EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 17, 2015

Завантажити журнал №17, 2015

Економіка

Г. О. Обиход

к. е. н., доцент, старший науковий співробітник, докторант, Державна установа "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України", Київ

А. А. Омельченко

к. е. н., науковий співробітник, Державна установа "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України", Київ

В. В. Бойко

молодший науковий співробітник, Державна установа "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України", Київ

ЕКОІННОВАЦІЇ ЯК ОСНОВА ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ: ПРОБЛЕМАТИКА ТА ШЛЯХИ ВПРОВАДЖЕННЯ В ЗАХІДНИХ РЕГІОНАХ УКРАЇНИ

А. Obikhod

senior research associate, PhD in Economics, associate professor, postdoctoral student of the Public Institution "Institute for Environmental Management and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine", Kyiv

А. Omelchenko

PhD in Economics, research associate of the Public Institution "Institute for Environmental Management and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine", Kyiv

V. Boyko

junior research associate of the Public Institution "Institute for Environmental Management and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine", Kyiv

ECOLOGICAL INNOVATIONS AS A BASIS OF ECOLOGIZATION OF ECONOMIC DEVELOPMENT: PROBLEMS AND WAYS OF IMPLEMENTATION IN THE WESTERN REGIONS OF UKRAINE

А. А. Жигірь

к. е. н., доцент кафедри економічної кібернетики і фінансів, Бердянський державний педагогічний університет, м. Бердянськ

НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ СТРАТЕГІЇ ЕКОЛОГО-ФІНАНСОВОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

A. Zhigir

Ph.D., Associate Professor of Economic Cybernetics and Finance Department Berdyansk State Pedagogical University

WAYS OF IMPROVING STRATEGIES OF COMPANY'S ECOLOGICAL-FINANCIAL DEVELOPMENT

А. Г. Цибуляк

к. політ. н., здобувач кафедри міжнародних фінансів, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, м. Київ

ВИКОРИСТАННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В РЕАЛІЗАЦІЇ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОЕКТІВ

A. Tsybuliak

Сandidate of Political Sciences, researcher of international finance department, Kyiv National Taras Shevchenko University, Institute of International Relations, Kyiv

USING OF INTERNATIONAL INVESTMENTS IN REALIZATION OF ECOLOGICAL PROJECTS

А. І. Крисак

к. е. н., докторант, Луцький національний технічний університет, м.Луцьк

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

A. Krysak

PhD in Economics, Doctor Applicant, Lutsk National Technical University, Lutsk

ESTIMATION OF FINANCIAL AND ECONOMIC LAND RELATIONS REGULATION EFFICIENCY CONCERNING AGRICULTURAL LANDS

Н. О. Сагалакова

к. е. н., доцент, докторант кафедри туризму та рекреації, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

ХАРАКТЕРИСТИКА ТУРИСТИЧНОГО ПРОДУКТУ ЯК СПЕЦИФІЧНОГО ОБ'ЄКТУ ЦІНОУТВОРЕННЯ

N. Sagalakova

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Doctoral Seeker of Tourism and Recreation Department, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv, Ukraine

CHARACTERISTICS OF THE TOURIST PRODUCT AS A SPECIFIC OBJECT PRICING

Н. В. Мартинюк

асистент кафедри менеджменту організацій ім. проф. Є. Храпливого, Львівський національний аграрний університет, м. Львів

ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО ПЕРСОНАЛУ В АГРАРНІЙ СФЕРІ ТА ЙОГО ІНВЕСТИЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

N. Martyniuk

assistant of department of management, Lviv national agrarian university, Lviv

THE STAGES OF COMPETITIVE STAFF FORMATION IN THE AGRARIAN SPHERE AND ITS INVESTMENT PROVIDING

Ю. М. Конюхов

науковий співробітник, Науково-дослідний центр Збройних Сил України "Державний океанаріум"

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИЙ МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ

Y. Konyuhov

researcher of the Research Center of the Armed Forces of Ukraine "State Oceanarium"

INSTITUTIONAL MECHANISMS FOR THE IMPLEMENTATION OF REGIONAL ECONOMIC INTERESTS

R. Gulnar Nazarova

defender of thesis, Scientific Research and Training Center on Labour and Social Problems, Baku, Azerbaijan

THE STUDY ON REHABILITATION PROCESS OF VICTIMS OF HUMAN TRAFFICKING AND ANALYSIS OF FINANCIAL RESOURСES ALLOCATED FOR PURPOSE COMBAT HUMAN TRAFFICKING IN AZERBAIJAN

Р. Гюльнар Назарова

докторант, НИУЦ по труду и социальным проблемам, Баку, Азербайджан

ИССЛЕДОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ЖЕРТВ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ И АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ ВЫДЕЛЕННЫХ ДЛЯ ЦЕЛИ БОРЬБЫ С ТОРГОВЛЕЙ ЛЮДЬМИ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ

Н. В. Цимбаленко

к. е. н., доцент кафедри фінансів та фінансово-економічної безпеки, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ ВНЗ

N. Tsimbalenko

Candidate of Economic Sciences, docent of finances and financial and economic security, Kyiv National University of Technology and Design

COMPREHENSIVE ASSESSMENT OF HUMAN CAPITAL IN THE UNIVERSITIES

Д. О. Сікорський

аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ РИЗИКІВ В CRM СИСТЕМАХ НА ПІДГРУНТІ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ

D. Sikorskiy

post-graduate student, Taras Shevchenko Kyiv National University

TECHNIQUES OF EVALUATION OF INFORMATION RISKS IN CRM SYSTEMS BASED ON FUZZY LOGIC

С. В. Оликсійчук

аспірант кафедри фінансів, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана

ПРАГМАТИКА ФУНКЦІОНУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ В УКРАЇНІ

S. Olyksiychuk

Graduate Student of Department of Finance of Kyiv National Economic University

PRAGMATISTS OF GOVERNMENT DEBT IN UKRAINE

П. В. Брунько

аспірант кафедри корпоративних фінансів та контролінгу, Київський національний економічний університет імені В. Гетьмана

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФІНАНСУВАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

P. Brunko

graduate student of Corporate Finance and Controlling, Kyiv National Economic University, named after Vadym Hetman

THEORETICAL BASES OF THE BUILDING ENTERPRISES FINANCING

С. П. Ящук

аспірант, магістр міжнародної економіки, Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі

НАПРЯМИ ТРАНСФОРМАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНИХ ПОДАТКОВИХ СИСТЕМ В ПРОЦЕСІ СТВОРЕННЯ СВІТОВОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ПОДАТКОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

S. Yashchuk

Postgraduate, Master of International Economics, Ukrainian State University of Finance and International Trade

THE DIRECTIONS OF NATIONAL TAX SYSTEMS TRANSFORMATION IN THE PROCESS OF CREATING THE GLOBAL TAX REGULATION INFRASTRUCTURE

С. В. Нараєвський

ст. викл. кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", м. Київ

ОЦІНЮВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТЕХНОЛОГІЙ ОТРИМАННЯ ЕНЕРГІЇ НА ОСНОВІ ЗБАЛАНСОВАНОЇ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ

S. Naraievs'kyj

senior teacher, Department of International Economics, National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv

EVALUATION OF COMPETITIVENESS OF ENERGY PRODUCTION TECHNOLOGIES BASED ON THE BALANCED SCORECARD

О. В. Грушко

аспірант, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ

СИСТЕМА КАТЕГОРІЙ ТЕОРІЇ ПОЛІТИЧНОЇ РЕНТИ

O. Grushko

graduate student, Kyiv national economic university naed after Vadym Hetman

THE SYSTEM OF CATEGORIES OF THE THEORY OF POLITICAL RENT

Ю. А. Малашенко

аспірант, Національний університет водного господарства та природокористування

КЛАСТЕРІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ ЗА РІВНЕМ ІНФРАСТРУКТУРНО-ІНСТИТУЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

J. Malashenko

National University of Water Management and Nature Resources Use

CLUSTERING SERVICE COMPANIES IN UKRAINE ON THE CONTENT OF INFRASTRUCTURAL, INSTITUTIONAL SUPPORT

А. М. Пугач

к. т. н., доцент кафедри сільськогосподарських машин, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ

A. Pugach

Candidate of Technical Sciences, reader, reader Dept. of agricultural machinery, Dnepropetrovsk State Agrarian University of Economics

PRIORITY ENSURE THE DISSEMINATION OF SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL INFORMATION IN THE AGRARIAN SECTOR OF UKRAINE

Ю. В. Бурих

здобувач кафедри екологічного менеджменту, Донецький державний університет управління, м. Маріуполь

С. Ф. Марова

д. держ.упр., професор, Донецький державний університет управління, м. Маріуполь

ПРОБЛЕМИ ВИДОБУВАННЯ ШАХТНОГО МЕТАНУ В УКРАЇНІ

Y. Buryh

applicant at the Department of environmental management, Donetsk State University of Management, Mariupol

S. Marova

D. P. A., Prof., Donetsk State University of Management, Mariupol

PROBLEMS OF PRODUCTION OF MINE METHANE IN UKRAINE

П. П. Мовчан

аспірант кафедри глобалізації, євроінтеграції та управління національною безпекою, Національна академія державного управління при Президентові України

ЗМІСТ ПОНЯТТЯ "НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ": ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

P. Movchan

PhD student of globalization, European integration and national security management’s department, National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

THE MEANING OF NATIONAL IDENTITY: THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS

С. П. Завгородня

аспірант кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою, Національна академія державного управління при Президентові України

СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ ЗАГРОЗ ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

S. Zavgorodnia

postgraduate student of the Department of globalistics, European integration and national security administration National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

THE SYSTEM OF MONITORING OF THREATS TO ECONOMIC SECURITY OF UKRAINE: THE THEORETICAL ASPECT

В. С. Нікіфоренко

здобувач, Науково-дослідний інститут Державної прикордонної служби України

АНАЛІЗ ЗАКОНОДАВЧОГО ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИКОРДОННОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

V. Nikiforenko

Applicant for PhD, Scientific-Research Institute of the State Border Guard Service of Ukraine

ANALYSIS OF LEGISLATIVE AND REGULATORY THE BORDER SECURITY OF UKRAINE

О. М. Білотіл

здобувач науково-дослідної лабораторії з управління у сфері цивільного захисту науково-дослідного центру, Національний університет цивільного захисту України, м. Харків

ОЦІНКА СТАНУ КОМПЛЕКСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ТУРИЗМУ ТА КУРОРТІВ НА ПРИКЛАДІ ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ ПРИЧОРНОМОРСЬКОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ

O. Bilotil

applicant of laboratory on management in sphere of civil protection of the research center of National University of Civil Protection of Ukraine

ESTIMATION OF CONDITION OF COMPLEX STATE POLICY IN THE SPHERE OF TOURISM AND RESORTS ON UKRAINIAN BLACK SEA REGION TOURIST INDUSTRY EXAMPLE

Т. А. Луценко

здобувач науково-дослідної лабораторії управління у сфері цивільного захисту, Національний університет цивільного захисту України, м. Харків

ВДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО МЕХАНІЗМУ ФІНАНСУВАННЯ НАУКИ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ

T. Lutsenko

researcher of research laboratory management in Civil Protection at National University of Civil Defence of Ukraine

IMPROVEMENT OF THE STATE MECHANISM FUNDING OF SCIENCE IN HIGHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS OF UKRAINE

О. В. Денисюк

здобувач науково-дослідної лабораторії управління у сфері цивільного захисту, Національний університет цивільного захисту України

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО СЕКТОРА УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ

O. Denisyuk

researcher of research laboratory management in Civil Protection at National University of Civil Defence of Ukraine

MECHANISMS OF STATE REGULATION OF THE FINANCIAL SECTOR OF UKRAINE IN THE CURRENT ECONOMIC CONDITIONS

В. П. Масовець

аспірант, кафедра глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою, Національна академія державного управління при Президентові України

РЕЛІГІЙНІ ПРОТИРІЧЧЯ ТА ЇХ РОЛЬ У ВИНИКНЕННІ ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТІВ

V. Masovets

graduate student, department on globalistics, European integration andnational securityadministration, National Academy for Public Administrationunder the President of Ukraine

RELIGIOUS CONTRADICTIONS AND THEIR ROLE IN THE DEVELOPMENT ARMED CONFLICTS

О. Г. Давиденко

аспірант кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ ЗАГРОЗАМ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІЙ СТАБІЛЬНОСТІ

O. Davydenko

Post-graduate student of the Chair of Globalistics, European Integration and National Security Management, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, city of Kyiv

STATE MANAGEMENT ACTIVITIES IN COUNTERACTING THE THREATS TO SOCIAL AND POLITICAL STABILITY

Ярослав Радиш

Ольга Кожухар

НАЙВІДОМІШІ ЖІНКИ-ПОЛІТИКИ КІНЦЯ ХХ – ПОЧАТКУ ХХI СТ.

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 458-10-73, (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Економіка

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Норд Г. Л.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, професор, професор кафедри фінансів і кредиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Великий Ю. В.

д.е.н., професор кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Гайдуцький І.П.

к.е.н., науковий співробітник науково-дослідної лабораторії менеджменту ФММ НТУУ “КПІ”

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Денисенко М. П.

д.е.н., професор, професор кафедри Київського національного університету технологій та дизайну

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин З. О.

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С.В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Федоренко С. В.

доцент кафедри інформаційних систем і технологій ІПК ДСЗУ, академік академії будівництва України, к.т.н., доцент

Фролова Т. О.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Чорна Л. О.

д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів оподаткування і підприємництва Вінницького інституту конструювання одягу та підприємництва

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"

Державне управління

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бистряков І. К.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонов А. В.

д.держ.упр., доцент кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Беглиця В. П.

д.держ.упр., доцент, проректор з наукової роботи Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Великий Ю. В.

д.е.н., профессор Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Академії муніципального управління

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Євтушенко О. Н.

д.політ.н., професор, завідувач кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Міщенко К. С.

к. н. з держ. упр., доцент кафедри публічного управління та адміністрування Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С. В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Стоян О. Ю.

д.держ.упр., в.о. завідувача кафедри, доцент кафедри менеджменту Чорноморського національного університету імені Петра Могили