Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 17, 2009

Економіка

С. О. Бірюк

к. е. н., доцент, Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана

І. І. Дороніна

аспірант, кафедра міжнародних фінансів, Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана

РОЗВИТОК ІНСТИТУЦІЙНИХ ІНВЕСТОРІВ У ДВОХ ПРОТИЛЕЖНИХ ТИПАХ ФІНАНСОВИХ СИСТЕМ

Б. В. Погріщук

к.е.н., доцент, Вінницький інститут економіки Тернопільський Національний економічний університет

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЗЕРНОПРОДУКТОВОГО ПІДКОМПЛЕКСУ: ФОРМУВАННЯ ТА НАПРЯМИ ВИКОРИСТАННЯ

Л. П. Довгань

к.е.н., доцент, МАУП

Д. М. Самкова

студентка, МАУП

ЕФЕКТИВНІСТЬ ТА КОНКУРЕНТНІСТЬ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ УКРАЇНСЬКОГО РИНКУ КОРПОРАТИВНИХ ОБЛІГАЦІЙ

І. В. Політова

аспірант, Одеська національна академія зв'язку ім. О. С. Попова

ВИЗНАЧЕННЯ НАПРЯМІВ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СФЕРІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ

О. В. Комеліна

к. е. н., доцент, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОГО МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

О. О. Романова

аспірант, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

СВІТОВИЙ ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ІННОВАЦІЙ

Р. М. Абдуллін

Інститут законодавства Верховної Ради України

ДЕРЖАВНИЙ СЕКТОР ЕКОНОМІКИ: ДОКРИЗОВИЙ СТАН ТА АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ

І. М. Мазур

к.е.н., завідувач кафедри "Фінанси", Івано-Франківський університет права ім. Короля Данила Галицького

Ю. Ю. Чабан

слухач магістратури, Івано-Франківський університет права ім. Короля Данила Галицького

СИСТЕМА КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ДІЯЛЬНОСТІ КРЕДИТНИХ СПІЛОК В УМОВАХ КРИЗИ

А. В. Федорченко

к. е. н., доцент кафедри маркетингу, Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана

МАРКЕТИНГОВА ІНФОРМАЦІЯ ТА ЕНТРОПІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

Н. С. Прокопенко

к. е. н., доцент, Київський міжнародний університет

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ І ПІДХОДИ ДО ПОБУДОВИ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА

В. І. Борейко

к. е. н., докторант, Національний університет водного господарства та природокористування

РОЛЬ ДОДАТКОВОЇ ПРАЦІ У СТВОРЕННІ БАГАТСТВА КРАЇНИ

О. В. Губар

аспірант, Міжрегіональна Академія управління персоналом

ВПЛИВ ФАКТОРІВ МОТИВАЦІЇ ТА ДЕМОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ РОБОТИ ДЕРЖАВНОЇ САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Г. І. Завистовська

асистент кафедри фінансів, Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана

ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ: СТАНОВЛЕННЯ ДЕНЕФІЦІЇ

Л. Й. Созанський

ст. викладач кафедри фінансів і обліку, Львівська філія Європейського університету

УДОСКОНАЛЕННЯ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ КАПІТАЛУ БУДІВЕЛЬНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ УКРАЇНИ

В. В. Івата

добувач кафедри теоретичної та прикладної економіки, НТУУ "КПІ"

МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ПРИЙНЯТТЯ ЕФЕКТИВНИХ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ У СИСТЕМІ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛІНГУ

І. М. Сафронська

к. е.н., доцент, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Г. С. Бєлай

магістр з обліку і аудиту, Харківський національний технічний університет сільського господарства

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО КОМПЛЕКСНОЇ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

Е. И. Трохимец

аспирант, Классический приватный университет

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Т. В. Кондратюк

кандидат наук з державного управління

ЕВОЛЮЦІЯ УЯВЛЕНЬ СТОСОВНО ПРЕДМЕТА НАУКИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ТА ПОЛІТИКИ У ЗАРУБІЖНІЙ СОЦІАЛЬНІЙ ДУМЦІ

Н. І. Кривко

Старший помічник прокурора Ульяновського району Кіровоградської області

І. В. Клименко

кандидат фізико-математичних наук, доцент, докторант кафедри державної політики та управління політичними процесами, Національна академія державного управління при Президентові України

ДОСТУП ТА КОМПЕТЕНЦІЯ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЇ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ

О. В. Черв'якова

аспірант кафедри управління персоналом та економіки праці, ХарРІНАДУ

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ТА ІСНУЮЧІ ПІДХОДІ ДО ПРОБЛЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ДЕРЖАВНОМУ РІВНІ

Т. А. Комашенко

аспірант кафедри економічної політики , Національна академія державного управління при Президентові України

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент