EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 17, 2012

Економіка

О. Є. Кузьмін

д. е. н., професор, директор інституту економіки і менеджменту, Національний університет "Львівська політехніка"

А. М. Чушак-Голобородько

аспірант кафедри фінансів, Національний університет "Львівська політехніка"

ІДЕНТИФІКУВАННЯ УЗГОДЖЕНОСТІ ПОТРЕБ У СИСТЕМІ МОТИВУВАННЯ КРЕАТИВНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

О. К. Малютін

к. е. н., доцент кафедри менеджменту ЗЕД та євроінтеграції, Сумський національний аграрний університет

ІНВЕСТИЦІЙНА БЕЗПЕКА ЕКОНОМІКИ В КОНТЕКСТІ РЕГУЛЯЦІЇ ДЕРЖАВНИХ АСИГНУВАНЬ ЗА РЕГІОНАЛЬНОЮ СТРУКТУРНО КЛАСТЕРНОЮ СИСТЕМОЮ КРАЇНИ

С. М. Ткач

провідний інженер, здобувач відділу моніторингу регіонального розвитку, Інститут регіональних досліджень НАН України

МЕТОДИКА КОМПЛЕКСНОГО ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКІВ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНУ

І. В. Жила

аспірант, ДВНЗ "КНЕУ імені Вадима Гетьмана"

ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМИ АНАЛІТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ФОНДІВ

В. І. Довбуш

к. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ПОБУДОВИ ЛІКВІДАЦІЙНОГО БАЛАНСУ ПІДПРИЄМСТВА-БАНКРУТА

Н. П. Сітнікова

к. е. н., докторант, НДЕІ Мінекономрозвитку і торгівлі України

ПІДХОДИ ДО СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ, СПРЯМОВАНОГО НА РОЗВ'ЯЗАННЯ СОЦІАЛЬНО ЗНАЧУЩИХ ПРОБЛЕМ

О. Ю. Могилевская

к. э. н., доцент кафедры экономики и менеджмента, ,Международный университет, г. Киев

МАРКЕТИНГОВЫЕ ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ БРЕНДОМ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

М. Ю. Ананьєв

асистент каф. міжнародних фінансів, ДВНЗ "КНЕУ ім. В. Гетьмана"

ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ФАКТОРИ РОЗВИТКУ ФОНДОВИХ РИНКІВ

Н. П. Демченко

к. е. н., доцент кафедри банківської і страхової справи, ІМЕФІТ МАУП (м. Київ)

М. І. Сорока

магістр, ІМЕФІТ імені Святої Великої княгині Ольги МАУП (м. Київ)

"БРІДЖ-БАНК" — НОВИЙ МЕХАНІЗМ ЗАПОБІГАННЯ БАНКРУТСТВА В БАНКІВСЬКІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ

О. О. Сініцин

магістр з міжнародної економіки, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

СТРАТЕГІЇ ФОРМУВАННЯ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ЗА РАХУНОК ЕКСТЕРНАЛЬНИХ ДЖЕРЕЛ

О. Я. Березівська

здобувач, Львівський національний аграрний університет

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ І КОНЦЕНТРАЦІЯ ЯК ОСНОВА РЕАЛІЗАЦІЇ ГОСПОДАРСЬКОГО МЕХАНІЗМУ

О. М. Манжура

аспірант кафедри економічної кібернетики та статистики, Класичний приватний університет

МОДЕЛЮВАННЯ РЕФЛЕКСИВНОГО ВПЛИВУ АВТОДИЛЕРА ТА АВТОВИРОБНИКА НА СПОЖИВАЧА

О. Б. Письменна

аспірант, Криворізький національний технічний Університет

КЛАСТЕРИЗАЦІЯ ЯК ОДНА ІЗ СКЛАДОВИХ ЧАСТИН РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ УРАНОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

О. Р. Оберван

аспірант кафедри економіки України ім. М. Туган-Барановського, Львівський національний університет імені Івана Франка

МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ І РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ В ІННОВАЦІЙНІЙ ЕКОНОМІЦІ

Н. І. Мельник

аспірант, Національний університет "Львівська політехніка"

СУТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ СТРУКТУРИЗАЦІЇ ПОПИТУ

О. В. Митяй

аспірант, Уманський національний університет садівництва

ВПЛИВ ВНУТРІШНЬОГАЛУЗЕВИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ НА ПРОЦЕС ВИРОБНИЦТВА СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ АГРАРНОЇ ГАЛУЗІ

Т. І. Биркович

докторант, Чорноморський державний університет імені Петра Могили

ЕНЕРГЕТИЧНА СТРАТЕГІЯ УКРАЇНИ НА ПЕРІОД ДО 2030 РОКУ: ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ

Ж. Д. Анпілогова

к. е. н., Академії муніципального управління

СТАН МОДЕРНІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ

І. В. Кукін

начальник відділення, Науково-дослідний інститут Державної прикордонної служби України, м. Київ

УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСІВ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ПРИКОРДОННОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

М. В. Вишиванюк

к. е. н., Голова Івано-Франківської обласної ради

РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЯК ОСНОВИ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ

Ю. О. Литвин

к. е. н., докторант, Дніпропетровський державний аграрний університет

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ СТАБІЛІЗАЦІЇ І ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ У ДЕПРИСИВНИХ РЕГІОНАХ

А. І. Клуб

Академія муніципального управління

ФОРМУВАННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

О. Р. Онищенко

здобувач, Академія муніципального управління

ФУНКЦІОНУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТУВАННЯМ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ РЕГІОНУ

Н. О. Борецька

здобувач, Академія муніципального управління

ОСНОВНІ ЕТАПИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ОСВІТИ

Н. Б. Зубрицька

здобувач, Академія муніципального управління

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА НАГЛЯДУ У БАНКІВСЬКІЙ СИСТЕМІ

Л. А. Величко

здобувач, Академія муніципального управління

САМОЗАХИСТ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРАВ ЯК ОБ'ЄКТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В СФЕРІ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

С. М. Двигун

здобувач, Академія муніципального управління

ІСТОРИЧНИЙ ПІДХІД ДОСЛІДЖЕННЯ ЕВОЛЮЦІЇ РОЗУМІННЯ ПРОЦЕСІВ ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНИХ ВІДНОСИН

А. В. Клименко

здобувач, Академія муніципального управління

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

І. І. Беца

здобувач, Академія муніципаліьного управління

ІНФРАСТРУКТУРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

Р. В. Поворозник

здобувач, Академія муніципального управління

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДEРЖАВОЮ ПРОЦEСУ ПРОСУВАННЯ І ЗБУТУ EКОЛОГІЧНО ОРІЄНТОВАНОЇ ПРОДУКЦІЇ

Ю. М. Сірий

здобувач, Академія муніципального управління

СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ В ГАЛУЗІ НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 458-10-73, (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Економіка

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Норд Г. Л.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, професор, професор кафедри фінансів і кредиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Великий Ю. В.

д.е.н., професор кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Гайдуцький І.П.

к.е.н., науковий співробітник науково-дослідної лабораторії менеджменту ФММ НТУУ “КПІ”

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Денисенко М. П.

д.е.н., професор, професор кафедри Київського національного університету технологій та дизайну

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин З. О.

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С.В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Федоренко С. В.

доцент кафедри інформаційних систем і технологій ІПК ДСЗУ, академік академії будівництва України, к.т.н., доцент

Фролова Т. О.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Чорна Л. О.

д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів оподаткування і підприємництва Вінницького інституту конструювання одягу та підприємництва

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"

Державне управління

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бистряков І. К.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонов А. В.

д.держ.упр., доцент кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Беглиця В. П.

д.держ.упр., доцент, проректор з наукової роботи Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Великий Ю. В.

д.е.н., профессор Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Академії муніципального управління

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Євтушенко О. Н.

д.політ.н., професор, завідувач кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Міщенко К. С.

к. н. з держ. упр., доцент кафедри публічного управління та адміністрування Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С. В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Стоян О. Ю.

д.держ.упр., в.о. завідувача кафедри, доцент кафедри менеджменту Чорноморського національного університету імені Петра Могили