EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 17, 2016

Завантажити журнал №17, 2016

Економіка

В. В. Баліцька

д. е. н., ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

О. В. Короткевич

к. е. н., ст. н. с., ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ВПЛИВУ ЧИННИКІВ ФІНАНСОВОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ НА ДЕРЖАВНІ ФІНАНСИ

V. Balitska

D. Sc. in Economics, Institute for Economics and Forecasting, NAS of Ukraine

O. Korotkevych

PhD in Economics, Senior Researcher, Institute for Economics and Forecasting, NAS of Ukraine

METHODOLOGICAL APPROACHES TO ESTIMATION OF THE IMPACT OF FINANCIAL INSTABILITY FACTORS ON PUBLIC FINANCE

І. В. Свиноус

д. е. н., професор, професор кафедри бухгалтерського обліку та аудиту, Білоцерківський національний аграрний університет

О. Ю. Гаврик

к. е. н., асистент кафедри бухгалтерського обліку та аудиту, Білоцерківський національний аграрний університет

Л. С. Іванова

к. е. н., доцент менеджменту ЗЕД та євроінтеграції, Білоцерківський національний аграрний університет

ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМ ПІДПРИЄМСТВОМ

I. Svinous

doctor of Economics, Professor, Professor of chair of accounting and audit, Bila Tserkva national agrarian University

O. Gavrik

assistant of chair of accounting and audit, Bila Tserkva national agrarian University

L. Ivanova

associate Professor of management of foreign economic activity and European integration of the Bila Tserkva national agrarian University

THE ECONOMIC CONTENT PRODUCTION COSTS IN THE SYSTEM OF MANAGEMENT OF AGRICULTURAL ENTERPRISE

М. Г. Ступень

д. е. н., професор, декан землевпорядного факультету, Львівський національний агарний університет

СВІТОВИЙ ДОСВІД ФУНКЦІОНУВАННЯ КАДАСТРОВИХ СИСТЕМ У КОНТЕКСТІ РАЦІОНАЛЬНОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ

M. Stupen

Doctor of Economics, professor, dean of the Faculty of Land Management, Lviv National Agricultural University

WORLD EXPERIENCE OF CADASTRAL SYSTEMS IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE LAND USE

Н. І. Демчук

д. е. н., професор, професор кафедри фінансів, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

А. С. Донських

старший викладач кафедри маркетингу, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНА СКЛАДОВА ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВИРОБНИЦТВА НАСІННЯ СОНЯШНИКУ

N. Demchuk

Doctor of Economics, Professor, Professor of the Department of Finance, Dnipropetrovsk State Agrarian and Economic University, с. Dnipro

A. Donskykh

Senior lecturer in marketing, Dnipropetrovsk State Agrarian and Economic University, Dnipro

ECOLOGICAL AND ECONOMIC COMPONENT OF IMPROVING THE COMPETITIVENESS OF PRODUCTION OF SUNFLOWER SEEDS

К. А. Андрющенко

д. е. н., професор кафедри економіки підприємств, ДВНЗ "Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана"

ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЧНИХ АЛЬТЕРНАТИВ ПІДПРИЄМСТВОМ ДЛЯ ЗБІЛЬШЕННЯ ЧАСТКИ РИНКУ

K. Andriushchenko

Professor of the Enterprise Economic Department of Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman (KNEU)

FORMATION OF STRATEGIC ALTERNATIVES ENTERPRISE TO INCREASE MARKET SHARE

В. Л. Прокопенко

к. е. н., заступник начальника виробничо-технічної служби, Публічне акціонерне товариство "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО", м. Полтава

ОСОБЛИВОСТІ ЕКОНОМІЧНОГО ЕФЕКТУ ІНВЕСТИЦІЙ У РОЗВИТОК ЛОКАЛЬНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ

V. Prokopenko

Candidate of Economic Sciences, Deputy Head of the Production and Technical Department, Public Joint Stock Company "POLTAVAOBLENERGO", Poltava

SPECIFICITY OF INVESTMENT'S RETURN IN THE DEVELOPMENT OF THE LOCAL ELECTRICITY NETWORKS

Т. В. Романова

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

ПІДВИЩЕННЯ АДАПТАЦІЙНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ МЕТОДАМИ СТРУКТУРНОЇ ПОЛІТИКИ

T. Romanova

PhD, Ass. Prof., Ass. Prof. of the Department of Enterprise Economics and Leadershipt, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava

INCREASING THE ADAPTIVE CAPACITY OF THE NATIONAL ECONOMY BY METHODS OF STRUCTURAL POLICY

Л. В. Сироватченко

к. е. н., науковий співробітник відділу економіки та маркетингових досліджень лабораторії економіки і планування науково-дослідних робіт, Інститут водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук України

ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ АНАЛІТИЧНИХ ПРОЦЕДУР ПРИ ОЦІНЦІ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИТРАТ НА УТРИМАННЯ ТА ПОЛІПШЕННЯ ВОДОГОСПОДАРСЬКИХ ОБ'ЄКТІВ

L. Syrovatchenko

Ph.D., researcher of Economics and Marketing Research Laboratory of Economy and Planning of research Institute of Water Problems and Land Reclamation of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine

ORDER OF ANALYTICAL PROCEDURES IN ASSESSING THE EFFECTIVENESS MAINTENANCE COSTS IMPROVING WATER MANAGEMENT AND OBJECTS

Н. І. Паляничко

к. е. н., с. н. с., завідувач відділу прогнозування бюджетних програм та фінансового забезпечення, Апарат президії Національної академії аграрних наук України

СВІТОВИЙ ДОСВІД РОЗВИТКУ ЗЕМЕЛЬНО-ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ

N. Palyanychko

Ph.D., senior researcher, head of forecasting budget programs and financial support, device Presidium of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine

WORLD EXPERIENCE OF LAND AND MORTGAGE

О. М. Тулуб

к. е. н., доцент кафедри менеджменту та економічної безпеки, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси

В. Е. Василенко

магістрант, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси

МЕХАНІЗМ ПРОТИДІЇ ЗОВНІШНІМ ЗАГРОЗАМ ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

O. Tulub

Ph.D., assistant professor of management and economic security, Cherkasy National University named after Bohdan Khmelnytsky, Cherkasy

V. Vasylenko

student of the department of management and economic security, Cherkasy National University named after Bohdan Khmelnytsky, Cherkasy

THE MECHANISM OF COMBATING EXTERNAL THREATS TO THE ECONOMIC SECURITY OF BUSINESS ENTITIES

А. М. Мельник

аспірант кафедри фінансів, Національний університет ДПС України

ПОСИЛЕННЯ ФІСКАЛЬНИХ ТА РЕГУЛЮЮЧИХ ЕФЕКТІВ ОПОДАТКУВАННЯ НЕРУХОМОГО МАЙНА ЧЕРЕЗ МЕТОДИКУ ОЦІНКИ БАЗИ ОПОДАТКУВАННЯ

A. Melnik

PhD student of financial department of National university of state tax service of Ukraine

STRENGTHENING FISCAL AND REGULATORY EFFECTS OF REAL ESTATE TAXATION THROUGH METHOD OF THE TAX BASE ESTIMATES

Т. Ю. Назарова

аспірант, Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", м. Харків

СИНЕРГЕТИЧНИЙ ПІДХІД ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗРОСТАННЯ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

T. Nazarova

graduate student, National Technical University 'Kharkiv Polytechnic Institute", Kharkiv

SYNERGETIC APPROACH AS A TOOL TO INCREASE FINANCIAL POTENTIAL OF INDUSTRIAL ENTERPRISES

О. В. Красільник

аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

O. Krasilnyk

PhD student, Taras Shevchenko National University of Kyiv

THE INSTITUTIONAL ENSURING OF GENERATING AND USING FINANCIAL RESOURCES OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS: FOREIGN EXPERIENCE

Л. М. Мельничук

к. держ. упр., докторант, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ РЕГІОНІВ

L. Melnychuk

M. PhD in Public Administration, Рostdoctoral Student, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv

CONCEPTUAL BASES OF PUBLIC ADMINISTRATION OF THE SOCIAL DEVELOPMENT OF REGIONS

О. В. Делія

к. іст. н., доцент, Докторант кафедри державної політики та суспільного розвитку, Національна академія державного управління при Президентові України

КАТЕГОРІЇ КОНЦЕПТУ "СЕРЕДОВИЩЕ": ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ

О. Delija

PhD, docent, Doctoral candidate, Head of state policy and social development, National Academy for Public Administration Under the President of Ukraine

CATEGORIES OF THE CONCEPT "ENVIRONMENT":THEORETICAL ANALYSIS

М. М. Шевченко

к. філос. н., доцент, докторант Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова

З. К. Бондар

аспірант кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою Національної академії державного управління при Президентові України

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РОЗРОБЛЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ ДЕРЖАВНОГО БУДІВНИЦТВА

М. Shevchenko

Candidate of Philosophical Sciences (Ph. D.), Docent, Doctoral Сandidate National Pedagogical Dragomanov University

Z. Bondar

Postgraduate student of division of European integration and globalization and management of national security of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL BACKGROUND OF FOOD SECURITY ASSURANCE MECHANISMS WORKING-OUT AND FUNCTIONING AT THE CURRENT STAGE OF STATE DEVELOPMENT

О. Л. Корольчук

к. н. з держ. упр., докторант кафедри соціальної та гуманітарної політики Національної академії державного управління при Президентові України

ПОСТТРАВМАТИЧНИЙ СТРЕСОВИЙ РОЗЛАД ЯК НОВИЙ ВИКЛИК СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ

O. Korolchuk

PhD in Public Administration, doctoral student of social and humanitarian policy of the National Academy of Public Administsranion under the President of Ukraine

POST-TRAUMATIC STRESS DISORDER AS A NEW CHALLENGE TO THE MODERN UKRAINE

В. О. Шведун

старший науковий співробітник Навчально-науково-виробничого центру, Національний університет цивільного захисту України, м. Харків

СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ РЕКЛАМИ

V. Shvedun

senior scientific employee of Educational-scientific-production center, National University of Civil Protection of Ukraine

CURRENT CONDITION AND PROSPECTS OF INNOVATIVE ADVERTIZING STATE REGULATION

Р. В. Неділько

аспірант кафедри механізми державного управління, Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ОСВІТИ В МЕДСЕСТРИНСТВІ

R. Nedilko

graduate department mechanisms of governance, Lviv Regional Institute of Public Administration National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

FOREIGN EXPERIENCE OF STATE REGULATION OF EDUCATION IN NURSING

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 458-10-73, (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Економіка

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Норд Г. Л.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, професор, професор кафедри фінансів і кредиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Великий Ю. В.

д.е.н., професор кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Гайдуцький І.П.

к.е.н., науковий співробітник науково-дослідної лабораторії менеджменту ФММ НТУУ “КПІ”

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Денисенко М. П.

д.е.н., професор, професор кафедри Київського національного університету технологій та дизайну

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин З. О.

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С.В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Федоренко С. В.

доцент кафедри інформаційних систем і технологій ІПК ДСЗУ, академік академії будівництва України, к.т.н., доцент

Фролова Т. О.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Чорна Л. О.

д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів оподаткування і підприємництва Вінницького інституту конструювання одягу та підприємництва

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"

Державне управління

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бистряков І. К.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонов А. В.

д.держ.упр., доцент кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Беглиця В. П.

д.держ.упр., доцент, проректор з наукової роботи Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Великий Ю. В.

д.е.н., профессор Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Академії муніципального управління

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Євтушенко О. Н.

д.політ.н., професор, завідувач кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Міщенко К. С.

к. н. з держ. упр., доцент кафедри публічного управління та адміністрування Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С. В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Стоян О. Ю.

д.держ.упр., в.о. завідувача кафедри, доцент кафедри менеджменту Чорноморського національного університету імені Петра Могили