Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 17, 2018

Завантажити журнал №17, 2018

Економіка

В. В. Покиньчереда

к. е. н., доцент кафедри обліку та оподаткування, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Вінниця

ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ОСНОВНИМИ ЗАСОБАМИ ПІДПРИЄМСТВА

V. Pokynchereda

Ph.D. in Economics, Assistant Professor, Department of Accounting and Taxation, Vinnytsia Institute of Trade and Economics of KNUTE, Vinnytsia

ACCOUNTING AND ANALYTICAL SUPPORT FOR THE MANAGEMENT OF FIXED ASSETS OF THE ENTERPRISE

В. В. Овчарук

к. е. н., доцент, доцент кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів

КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ ПОБУДОВИ ТА ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМ АДМІНІСТРУВАННЯ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВАМИ

V. Ovcharuk

PhD, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Foreign Trade and Customs, Lviv Polytechnic National University, Lviv

THE CONCEPTUAL MODEL FOR THE CONSTRUCTION AND USE OF ADMINISTRATION SYSTEMS IN ENTERPRISES MANAGEMENT

А. О. Крамаренко

к. е. н., старший викладач кафедри управління та адміністрування ННІ "Каразінська школа бізнесу", Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, м. Харків

ГЛОБАЛЬНІ РИНКИ ДЛЯ МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ

A. Kramarenko

Doctor of Philosophy in Economics, senior lecturer of tne Department of Management and Administration of the Educational and Scientific Institute "Karazin Business School", V.N. Karazin National University, Kharkov

GLOBAL EXPANSION OF SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES

Г. Г. Казарян

к. е. н., директор Асоціації "Всеукраїнська спілка протезно-ортопедичних підприємств "Ортонет"

ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК КАТЕГОРІАЛЬНОГО ПОЛЯ ТЕОРІЙ ІНСТИТУЦІЙНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

G. Kazarian

Candidate of Economic Sciences, Director of the Association "All-Ukrainian Union of Prosthetic and Orthopedic Enterprises" Ortonet"

INTERACTION OF THE CATEGORY FIELD OF THEORIES OF INSTITUTIONAL REGULATION AND SOCIO-ECONOMIC PROVISION

Р. Р. Русин-Гриник

аспірант кафедри підприємництва та екологічної експертизи товарів, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів

З. С. Тимняк

викладач кафедри іноземних мов, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів

СУТНІСТЬ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР

R. Rusyn-Hrynyk

postgraduate student of the Department of Entrepreneurship and Environmental Examination of Goods, Lviv Polytechnic National University

Z. Tymnyak

Teacher of the Department of Foreign , Lviv Polytechnic National University

THE ESSENCE OF COMPETITIVENESS OF ENTERPRISES STRUCTURES

А. С. Мовсесян

аспірант, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ

ЕТАПИ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ МЕДИЧНИХ ВИРОБІВ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ

A. Movsesyan

postgraduate of SHEI "Kyiv national economic university named after Vadym Hetman", Kyiv

STAGES OF REGULATION OF THE MEDICAL DEVICE MARKET IN THE EUROPEAN UNION

Т. О. Ніколайчук

аспірант, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАНУ

СТРАХУВАННЯ ПОСАДОВИХ ОСІБ СЛУЖБИ ДЕРЖАВНОЇ ОХОРОНИ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ ЯК НОВИЙ РІВЕНЬ МЕНЕДЖМЕНТУ

T. Nikolaychuk

postgraduate, Institute of Market Problems and Economic-Ecological Researches of the National Academy of Science of Ukraine

THE INSURANCE OF THE NATURE RESERVE FUND'S PROTECTION OFFICIALS AS A NEW LEVEL OF MANAGEMENT

В. Ф. Рошкевич

аспірант, Науково-дослідний фінансовий інститут Державної навчально-наукової установи "Академія фінансового управління", Київ

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ПЕРЕРОБНИХ ЛАНОК ЛІСОВОГО СЕКТОРУ РЕГІОНУ: ІНВЕСТИЦІЙНИЙ АСПЕКТ

V. Roshkevych

Postgraduate student, Science and Research Institute of the National Academic Institution "Academy of Financial Management", Kyiv

FINANCIAL AND ECONOMIC REGULATION OF DEVELOPMENT OF PROCESSING UNITS OF THE FOREST SECTOR IN THE REGION: INVESTMENT ASPECT

С. В. Пірог

аспірант кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

ЕФЕКТИВНІСТЬ ПТАХІВНИЧИХ ГОСПОДАРСТВ

S. Piroh

Chernivtsi University

EFFICIENCY OF POULTRY FARMS

А. В. Ліщенко

аспірант, Міжрегіональна академія управління персоналом

СВІТОВИЙ ДОСВІД ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ВИРОБНИКІВ МОЛОЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ

A. Lischenko

postgraduate, Interregional Academy of Personnel Management

WORLD EXPERIENCE OF PROVIDING ECONOMIC SECURITY OF MANUFACTURERS OF DAIRY PRODUCTION

О. В. Васільцова

науковий співробітник лабораторії екологічного менеджменту, Інститут агроекології і природокористування НААН, м. Київ

ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ХЛІБОПЕКАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

O. Vasiltsova

Researcher of the Laboratory of Environmental Management, Institute of Agroecology and Natural Resources of NAAS, Kyiv

ENVIRONMENTAL ASPECTS OF FUNCTIONING OF BAKERY ENTERPRISES OF UKRAINE

Державне управління

Л. М. Акімова

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів і природокористування, Національний університет водного господарства та природокористування

МЕТОДОЛОГІЧНИЙ БАЗИС ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

L. Akimova

PhD in Economics, assistant professor, assistant professor of the Department of Finance and Environmental Sciences, National University of Water and Environmental Engineering

METHODOLOGICAL BASIS OF GOVERNMENT DEPARTMENT OF MAINTENANCE OF ECONOMIC SAFETY OF UKRAINE

А. С. Близнюк

к. держ. упр., докторант, Міжрегіональна академія управління персоналом

СВІТОВИЙ ДОСВІД ФУНКЦІОНУВАННЯ ДЕРЖАВНИХ МЕХАНІЗМІВ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ РЕКРЕАЦІЙНОЇ СФЕРИ

A. Bliznyuk

Ph.D., Ph.D. student of the Interregional Academy of Personnel Management

WORLD EXPERIENCE OF FUNCTIONING OF STATE MECHANISMS FOR REGULATING THE DEVELOPMENT OF THE RECREATIONAL SPHERE

В. В. Нонік

проректор з науково-педагогічної роботи, юридичних та соціальних питань, Житомирський державний технологічний університет

ВЕКТОРНА СПРЯМОВАНІСТЬ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ЗМІН У ПРОЦЕСАХ ФУНКЦІОНУВАННЯ СУБ'ЄКТНОГО СКЛАДУ МЕХАНІЗМУ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ

V. Nonik

Vice-Rector for Scientific and Pedagogical Work legal and social issues, Zhytomyr State Technological University

VECTOR DIRECTORY OF TRANSFORMAL CHANGES OF SUBJECTIVE COMPOSITION OF THE MECHANISM OF INFLUENCE OF CORRUPTION

А. О. Бойко

заступник начальника відділу Держгеокадастру у Деражнянському районі Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області, м. Хмельницький

ХАРАКТЕРИСТИКА ТА КЛАСИФІКАЦІЯ МЕХАНІЗМІВ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН УКРАЇНИ

A. Boyko

Deputy Head of the State Geocodraw Department in the Derazhnyansky District of the General Directorate of the State Geocodistra in Khmelnytskyi Oblast, Khmelnytskyi

CHARACTERISTICS AND CLASSIFICATION OF MECHANISMS OF FORMATION AND REALIZATION OF STATE POLICIES IN THE LAND RELATIONS OF UKRAINE

І. М. Клименко

аспірант кафедри публічної політики та політичної аналітики, Національна академія державного управління при Президентові України

СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БІЗНЕСУ ЯК ОДИН З ЕЛЕМЕНТІВ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНОГО ПОСТУПУ УКРАЇНИ

I. Klymenko

post-graduate student of the Department of Public Policy and Political Analysis of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

SOCIAL RESPONSIBILITY OF THE BUSINESS AS ONE OF THE ELEMENTS OF THE EUROPEAN INTEGRATION OF UKRAINE

О. В. Капштик

здобувач, Хмельницького університету управління та права

ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕРЖАВНИХ МЕХАНІЗМІВ СТРАТЕГІЧНИХ КОМУНІКАЦІЙ У СЕКТОРІ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ

O. Kapshtyk

Candidate for a degree of Khmelnytskyi university of management and law

CHARACTERISTICS OF STATE MECHANISMS OF STRATEGIC COMMUNICATIONS IN THE SECURITY AND DEFENSE SECTOR OF UKRAINE

М. М. Любецька

здобувач, Хмельницький університет управління та права

АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРІВ СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ ДЛЯ СІМ'Ї, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ ЩОДО ЗДІЙСНЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО СУПРОВОДУ СІМЕЙ (ОСІБ), ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ У СКЛАДНИХ ЖИТТЄВИХ ОБСТАВИНАХ

М. Liubetska

Candidate for a degree of Khmelnytskyi university of management and law

ANALYSIS OF THE ACTIVITIES OF SOCIAL SERVICES FOR FAMILY, CHILDREN AND YOUTH FOR THE IMPLEMENTATION OF THE SOCIAL SUPPLY OF FAMILIES (PERSONS) WHICH ARE EXPERIENCED IN COMPLEX LIVING ENVIRONMENTS

І. В. Ярмолинська

здобувач, Хмельницький університет управління та права

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В СИСТЕМІ ІНСТИТУЦІЙНОГО ДОГЛЯДУ ТА ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ

І. Yarmolynska

Candidate for a degree of Khmelnytskyi university of management and law

NORMAL-LEGAL PROVISION OF PUBLIC ADMINISTRATION IN THE SYSTEM OF INSTITUTIONAL CARE AND EDUCATION OF CHILDREN

О. І. Жайворонок

аспірант кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ПРОТИДІЇ ІНФОРМАЦІЙНОМУ ТЕРОРИЗМУ В УКРАЇНІ В ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНІЙ СИСТЕМІ АНТИКРИЗОВОГО РЕАГУВАННЯ

O. Zhaivoronok

post-graduate student of the Department of Globalistics, European Integration and National Security Management of the National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

IMPROVING THE MECHANISM OF COUNTERACTION TO INFORMATION TERRORISM IN UKRAINE IN THE GENERAL SYSTEM OF ANTI-CRISIS REACTION

Ю. М. Білий

аспірант кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою, Національна академія державного управління при Президентові України

ЗАГРОЗИ ФІНАНСОВІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ: СМИСЛОВИЙ ПРОСТІР ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКОГО ЗМІСТУ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ

Yu. Bilyi

Postgraduate student of division of European integration and globalization and management of national security of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

THE THREATS TO THE FINANCIAL SECURITY OF UKRAINE: MEASURING SPACE OF THE PUBLIC-GOVERNMENT CONTENT AND CLASSIFICATION

М. М. Хитько

старший викладач кафедри публічного управління та права, Дніпровська академія неперервної освіти, м. Дніпро

УПРАВЛІНСЬКИЙ ВИМІР СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ В ОСВІТІ

M. Khitko

Senior Lecturer of the Department of Public Administration and Law of the Dnipro Academy of Continuing Education, Dnipro

MANAGEMENT DIMENSION OF STRATEGIC PLANNING IN EDUCATION

О. М. Колодій

магістр Національної академії державного управління при Президентові України, аспірант Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України

ПРОЦЕС ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ: НІМЕЦЬКИЙ ДОСВІД В УКРАЇНСЬКИХ РЕАЛІЯХ

O. Kolodii

magister National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, graduate student of the Ukrainian State Employment Service Training Institute

THE PROCESS OF DECENTRALIZATION: GERMAN EXPERIENCE IN UKRAINIAN REALITIES

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент