково-дослідний інститут цивільного захисту

В. С. Шако

здобувач, ПрАТ "Міжрегіональна академія управління персоналом"

ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

M. Andriyenko

Doctor of Sciences, Associate Professor, head of research center of civil protection measures, Ukrainian Scientific Research Institute of Civil Protection

V. Shako

Researcher, PJSC "Interregional Academy of Personnel Management"

PROPOSALS FOR IMPROVING NORMATIVE LEGAL SUPPLY OF THE STATE ENVIRONMENTAL POLICY IMPLEMENTATION AT THE REGIONAL LEVEL

І. П. Мігус

д. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту та економічної безпеки, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси

К. В. Карпова

к. е. н., доцент, професор кафедри доцент кафедри управління безпекою, правоохоронної та антикорупційної діяльності, ПрАТ "Міжрегіональна академія управління персоналом"

Я. С. Коваль

здобувач, ПрАТ "Міжрегіональна академія управління персоналом"

ВПЛИВ ДЕРЖАВНОГО АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ НА ФУНКЦІОНУВАННЯ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ У ПЕРІОД ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ

I. Mihus

Doctor of Economic Science, Professor, Head of the Management and Economic Security Department Cherkasy National University named after Bohdan Khmelnytsky, Cherkasy

K. Karpova

Ph.D., Associate Professor, Associate Professor, Department of Security Management, Law enforcement and anti-corruption activities, PJSC "Interregional Academy of Personnel Management"

Ya. Koval

Researcher, PJSC "Interregional Academy of Personnel Management"

THE INFLUENCE OF PUBLIC ANTI-CRISIS MANAGEMENT ON THE FUNCTIONING OF BANKING INSTITUTIONS IN THE PERIOD OF FINANCIAL ECONOMIC CRISIS

В. П. Міняйло

к. е. н., ст. викладач кафедри фінансового аудиту, Київського національного торговельно-економічного університету

ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ

V. Miniailo

teacher of department of financial audit, Kyiv National University of Trade and Economic, candidate of economic sciences

INFORMATION AND ANALYTICAL SUPPORT FOR PUBLIC PROCUREMENT

В. В. Черкаска

к. держ. упр., докторант, Міжрегіональна академія управління персоналом

ЕВОЛЮЦІЯ ПОГЛЯДІВ НА РОЗВИТОК ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ

V. Cherkaska

PhD Public Administration, specialty, PhDof the Interregional academy of management a personnel

EVOLUTION OF LOOKS IS TO DEVELOPMENT OF GOVERNMENT CONTROL OF DEVELOPMENT AGRARIAN TO THE SECTOR OF UKRAINE

Г. В. Ортіна

директор, Мелітопольський відокремлений підрозділ Запорізького інституту економіки та інформаційних технологій

РОЗВИТОК РЕАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

G. Ortina

Director of the Melitopol Branch of the Zaporizhzhya Institute of Economics and Information Technologies

DEVELOPMENT OF THE REAL ECONOMY OF UKRAINE IN THE CONTEXT OF STRATEGICAL GOVERNMENT

З. О. Сірик

к. тех. н. доцент кафедри прикладної механіки, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. В. Лазаряна, філія у Львові

ПРОБЛЕМИ ТА МОЖЛИВОСТІ СПІВРОБІТНИЦТВА ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД УКРАЇНИ

Z. Siryk

PhD, docent, associate professor of Applied Mechanics Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan Lviv branch, candidate of technical Sciences

PROBLEMS AND OPPORTUNITIES OF COOPERATION OF TERRITORIAL COMMUNITIES OF UKRAINE

М. Г. Орел

к. держ. упр., докторант кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

КОНЦЕПТУАЛЬНІ РАМКИ МЕТОДОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЛІТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ

M. Orel

PhD (Public administration), doctoral candidate of the Department of globalistics, European integration and the national security, National Academy of Public Administration, Under the President of Ukraine, Kyiv

CONCEPTUAL FRAMEWORK OF THE METHODOLOGY OF FORMING A MODERN SYSTEM OF POLITICAL SECURITY

О. Г. Барило

к. т. н., с. н. с., старший науковий співробітник наукового відділу, Інститут державного управління у сфері цивільного захисту, м. Київ

ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ УКРАЇНИ ЯК ФУНКЦІЯ ДЕРЖАВИ

O. Barylo

PhD in technical sciences, senior research worker, senior research worker of the Research Department, Institute of Public Administration in the Sphere of Civil Protection, Kyiv

CIVIL DEFENSE OF UKRAINE AS A FUNCTION OF THE STATE

Б. В. Помогайбог

аспірант, Національний університет цивільного захисту України, м. Харків

ВЕРТИКАЛЬНИЙ АНАЛІЗ РИЗИКІВ ДПП-ПРОЕКТІВ У РОЗРІЗІ ФАКТОРІВ ЇХ ФОРМУВАННЯ

B. Pomohaybog

Postgraduate student of the National University of Civil Protection of Ukraine, Kharkiv

VERTICAL ANALYSIS OF THE RISKS OF PROJECTS OF THE STATE-PRIVATE PARTNERSHIP IN THE DETECTION OF THEIR FORMATION FACTORS

П. Ю. Куліш

здобувач наукового ступеня кандидата наук з державного управління, Національний університет цивільного захисту України, м. Харків

ТРИКУТНИК СПІВРОБІТНИЦТВА ЯК ОДИН З МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКИХ ВІДНОСИН У СФЕРІ ЗОВНІШНЬОЇ ДОПОМОГИ В УКРАЇНІ

P. Kulish

PhD Candidate in Public Administration, National University of Civil Protection of Ukraine, Kharkiv

TRIANGULAR COOPERATION AS ONE OF THE MECHANISMS OF EFFECTIVE STATE MANAGERIAL RELATIONS IN THE SPHERE OF FOREIGN AID TO UKRAINE

В. І. Курганевич

аспірант кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою, Національна академія державного управління при Президентові України

СОЦІАЛЬНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ ТА СТРУКТУРА ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СУСПІЛЬНО-МАСОВИХ ЯВИЩ В ІНТЕРЕСАХ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

V. Kurganevych

Postgraduate student of division of European integration and globalization and management of national security of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

SOCIAL PURPOSE AND STRUCTURE OF THE STATE REGULATION OF SOCIAL-MASS PHENOMENA IN THE INTERESTS OF PROVIDING OF NATIONAL SECURITY OF UKRAINE

О. Є. Цевельов

начальник управління контролю та документального забезпечення, Адміністрації Державної прикордонної служби України, м. Київ

ВДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕАГУВАННЯ НА ЗАГРОЗИ НАЦІОНАЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ У СФЕРІ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ В УМОВАХ ВЕДЕННЯ "ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ"

O. Tseveloyv

The head of Department of control and documentary support the administration of the State border service of Ukraine

DIRECTIONS AND WAYS OF INCREASE OF EFFICIENCY OF THE STATE REACTING ON THREATS TO NATIONAL SAFETY OF UKRAINE IN THE FIELD OF SAFETY OF STATE BOUNDARY

О. В. Ніколюк

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії та економіки підприємства, Одеський державний аграрний університет

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ КЛАСТЕРІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

E. Nikoluk

Ph.D., Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economic Theory and Economics of the Enterprise, Odessa State Agrarian University

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF CLUSTERIZATION OF THE NATIONAL ECONOMY

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент