EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 17, 2019

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.17

Завантажити журнал №17, 2019

Економіка

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.17.5

В. М. Бутенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії, Національний університет природокористування і біоресурсів України

В. В. Байдала

д. е. н., доцент, професор кафедри економічної теорії, Національний університет природокористування і біоресурсів України

Т. О. Козирська

молодший науковий співробітник відділу патентно-ліцензійної, винахідницької та раціоналізаторської роботи, Національний університет природокористування і біоресурсів України

ФАКТОРИ РОЗВИТКУ СОНЯЧНОЇ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ В УКРАЇНІ

V. Butenko

PhD in Economics, associate professor, associate professor of the department of economic theory, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

V. Baidala

Doctor of Economic Sciences, associate Professor, Professor of the department of economic theory, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

T. Kozyrska

Research Assistant of Department of Patent-Licensing, Inventive and Innovative Work, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

FACTORS OF SOLAR POWER DEVELOPMENT IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.17.12

О. М. Зборовська

д. е. н., професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Запорізький національний університет

О. Ю. Красовська

к. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародного маркетингу, Університет імені Альфреда Нобеля

СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ІСНУЮЧИХ НАУКОВИХ ПІДХОДІВ ДО РОЗВИТКУ БРЕНДУ ПІДПРИЄМСТВА

O. Zborovska

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of finance, bankingand insurance of National University in Zaporizhzhya

O. Krasovska

PhD in Economics, Associate Professor of department of the international marketing of Alfred Nobel University in Dnipro

SYSTEMATIZATION OF EXISTING SCIENTIFIC APPROACHES TO AN ENTERPRISE BRAND DEVELOPMENT

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.17.17

О. Г. Волкова

к. е. н., доцент кафедри фінансів,Одеський національний економічний університет

ВПЛИВ КРЕДИТНИХ СПІЛОК УКРАЇНИ НА ФІНАНСИ ДОМОГОСПОДАРСТВ

O. Volkova

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Finance, Odesa National Economics University

IMPACT OF CREDIT UNIONS OF UKRAINE ON HOUSEHOLD FINANCES

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.17.23

Г. В. Разумова

к. е. н., доцент кафедри фінансів, обліку та маркетингу, ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури", м. Дніпро

ПРИНЦИПИ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

H. Razumova

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor at the Department of Finance, Accounting and Marketing, SHEI "Prydniprovska State Academy of Civil Engineering and Architecture", Dnipro

PRINCIPLES OF REGULATORY POLICY OF THE DEVELOPMENT OF NATIONAL ECONOMY

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.17.31

Т. М. Ткачук

к. е. н., доцент кафедри готельно-ресторанного бізнесу,Київський національний торговельно-економічний університет

ЕКСПОРТ ПРОМОУШН ТУРИСТИЧНОГО БРЕНДУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

T. Tkachuk

PhD in Economics, Associate Professor, Department of Hotel and Restaurant Business,Kyiv National University of Trade and Economics

EXPORT PROMOTION OF UKRAINE'S TOURIST BRAND IN EUROPEAN INTEGRATION

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.17.38

В. В. Коновченко

здобувач кафедри економічної теорії та економічних методів управління, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

БЮДЖЕТ ЯК СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ: ІНСТИТУЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

V. Konovchenko

Applicant of the Department of Econimic Theory and Economic Management Methods Department, V. N. Karazin Kharkiv National University

BUDGET AS A SOCIAL ECONOMIC INSTITUTION: INSTITUTIONAL FEATURES

Державне управління

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.17.44

О. П. Борис

к. т. н., заступник начальника, Український науково-дослідний інститут цивільного захисту

НАУКОВИЙ ПІДХІД ВИЗНАЧЕННЯ ПРІОРИТЕТНИХ НАПРЯМІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ НА ОСНОВІ ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ

O. Boris

candidate of technical sciences,Deputy Chief of the Ukrainian Research Institute of Civil Protection

THE SCIENTIFIC APPROACH TO DETERMINING PRIORITY AREAS OF STATE REGULATION OF CIVIL PROTECTION BASIC EXPERT EVALUATION

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.17.49

О. О. Усаченко

к. держ. упр., докторант, Інститут законодавства Верховної Ради України

ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН У СФЕРІ ОБОРОННОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

O. Usachenko

PhD in Public Administration,Doctoral student of the Legislation Institute of The Verkhovna Rada of Ukraine

FEATURES OF REGULATION OF ADMINISTRATIVE-LEGAL RELATIONS IN THE FIELD OF THE DEFENSE INDUSTRY

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.17.54

С. А. Вавренюк

к. держ. упр., докторант, Навчально-науково-виробничий центр Національного університету цивільного захисту України

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ВИЩОЮ ОСВІТОЮ УКРАЇНИ

S. Vavreniuk

PhD in Public Administration nistration, Doctoral candidate of Educational, Scientific and Production Center of the National University of Civil Defense of Ukraine, Kharkiv

ORGANIZATIONAL AND LEGAL MECHANISM OF PUBLIC ADMINISTRATION OF HIGHER EDUCATION OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.17.59

В. В. Палюх

ад'юнкт, НУЦЗУ, м. Харків

МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗІ СПЕЦІФІЧНИМИ УМОВАМИ НАВЧАННЯ

V. Palyukh

PhD Student, National University of Civil Protection of Ukraine, Kharkiv

MECHANISMS OF SCIENTIFIC ACTIVITIES FORMATION IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS WITH THE SPECIFIC LEARNING CONDITIONS

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.17.63

М. І. Борозенець

аспірант кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом, Національна академія державного управління при Президентові України

ТЕНДЕНЦІЇ ФОРМУВАННЯ МІСЬКОГО ТРАНСПОРТНОГО СЕРЕДОВИЩА В УКРАЇНІ

M. Borozenets

postgraduate student of the Department of Regional Administration, Local Self-Government and City Management of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

TRENDS IN URBAN TRANSPORT ENVIRONMENT FORMATION IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.17.69

В. І. Гайдай

аспірант кафедри публічної політики та політичної аналітики, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПДФО В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ

V. Нaidai

Postgraduate student of the Department of Public Policy and Political Analytics, National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv

MECHANISMS OF STATE REGULATION OF THE INCOME TAX OF INDIVIDUALS IN THE CONDITIONS DECENTRALIZATION OF POWER IN UKRAINE

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 458-10-73, (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Економіка

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Норд Г. Л.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, професор, професор кафедри фінансів і кредиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Великий Ю. В.

д.е.н., професор кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Гайдуцький І.П.

к.е.н., науковий співробітник науково-дослідної лабораторії менеджменту ФММ НТУУ “КПІ”

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Денисенко М. П.

д.е.н., професор, професор кафедри Київського національного університету технологій та дизайну

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин З. О.

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С.В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Федоренко С. В.

доцент кафедри інформаційних систем і технологій ІПК ДСЗУ, академік академії будівництва України, к.т.н., доцент

Фролова Т. О.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Чорна Л. О.

д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів оподаткування і підприємництва Вінницького інституту конструювання одягу та підприємництва

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"

Державне управління

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бистряков І. К.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонов А. В.

д.держ.упр., доцент кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Беглиця В. П.

д.держ.упр., доцент, проректор з наукової роботи Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Великий Ю. В.

д.е.н., профессор Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Академії муніципального управління

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Євтушенко О. Н.

д.політ.н., професор, завідувач кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Міщенко К. С.

к. н. з держ. упр., доцент кафедри публічного управління та адміністрування Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С. В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Стоян О. Ю.

д.держ.упр., в.о. завідувача кафедри, доцент кафедри менеджменту Чорноморського національного університету імені Петра Могили