Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 16, 2021

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.16

Завантажити журнал №16, 2021

Економіка

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.16.5

О. Т. Прокопчук

д. е. н., доцент, завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Уманський національний університет садівництва, м. Умань, Україна

Ю. А. Цимбалюк

к. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу, Уманський національний університет садівництва, м. Умань, Україна

К. М. Мельник

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Уманський національний університет садівництва, м. Умань, Україна

ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ СТРАХОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В УКРАЇНІ

O. Prokopchuk

Doctor of Economic Sciences, Head of the Department of Finance, Banking and Insurance, Uman National University of Horticulture, Uman. Ukraine

Yu. Tsymbalyuk

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Marketing, Uman National University of Horticulture, Uman. Ukraine

K. Melnyk

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Finance, Banking and Insurance, Uman National University of Horticulture, Uman. Ukraine

INVESTMENT ACTIVITY OF INSURANCE ORGANIZATIONS IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.16.13

В. П. Горин

д. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів імені С. І. Юрія, Західноукраїнський національний університет

Н. І. Карпишин

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів імені С. І. Юрія, Західноукраїнський національний університет

ОСОБЛИВОСТІ ФАНДРАЙЗИНГУ У ПУБЛІЧНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ

V. Horyn

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the S. I. Yuriy Department of Finance, West Ukrainian National University

N. Karpyshyn

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the S. I. Yuriy Department of Finance, West Ukrainian National University

FEATURES OF FUNDRAISING IN THE PUBLIC SECTOR OF THE ECONOMY

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.16.20

І. А. Гнатенко

д. е. н., доцент, доцент кафедри підприємництва та бізнесу, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ, Україна

МОДЕЛЮВАННЯ СЦЕНАРІЇВ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ: УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ

I. Hnatenko

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Entrepreneurship and Business, Kyiv National University of Technologies and Design, Kyiv, Ukraine

MODELING SCENARIOS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF ENTERPRISES IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION AND DIGITALIZATION: MANAGEMENT ASPECT

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.16.26

Т. Д. Косова

д. е. н., професор, завідувач кафедри фінансів, обліку та оподаткування Національного авіаційного університету, м. Київ

О. В. Терещенко

адвокат, м. Київ

ТРАНСМІСІЙНІ МЕХАНІЗМИ ВПЛИВУ ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ НА ФУНКЦІОНУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ: ІНВЕСТИЦІЙНИЙ АСПЕКТ

T. Kosova

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Finance, Accounting and Taxation, National Aviation University, Kyiv

O. Tereshchenko

Attorney, Kyiv

TRANSMISSION MECHANISMS OF INFLUENCE OF LIBERALIZATION OF THE CURRENCY REGULATION ON FUNCTIONING OF NATIONAL ECONOMY: INVESTMENT ASPECT

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.16.33

С. М. Савченко

к. е. н., доцент кафедри міжнародної економіки Національний технічний університет України "КПІ імені Ігоря Сікорського"

ОЦІНКА СТУПЕНЯ ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ЧИННИКІВ У ПІДВИЩЕННІ МІЖНАРОДНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ МЕТАЛУРГІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ

S. Savchenko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of International Economics, National Technical University of Ukraine "KPI named after Igor Sikorsky", Kyiv

ASSESSMENT OF THE DEGREE OF USE OF INNOVATIVE FACTORS IN INCREASING THE INTERNATIONAL COMPETITIVENESS OF METALLURGICAL ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.16.39

Д. М. Паламарчук

к. е. н., доцент, Черкаський державний технологічний університет

Н. О. Паламарчук

к. е. н., доцент, Черкаський державний технологічний університет

АНАЛІЗ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ПОЛІТИКИ КРАЇН-УЧАСНИЦЬ МІЖНАРОДНОГО ЕНЕРГЕТИЧНОГО АГЕНТСТВА

D. Palamarchuk

PhD in Economics, Associate Professor, Cherkasy State Technological University

N. Palamarchuk

PhD in Economics, Associate Professor, Cherkasy State Technological University

ENERGY POLICY OF THE INTERNATIONAL ENERGY AGENCY MEMBER COUNTRIES

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.16.46

І. А. Максимчук

к. пед. наук, доцент кафедри управління підприємницькою та туристичною діяльністю, Ізмаїльський державний гуманітарний університет

Т. К. Метіль

к. е. н., доцент кафедри управління підприємницькою та туристичною діяльністю, Ізмаїльський державний гуманітарний університет

ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ ПІДПРИЄМСТВА

I. Maksymchuk

PhD in Pedagogical Sciences, Associate Professor of the Department of Business and Tourism Management Izmail State University

T. Metil

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Business and Tourism Management, Izmail State Humanities University

ORGANIZATION OF MANAGEMENT ACCOUNTING IN THE INFORMATION SPACE OF THE ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.16.51

М. В. Адаменко

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів суб'єктів господарювання та інноваційного розвитку, Криворізький національний університет

РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ

M. Adamenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Finance of Business Entities and Innovative Development, Kryvyi Rih National University

DEVELOPMENT OF OF ENTERPRISE PERSONNEL INNOVATIVE POTENTIAL ON THE BASIS OF THE COMPETENCE APPROACH

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.16.58

І. О. Гордєєва

к. т. н, доцент, експерт з акредитацій освітніх програм, Національне агентство забезпечення якості вищої освіти

ТІСНОТА ЗВ'ЯЗКУ МІЖ ПАТІЄНТНОЮ КОНКУРЕНТНОЮ СТРАТЕГІЄЮ ТА ФАЗАМИ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ОРГАНІЗАЦІЇ

І. Hordieieva

PhD in Technical Sciences, Associate Professor, Expert in accreditation of educational programs, National Agency for Higher Education Quality Assurance

CLOSENESS BETWEEN PATIENT COMPETITIVE STRATEGY AND PHASES OF THE ORGANIZATION LIFE CYCLE

Державне управління

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.16.64

Н. В. Дацій

д. держ. упр., професор, професор кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління, Поліський національний університет

УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ЯК НОВА ПАРАДИГМА СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

N. Datsii

Doctor of Sciences in Public Administration, Professor, Professor of the Department of Economic Theory, Intellectual Property and Public Administration, Polissya National University

INTELLECTUAL POTENTIAL MANAGEMENT AS A NEW PARADIGM OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF PUBLIC ADMINISTRATION

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.16.70

Ю. В. Орловська

д. е. н., професор кафедри міжнародної економіки та публічного управління і адміністрування, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, м. Дніпро

О. О. Квактун

к. е. н., доцент кафедри міжнародної економіки та публічного управління і адміністрування, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, м. Дніпро

О. О. Кахович

к. держ. упр., доцент кафедри міжнародної економіки та публічного управління і адміністрування, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, м. Дніпро

К. В. Дригола

аспірант, асистент кафедри міжнародної економіки та публічного управління і адміністрування, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, м. Дніпро

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ЗЕЛЕНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ ЯК ФАКТОР СТАЛОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ

Yu. Orlovska

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of International Economics and Public Administration, Prydniprovska State Academy of Civil Engineering and Architecture, Dnipro

O. Kvaktun

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of International Economics and Public Administration, Prydniprovska State Academy of Civil Engineering and Architecture, Dnipro

O. Kakhovich

PhD in Public Administration, Associate Professor of the Department of International Economics and Public Administration, Prydniprovska State Academy of Civil Engineering and Architecture, Dnipro

K. Dryhola

Postgraduate student, Assistant of the Department of International Economics and Public Administration, Prydniprovska State Academy of Civil Engineering and Architecture, Dnipro

PUBLIC ADMINISTRATION OF GREEN INVESTMENTS AS A FACTOR OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF REGIONS

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.16.77

О. А. Карапетян

слухач магістратури кафедри управління охороною здоров'я та публічного адміністрування,Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

З. В. Гбур

д. держ. упр., професор кафедри управління охороною здоров'я та публічного адміністрування, Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

РОЛЬ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ В ФОРМУВАННІ ДЕМОКРАТИЧНОГО СУСПІЛЬСТВА ДЕРЖАВИ

O. Karapetian

Master's student of the Department of Healthcare Management and Public Administration, Shupyk National Healthcare University of Ukraine, Kyiv, Ukraine

Z. Hbur

Doctor of Sciences in Public Administration, Professor of the Department of Healthcare Management and Public Administration, Shupyk National Healthcare University of Ukraine, Kyiv, Ukraine

THE ROLE OF PUBLIC ADMINISTRATION IN THE FORMATION OF A DEMOCRATIC SOCIETY OF THE STATE

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.16.86

Л. В. Сазоненко

здобувач магістратури кафедри управління охороною здоров'я та публічного адміністрування, Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

О. К. Толстанов

д. мед. н., проректор з науково-педагогічної роботи, професор кафедри управління охороною здоров'я та публічного адміністрування, Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

ЗАХОДИ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

L. Sazonenko

Master's student of the Department of Healthcare Management and Public Administration, Shupyk National Healthcare University of Ukraine, Kyiv, Ukraine

A. Tolstanov

Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for Education, Full Professor of the Department of Healthcare Management and Public Administration, Shupyk National Healthcare University of Ukraine, Kyiv, Ukraine

ANTI-CRISIS MANAGEMENT MEASURES HEALTHCARE INSTITUTION

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.16.93

К. М. Майстренко

к. держ. упр., доцент кафедри публічного адміністрування, Міжрегіональна Академія управління персоналом

УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ ТА ПРОГРАМАМИ У СФЕРІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

K. Maistrenko

PhD in Public Administration, Associate Professor of the Department of Public Administration,Interregional Academy of Personnel Management

MANAGEMENT OF PROJECTS AND PROGRAMS IN THE FIELD OF PUBLIC ADMINISTRATION

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.16.97

Н. І. Стахова

здобувач магістратури кафедри управління охороною здоров'я та публічного адміністрування, Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

В. М. Михальчук

д. мед. н., професор, завідувач кафедри управління охороною здоров'я та публічного адміністрування, Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

РОЛЬ ТА ФУНКЦІЇ УПОВНОВАЖЕНОГО З ПРАВ ЛЮДИНИ В ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ УКРАЇНИ

N. Stakhova

Master's student of the Department of Management health care and public administration,Shupyk National Healthcare University of Ukraine, Kyiv, Ukraine

V. Mykhalchuk

Doctor of Medical Sciences, Professor, Head of the Department of Healthcare Management and Public Administration, Shupyk National Healthcare University of Ukraine, Kyiv, Ukraine

ROLE AND FUNCTIONS OF THE HUMAN RIGHTS COMMISSIONER IN THE GOVERNMENT OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.16.104

Є. В. Колосов

слухач магістратури кафедри управління охороною здоров'я та публічного адміністрування,Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

С. П. Кошова

к. держ. упр., доцент кафедри управління охороною здоров'я та публічного адміністрування,Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПРИВАТНИХ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

E. Kolosov

Master's student of the Department of Healthcare Management and Public Administration, Shupyk National Healthcare University of Ukraine, Kyiv, Ukraine

S. Koshova

PhD in Public Administration, Associate Professor of the Department of Healthcare Management and Public Administration Shupyk National Healthcare University of Ukraine, Kyiv, Ukraine

STATE REGULATION OF PRIVATE HEALTHCARE ACTIVITIES

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.16.113

Я. М. Лащук

аспірант кафедри публічного управління та публічної служби,Національна академія державного управління при Президентові України

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ У ПУБЛІЧНІЙ СФЕРІ

Ya. Lashchuk

Postgraduate student of the Department of Public Administration and Public service,National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

ORGANIZATIONAL MECHANISM FOR MAKING MANAGERIAL DECISIONS IN THE PUBLIC SPHERE

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.16.118

В. В. Капустін

здобувач, Міжрегіональна Академія управління персоналом

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД МЕХАНІЗМІВ РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА

V. Kapustin

Сandidate for a degree, Interregional Academy of Personnel Management

FOREIGN EXPERIENCE OF MECHANISMS OF SOCIAL PARTNERSHIP IMPLEMENTATION

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.16.124

Ю. О. Костюніна

здобувач, Міжрегіональна Академія управління персоналом

КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ПРОЦЕСУ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ ТЕРИТОРІЇ

Yu. Kostyuninа

Сandidate for a degree, Interregional Academy of Personnel Management

CONCEPTUAL APPROACH TO THE PROCESS OF PUBLIC GOVERNANCE OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE TERRITORY

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.16.130

Ю. О. Шпіньова

аспірант, Навчально-науковий інститут публічного управління та державної служби Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГЕНДЕРНИЙ АНАЛІЗ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ПУБЛІЧНОЇ ПОЛІТИКИ

Yu. Shpinova

Postgraduate student, Educational and Scientific Institute of Public Administration and Civil Service of Taras Shevchenko National University of Kyiv

GENDER ANALYSIS IN THE PROCESS OF FORMULATION OF PUBLIC POLICY

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент