EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 17, 2014

Завантажити журнал №17, 2014

Економіка

Н. А. Караван

к. е. н., доцент, декан факультету менеджменту, економіки, соціології та філології, Дніпродзержинський державний технічний університет, м. Дніпродзержинськ

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА

N. Karavan

PhD in Economics, Docent, Dean of the Faculty of Management, Economics, Sociology and Philology, Dniprodzerzhinsk State Technical University, Dniprodzerzhinsk

FEATURES OF INVESTMENT RESOURCES OF THE ENTERPRISE

Т. І. Данилюк

к. е. н., доцент кафедри економіки та безпеки підприємства, Східноєропейський національний університет ім. Лесі Українки , м. Луцьк

СФЕРА ПОСЛУГ ЯК ОБ'ЄКТ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

T. Danyliuk

Ph.D. in Economics, assistant professor, Department of Economics and Security of Enterprise, Lesia Ukrainka Eastern European National University, Lutsk

SERVICE BUSINESS AS OBJECT OF INVESTMENT ACTIVITY

І. Г. Фадєєва

д. е. н., доцент, професор, Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу

ОБГРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМНО-СИНЕРГЕТИЧНОГО ПІДХОДУ ДО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ НАФТОГАЗОВИДОБУВНИХ КОРПОРАТИВНИХ СИСТЕМ

I. Fadeeva

the director of the economic sciences, docent, professor, Ivano-Frankovsk National Technical University of Oil and Gas

THE SUBSTANTIATION OF THE APPROPRIATNESS OF APPLICATION OF THE SYSTEM-SYNERGETIC APPROACH TO MANAGEMENT OF THE DEVELOPMENT OF OIL AND GAS PRODUCTION CORPORATE SYSTEMS

П. О. Сидоренко

к. е. н., начальник центру досліджень економічних проблем транспорту, Науково-дослідний інститут проблем розвитку транспорту, м. Київ

ЕНДОГЕННІ ФАКТОРИ ПОРУШЕННЯ ЛІКВІДНОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ

P. Sydorenko

Ph.D., head of the research center for economic problems of transportation industry, Transportation Research Institute, Kyiv

ENDOGENOUS BANK LIQUIDITY RISK FACTORS

О. О. Канцуров

к. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в АПК, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИМИ ЗМІНАМИ

O. Kantsurov

Ph.D., assistant professor of accounting, analysis and audit APK, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

CONCEPTUAL FOUNDATIONS OF INSTITUTIONAL CHANGE MANAGEMENT

Р. В. Лавров

к. е. н., доцент, доцент кафедри банківської справи, Чернігівський державний інститут економіки і управління, м. Чернігів

ТРАДИЦІЙНІ ТА ФІНАНСОВІ ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В БАНКІВСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

R. Lavrov

cand.econ.sci., associate professor, associate professor of the Banking Department, Chernihiv State Institute of Economics and Management, Chernihiv

TRADITIONAL AND FINANCIAL INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN BANK ACTIVITY

М. В. Корнєєв

к. е. н., доцент

ЗАСАДИ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКУ МІЖ РІВНЕМ ФІНАНСОВОГО РОЗВИТКУ ТА ЕКОНОМІЧНИМ ЗРОСТАННЯМ

M. Korneyev

PhD in Economics, Assoc. Prof.

PRINCIPLES RELATIONSHIP BETWEEN THE LEVEL OF FINANCIAL DEVELOPMENT AND ECONOMIC GROWTH

С. Р. Леськів

магістр права, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

Т. Б. Процюк

к. е. н., член-кореспондент Української академії наук, доцент кафедри економіко-правових дисциплін, Національна академія внутрішніх справ, м. Київ

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

S. Leskіv

master of law, Ivan Franko National University of Lviv, Lviv

T. Protsiuk

Ph.D in Economics, member of the Ukrainian Academy of Sciences, assistant professor, Department economic and legal disciplines, National Academy of Internal Affairs, Kiev

CONCEPTUAL PRINCIPLES OF INDUSTRIAL ENTERPRISES

О. І. Стогул

к. е. н., доцент кафедри менеджменту, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, м. Харків

ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИКИ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

O. Stogul

Cand. Econ. Sc.,associate professor of management, Kharkov National Automobile and Highway University, Kharkov city

FORMATION OF MANAGEMENT POLICY OF MONETARY FLOWS AT ENTERPRISE

Д. І. Голубєв

викладач НФ, Запорізькоий національний університет

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОБГРУНТУВАННЯ ТИПУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА

D. Golybev

teacher NF, Zaporizhzhya national university

METHODICAL GOING IS NEAR GROUND AS INVESTMENT POLICY OF ENTERPRISE

А. І. Кузнецова

Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

ІНВЕСТИЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ КОНТРОЛІНГУ НА ПІДПРИЄМСТВІ

A. Kuznetsova

Kyiv National University of technology and design

INVESTMENT ENSURING DEVELOPMENT OF THE CONTROLLING AT THE ENTERPRISE

А. С. Карнаушенко

аспірант кафедри обліку і аудиту та фінансів, ДВНЗ Херсонського державного аграрного університету, м. Херсон

ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ РОЗВИТКУ ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

A. Karnaushenko

postgraduate DVNZ "KSAU", Kherson

WAYS TO IMPROVE THE DEVELOPMENT FINANCING INNOVATIVE OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

С. І. Тодорюк

аспірант, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

СОЦІАЛЬНІ СКЛАДОВІ В ЕКОЛОГІЧНО ЗБАЛАНСОВАНОМУ РОЗВИТКУ АГРАРНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ

S. Todoriuk

graduate student, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

SOCIAL COMPOSITIONS IN ENVIRONMENTALLY SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF AGRARIAN RELATIONS IN UKRAINE

К. В. Куценко

аспірант, Університет банківської справи Національного банку України, м. Київ

ВПЛИВ РІВНЯ РЕПУТАЦІЙНОГО КАПІТАЛУ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ БАНКІВ

K. Kutsenko

PhD student, University of Banking of the National bank of Ukraine, Kyiv

INFLUENCE OF THE LEVEL OF REPUTATION CAPITAL ON THE BANK'S COMPETITIVNESS

М. В. Калашник

здобувач кафедри міжнародної економіки, Черкаський державний технологічний університет, м. Черкаси

ДИНАМІКА ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

M. Kalashnik

postgraduate student, Department of international economics, Cherkasy state technological university, Cherkasy

DYNAMICS OF MAIN INDICATORS OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY REGIONS OF UKRAINE

Н. В. Проць

аспірант, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана

АНАЛІЗ МОДЕЛЕЙ ПОБУДОВИ СИСТЕМИ БЮДЖЕТУВАННЯ В КОМЕРЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

N. Prots

postgraduate student, Kyiv National Economic University named after Hetman

ANALYSIS MODEL CONSTRUCTION OF BUDGETING IN COMMERCIAL ENTERPRISES

Р. М. Магута

здобувач Інституту законодавства Верховної Ради України

СТАН ДІАГНОСТИКИ ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

R. Maguta

Applicant of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine

THE STATE OF DIAGNOSTICS OF THE FINANCIAL STABILITY IN UKRAINE

О. В. Грушко

магістр, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ

ПОЛІТИЧНА РЕНТА ЯК ФОРМА ВИЯВУ РЕНТООРІЄНТОВАНОЇ ПОВЕДІНКИ НА ПОЛІТИЧНОМУ РИНКУ

A. Grushko

master, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Kyiv

POLITICAL RENT AS A FORM OF MANIFESTATION RENT-SEEKING BEHAVIOR AT THE POLITICAL MARKET

Л. П. Тимощик

к. е. н.

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ОБ'ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ ЯК ВАЖЛИВА КОМПОНЕНТА УПРАВЛІННЯ ВЛАСНІСТЮ

L. Tymoshchyk

PhD economics

THEORETICAL APPROACHES TO VALUATION AS AN IMPORTANT COMPONENT OF PROPERTY MANAGEMENT

А. В. Шаповал

аспірант, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ

ІНВЕСТИЦІЙНІ ЗАСАДИ ЕКСПАНСІЇ КИТАЙСЬКИХ КОРПОРАЦІЙ НА ГЛОБАЛЬНИХ РИНКАХ

A. Shapoval

postgraduate, SHEE "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman", Kyiv

INVESTMENT BASICS EXPANSION OF CHINESE CORPORATIONS IN GLOBAL MARKETS

Л. А. Мельник

к. н. держ. упр., доцент кафедри управління охороною суспільного здоров'я, Національна академія державного управління при Президентові України

В. С. Толуб'як

д. н. держ. упр., доцент кафедри фінансів, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

ВРЕГУЛЮВАННЯ ПРОБЛЕМ ЗАЙНЯТОСТІ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ: ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ

L. Melnyk

c.n.derzh.upr., Assistant Professor of management of public health care,. The National Academy of Public Administration, the Office of the President of Ukraine

V. Tolub'yak

d.n.derzh.upr., Associate Professor of Finance, Ternopil National Economic University, Ternopil

SETTLEMENT OF EMPLOYMENT ISSUES IN FOREIGN COUNTRIES: AN EXPERIENCE FOR UKRAINE

Є. А. Вилгін

к. держ. упр., докторант Академії муніципального управління

СТРАТЕГІЧНІ ІНСТРУМЕНТИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОГО ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ

E. Vylhin

Doctoral Academy of Municipal Management, PhD in Public Administration

STRATEGIC TOOLS REGULATION OF REGIONAL INVESTMENT AND BUILDING COMPLEX

Є. А. Кульгінський

к. м. н., доцент, докторант кафедри управління охороною суспільного здоров'я НАДУ при Президенті України, м. Київ

СУТЬ "КРИЗИ" ТА "АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ"

E. Kulginskiy

PhD in medicine science, Doctorant of National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv

THE ESSENCE OF "CRISIS" AND "CRISIS MANAGEMENT"

В. В. Олійник

к. пед. н., докторант, ДВНЗ "Університет менеджменту освіти"

ЗАВДАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ЯКОСТІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

V. Oleinik

Ph.D. in education, doctoral, University Education Management

OBJECTIVES OF THE STATE POLICY OF QUALITY OF POSTGRADUATE EDUCATION IN UKRAINE

С. Л. Клименченко

здобувач, Академія муніципального управління

НОРМАТИВНО-ПРАВОВИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ

S. Klimenchenko

Researcher Academy of Municipal Management

TOOLS OF THE STATE SUPPORT INVESTMENT IN AGRICULTURAL SECTOR

О. М. Кудрейко

здобувач Академії муніципального управління

НОРМАТИВНО-ІНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

A. Kudreyko

Researcher Academy of Municipal Management

LEGAL AND INSTITUTIONAL FRAMEWORK OF TRANSFORMATION OF EDUCATION IN UKRAINE

Л. О. Шанаєва-Цимбал

здобувач Академії муніципального управління

ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА В СИСТЕМІ ФУНКЦІЙ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

L. Shanaieva-Tsymbal

Competitor Academy of Municipal Management

ENVIRONMENTAL PROTECTION IN THE SYSTEM OF PUBLIC ADMINISTRATION FUNCTIONS

Л. В. Майорова

здобувач, Академія муніципального управління

СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕАЛІЗАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

L. Mayorova

Researcher Academy of Municipal Management

SOCIAL PARTNERSHIP AS AN INSTRUMENT OF REGIONAL SOCIAL POLICY

А. М. Мишко

аспірант кафедри економічної політики, Національна академія державного управління при Президентові України, м.Київ

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ЕФЕКТИВНИХ МЕХАНІЗМІВ РОЗВИТКУ МОРСЬКИХ ПОРТІВ

A. Myshko

Postgraduate Student of Economic Policy Department of National Academy of Public Administration, Office of the President of Ukraine

FOREIGN EXPERIENCE IN IMPLEMENTING EFFECTIVE WAYS FOR SEA PORTS DEVELOPMENT

Л. Ю. Красавцева

здобувач, Інститут законодавства Верховної Ради України

ТИПОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

L. Krasavtseva

researcher Institute of legislation of the Verkhovna Rada of Ukraine

TYPOLOGICAL FEATURES OF TOURISM ACTIVITIES

О. Ю. Стоян

докторант Чорноморського державного університету ім. Петра Могили

ВДОСКОНАЛЕННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ВІДНОВЛЮВАЛЬНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ У КОНТЕКСТІ ПРИЄДНАННЯ ДО ЕНЕРГЕТИЧНОГО СПІВТОВАРИСТВА

O. Stoyan

Doctoral candidate of Petro Mohyla Black Sea State University

IMPROVING NORMATIVE-LEGAL SUPPORT OF RENEWABLE ENERGY DEVELOPMENT IN UKRAINE IN THE CONTEXT OF ACCESSION TO THE ENERGY COMMUNITY

Н. А. Сіцінський

магістр права, Опольський університет, м. Ополе, Польща

АНАЛІЗ ПРОБЛЕМ ТА ПЕРСПЕКТИВ ДОГОВІРНО-ПРАВОВОГО ОФОРМЛЕННЯ МОРСЬКОЇ ДІЛЯНКИ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ УКРАЇНИ ТА РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

N. Sitsinskiy

master of Law, University of Opole, Opole, Poland

THE ANALYSIS OF PROBLEMS AND PROSPECTS CONTRACTUAL BASIS FOR THE OFFSHORE SECTION OF THE STATE BORDER OF UKRAINE AND RUSSIAN FEDERATION

Ю. О. Литвиненко

аспірант, Чернігівський державний інститут економіки і управління, м. Чернігів

РИНОК ЗЕМЛІ В УКРАЇНІ: СУТНІСТЬ, ЗАВДАННЯ, ФУНКЦІЇ

J. Litvinenko

Postgraduate, Chernihiv State Institute of Economics and Management, Chernihiv

THE LAND MARKET IN UKRAINE: THE NATURE, OBJECTIVES, FUNCTIONS

А. П. Лелеченко

к.держ.упр., доцент, доцент кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом Національної академії державного управління при Президентові України (м. Київ)

В. В. Мещеряков

аспірант кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом Національної академії державного управління при Президентові України (м. Київ)

УЗГОДЖЕННЯ ТА ЗБАЛАНСОВАНІСТЬ ФІНАНСОВО-ІНВЕСТИЦІЙНИХ ЗАХОДІВ ПО ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ СФЕРИ ОХОРОНИ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ ТА ПАМ'ЯТОК АРХІТЕКТУРИ НА РІВНІ РЕГІОНУ

A. Lelechenko

PhD in Public Administration, associate professor, National Academy of Public Administration, the Office of the President of Ukraine, Regional Administration, Local Self-Government and Urban Management Faculty

V. Mescheryakov

gradute student, National Academy of Public Administration, the Office of the President of Ukraine, Regional Administration, Local Self-Government and Urban Management Faculty

COORDINATION AND BALANCE FINANCIAL AND INVESTMENT MEASURES TO ENSURE THE SPHERE PROTECTION IN HISTORICAL AND CULTURAL HERITAGE AND ARCHITECTURAL MONUMENTS AT THE REGIONAL LEVEL

М. В. Сіцінська

к. держ. упр., докторант кафедри державного управління і менеджменту, Національна академія державного управління при Президентові України

СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ МОДЕЛІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ДЕМОКРАТИЧНОГО ЦИВІЛЬНОГО КОНТРОЛЮ НАД СЕКТОРОМ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ

M. Sitsinska

doctoral student in public administration and management, National academy of public administration the President of Ukraine

THE ESSENCE AND PECULIARITIES OF THE MODEL OF STATE MANAGEMENT IN THE SPHERE OF CIVIL DEMOCRATIC CONTROL OVER THE SECURITY SECTOR AND DEFENSE OF UKRAINE

О. Ф. Сальнікова

к. т. н., доцент кафедри національної безпеки, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ВІЙСЬКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ПОЛІТИКИ

O. Salnikova

candidate of engineering sciences, associate professor of department of national security, The National Academy of Public Administration, the President of Ukraine, Kyiv

METHODOLOGICAL ASPECTS OF FORMATION OF STATE MILITARY-TECHNICAL POLICY

В. В. Федчишина

к. е. н., с. н. с., завідувач лабораторії організації науково-дослідних робіт та координації діяльності підвідомчих підрозділів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз

РЕЦЕНЗУВАННЯ ВИСНОВКІВ СУДОВИХ ЕКСПЕРТІВ — МЕТОД ВНУТРІВІДОМЧОГО КОНТРОЛЮ УПРАВЛІННЯ ЕКСПЕРТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВОСУДДЯ УКРАЇНИ

V. Fedchyshyna

head of laboratory of organization of scientific research works and of coordination of activities of subordinate divisions of Kyiv Research Institute of Forensic Science

REVIEWING THE CONCLUSIONS OF THE FORENSIC EXPERTS — THE METHOD OF INTERNAL CONTROL EXPERT ASSURING PRAVOSUDJA UKRAINE

С. В. Левцов

аспірант кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом, Національна академія державного управління при Президентові України (м. Київ)

СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНІЗАЦІЇ НАДАННЯ РЕКРЕАЦІЙНИХ ПОСЛУГ ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У СТОЛИЧНОМУ РЕГІОНІ

S. Levtsov

gradute student, National Academy of Public Administration, the Office of the President of Ukraine, Regional Administration, Local Self-Government and Urban Management Faculty

STRUCTURAL AND FUNCTIONAL CHARACTERISTICS TO PROVIDING RECREATIONAL SERVICES TO LOCAL SELF-GOVERNMENTS IN THE CAPITAL REGION

С. М. Сітарський

аспірант кафедри національної безпеки, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

ІНСТИТУАЛІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ В КОНТЕКСТІ ВРЕГУЛЮВАННЯ ПОЛІТИЧНИХ КОНФЛІКТІВ

S. Sitarskiy

Postgraduate Department of National Security, The National Academy of Public Administration, the President of Ukraine, Kyiv

INSTITUTIONALIZATION OF THE ACTIVITIES OF PUBLIC POWER IN THE CONTEXT OF THE POLITICAL CONFLICT

Д. М. Овчаренко

аспірант, Сумський державний університет, м. Суми

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

D. Ovcharenko

postgraduate student, Sumy State University

ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM OF STATE REGULATION OF ENERGY CONSERVATION

І. В. Шевчук

помічник ректора Хмельницького університету управління та права

СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ ТА ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВИЙ ПІДХІД РОЗВИТКУ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ В РЕГІОНАХ

I. Shevchuk

assistant of rector of Khmelnitsky university of management and law

STRATEGIC PLANNING AND TARGET-ORIENTED APPROACH TO THE DEVELOPMENT OF PHYSICAL CULTURE AND SPORTS IN THE REGIONS

О. І. Ушакова

аспірант кафедри управління охороною суспільного здоров'я, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА З ПОДОЛАННЯ НЕРІВНОСТІ У СФЕРІ ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД

O. Ushakova

postgraduate student, National Academy of Public Administration, Office of the President of Ukraine, Kyiv, Ukraine

PUBLIC POLICY OF REDUCING HEALTH INEQUALITIES: INTERNATIONAL EXPERIENCE

О. С. Биков

здобувач, начальник навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Черкаської області

АНАЛІЗ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ З ПРОБЛЕМ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ: АКТУАЛЬНІ НАПРЯМИ ДОСЛІДЖЕННЯ

O. Bykov

bread-winner, chief, educational-methodical center of civil defence and safety of vital functions of the Tcherkasy area

AN ANALYSIS OF SCIENTIFIC RESEARCHES IS FROM THE PROBLEMS OF STATE ADMINISTRATION IN THE FIELD OF CIVIL DEFENCE: ACTUAL DIRECTIONS OF RESEARCH

Ю. А. Олександренко

м. н. с., ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України", м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ ПІДХОДІВ ПРИ РОЗРОБЦІ СИСТЕМНИХ МОДЕЛЕЙ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННІ У ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ

Yu Oleksandrenko

junior researcher, State Institution "Institute for Economics and Forecasting, Ukrainian National Academy of Sciences ", Kyiv

DISTINCTIVE FEATURES OF THE SYSTEM MODELS DEVELOPMENT AND PUBLIC ADMINISTRATION APPLICATION APPROACHES

П. Б. Волянський

д. держ. упр., доцент, в.о. начальника, Інститут державного управління у сфері цивільного захисту, м. Київ

ОРГАНІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ЗАГРОЗІ ВИНИКНЕННЯ ТА ЛІКВІДАЦІЇ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ДЕРЖАВНОГО ТА РЕГІОНАЛЬНОГО РІВНІВ

P. Volyanskiy

Doctor of State Administration, Associate Professor, Acting Chief of the Institute of the state administration in sphere of civil protection, Kyiv

ORGANIZATION OF STATE ADMINISTRATION AT THE THREAT OF ORIGIN AND ELIMINATION OF STATE AND REGIONAL LEVEL EMERGENCIES

Г. П. Ситник

д. держ. упр., професор, завідувач кафедри національної безпеки, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

Р. О. Баранов

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

СВІТОВИЙ ДОСВІД ЩОДО ЗДІЙСНЕННЯ БОРОТЬБИ З ЛЕГАЛІЗАЦІЄЮ (ВІДМИВАННЯМ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, ДЛЯ УКРАЇНИ

G. Sytnyk

Doctor of Sciences in Public Administration, Professor, Manager of Department of National Security, National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, Kiev

R. Baranov

graduate student, National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, Kiev

INTERNATIONAL EXPERIENCE ON THE IMPLEMENTATION OF COMBATING LEGALIZATION (LAUNDERING) OF PROCEEDS FROM CRIME FOR UKRAINE

О. С. Нагорічна

к. п. н, заступник директора з наукової та організаційної роботи, Державний науково-дослідний інститут митної справи, м. Хмельницький

ЩОДО НАУКОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ МИТНОЇ СПРАВИ

O. Nagorichna

PhD., Pedagogic Science, State Scientific Research Institute of Customs Service

AS FOR SCIENTIFIC PROVIDING OF PUBLIC GOVERNANCE IN THE FIELD OF THE STATE CUSTOMS

С. О. Баранов

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

ТІНЬОВА ЕКОНОМІКА В СВІТІ: ТЕНДЕНЦІЇ ТА РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ

S. Baranov

graduate student, National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, Kiev

SHADOW ECONOMY IN THE WORLD: TRENDS AND REGIONAL DIFFERENCES

О. М. Данканіч

аспірант, Дніпропетровська державна фінансова академія

РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ: ВПЛИВ НА РОЗВИТОК ВИЩОЇ ОСВІТИ В РЕГІОНІ

O. Dankanich

PhD-student, Dnipropetrovsk state finance academy

EFFECTIVENESS OF BUDGETARY FUNDS: THE IMPACT ON THE DEVELOPMENT OF HIGHER EDUCATION IN THE REGION

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 458-10-73, (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Економіка

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Норд Г. Л.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, професор, професор кафедри фінансів і кредиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Великий Ю. В.

д.е.н., професор кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Гайдуцький І.П.

к.е.н., науковий співробітник науково-дослідної лабораторії менеджменту ФММ НТУУ “КПІ”

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Денисенко М. П.

д.е.н., професор, професор кафедри Київського національного університету технологій та дизайну

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин З. О.

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С.В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Федоренко С. В.

доцент кафедри інформаційних систем і технологій ІПК ДСЗУ, академік академії будівництва України, к.т.н., доцент

Фролова Т. О.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Чорна Л. О.

д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів оподаткування і підприємництва Вінницького інституту конструювання одягу та підприємництва

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"

Державне управління

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бистряков І. К.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонов А. В.

д.держ.упр., доцент кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Беглиця В. П.

д.держ.упр., доцент, проректор з наукової роботи Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Великий Ю. В.

д.е.н., профессор Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Академії муніципального управління

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Євтушенко О. Н.

д.політ.н., професор, завідувач кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Міщенко К. С.

к. н. з держ. упр., доцент кафедри публічного управління та адміністрування Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С. В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Стоян О. Ю.

д.держ.упр., в.о. завідувача кафедри, доцент кафедри менеджменту Чорноморського національного університету імені Петра Могили