Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 17, 2019

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.17

Завантажити журнал №17, 2019

Економіка

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.17.5

В. М. Бутенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії, Національний університет природокористування і біоресурсів України

В. В. Байдала

д. е. н., доцент, професор кафедри економічної теорії, Національний університет природокористування і біоресурсів України

Т. О. Козирська

молодший науковий співробітник відділу патентно-ліцензійної, винахідницької та раціоналізаторської роботи, Національний університет природокористування і біоресурсів України

ФАКТОРИ РОЗВИТКУ СОНЯЧНОЇ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ В УКРАЇНІ

V. Butenko

PhD in Economics, associate professor, associate professor of the department of economic theory, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

V. Baidala

Doctor of Economic Sciences, associate Professor, Professor of the department of economic theory, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

T. Kozyrska

Research Assistant of Department of Patent-Licensing, Inventive and Innovative Work, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

FACTORS OF SOLAR POWER DEVELOPMENT IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.17.12

О. М. Зборовська

д. е. н., професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Запорізький національний університет

О. Ю. Красовська

к. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародного маркетингу, Університет імені Альфреда Нобеля

СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ІСНУЮЧИХ НАУКОВИХ ПІДХОДІВ ДО РОЗВИТКУ БРЕНДУ ПІДПРИЄМСТВА

O. Zborovska

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of finance, bankingand insurance of National University in Zaporizhzhya

O. Krasovska

PhD in Economics, Associate Professor of department of the international marketing of Alfred Nobel University in Dnipro

SYSTEMATIZATION OF EXISTING SCIENTIFIC APPROACHES TO AN ENTERPRISE BRAND DEVELOPMENT

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.17.17

О. Г. Волкова

к. е. н., доцент кафедри фінансів,Одеський національний економічний університет

ВПЛИВ КРЕДИТНИХ СПІЛОК УКРАЇНИ НА ФІНАНСИ ДОМОГОСПОДАРСТВ

O. Volkova

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Finance, Odesa National Economics University

IMPACT OF CREDIT UNIONS OF UKRAINE ON HOUSEHOLD FINANCES

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.17.23

Г. В. Разумова

к. е. н., доцент кафедри фінансів, обліку та маркетингу, ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури", м. Дніпро

ПРИНЦИПИ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

H. Razumova

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor at the Department of Finance, Accounting and Marketing, SHEI "Prydniprovska State Academy of Civil Engineering and Architecture", Dnipro

PRINCIPLES OF REGULATORY POLICY OF THE DEVELOPMENT OF NATIONAL ECONOMY

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.17.31

Т. М. Ткачук

к. е. н., доцент кафедри готельно-ресторанного бізнесу,Київський національний торговельно-економічний університет

ЕКСПОРТ ПРОМОУШН ТУРИСТИЧНОГО БРЕНДУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

T. Tkachuk

PhD in Economics, Associate Professor, Department of Hotel and Restaurant Business,Kyiv National University of Trade and Economics

EXPORT PROMOTION OF UKRAINE'S TOURIST BRAND IN EUROPEAN INTEGRATION

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.17.38

В. В. Коновченко

здобувач кафедри економічної теорії та економічних методів управління, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

БЮДЖЕТ ЯК СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ: ІНСТИТУЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

V. Konovchenko

Applicant of the Department of Econimic Theory and Economic Management Methods Department, V. N. Karazin Kharkiv National University

BUDGET AS A SOCIAL ECONOMIC INSTITUTION: INSTITUTIONAL FEATURES

Державне управління

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.17.44

О. П. Борис

к. т. н., заступник начальника, Український науково-дослідний інститут цивільного захисту

НАУКОВИЙ ПІДХІД ВИЗНАЧЕННЯ ПРІОРИТЕТНИХ НАПРЯМІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ НА ОСНОВІ ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ

O. Boris

candidate of technical sciences,Deputy Chief of the Ukrainian Research Institute of Civil Protection

THE SCIENTIFIC APPROACH TO DETERMINING PRIORITY AREAS OF STATE REGULATION OF CIVIL PROTECTION BASIC EXPERT EVALUATION

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.17.49

О. О. Усаченко

к. держ. упр., докторант, Інститут законодавства Верховної Ради України

ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН У СФЕРІ ОБОРОННОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

O. Usachenko

PhD in Public Administration,Doctoral student of the Legislation Institute of The Verkhovna Rada of Ukraine

FEATURES OF REGULATION OF ADMINISTRATIVE-LEGAL RELATIONS IN THE FIELD OF THE DEFENSE INDUSTRY

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.17.54

С. А. Вавренюк

к. держ. упр., докторант, Навчально-науково-виробничий центр Національного університету цивільного захисту України

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ВИЩОЮ ОСВІТОЮ УКРАЇНИ

S. Vavreniuk

PhD in Public Administration nistration, Doctoral candidate of Educational, Scientific and Production Center of the National University of Civil Defense of Ukraine, Kharkiv

ORGANIZATIONAL AND LEGAL MECHANISM OF PUBLIC ADMINISTRATION OF HIGHER EDUCATION OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.17.59

В. В. Палюх

ад'юнкт, НУЦЗУ, м. Харків

МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗІ СПЕЦІФІЧНИМИ УМОВАМИ НАВЧАННЯ

V. Palyukh

PhD Student, National University of Civil Protection of Ukraine, Kharkiv

MECHANISMS OF SCIENTIFIC ACTIVITIES FORMATION IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS WITH THE SPECIFIC LEARNING CONDITIONS

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.17.63

М. І. Борозенець

аспірант кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом, Національна академія державного управління при Президентові України

ТЕНДЕНЦІЇ ФОРМУВАННЯ МІСЬКОГО ТРАНСПОРТНОГО СЕРЕДОВИЩА В УКРАЇНІ

M. Borozenets

postgraduate student of the Department of Regional Administration, Local Self-Government and City Management of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

TRENDS IN URBAN TRANSPORT ENVIRONMENT FORMATION IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.17.69

В. І. Гайдай

аспірант кафедри публічної політики та політичної аналітики, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПДФО В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ

V. Нaidai

Postgraduate student of the Department of Public Policy and Political Analytics, National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv

MECHANISMS OF STATE REGULATION OF THE INCOME TAX OF INDIVIDUALS IN THE CONDITIONS DECENTRALIZATION OF POWER IN UKRAINE

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент