EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 16, 2019

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.16

Завантажити журнал №16, 2019

Економіка

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.16.5

О. В. Кузьменко

д. е. н., доцент, завідувач кафедри економічної кібернетики, Сумський державний університет

Ю. В. Касаєва

викладач-стажист кафедри комп'ютерних наук, координатор з міжнародної роботи факультету ЕлІТ, Сумський державний університет

ДОСЛІДЖЕННЯ РОЛІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ

O. Kuzmenko

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Economic Cybernetics, Head of Scientific and Educational Center for Business AnalyticsSumy State University

J. Kasaeva

Trainee Lecturer of the Department of Computer Science, International Affairs Coordinator faculty of Electronics and Informational Technology, Sumy State University

RESEARCH INTO THE ROLE OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN ENSURING THE INVESTMENT ATTRACTIVENESS AND SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE COUNTRY

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.16.16

А. А. Олешко

д. е. н., професор, професор кафедри менеджменту, Університет державної фіскальної служби України

Є. В. Гороховець

аспірант, Університет державної фіскальної служби України

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ЛЮДСЬКИЙ РОЗВИТОК

А. Oleshko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Management, University of State Fiscal Service of Ukraine

Y. Horokhovets

postgraduate student, University of State Fiscal Service of Ukraine

INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AND HUMAN DEVELOPMENT

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.16.20

І. А. Опенько

к. е. н., доцент кафедри геодезії та картографії,Національний університет біоресурсів і природокористування України

КОРЕЛЯЦІЙНИЙ АНАЛІЗ ВПЛИВУ ФОРМИ ВЛАСНОСТІ ЗЕМЕЛЬ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ НА ЇХ ЕФЕКТИВНЕ ВИКОРИСТАННЯ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД

I. Openko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Geodesy and Cartography,National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

CORRELATION ANALYSIS OF THE FORMS OF LAND OWNERSHIP FORESTRY PURPOSES TO EFFECTIVE USE: EUROPEAN EXPERIENCE

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.16.28

Т. І. Крикун

к. е. н., заступник директора Науково-дослідного фінансового інституту, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

ПРІОРИТЕТИ ФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ

T. Krykun

PhD in Economics, Deputy Director of the Research Financial Institute,Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

PRIORITIES FOR BUDGET POLICY

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.16.33

М. Л. Швайко

к. е. н., доцент, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

ОСОБЛИВОСТІ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ У СУЧАСНИХ УМОВАХ

M. Shvayko

PhD in Economics, Associate Professor, V. N. Karazin Kharkiv National University

PECULIARITIES OF TAX POLICY OF UKRAINE IN MODERN CONDITIONS

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.16.39

Ю. Д. Радіонов

к. е. н., начальник відділу адаптації та імплементації міжнародних стандартів, Рахункова палата України

ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СТАЛОГО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ

Yu. Radionov

PhD in Economics, The Head of the International Standards Adaptation and Іmplementation, The Accounting Chamber of Ukraine

BUDGET EXPENDITURES FOR SUSTAINABLE SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE COUNTRY

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.16.47

М. П. Денисенко

д. е. н., професор, професор кафедри бізнес економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

Д. І. Повзун

аспірант, Київський національний університет технологій та дизайну

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ СЕРЕДОВИЩА

M. Denisenko

Doctor of Economic Sciences, Professor,Professor of the Department of Business Economics, Kyiv national university of technology and design

D. Polzun

postgraduate student, Kyiv national university of technology and designKyiv national university of technology and design

THEORETICAL ASPECTS OF ECONOMIC SAFETY OF THE ENTERPRISE-STV IN THE CONDITIONS OF UNDERTAKING OF THE ENVIRONMENT

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.16.54

Н. О. Козяр

аспірант, Вінницький національний аграрний університет

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ

N. Koziar

postgraduate student, Vinnytskuy National Agrarian University

THE CURRENT STATE AND PROSPECTS OF USING THE INVESTMENT POTENTIAL OF THE AGRICULTURAL SECTOR OF UKRAINE

Державне управління

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.16.61

Г. П. Ситник

д. держ. упр., професор, професор кафедри державного управління філософського факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ВЗАЄМОЗУМОВЛЕНІСТЬ СОЦІАЛЬНИХ ЯВИЩ, ЯКІ ВИЗНАЧАЮТЬ КОНЦЕПТАМИ "НЕБЕЗПЕКА" І "БЕЗПЕКА", ТА ЇЇ ВРАХУВАННЯ В ТЕОРІЇ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

G. Sytnyk

Doctor of Sciences in Public Administration, Full Professor, Professor at the Department of Public Administration, Taras Shevchenko National University of Kyiv

THE INTERCONDITIONALITY OF THE SOCIAL PHENOMENA THAT DETERMINE THE CONCEPTS OF "DANGER" AND "SECURITY", AND ITS CONSIDERATION IN THE THEORY OF PUBLIC ADMINISTRATION

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.16.68

Д. А. Міщенко

д. держ. упр., професор, професор кафедри державних, місцевих та корпоративних фінансів, Університет митної справи та фінансів

РОЗВИТОК ІНСТИТУЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ АГРАРНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ

D. Mishchenko

Doctor of Sciences in Public Administration, Professor, Professor Department of State, Local and Corporate Finance, University of Customs and Finance

DEVELOPMENT OF THE INSTITUTIONAL MECHANISM OF STATE SUPPORT OF THE AGRARIAN SECTOR OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.16.74

Т. І. Биркович

д. держ. упр., професор, Київський університет культури, м. Київ

В. І. Биркович

к. держ. упр., доцент, директор Ужанського національного природного парку, смт. Великий Березний, Закарпаття

О. С. Кабанець

к. ю. н., Київський університет культури

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЩОДО ЗАПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ У СФЕРІ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

T. Byrkovych

Doctor of Sciences in Public Administration, Professor, Kyiv University of Culture

V. Byrkovych

PhD in Public Administration, Associate Professor, director of Uzhansky National Park

A. Kabanets

PhD in Law, Kiev University of Culture

CURRENT ISSUES ON THE IMPLEMENTATION OF ELECTRONIC GOVERNANCE IN THE FIELD OF ECOLOGY AND NATURAL RESOURCES

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.16.79

М. В. Сіцінська

д. держ. упр., головний науковий співробітник відділу з координації наукових заходів, міжнародного співробітництва та грантової діяльності, Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова

І. В. Ярмолинська

методист І категорії факультету управління та економіки,Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ У СФЕРІ ІНСТИТУЦІЙНОГО ДОГЛЯДУ ТА ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ В УКРАЇНІ

M. Sitsinska

Doctor of Sciences in Public Administration, Chief Scientist of the Department for Coordination of Scientific Events, International Cooperation and Grant Activities, Leonid Yuzkov Khmelnytskyi university of management and law

I. Yarmolynska

Methodist of the I category of the Faculty of Management and Economics, Leonid Yuzkov Khmelnytskyi university of management and law

PROBLEMS IN THE FIELD OF INSTITUTIONAL CARE AND HEALTH OF CHILDREN IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.16.84

О. П. Борис

к. т. н., заступник начальника, Український науково-дослідний інститут цивільного захисту

ЕКСПЕРТНИЙ АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ЩОДО ОЦІНКИ СТАНУ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ В УКРАЇНІ

O. Boris

PhD in Technical Sciences, Deputy Chief of the Ukrainian Research Institute of Civil Protection

EXPERT ANALYSIS OF RESULTS OF SOCIOLOGICAL RESEARCH ON EVALUATION OF CIVIL PROTECTION IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.16.88

О. О. Усаченко

к. держ. упр., докторант, Інститут законодавства Верховної Ради України

СУТНІСТЬ ТА ЕЛЕМЕНТНА СТРУКТУРА ОБОРОННОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

O. Usachenko

PhD in Public Administration,Doctoral student of the Legislation Institute of The Verkhovna Rada of Ukraine

THE ESSENCE AND THE ELEMENTAL STRUCTURE OF THE DEFENSE INDUSTRY OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.16.92

І. І. Крилова

к. ю. н., докторант, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ, Україна

ЛІБЕРАЛІЗАЦІЯ СФЕРИ ПОСЛУГ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ

I. Krylova

PhD in Law, Doctoral student of National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv, Ukraine

LIBERALIZATION OF THE WATER SUPPLY AND WASTEWATER SERVICES

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.16.101

О. І. Юзькова

аспірант, Таврійський національний університет

ОСОБЛИВОСТІ СЕРВІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ У ФОРМУВАННІ ІННОВАЦІЙНОГО ЛІДЕРСТВА В ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ В УКРАЇНІ

O. Yuzkova

postgraduate student, Tavriyskiy National University

PECULARITIES OF SERVICE-ORIENTED APPROACH OF INNOVATION LEADERSHIP IN PUBLIC ADMINISTRATION IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.16.107

М. Є. Черняк

аспірант кафедри політології та філософії, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, м. Харків

ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД РЕАЛІЗАЦІЇ РЕФОРМ У СФЕРІ МОДЕРНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ РЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ

М. Cherniak

postgraduate student of Politology and Philosophy Department, Kharkiv Regional Institute for Public Administration of the National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Kharkiv

FOREIGN EXPERIENCE IN IMPLEMENTING REFORMS IN THE SPHERE OF REGIONAL GOVERNANCE SYSTEM MODERNIZATION

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.16.113

Р. Ю. Прав

аспірант, Міжрегіональна академія управління персоналом

ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ПРОТИДІЇ ЗОВНІШНІМ ІНФОРМАЦІЙНИМ ЗАГРОЗАМ

R. Prav

postgraduate student, Interregional Academy of Personnel Management

INNOVATIVE METHODS OF IMPLEMENTATION OF THE STATE POLICY FOR COUNTERACTING EXTERNAL INFORMATION THREATS

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.16.119

А. М. Іщенко

старший викладач кафедри теорії та практики управління, КПІ імені Ігоря Сікорського

ОСОБЛИВОСТІ ВИМІРЮВАННЯ СТАНУ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ ДЛЯ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

A. Ishchenko

Senior Lecturer, the Department of Theory and Practice of Management, Faculty of Sociology and Law, Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Insitute

FEATURES OF MEASURING THE STATE OF E-GOVERNMENT DEVELOPMENT FOR THE REGIONS OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.16.125

Є. М. Фетіщенко

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ПЛАНУВАННЯ ВИДАТКІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ ТА МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ

Ye. Fetishchenko

postgraduate student, National Academy of Public Administration, Office of the President of Ukraine, Kyiv

INTERNATIONAL EXPERIENCE OF PLANNING OF THE STATE BUDGET EXPENDITURES AND THE POSSIBILITIES OF ITS USE IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.16.132

С. А. Капелюшний

здобувач, Національний університет цивільного захисту України

РОЛЬ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ У ФОРМУВАННІ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ МОЛОДШОГО КЕРІВНОГО СКЛАДУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ: ОБГРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ УДОСКОНАЛЕННЯ

S. Kapelyushny

postgraduate student, National university of civil defence of Ukraine

THE ROLE OF STATE REGULATION IN THE FORMATION OF THE PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF THE NCO OF THE NATIONAL GUARD OF UKRAINE: JUSTIFICATION OF WAYS OF IMPROVEMENT

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 458-10-73, (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Економіка

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Норд Г. Л.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, професор, професор кафедри фінансів і кредиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Великий Ю. В.

д.е.н., професор кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Гайдуцький І.П.

к.е.н., науковий співробітник науково-дослідної лабораторії менеджменту ФММ НТУУ “КПІ”

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Денисенко М. П.

д.е.н., професор, професор кафедри Київського національного університету технологій та дизайну

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин З. О.

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С.В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Федоренко С. В.

доцент кафедри інформаційних систем і технологій ІПК ДСЗУ, академік академії будівництва України, к.т.н., доцент

Фролова Т. О.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Чорна Л. О.

д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів оподаткування і підприємництва Вінницького інституту конструювання одягу та підприємництва

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"

Державне управління

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бистряков І. К.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонов А. В.

д.держ.упр., доцент кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Беглиця В. П.

д.держ.упр., доцент, проректор з наукової роботи Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Великий Ю. В.

д.е.н., профессор Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Академії муніципального управління

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Євтушенко О. Н.

д.політ.н., професор, завідувач кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Міщенко К. С.

к. н. з держ. упр., доцент кафедри публічного управління та адміністрування Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С. В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Стоян О. Ю.

д.держ.упр., в.о. завідувача кафедри, доцент кафедри менеджменту Чорноморського національного університету імені Петра Могили