Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 17, 2013

Економіка

С. В. Князь

д. е. н., доцент, доцент кафедри екологічної політики і менеджменту природоохоронної діяльності, Національний університет "Львівська політехніка"

Р. Б. Вільгуцька

аспірант кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет "Львівська політехніка"

Н. М. Байдала

аспірант кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет "Львівська політехніка"

АРГУМЕНТАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕОРГАНІЗАЦІЇ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СТРУКТУР СИСТЕМ ІНВЕСТИЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВ

S. Kniaz

Doctor of Economics Sciences, Ass.Prof., Ass.Prof. of Department of Ecological Policy and Managemen of Environmental Activities, Lviv Polytechnic National University

R. Vilhutska

Postgraduate of Department of Management and International Business, Lviv Polytechnic National University

N. Baydala

Postgraduate of Department of Management and International Business, Lviv Polytechnic National University

ARGUMENTS PROVIDING OF REORGANIZATION OF THE ORGANIZATIONAL STRUCTURES OF THE INVESTMENT MANAGEMENT ENTERPRISES SYSTEMS

Д. В. Нехайчук

к. е. н., доцент, Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського, м. Сімферополь

ІНСТИТУЦІЙНІ ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

D. Nekhaychuk

PhD, Associate of Professors Tavrida National Vernadsky University, Simferopol

THE PRECONDITIONS OF INSTITUTIONAL INVESTMENT PROCESS

П. М. Гарасим

доктор економічних наук, професор, Львівська державна фінансова академія

Я. А. Танчак

аспірант, Львівська державна фінансова академія

ОЦІНКА МОДЕЛІ ПОПИТУ ТА ПРОПОЗИЦІЇ НА РИНКУ ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

P. Garasym

Doctor of Economics, Professor LSAF

J. Tanchak

graduate LSAF

EVALUATION MODEL SUPPLY AND DEMAND IN THE FINANCIAL INVESTMENT IN THE ECONOMY OF UKRAINE

О. Ю. Буцька

к. е. н., доцент кафедри фінансів, Вищий навчальний заклад Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі"

А. С. Чайковська

магістр, Вищий навчальний заклад Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі"

ПОДАТКОВІ МЕТОДИ СТИМУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙ В РОЗВИТОК ПОЛТАВСЬКОГО РЕГІОНУ

O. Butska

PhD, Associate Professor

A. Chaikovska

Poltava University of Economics and Trade

TAX INCENTIVES INVESTMENTS IN POLTAVA REGION

М. К. Бургман

аспірант, старший викладач кафедри економічної теорії, національної і прикладної економіки, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙ В ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ НА ОСНОВІ СИСТЕМИ БАГАТОФАКТОРНИХ МОДЕЛЕЙ

M. Burgman

Graduate student, Senior Lecturer, Department of Economic Theory, National and Applied Economics, Classic Private University, Zaporozhye, Ukraine

ASSESSMENT OF EFFICIENCY OF INVESTMENTS INTO THE HUMAN THE CAPITAL ON SYSTEM OS-NOVYE MULTIPLE-FACTOR MODELS

С. О. Завальнюк

аспірант кафедри економічної теорії, національної та прикладної економіки, КПУ, м. Запоріжжя

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

S. Zavalnyuk

graduate student of department of economic theory, national and applied economy, CPU, Zaporizhzhya

THEORETICAL AND METHODICAL APPROACHES TO FORMING INVESTMENT SUPPORT THE FUEL AND ENERGY COMPLEX OF UKRAINE

В. В. Баліцька

д. е. н., професор, Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України

А. М. Дерун

аспірант, Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України

ВКЛАД РІЗНИХ ЗА РОЗМІРАМИ СУБ'ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА У РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ: ОЦІНКА РЕСУРСІВ, ВИТРАТ, РЕЗУЛЬТАТІВ

V. Balitska

Doctor of economics, professor, Personnel Training Institute of State of Employment Service of Ukraine

A. Derun

Postgraduate Student, Personnel Training Institute of State of Employment Service of Ukraine

INVESTMENT OF SUBJECTS OF ENTERPRISE DIFFERENT BY THEIR SCALES INTO DEVELOPMENT OF THE NATIONAL ECONOMY: VALUATION OF RESOURCES, EXPENDITURE, RESULTS

В. П. Приходько

д. е. н., с. н. с., заступник Голови Закарпатської обласної державної адміністрації

ПІДВИЩЕННЯ ДІЄВОСТІ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНІВ

V. Prikhodko

PhD, Senior Scientist, Deputy Head of the Transcarpathian Regional State Administration

STRENGTHENING THE EFFECTIVENESS OF MECHANISMS OF STATE REGULATION OF ECONOMIC SECURITY OF REGIONS

О. І. Рогач

д. е. н., професор, завідувач кафедри міжнародних фінансів, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Т. В. Кутовий

аспірант кафедри міжнародних фінансів Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ОCОБЛИВОСТІ І МЕТОДИ ЦІНОУТВОРЕННЯ У ПРОЦЕСІ ПЕРВИННОГО ПУБЛІЧНОГО РОЗМІЩЕННЯ АКЦІЙ

O. Rogach

Doctor of Economics, Professor, Taras Shevchenko National University of Kyiv

Т. Kutoviy

Ph.D. Student, Taras Shevchenko National University of Kyiv

THE FEATURES AND METHODS OF PRICING IN INITIAL PUBLIC OFFERING PROCESS

Г. В. Ортіна

докторант, Академія фінансового управління Міністерства фінансів України

РОЛЬ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ У СТРУКТУРНОМУ РОЗВИТКУ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

G. Ortina

doctoral student,Academy of Financial Management Ministry of Finance of Ukraine

ROLE OF GOVERNMENT REGULATION IN THE STRUCTURAL DEVELOPMENT OF THE REAL SECTOR OF THE ECONOMY UKRAINE UNDER GLOBALIZATION

С. І. Оліферук

молодший науковий співробітник відділу просторового економічного розвитку та місцевого самоврядування, ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України", м. Київ

ПРОСТОРОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ: УЗГОДЖЕННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ПРОГНОЗУВАННЯ ТА ПЛАНУВАННЯ

S. Oliferuk

junior researcher department of spatial economic development and local self-government, Institute for Economics and Forecasting, Ukrainian National Academy of Sciences, Kyiv

SPATIAL-ECONOMIC DEVELOPMENT OF UKRAINE: COORDINATION SPATIAL AND SOCIO-ECONOMIC FORECASTING AND PLANNING

Н. М. Исмаилов

доктор философии по экономике, доцент кафедры "Экономический анализ и аудит", Азербайджанский государственный экономический университет

КЛАССИФИКАЦИЯ ФАКТОРОВ ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ, СИСТЕМЫ И МЕТОДЫ ИХ АНАЛИЗА В УСЛОВИЯХ РЫНКА

N. Ismailov

Ph.D. of economics, Associate professor of "Economic analysis and audit" Azerbaijan State Economic University

CLASSIFICATION OF FORMING FACTORS OF FINANCIAL RESULTS, SYSTEMS AND METHODS FOR THEIR ANALYSIS IN THE MARKET

М. В. Стирський

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії, Львівський національний університет імені Івана Франка

М. М. Романяк

студент, Львівський національний університет імені Івана Франка

ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ КЛАСТЕРНОГО АНАЛІЗУ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

M. Styrskyi

candidate of economic sciences, associate professor, associate professor of the department of economic theory, Ivan Franko National University of Lviv

M. Romaniak

student, Ivan Franko National University of Lviv

APPLICATIONS OF CLUSTER ANALYSIS OF THE COMPETITIVE ENVIRONMENT OF THE COMMERCIAL BANK

Н. В. Дудченко

старший викладач кафедри фінансів, Черкаський державний технологічний університет

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ТРАКТУВАННЯ ПОНЯТТЯ "ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ"

N. Dudchenko

Senior Lecturer, Department of Finance, Cherkasy State Technological University, Cherkasy

CURRENT APPROACHES TO THE INTERPRETATION OF THE CONCEPT OF ECONOMIC SECURITY OF BANKING INSTITUTIONS

О. М. Шаповалова

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, м. Луганськ

С. С. Козьякова

к. е. н., доцент, доцент кафедри туризму та готельного господарства, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, м. Луганськ

АНАЛІЗ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ПОСЛУГ НА ПРИКЛАДІ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

E. Shapovalova

c. of e. s., associate professor, associate professor of department of account and audit, Skhidnoukrainskiy national university of the name of Volodymyr Dalya, m. Lugansk

S. Kozyakova

c. of e. s., associate professor, associate professor of department of tourism and hotel economy, Skhidnoukrainskiy national university of the name of Volodymyr Dalya, m. Lugansk

ANALYSIS OF INNOVATIVE ACTIVITIES IN THE SPHERE OF SERVICES ON THE EXAMPLE OF HOSPITALITY MANAGEMENT

Ю. Л. Курбатова

асистент, Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

МЕТОДИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ МІЖФІРМОВИХ ВІДНОСИН У СУЧАСНИХ УМОВАХ

Y. Kurbatova

assistant, National technical University "Kharkiv Polytechnic Institute"

METHODOLOGICAL GUIDELINES ON THE MANAGEMENT OF DEVELOPMENT OF INTERFIRM RELATIONS IN THE MODERN CONDITIONS

К. С. Тимощенко

асистент кафедри фінансів, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

СИСТЕМНИЙ ПІДХІД У ФОРМУВАННІ ПОНЯТТЯ МЕХАНІЗМУ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ СУБ'ЄКТА ПІДПРИЄМНИЦТВА

K. Tymoschenko

assistance of finance department, Dnipropetrovsk national university by Oles Honchar

SYSTEM APPROACH IN FORMATION OF MECHINARY CONCEPT OF ENTERPRISE FINANCIAL SAFETY

Ю. Г. Журавель

пошукувач, Тернопільський національний економічний університет

ПРІОРИТЕТИ СТРУКТУРНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Y. Zhuravel

aspirant, Ternopil national economic university

STRUCTURAL MODERNIZATION PRIORITIES OF NATIONAL ECONOMY

М. Р. Орнат

соискатель, Тернопольский национальный экономический университет Глава M&A департамента, Инвестиционный банк АРТ-Капитал

ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ КИТАЯ И РОССИИ: НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ КАПИТАЛА ДЛЯ УКРАИНСКИХ КОМПАНИЙ

M. Ornat

Aspirant, Ternopil national economic university Head of M&A department, Investment bank ART-Capital

FINANCIAL MARKETS OF CHINA AND RUSSIA: NEW OPPORTUNITIES FOR RAISING CAPITAL BY UKRAINIAN COMPANIES

Н. В. Струпинська

аспірант, Харківський національний економічний університет

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

N. Strupynska

postgraduate, Kharkiv National University of Economics

METHODICAL APPROACH TO EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF MARKETING ACTIVITIES OF THE INDUSTRIAL ENTERPRISE

Г. В. Дмитренко

д. держ. упр., директор департаменту регулювання та нагляду за кредитними установами та бюро кредитних історій національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СТВОРЕННЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ НА РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

G. Dmitrenko

Doctorate in Public Administration, Director of Regulation and Supervision of credit institutions and National Bureau of Credit Histories Commission provides state regulation the areas of financial services

ACTUAL PROBLEMS OF THE DEPOSIT INSURANCE FUND FOR THE FINANCIAL SERVICES MARKET

Є. Г. Карташов

кандидат філософських наук, Народний депутат України

ОБГРУНТУВАННЯ ПІДХОДУ ДО ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СТІЙКІСТЮ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

E. Cartashov

PhD, Member of Parliament of Ukraine

STUDY APPROACH TO THE MECHANISM OF PUBLIC ADMINISTRATION PERSISTENCE ECOLOGICAL-ECONOMIC SYSTEMS

В. О. Омельчук

д. е. н., доцент кафедри соціальної і гуманітарної політики, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

РОЛЬ ДЕРЖАВНИХ ПРОГРАМ У ВИРІШЕННІ ПРОБЛЕМИ ЖИТЛОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ В ПОСТКРИЗОВИЙ ПЕРІОД (2010 — ПЕРШЕ ПІВРІЧЧЯ 2013 РОКУ)

V. Omelchuk

d. e. sc., associate professor of department of social and humanitarian policy, National Academy of Public Administration, President of Ukraine, Kyiv

THE ROLE OF GOVERNMENT PROGRAMS IN SOLVING THE PROBLEM OF HOUSING IN UKRAINE IN THE POST-CRISIS PERIOD (2010 — 6 MONTHS 2013)

Ф. В. Узунов

к. е. н., доцент, перший проректор, Університет економіки та управління

КЛАСИФІКАЦІЯ ФОРМ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА

F. Uzunov

Ph.D., associate Professor, first Pro-rector of the University of Economics and management

CLASSIFICATION OF FORMS OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP

К. В. Пивоваров

к. держ. упр., докторант, Академія муніципального управління

СУБ'ЄКТНІ ВІДНОСИНИ В СИСТЕМІ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ

K. Pivovarov

PhD (Public Administration), doctoral student, Academy of Municipal Administration

SUBJECT IN SYSTEM OF FINANCIAL CONTROL IN PUBLIC ADMINISTRATION

І. М. Мажак

к. соц. н., ст. викладач Школи охорони здоров'я, Національний університет "Києво-Могилянська академія"

ЗАКОНОДАВЧЕ ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СФЕРИ БОРОТЬБИ З ОНКОЛОГІЧНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ

I. Mazhak

PhD in Sociology, Senior Lecturer of School of Public Health, National University of "Kyiv-Mohyla Academy"

LEGISLATIVE AND REGULATORY BASE OF THE FIELD OF CANCER CONTROL

В. В. Узунов

к. е. н., доцент, ректор, Університет економіки та управління

СУЧАСНІ ПРІОРИТЕТИ РЕАЛІЗАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ

V. Uzunov

Ph.D., Associate Professor, Rector, University of Economics and Management

MODERN PRIORITIES OF REALIZATION OF REGIONAL INNOVATIVE POLITICS

В. І. Шандрик

здобувач кафедри європейської інтеграції, Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

ОГЛЯД ДОСВІДУ ТЕОРЕТИЧНОГО УЗАГАЛЬНЕННЯ ПОНЯТТЯ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА

V. Shandryk

Competitor of the Department of European Integration, Odessa Regional Institute of Public Administration, The National Academy of Public Administration, Office of the President of Ukraine

STUDY OF THE EXPERIENCE OF THEORETICAL DEFINITION "PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP"

К. В. Бабенко

аспірант кафедри права і законотворчого процесу, Національна академія державного управління при Президентові України

ЕКОНОМІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНСТИТУТУ АРБІТРАЖНИХ КЕРУЮЧИХ

K. Babenko

postgraduate student of law and law-making process, National Academy of Public Administration, Office of the President of Ukraine

ECONOMIC REGULATION OF ARBITRATION MANAGERS' INSTITUTE

Я. Ю. Орленко

к. е. н., докторант, Донецький державний університет управління

РОЗВИТОК ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА У КОНТЕКСТІ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ПРОДОВОЛЬЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРАЇНИ

Y. Orlenko

Ph.D. Doctoral Student, Donetsk State University of Management

DEVELOPMENT OF STATE REGULATION OF AGRICULTURE IN THE CONTEXT OF INCREASE OF LEVEL OF FOOD SUPPLY OF THE COUNTRY

С. В. Сімак

к. держ. упр., доцент кафедри державного управління та місцевого самоврядування, Академія муніципального управління

ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК МЕХАНІЗМІВ ВЗАЄМОДІЇ ДЕРЖАВНОГО ТА ПРИВАТНОГО СЕКТОРІВ У СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

S. Simak

PhD (Public Administration), associate professor of public administration and local government Academy of Municipal Administration

FORMATION AND DEVELOPMENT OF MECHANISMS OF INTERACTION PUBLIC AND PRIVATE SECTOR IN PUBLIC ADMINISTRATION

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент