Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 17, 2011

Економіка

В. Г. Федоренко

д. е. н., проф., зав. каф. теоретичної та прикладної економіки, ІПК ДСЗУ

Ю. Б. Пінчук

к. е. н., доцент

УДОСКОНАЛЕННЯ СТРУКТУРИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

І. Б. Скворцов

д. е. н, професор, кафедра економіки підприємства та інвестицій, Національний університет "Львівська політехніка"

Х. Я. Яремик

старший викладач, кафедра обліку і аудиту у ВПК, Українська академія друкарства

ОБГРУНТУВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ З ВИКОРИСТАННЯМ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ТОВАРУ

Р. Д. Стаканов

к. е. н., асистент кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

К. В. Ніколаєнко

студентка 4 курсу відділення міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ПРЯМІ ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ В ЕКОНОМІЦІ НІМЕЧЧИНИ: ДО- ТА ПОСТКРИЗОВИЙ ПЕРІОД

І. В. Сіліна

аспірант, Класичний приватний університет

УДОСКОНАЛЕННЯ КЛАСИФІКАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙ ПРИРОДООХОРОННОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

О. А. Слободчикова

аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ІННОВАЦІЙНА РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ: СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ

А. В. Череп

д. е. н., професор, декан економічного факультету, Запорізький національний університет

Н. С. Іванова

старший викладач кафедри економічної кібернетики, Криворізький факультет Запорізького національного університету

АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ АГРОПРОМИСЛОВОЇ ГАЛУЗІ

В. К. Хлівний

к. е. н., професор кафедри фінансів, декан фінансово-економічного факультету, Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

М. М. Степура

старший викладач кафедри фінансів, Державний вищий навчальний заклад, "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

СУПЕРЕЧЛИВА СУТНІСТЬ ПОДАТКІВ ЯК ДЖЕРЕЛО РИЗИКІВ БЮДЖЕТНИХ ВТРАТ

Т. В. Мусієць

к. е. н., доцент кафедри міжнародних фінансів, КНЕУ ім. В. Гетьмана

О. В. Лавріненко

аспірант кафедри міжнародних фінансів, КНЕУ ім. В. Гетьмана

ВПЛИВ ЄВРО НА ПЕРЕТВОРЕННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ВАЛЮТНИХ СИСТЕМ КРАЇН ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Л. Г. Миронова

к. е. н., доцент, Класичний приватний університет

АНАЛІЗ ДОСВІДУ РЕЙТИНГОВОГО ОЦІНЮВАННЯ І УПРАВЛІННЯ В СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЦІ

Н. В. Харченко

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів і кредиту, Полтавська державна аграрна академія

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ВЛАСНИМ КАПІТАЛОМ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

Б. В. Дергалюк

аспірант, асистент кафедри економіки і підприємництва, НТУУ "КПІ"

А. В. Гречко

к. е. н., старший викладач кафедри економіки і підприємництва, НТУУ"КПІ"

ОСОБЛИВОСТІ ІНСТИТУЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЛІЗИНГОВИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНИ

М. М. Вуйців

аспірант кафедри обліку і аудиту, КНУ ім. Тараса Шевченка

ЄВРОПЕЙСЬКА МОДЕЛЬ ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ: ОРІЄНТАЦІЯ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ

А. С. Немиро

Інститут міжнародних відносин, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ТЕНДЕНЦІЇ НА СВІТОВОМУ РИНКУ НЕБАНКІВСЬКИХ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ ВНАСЛІДОК ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ ПОСЛУГАМИ

Г. В. Дмитренко

д. держ. упр., заступник віце-президента, Національна академія державного управління При Президентові України

НЕОБХІДНІСТЬ ПОКРАЩЕННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВ (НА ПРИКЛАДІ КАЗЕННОГО ЗАВОДУ ПОРОШКОВОЇ МЕТАЛУРГІЇ)

Т. В. Новаченко

кандидат педагогічних наук, докторант кафедри державної політики і управління державними процессами, Національна академія державного управління при Президентові України

СОЦІЄТАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ ЯК ЧИННИК СТАНОВЛЕННЯ АВТОРИТЕТА КЕРІВНИКІВ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

А. С. Кобець

к. т. н., професор, ректор, Дніпропетровський державний аграрний університет

ПРОБЛЕМИ ІНТЕГРАЦІЇ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА З НАУКОВИМИ УСТАНОВАМИ ЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

В. А. Овчаренко

к. гос. упр., докторант Донецкого государственного университета управления

ПРЕАКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СВЯЗНОСТЬЮ

В. М. Ємельянов

к. т. н., Чорноморський державний університет імені Петра Могили

РОЛЬ КЛАСТЕРІВ ЯК ПОЛЮСІВ ПЕРЕТИНУ ІНТЕРЕСІВ ОРГАНІВ ВЛАДИ ТА СУБ'ЄКТІВ БІЗНЕСУ В СИСТЕМІ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

О. В. Алейнікова

к. е. н., доц., докторант, Класичний приватний університет

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ І ПЕРЕДУМОВИ ЕФЕКТИВНОГО ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В АГРАРНІЙ СФЕРІ

Л. М. Васільєва

доцент кафедри обліку і аудиту, Дніпропетровський державний аграрний університет

ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ЯК СКЛАДОВА СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ

Д. А. Міщенко

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ СВІТОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТОРГІВЛІ

Н. А. Фойгт

к. е. н., докторант кафедри управління охороною суспільного здоров'я, НАДУ при Президентові України

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ В УМОВАХ ДЕМОГРАФІЧНОГО СТАРІННЯ

С. І. Чернов

к. держ. упр., Харківська обласна рада

МОДЕЛЬ ВИКОРИСТАННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ КОМПОНЕНТІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

С. С. Мазур

аспірант кафедри державного управління і менеджменту, Національна академія державного управління при Президентові України

МЕТОДОЛОГІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

Ю. О. Максимюк

аспірант кафедри державного управління і менеджменту Національна академія державного управління при Президентові України

МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Л. А. Весельська

аспірант кафедри національної безпеки, Національна академія державного управління при Президентові України

МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ В КРАЇНАХ З РІЗНИМИ МОДЕЛЯМИ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ: ЗАСТОСУВАННЯ В УКРАЇНІ

О. В. Петросова

магістр з міжнародних відносин та міжнародного права, гол. спец. відд. міжнародних договорів департаменту міжнародного співробітництва та європейської інтеграції, Мін. освіти і науки, молоді та спорту

ОСОБЛИВОСТІ КАДРОВОЇ РОБОТИ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ У БЕЗПЕКОВОМУ СЕКТОРІ ДЕРЖАВИ

А. Л. Левітан

магістрант кафедри державного управління і менеджменту, Національна академія державного управління при Президентові України

АНАЛІЗ МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ З ДОТРИМАННЯМ ПРАВ ЛЮДИНИ У МІГРАЦІЙНІЙ СФЕРІ

О. М. Совівський

магістрант кафедри державного управління і менеджменту, Національна академія державного управління при Президентові України

ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНІЙ СФЕРІ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент