EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 17, 2017

Економіка

В. В. Нонік

к. ю. н., проректор з науково-педагогічної роботи, юридичних та соціальних питань, Житомирський державний технологічний університет

А. Ю. Полчанов

к. е. н., доц., доцент кафедри фінансів і кредиту, Житомирський державний технологічний університет

ФІНАНСОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ

V. Nonik

PhD (Law), Vice-rector for scientific and pedagogical, legal and social issues Zhytomyr State Technological University

A. Polchanov

PhD (Economics), Assistant Professor of Department of Finance and Crediting Zhytomyr State Technological University

FINANCIAL POTENTIAL AS AN ECONOMIC CATEGORY

В. Г. Панченко

кандидат історичних наук, директор Агентства розвитку Дніпра

ЕКОНОМІЧНІ САНКЦІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ В КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ

V. Panchenko

PhD, The Director of Dnipro Development Agency

ECONOMIC SANCTIONS: A FOREIGN POLICY INSTRUMENT IN THE CONTEXT OF IMPLEMENTING NATIONAL INTERESTS

О. П. Дяченко

к. е. н., доцент кафедри обліку і оподаткування, Одеський державний аграрний університет

ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ЩОДО ФОРМУВАННЯ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

О. Diachenko

Ph. D. in Economics, associate professor of department of accounting and taxation, Odessa State Agrarian University

IMPLEMENTATION OF FOREIGN EXPERIENCE IN THE FORMATION OF ANTICORRUPTION POLICY OF UKRAINE

С. В. Легомінова

к. е. н., доц., доцент кафедри економіки підприємств та соціальних тенологій, Державний університет телекомунікацій, м. Київ

ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ УЗГОДЖЕНОЇ ІНСТИТУЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ З МЕТОЮ НІВЕЛЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ АСИМЕТРІЇ

S. Legominova

PhD (Economics), associate Professor, associate Professor of the department of economics enterprises and social technologies, State University of Telecommunications, Kyiv

FORMATION OF MECHANISMS OF COORDINATED INSTITUTIONAL INFRASTRUCTURE WITH THE AIM OF LEVELING INFORMATION ASYMMETRY

А. О. Тимошенко

к. е. н., доцент кафедри фінансів та банківської справи, ПВНЗ "Європейський університет, м. Київ

ФІНАНСОВА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ — ОДНА ІЗ СКЛАДОВИХ МОДЕРНІЗАЦІЇ ФІСКАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

A. Timoshenko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Finance and Banking, PHEE "European University", Kiev

FINANCIAL DECENTRALIZATION IS ONE OF THE COMPONENTS FOR THE UKRAINE FISCAL POLICY MODERNIZATION

Є. Ю. Мордань

к. е. н., старший викладач, Сумський державний університет, м. Суми

А. В. Гуща

студентка, Сумський державний університет, м. Суми

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КЛІМАТ УКРАЇНИ ТА ШЛЯХИ ЙОГО ПОЛІПШЕННЯ

Ye. Mordan

PhD in Economics, Senior Lecturer, Sumy State University, Sumy

A. Huscha

student, Sumy State University, Sumy

THE INVESTMENT CLIMATE IN UKRAINE AND WAYS OF ITS IMPROVE

М. В. Руденко

к. е. н., доцент кафедри економіки та управління, Черкаський навчально-науковий інститут, Державний Вищий навчальний заклад "Університет банківської справи"

В. О. Криворучко

магістрант кафедри економіки та управління, Черкаський навчально-науковий інститут, Державний Вищий навчальний заклад "Університет банківської справи"

ІНФЛЯЦІЯ ЗНАНЬ У КОНЦЕПЦІЇ СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА

M. Rudenko

PhD (Econ.), associate Professor of the Department of economics and management of Cherkasy educational-scientific institute, State higher educational institution "University of banking"

V. Kryvoruchko

master of the Department of economics and management of Cherkasy educational-scientific institute, State higher educational institution "University of banking"

KNOWLEDGE INFLATION IN CONCEPT OF THE CONTEMPORARY ENTERPRISE

В. В. Шкіренко

аспірант кафедри аудиту, ДНВЗ ім. В. Гетьмана

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ПОПЕРЕДНЬОГО АНАЛІЗУ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЕКТІВ НА ПЕРЕДІНВЕСТИЦІЙНОМУ ЕТАПІ

V. Shkirenko

Post-graduate of Audit Department of Kyiv National Economical University named by Vadym Getman

METHODICAL APPROACHES TO PRELIMINARY ANALYSIS OF PROJECT'S ECONOMIC EFFICIENCY AT THE PRE-INVESTMENT STAGE

В. П. Чекановський

аспірант, Київський національний університет імені Т. Шевченка

РОЛЬ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ У СИСТЕМІ МОДЕРНІЗАЦІЇ БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

V. Chekanovskyi

Postgraduate, Taras Shevchenko National University of Kyiv

THE ROLE OF FINANCIAL RESOURCES DECENTRALIZATION IN THE PROCESS OF BUDGET SYSTEM MODERNIZATION IN UKRAINE

С. В. Куйбіда

аспірант кафедри теоретичної та прикладної економіки, Національний університет "Львівська політехніка"

РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ СТРУКТУРНОЇ ПЕРЕБУДОВИ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

S. Kuibida

post-graduate student of the Department of Theoretical and Applied Economics of National University "Lviv Polytechnicа"

REGIONAL ASPECTS STRUCTURAL EXERCISE OF THE ECONOMY OF UKRAINE

Є. І. Богуславський

к. е. н., доцент, доцент кафедри політекономії, Харківський національний економічний університет ім. Семена Кузнеця, м. Харків

Є. В. Дорохов

студент, Харківський національний економічний університет ім. Семена Кузнеця, м. Харків

КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ У СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЧНІЙ СИСТЕМІ. ВПЛИВ ЕФЕКТУ ТАЛЕБА НА РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Ye. Bohuslavskiy

Candidate of Sciences (Economics), Associate Professor, Associate Professor of the Department of Political Economy, Kharkov National University of Economics of Simon Kuznets

Ye. Dorokhov

student, Kharkov National University of Economics of Simon Kuznets

CONCEPTUALIZATION OF UNCERTAINTY IN THE MODERN ECONOMIC SYSTEM. INFLUENCE OF THE TALEB EFFECT ON THE DEVELOPMENT OF THE UKRAINIAN ECONOMY

Державне управління

Я. Ф. Жовнірчик

д. держ. упр., доцент, завідувач кафедри публічного управління та адміністрування, Національний університет біоресурсів і природокористування України

І. С. Бандура

к. держ. упр., доцент кафедри публічного адміністрування, Міжрегіональна академія управління персоналом

ПРОБЛЕМИ ЗАПОБІГАННЯ І ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ В ОРГАНАХ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ

Ya. Zhovnirchyk

Doctor of Public Administration, Associate Professor, Head of the Department of Public Management and Administration, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

I. Bandura

Candidate of Sciencesin Pablic Agricultural, Associate Professorof the Department of Public Administration, Interregional Academy of Personel Management

PROBLEMS OF PREVENTION AND COMBATING CORRUPTION IN PUBLIC AUTHORITIES GOVERNMENT

М. В. Андрієнко

д. н. держ. упр., доцент, начальник науково-дослідного центру заходів цивільного захисту, Український науково-дослідний інститут цивільного захисту

В. С. Шако

здобувач, ПрАТ "Міжрегіональна академія управління персоналом"

СТАН І ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ ДОВКІЛЛЯ У СФЕРІ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ

M. Andriyenko

Doctor of Sciences, Associate Professor, head of research center of civil protection measures, Ukrainian Scientific Research Institute of Civil Protection

V. Shako

Researcher, PJSC "Interregional Academy of Personnel Management"

STATE AND PROBLEMS OF THE FUNCTIONING OF THE GOVERNMENT MONITORING SYSTEM IN THE PROSPECTS OF THE STATE ENVIRONMENTAL POLICY

І. П. Мігус

д. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту та економічної безпеки, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси

К. В. Карпова

к. е. н., доцент, професор кафедри доцент кафедри управління безпекою, правоохоронної та антикорупційної діяльності, ПрАТ "Міжрегіональна академія управління персоналом"

Я. С. Коваль

здобувач, ПрАТ "Міжрегіональна академія управління персоналом"

ОЦІНКА ЗАХОДІВ ДЕРЖАВНОГО АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ В БАНКІВСЬКОМУ СЕКТОРІ З БОКУ НБУ

I. Mihus

Doctor of Economic Science, Professor, Head of the Management and Economic Security Department Cherkasy National University named after Bohdan Khmelnytsky, Cherkasy

K. Karpova

Ph.D., Associate Professor, Associate Professor, Department of Security Management, Law enforcement and anti-corruption activities, PJSC "Interregional Academy of Personnel Management"

Ya. Koval

Researcher, PJSC "Interregional Academy of Personnel Management"

EVALUATION OF ACTIVITIES OF STATE REGULATION OF ANTI-CRISIS MANAGEMENT IN THE BANKING SECTOR WITH THE BANK OF THE NBU

В. В. Черкаска

к. держ. упр., докторант Міжрегіональної академії управління персоналом

РОЛЬ ДЕРЖАВИ НА РОЗВИТОК АГРАРНОГО СЕКТОРУ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ ВІДНОСИН

V. Cherkaska

PhD Public Administration, specialty, PhD of the Interregional academy of management a personnel

THE ROLE OF THE STATE IN THE DEVELOPMENT OF THE AGRARIAN SECTOR AND THE PROVISION OF SOCIAL RELATIONS

І. В. Куташев

д. політ. н., професор кафедри філософії і політології, Міжрегіональна академія управління персоналом

МІСЦЕ ДЕРЖАВИ В ПРОЦЕСІ ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА

I. Kutashev

Doctor of Political Sciences, Interregional Academy of Personnel Management

LOCATION OF STATE IN THE PROCESS OF INSTITUTIONALIZATION OF SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF SOCIETY

Є. А. Вилгін

к. держ. упр., докторант, Міжрегіональна академія управління персоналом

ДЕРЖАВНИЦЬКІ ПРІОРИТЕТИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В БУДІВЕЛЬНОМУ КОМПЛЕКСІ

E. Vilgin

Ph.D., a doctoral student at the Interregional Academy of Personnel Management

STATE PRIORITIES OF INVESTMENT ACTIVITY IN THE CONSTRUCTION COMPLEX

А. І. Бондаренко

к. н. з держ. упр., докторант Навчально-науково-виробничого центру, Національний університет цивільного захисту України, м. Харків

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РИЗИКІВ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

A. Bondarenko

PhD in public administration, doctoral candidate of the Educational-scientific-production Centre, National University of Civil Protection of Ukraine, Kharkiv

THE MECHANISMS OF STATE REGULATION OF BANK ACTIVITY RISKS

В. В. Друк

к. держ. упр., докторант кафедри інформаційної політики та електронного урядування, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ОСНОВНИХ НАПРЯМІВ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ В ІНФОРМАЦІЙНІЙ СФЕРІ

V. Druk

PhD in Public Administration, doctoral student of the Dept. of Information Policy and Electronic Governance, National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv

PRACTICAL ASPECTS OF REALIZATION OF THE MAIN DIRECTIONS OF THE STATE POLICY IN THE INFORMATION SPHERE

А. Л. Помаза-Пономаренко

к. держ. упр., провідний науковий співробітник навчально-науково-виробничого центру, Національний університет цивільного захисту України

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНОЇ ГАЛУЗІ

A. Pomaza-Ponomarenko

PhD in public administration, Senior scientific employee of the Еducational and scientific-production center, National university of civil protection of Ukraine

METHODOLOGICAL FRAMEWORK FOR FORMATION OF THE MECHANISMS OF GOVERNMENT REGULATION OF THE DEVELOPMENT OF POWER INDUSTRY

М. М. Шевченко

к. філос. н., доцент, докторант, Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова

З. К. Бондар

аспірант кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою, Національна академія державного управління при Президентові України

О. М. Житник

аспірант кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою, Національна академія державного управління при Президентові України

СИСТЕМА КРИТЕРІЇВ ТА ПОКАЗНИКІВ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ У СФЕРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

М. Shevchenko

Candidate of Philosophical Sciences (Ph. D.), Assistant Professor, Doctoral Сandidate, National, Pedagogical Dragomanov University

Z. Bondar

Postgraduate student of Department of European integration and globalization and management of national security of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

О. Zhytnyk

Postgraduate student of Department of European integration and globalization and management of national security of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

THE SYSTEM OF CRITERIA'S AND INDICATORS OF AN EVALUATION OF A EFFICIENCY OF THE STRATEGIC PLANNING IN THE SPHERE OF NATIONAL SECURITY

О. В. Турій

аспірант кафедри філософії, теорії та історії державного управління, Національна академії державного управління при Президенті України

СТАН ДОСЛІДЖЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ З ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У ВІТЧИЗНЯНІЙ І ЗАРУБІЖНІЙ НАУКОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ

O. Turii

PhD student of the Department of Philosophy, Theory and History of Public Administration, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

THE STATE OF THE STUDY OF THE INTERACTION OF PUBLIC ORGANIZATIONS AND LOCAL AUTHORITIESIN DOMESTIC AND FOREIGN SCIENTIFIC LITERATURE

Ю. В. Кучма

Чорноморський національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв

ЧИННИКИ ТА УМОВИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ ЯК ОБ'ЄКТУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Yu. Kuchma

Petro Mohyla Black Sea National University, Mykolayiv

FACTORS AND CONDITIONS OF INVESTMENT DEVELOPMENT OF BUILDING AREA AS A GOVERNMENT GOVERNANCE OBJECT

О. В. Лучинська

аспірант кафедри соціальної та гуманітарної політики, НАДУ при Президентові України

ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНО-ГРОМАДСЬКОЇ ВЗАЄМОДІЇ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ ВІЛ/СНІДУ В УКРАЇНІ

O. Luchynska

post-graduate student of social and humanitarian policy at the National Academy of Public Administration at the President of Ukraine

WAYS TO IMPROVE STATE-PUBLIC COOPERATION IN THE SPHERE OF COMBATING HIV/AIDS IN UKRAINE

В. О. Зозуля

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України

ФУНКЦІЇ ДЕМОКРАТИЧНОГО ВРЯДУВАННЯ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

V. Zozulia

Ph.D student, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

FUNCTIONS OF THE GOOD GOVERNANCE UNDER CONDITIONS OF GLOBALIZATION

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 458-10-73, (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Економіка

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Норд Г. Л.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, професор, професор кафедри фінансів і кредиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Великий Ю. В.

д.е.н., професор кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Гайдуцький І.П.

к.е.н., науковий співробітник науково-дослідної лабораторії менеджменту ФММ НТУУ “КПІ”

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Денисенко М. П.

д.е.н., професор, професор кафедри Київського національного університету технологій та дизайну

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин З. О.

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С.В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Федоренко С. В.

доцент кафедри інформаційних систем і технологій ІПК ДСЗУ, академік академії будівництва України, к.т.н., доцент

Фролова Т. О.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Чорна Л. О.

д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів оподаткування і підприємництва Вінницького інституту конструювання одягу та підприємництва

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"

Державне управління

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бистряков І. К.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонов А. В.

д.держ.упр., доцент кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Беглиця В. П.

д.держ.упр., доцент, проректор з наукової роботи Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Великий Ю. В.

д.е.н., профессор Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Академії муніципального управління

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Євтушенко О. Н.

д.політ.н., професор, завідувач кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Міщенко К. С.

к. н. з держ. упр., доцент кафедри публічного управління та адміністрування Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С. В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Стоян О. Ю.

д.держ.упр., в.о. завідувача кафедри, доцент кафедри менеджменту Чорноморського національного університету імені Петра Могили