EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 17, 2010

Економіка

Н. В. Коваль

к. е. н., асистент кафедри менеджменту, Білоцерківський національний аграрний університет

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ УКРАЇНИ В МІЖНАРОДНИХ РЕЙТИНГОВИХ ОЦІНКАХ

Я. В. Соломка

аспірант, кафедра економічної кібернетики, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПРОЗОРОСТІ ІНСТИТУТІВ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В СИСТЕМІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ВЗАЄМОВІДНОСИН

О. Ю. Липова

здобувач, Дніпропетровський університет економіки та права

ВИКОРИСТАННЯ АНАЛІЗУ ЧАСОВИХ РЯДІВ У ОЦІНЦІ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙ В ОСНОВНИЙ КАПІТАЛ З УРАХУВАННЯМ РИЗИКІВ

Я. І. Легка

аспірант, КНУ ім. Т.Шевченка

АНАЛІЗ СИСТЕМНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО РИЗИКУ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ

О. І. Харченко

к. е. н., доцент, Університет економіки та права "КРОК"

ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПОСТКРИЗОВОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОСТУ УКРАЇНИ

І. М. Вахович

д. е. н., професор, Луцький національний технічний університет

Г. Л. Денисюк

аспірант, Луцький національний технічний університет

АКТИВІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ОСНОВА КОНЦЕПЦІЇ ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

М. І. Макаренко

д. е. н., проф., зав. кафедри міжнародної економіки, ДВНЗ "УАБС НБУ"

Т. В. Щербина

викладач-стажист кафедри міжнародної економіки, ДВНЗ "УАБС НБУ"

МІЖКАНАЛЬНІ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКИ У ПЕРЕДАВАЛЬНОМУ МЕХАНІЗМІ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРИБУТКОВІСТЬ КАПІТАЛУ

І. П. Шульга

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів та кредиту, Східноєвропейський університет економіки і менеджменту

РОЛЬ ІНСАЙДЕРСЬКОЇ ІНФОРМАЦІЇ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ

В. О. Омельчук

кандидат наук з державного управління

ДОСТУПНІСТЬ ЖИТЛА В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН, ТЕНДЕНЦІЇ ТА МЕТОДИКА ВИМІРУ

О. Л. Дибань

провідний спеціаліст першого інспекційного відділу інспекційного департаменту, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України

СУТНІСТЬ І РОЛЬ ВЗАЄМОВІДНОСИН МІЖ БАНКАМИ І СТРАХОВИМИ КОМПАНІЯМИ

К. М. Чаплигін

заступник начальника першого інспекційного відділу інспекційного департаменту, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

О. А. Липинська

к. е. н, старший науковий співробітник, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України

С. М. Боняр

к. е. н, доцент. кафедри "Перевезень і маркетингу", Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТОРГОВЕЛЬНОГО СУДНОПЛАВСТВА УКРАЇНИ

Ф. Ю. Андрійчук

аспірант кафедри банківської справи, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

СУЧАСНЕ ФІНАНСУВАННЯ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ: СТРУКТУРНІ ЕЛЕМЕНТИ СИСТЕМИ

О. Ю. Могилевская

аспирант, Европейский університет, г. Киев

СОВРЕМЕННАЯ КОНЦЕПЦИЯ СИСТЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ МАШИНОСТРОЕНИЯ

М. Д. Пасічний

аспірант, Науково-дослідний фінансовий інститут Академії фінансового Управління Міністерства фінансів України

ОСОБЛИВОСТІ ДЕФІЦИТНОГО ФІНАНСУВАННЯ ЕКОНОМІКИ В ПЕРІОД ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ

А. Є. Чуєнков

головний бухгалтер ТОВ "Бімаркет", аудитор

НЕОБХІДНІСТЬ СТВОРЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ ЯК СУБ'ЄКТА ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ

О. І. Черняєва

Інститут магістерської та післядипломної освіти Університету НБУ

КРЕДИТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ

Я. Ф. Жовнірчик

к. держ. упр., заступник проректора, Національна академія державного управління при Президентові України

СУЧАСНА МОДЕЛЬ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОМПЛЕКСНОГО І ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ

Н. В. Дацій

к. е. н., доцент, РВПС України НАН України

ФОРМИ ТА НАПРЯМИ ДЕРЖАВНОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ГАЛУЗЯХ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

І. А. Медведєв

к. держ. упр., докторант кафедри державного управління та менеджменту, Харківський регіональний інститут державного управління Національної Академії державного управління при Президентові України

ІДЕЯ УНІВЕРСИТЕТУ ЯК ГЕНЕРАТОРА ВИПЕРЕДЖАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ЦІННОСТЕЙ: УЗГОДЖЕННЯ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА ДЕРЖАВНО-НАЦІОНАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ

Х. В. Плецан

Тернопільська міська рада

ПОНЯТТЯ ПОЛІТИЧНОГО УСПІХУ: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ

А. П. Лелеченко

к. держ. упр., Національна академія державного управління при Президентові України

Т. М. Дерун

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України

ФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТІВ МАЛИХ МІСТ У КОНТЕКСТІ РЕФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Г. В. Дмитренко

кандидат наук з державного управління

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ В СЕГМЕНТІ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ, СПРЯМОВАНИХ НА РОЗВИТОК ТУРИЗМУ В М. КИЄВІ

Ю. М. Комар

д. держ. упр., професор, Донецький державний університет управління

АТРИБУТИВНИЙ НАУКОВИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ — ФУНДАМЕНТАЛЬНА ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Л. А. Онищенко

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України, директор ТОВ "Виробничо-комерційне оціночне агентство "Інт-Рейтинг"

ГЕОЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ РИНКОМ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ

І. Л. Гасюк

доцент, кандидат наук з фізичного виховання і спорту, завідувач кафедри фізичної культури та валеології, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СФЕРІ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 458-10-73, (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Економіка

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Норд Г. Л.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, професор, професор кафедри фінансів і кредиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Великий Ю. В.

д.е.н., професор кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Гайдуцький І.П.

к.е.н., науковий співробітник науково-дослідної лабораторії менеджменту ФММ НТУУ “КПІ”

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Денисенко М. П.

д.е.н., професор, професор кафедри Київського національного університету технологій та дизайну

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин З. О.

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С.В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Федоренко С. В.

доцент кафедри інформаційних систем і технологій ІПК ДСЗУ, академік академії будівництва України, к.т.н., доцент

Фролова Т. О.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Чорна Л. О.

д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів оподаткування і підприємництва Вінницького інституту конструювання одягу та підприємництва

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"

Державне управління

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бистряков І. К.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонов А. В.

д.держ.упр., доцент кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Беглиця В. П.

д.держ.упр., доцент, проректор з наукової роботи Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Великий Ю. В.

д.е.н., профессор Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Академії муніципального управління

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Євтушенко О. Н.

д.політ.н., професор, завідувач кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Міщенко К. С.

к. н. з держ. упр., доцент кафедри публічного управління та адміністрування Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С. В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Стоян О. Ю.

д.держ.упр., в.о. завідувача кафедри, доцент кафедри менеджменту Чорноморського національного університету імені Петра Могили