Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 17, 2010

Економіка

Н. В. Коваль

к. е. н., асистент кафедри менеджменту, Білоцерківський національний аграрний університет

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ УКРАЇНИ В МІЖНАРОДНИХ РЕЙТИНГОВИХ ОЦІНКАХ

Я. В. Соломка

аспірант, кафедра економічної кібернетики, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПРОЗОРОСТІ ІНСТИТУТІВ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В СИСТЕМІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ВЗАЄМОВІДНОСИН

О. Ю. Липова

здобувач, Дніпропетровський університет економіки та права

ВИКОРИСТАННЯ АНАЛІЗУ ЧАСОВИХ РЯДІВ У ОЦІНЦІ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙ В ОСНОВНИЙ КАПІТАЛ З УРАХУВАННЯМ РИЗИКІВ

Я. І. Легка

аспірант, КНУ ім. Т.Шевченка

АНАЛІЗ СИСТЕМНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО РИЗИКУ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ

О. І. Харченко

к. е. н., доцент, Університет економіки та права "КРОК"

ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПОСТКРИЗОВОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОСТУ УКРАЇНИ

І. М. Вахович

д. е. н., професор, Луцький національний технічний університет

Г. Л. Денисюк

аспірант, Луцький національний технічний університет

АКТИВІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ОСНОВА КОНЦЕПЦІЇ ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

М. І. Макаренко

д. е. н., проф., зав. кафедри міжнародної економіки, ДВНЗ "УАБС НБУ"

Т. В. Щербина

викладач-стажист кафедри міжнародної економіки, ДВНЗ "УАБС НБУ"

МІЖКАНАЛЬНІ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКИ У ПЕРЕДАВАЛЬНОМУ МЕХАНІЗМІ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРИБУТКОВІСТЬ КАПІТАЛУ

І. П. Шульга

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів та кредиту, Східноєвропейський університет економіки і менеджменту

РОЛЬ ІНСАЙДЕРСЬКОЇ ІНФОРМАЦІЇ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ

В. О. Омельчук

кандидат наук з державного управління

ДОСТУПНІСТЬ ЖИТЛА В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН, ТЕНДЕНЦІЇ ТА МЕТОДИКА ВИМІРУ

О. Л. Дибань

провідний спеціаліст першого інспекційного відділу інспекційного департаменту, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України

СУТНІСТЬ І РОЛЬ ВЗАЄМОВІДНОСИН МІЖ БАНКАМИ І СТРАХОВИМИ КОМПАНІЯМИ

К. М. Чаплигін

заступник начальника першого інспекційного відділу інспекційного департаменту, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

О. А. Липинська

к. е. н, старший науковий співробітник, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України

С. М. Боняр

к. е. н, доцент. кафедри "Перевезень і маркетингу", Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТОРГОВЕЛЬНОГО СУДНОПЛАВСТВА УКРАЇНИ

Ф. Ю. Андрійчук

аспірант кафедри банківської справи, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

СУЧАСНЕ ФІНАНСУВАННЯ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ: СТРУКТУРНІ ЕЛЕМЕНТИ СИСТЕМИ

О. Ю. Могилевская

аспирант, Европейский університет, г. Киев

СОВРЕМЕННАЯ КОНЦЕПЦИЯ СИСТЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ МАШИНОСТРОЕНИЯ

М. Д. Пасічний

аспірант, Науково-дослідний фінансовий інститут Академії фінансового Управління Міністерства фінансів України

ОСОБЛИВОСТІ ДЕФІЦИТНОГО ФІНАНСУВАННЯ ЕКОНОМІКИ В ПЕРІОД ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ

А. Є. Чуєнков

головний бухгалтер ТОВ "Бімаркет", аудитор

НЕОБХІДНІСТЬ СТВОРЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ ЯК СУБ'ЄКТА ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ

О. І. Черняєва

Інститут магістерської та післядипломної освіти Університету НБУ

КРЕДИТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ

Я. Ф. Жовнірчик

к. держ. упр., заступник проректора, Національна академія державного управління при Президентові України

СУЧАСНА МОДЕЛЬ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОМПЛЕКСНОГО І ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ

Н. В. Дацій

к. е. н., доцент, РВПС України НАН України

ФОРМИ ТА НАПРЯМИ ДЕРЖАВНОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ГАЛУЗЯХ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

І. А. Медведєв

к. держ. упр., докторант кафедри державного управління та менеджменту, Харківський регіональний інститут державного управління Національної Академії державного управління при Президентові України

ІДЕЯ УНІВЕРСИТЕТУ ЯК ГЕНЕРАТОРА ВИПЕРЕДЖАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ЦІННОСТЕЙ: УЗГОДЖЕННЯ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА ДЕРЖАВНО-НАЦІОНАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ

Х. В. Плецан

Тернопільська міська рада

ПОНЯТТЯ ПОЛІТИЧНОГО УСПІХУ: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ

А. П. Лелеченко

к. держ. упр., Національна академія державного управління при Президентові України

Т. М. Дерун

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України

ФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТІВ МАЛИХ МІСТ У КОНТЕКСТІ РЕФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Г. В. Дмитренко

кандидат наук з державного управління

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ В СЕГМЕНТІ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ, СПРЯМОВАНИХ НА РОЗВИТОК ТУРИЗМУ В М. КИЄВІ

Ю. М. Комар

д. держ. упр., професор, Донецький державний університет управління

АТРИБУТИВНИЙ НАУКОВИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ — ФУНДАМЕНТАЛЬНА ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Л. А. Онищенко

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України, директор ТОВ "Виробничо-комерційне оціночне агентство "Інт-Рейтинг"

ГЕОЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ РИНКОМ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ

І. Л. Гасюк

доцент, кандидат наук з фізичного виховання і спорту, завідувач кафедри фізичної культури та валеології, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СФЕРІ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент