EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 17, 2011

Економіка

В. Г. Федоренко

д. е. н., проф., зав. каф. теоретичної та прикладної економіки, ІПК ДСЗУ

Ю. Б. Пінчук

к. е. н., доцент

УДОСКОНАЛЕННЯ СТРУКТУРИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

І. Б. Скворцов

д. е. н, професор, кафедра економіки підприємства та інвестицій, Національний університет "Львівська політехніка"

Х. Я. Яремик

старший викладач, кафедра обліку і аудиту у ВПК, Українська академія друкарства

ОБГРУНТУВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ З ВИКОРИСТАННЯМ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ТОВАРУ

Р. Д. Стаканов

к. е. н., асистент кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

К. В. Ніколаєнко

студентка 4 курсу відділення міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ПРЯМІ ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ В ЕКОНОМІЦІ НІМЕЧЧИНИ: ДО- ТА ПОСТКРИЗОВИЙ ПЕРІОД

І. В. Сіліна

аспірант, Класичний приватний університет

УДОСКОНАЛЕННЯ КЛАСИФІКАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙ ПРИРОДООХОРОННОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

О. А. Слободчикова

аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ІННОВАЦІЙНА РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ: СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ

А. В. Череп

д. е. н., професор, декан економічного факультету, Запорізький національний університет

Н. С. Іванова

старший викладач кафедри економічної кібернетики, Криворізький факультет Запорізького національного університету

АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ АГРОПРОМИСЛОВОЇ ГАЛУЗІ

В. К. Хлівний

к. е. н., професор кафедри фінансів, декан фінансово-економічного факультету, Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

М. М. Степура

старший викладач кафедри фінансів, Державний вищий навчальний заклад, "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

СУПЕРЕЧЛИВА СУТНІСТЬ ПОДАТКІВ ЯК ДЖЕРЕЛО РИЗИКІВ БЮДЖЕТНИХ ВТРАТ

Т. В. Мусієць

к. е. н., доцент кафедри міжнародних фінансів, КНЕУ ім. В. Гетьмана

О. В. Лавріненко

аспірант кафедри міжнародних фінансів, КНЕУ ім. В. Гетьмана

ВПЛИВ ЄВРО НА ПЕРЕТВОРЕННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ВАЛЮТНИХ СИСТЕМ КРАЇН ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Л. Г. Миронова

к. е. н., доцент, Класичний приватний університет

АНАЛІЗ ДОСВІДУ РЕЙТИНГОВОГО ОЦІНЮВАННЯ І УПРАВЛІННЯ В СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЦІ

Н. В. Харченко

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів і кредиту, Полтавська державна аграрна академія

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ВЛАСНИМ КАПІТАЛОМ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

Б. В. Дергалюк

аспірант, асистент кафедри економіки і підприємництва, НТУУ "КПІ"

А. В. Гречко

к. е. н., старший викладач кафедри економіки і підприємництва, НТУУ"КПІ"

ОСОБЛИВОСТІ ІНСТИТУЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЛІЗИНГОВИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНИ

М. М. Вуйців

аспірант кафедри обліку і аудиту, КНУ ім. Тараса Шевченка

ЄВРОПЕЙСЬКА МОДЕЛЬ ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ: ОРІЄНТАЦІЯ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ

А. С. Немиро

Інститут міжнародних відносин, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ТЕНДЕНЦІЇ НА СВІТОВОМУ РИНКУ НЕБАНКІВСЬКИХ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ ВНАСЛІДОК ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ ПОСЛУГАМИ

Г. В. Дмитренко

д. держ. упр., заступник віце-президента, Національна академія державного управління При Президентові України

НЕОБХІДНІСТЬ ПОКРАЩЕННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВ (НА ПРИКЛАДІ КАЗЕННОГО ЗАВОДУ ПОРОШКОВОЇ МЕТАЛУРГІЇ)

Т. В. Новаченко

кандидат педагогічних наук, докторант кафедри державної політики і управління державними процессами, Національна академія державного управління при Президентові України

СОЦІЄТАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ ЯК ЧИННИК СТАНОВЛЕННЯ АВТОРИТЕТА КЕРІВНИКІВ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

А. С. Кобець

к. т. н., професор, ректор, Дніпропетровський державний аграрний університет

ПРОБЛЕМИ ІНТЕГРАЦІЇ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА З НАУКОВИМИ УСТАНОВАМИ ЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

В. А. Овчаренко

к. гос. упр., докторант Донецкого государственного университета управления

ПРЕАКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СВЯЗНОСТЬЮ

В. М. Ємельянов

к. т. н., Чорноморський державний університет імені Петра Могили

РОЛЬ КЛАСТЕРІВ ЯК ПОЛЮСІВ ПЕРЕТИНУ ІНТЕРЕСІВ ОРГАНІВ ВЛАДИ ТА СУБ'ЄКТІВ БІЗНЕСУ В СИСТЕМІ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

О. В. Алейнікова

к. е. н., доц., докторант, Класичний приватний університет

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ І ПЕРЕДУМОВИ ЕФЕКТИВНОГО ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В АГРАРНІЙ СФЕРІ

Л. М. Васільєва

доцент кафедри обліку і аудиту, Дніпропетровський державний аграрний університет

ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ЯК СКЛАДОВА СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ

Д. А. Міщенко

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ СВІТОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТОРГІВЛІ

Н. А. Фойгт

к. е. н., докторант кафедри управління охороною суспільного здоров'я, НАДУ при Президентові України

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ В УМОВАХ ДЕМОГРАФІЧНОГО СТАРІННЯ

С. І. Чернов

к. держ. упр., Харківська обласна рада

МОДЕЛЬ ВИКОРИСТАННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ КОМПОНЕНТІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

С. С. Мазур

аспірант кафедри державного управління і менеджменту, Національна академія державного управління при Президентові України

МЕТОДОЛОГІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

Ю. О. Максимюк

аспірант кафедри державного управління і менеджменту Національна академія державного управління при Президентові України

МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Л. А. Весельська

аспірант кафедри національної безпеки, Національна академія державного управління при Президентові України

МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ В КРАЇНАХ З РІЗНИМИ МОДЕЛЯМИ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ: ЗАСТОСУВАННЯ В УКРАЇНІ

О. В. Петросова

магістр з міжнародних відносин та міжнародного права, гол. спец. відд. міжнародних договорів департаменту міжнародного співробітництва та європейської інтеграції, Мін. освіти і науки, молоді та спорту

ОСОБЛИВОСТІ КАДРОВОЇ РОБОТИ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ У БЕЗПЕКОВОМУ СЕКТОРІ ДЕРЖАВИ

А. Л. Левітан

магістрант кафедри державного управління і менеджменту, Національна академія державного управління при Президентові України

АНАЛІЗ МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ З ДОТРИМАННЯМ ПРАВ ЛЮДИНИ У МІГРАЦІЙНІЙ СФЕРІ

О. М. Совівський

магістрант кафедри державного управління і менеджменту, Національна академія державного управління при Президентові України

ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНІЙ СФЕРІ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 458-10-73, (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Економіка

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Норд Г. Л.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, професор, професор кафедри фінансів і кредиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Великий Ю. В.

д.е.н., професор кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Гайдуцький І.П.

к.е.н., науковий співробітник науково-дослідної лабораторії менеджменту ФММ НТУУ “КПІ”

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Денисенко М. П.

д.е.н., професор, професор кафедри Київського національного університету технологій та дизайну

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин З. О.

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С.В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Федоренко С. В.

доцент кафедри інформаційних систем і технологій ІПК ДСЗУ, академік академії будівництва України, к.т.н., доцент

Фролова Т. О.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Чорна Л. О.

д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів оподаткування і підприємництва Вінницького інституту конструювання одягу та підприємництва

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"

Державне управління

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бистряков І. К.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонов А. В.

д.держ.упр., доцент кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Беглиця В. П.

д.держ.упр., доцент, проректор з наукової роботи Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Великий Ю. В.

д.е.н., профессор Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Академії муніципального управління

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Євтушенко О. Н.

д.політ.н., професор, завідувач кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Міщенко К. С.

к. н. з держ. упр., доцент кафедри публічного управління та адміністрування Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С. В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Стоян О. Ю.

д.держ.упр., в.о. завідувача кафедри, доцент кафедри менеджменту Чорноморського національного університету імені Петра Могили