Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 17, 2021

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.17

Завантажити журнал №17, 2021

Економіка

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.17.5

І. В. Клочан

д. е. н., доцент, доцент кафедри економічної кібернетики та математичного моделювання, Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв, Україна

О. С. Трегубов

к. е. н., доцент, доцент кафедри підприємництва, корпоративної і просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса, м. Вінниця, Україна

І. А. Гнатенко

д. е. н., доцент, доцент кафедри підприємництва та бізнесу, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ, Україна

О. С. Парохненко

старший викладач кафедри менеджменту, Національний транспортний університет, м. Київ, Україна

УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМНИЦТВА В ІННОВАЦІЙНІЙ ЕКОНОМІЦІ: МОДЕЛЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ ТА МІНІМІЗАЦІЯ ТРАНСАКЦІЙНИХ ВИТРАТ

I. Klochan

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economic Cybernetics and Mathematical Modeling, Mykolayiv National Agrarian University, Mykolayiv, Ukraine

O. Tregubov

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Entrepreneurship, Corporate and Spatial Economics, Vasyl' Stus Donetsk National University, Ukraine, Vinnytsia

I. Hnatenko

Doctor of Economic Sciences" Associate Professor, Associate Professor of the Department of Entrepreneurship and Business, Kyiv National University of Technologies and Design, Ukraine, Kyiv

O. Parohnenko

Senior Lecturer of the Department of Management, National Transport University, Ukraine, Kyiv

ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT MANAGEMENT IN AN INNOVATIVE ECONOMY: MODELING RESOURCE EFFICIENCY AND MINIMIZING TRANSACTION COSTS

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.17.11

Ж. В. Гарбар

д. е. н., доцент, професор кафедри аграрного менеджменту та маркетингу,Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

Н. С. Степанкевич

аспірант, Державний науково-дослідний інститут інформатизації та моделювання економіки, м. Київ

ТРАНСФОРМАЦІЯ ІНФРАСТРУКТУРИ ФОНДОВОГО РИНКУ

Zh. Harbar

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Agricultural Management and Marketing, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia

N. Stepankevuch

Postgraduate student of the State Research Institute of Informatization and Modeling of Economy, Kyiv

TRANSFORMATION OF THE STOCK MARKET INFRASTRUCTURE

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.17.18

Л. М. Сатир

д. е. н., професор, завідувач кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, Білоцерківський національний аграрний університет

Р. П. Задорожна

к. е. н., доцент, доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, Білоцерківський національний аграрний університет

А. В. Непочатенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, Білоцерківський національний аграрний університет

О. І. Кепко

к. т. н., доцент, доцент кафедри прикладної інженерії та охорони праці, Уманський національний університет садівництва

АНАЛІТИЧНИЙ КВАЛІМЕТРИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПРИЙНЯТТЯ ЕФЕКТИВНИХ СТРАТЕГІЧНИХ РІШЕНЬ

L. Satyr

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Entrepreneurship, Trade and Exchange Activity, Bila Tserkva National Agrarian Universit

R. Zadorozhna

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Entrepreneurship, Trade and Exchange Activity, Bila Tserkva National Agrarian University

A. Nepochatenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Entrepreneurship, Trade and Exchange Activity, Bila Tserkva National Agrarian University

O. Kepko

PhD in Technical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Applied Engineering and Occupational Safety, Uman National University of Horticulture

ANALYTICAL QUALIMETRIC APPROACH TO PRODUCT QUALITY ASSESSMENT AS A TOOL FOR MAKING EFFECTIVE STRATEGIC DECISIONS

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.17.25

О. Т. Прокопчук

д. е. н., доцент, завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Уманський національний університет садівництва, м. Умань, Україна

Ю. А. Цимбалюк

к. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу, Уманський національний університет садівництва, м. Умань, Україна

С. А. Власюк

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Уманський національний університет садівництва, м. Умань, Україна

ІНВЕСТИЦІЙНА СКЛАДОВА МЕНЕДЖМЕНТУ СТРАХОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

O. Prokopchuk

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Finance, Banking and Insurance, Uman National University of Horticulture, Uman. Ukraine

Yu. Tsymbalyuk

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Marketing, Uman National University of Horticulture, Uman. Ukraine

S. Vlasiuk

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Finance, Banking and Insurance, Uman National University of Horticulture, Uman. Ukraine

INVESTMENT COMPONENT OF MANAGEMENT OF INSURANCE ORGANIZATIONS

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.17.33

О. В. Лазарєва

д. е. н., професор, професор кафедри управління земельними ресурсами, Чорноморський національний університет імені Петра Могили

А. Ю. Мась

Почесний землевпорядник України, старший викладач кафедри управління земельними ресурсами, Чорноморський національний університет імені Петра Могили

К. Ю. Борисевич

заступник директора, Товариство з обмеженою відповідальністю "Український експертний центр по вимірюванню та оцінці"

ВИВЧЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ЗЕМЛІ ТА ЙОГО ПЕРСПЕКТИВИ В УКРАЇНСЬКИХ РЕАЛІЯХ

О. Lazarieva

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Management the Landed Resources, Petro Mohyla Black Sea National University, Mykolayiv, Ukraine

A. Mas

Honorary land surveyor of Ukraine, Senior lecturer of the Department of Management the Landed Resources, Petro Mohyla Black Sea National University, Mykolayiv, Ukraine

K. Borysevych

deputy of director, Limited Liability Company "Ukrainian Expert Center for Measurement and Evaluation", Mykolayiv, Ukraine

STUDY OF EUROPEAN EXPERIENCE OF EARTH MARKET FUNCTIONING AND ITS PERSPECTIVES IN UKRAINIAN REALITIES

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.17.39

Л. Б. Райнова

к. е. н., старший науковий співробітник відділу податкової системи,НДФІ ДННУ "Академія фінансового управління"

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ЗАКОНОДАВСТВА ЄС У СФЕРІ ГАРМОНІЗАЦІЇ АКЦИЗНОГО ОПОДАТКУВАННЯ ПРОДУКТІВ ЕНЕРГІЇ ТА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

L. Rainova

PhD in Economics, Senior Researcher of the Department of Tax Policy,SESE "Academy of Financial Management"

PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF EU LEGISLATION IN THE FIELD OF EXCISE TAXATION OF ENERGY PRODUCTS AND ELECTRICITY

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.17.47

М. А. Однорог

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та економічної теорії,Білоцерківський національний аграрний університет

М. В. Півторак

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування,Білоцерківський інститут економіки та управління Університету "Україна"

О. В. Загороднюк

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту,Уманський національний університет садівництва

Л. А. Вовк

завідувач економічного відділення, ВСП "Технолого-економічний фаховий коледж" БНАУ

Н. В. Чечуй

магістрант, Білоцерківський національний аграрний університет

ІСТОРИЧНІ ВІХИ ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЇ РЕНТНИХ ДОХОДІВ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ АГРАРНОЮ СФЕРОЮ УКРАЇНИ

M. Odnorog

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economics and Economic Theory,Bila Tserkva National Agrarian University

M. Pivtorak

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Finance, Banking and Insurance,Bila Tserkva Institute of Economics and Management of the University of "Ukraine"

O. Zagorodniuk

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management,Uman National University of Horticulture

L. Vovk

Head of the Department of Economic, VSP "Technological and Economic Professional College of Bila Tserkva NAU"

N. Chechui

Master's student, Bila Tserkva National Agrarian University

HISTORICAL MILESTONES OF INSTITUTIONALIZATION OF RENT INCOME IN THE SYSTEM OF MANAGEMENT OF AGRARIAN SPHERE OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.17.51

Т. В. Понедільчук

к. е. н., доцент кафедри економіки та економічної теорії, Білоцерківський національний аграрний університет

А. М. Пащенко

магістрант, Білоцерківський національний аграрний університет

ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ АМОРТИЗАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА

T. Ponedilchuk

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Economics and Economic Theory,Bila Tserkva National Agrarian University

A. Pashchenko

Master's student, Bila Tserkva National Agrarian University

PROBLEM ASPECTS OF THE ENTERPRISE DEPRECIATION POLICY FORMATION

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.17.55

Цзян Пань

аспірант кафедри управління та адміністрування, Навчально-наукового інституту "Каразінська школа бізнесу", Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

ІНСТРУМЕНТАРІЙ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБАЛАНСОВАНОГО ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ

Jiang Pan

Postgraduate student of the Department of Management and Administration,Karazin Business School, V.N. Karazin Kharkiv National University

TOOLS FOR ENSURING BALANCED INVESTMENT AND INNOVATION DEVELOPMENT OF TERRITORIES

Державне управління

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.17.62

О. Ф. Сальнікова

д. держ. упр., старший науковий співробітник, начальник навчально-наукового центру стратегічних комунікацій у сфері забезпечення національної безпеки та оборони, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, м. Київ

О. І. Посмітюх

к. військ. н., доцент, доцент кафедри оперативного та бойового забезпечення Інституту забезпечення військ (сил) та інформаційних технологій, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, м. Київ

М. І. Петренко

старший науковий співробітник кафедри стратегії національної безпеки та оборони Інституту державного військового управління, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, м. Київ

СИТУАЦІЙНИЙ ЦЕНТР ЯК ЕФЕКТИВНИЙ МЕХАНІЗМ СТРАТЕГІЧНИХ КОМУНІКАЦІЙ

O. Salnikova

Doctor of Sciences in Public Administration, Senior Researcher, Chief of the educational and research center of strategic communications in the sphere of national security and defense, National Defence University of Ukraine named after Ivan Cherniakhovskyi, Kyiv

О. Posmitiukh

PhD in Military Science, docent, docent of department of operative and combat support of the Institute of operational support and logistics, National Defence University of Ukraine named after Ivan Cherniakhovskyi, Kyiv

M. Petrenko

Senior Researcher of the Department of National Security and Defense Strategy of the Institute of state military management, National Defence University of Ukraine named after Ivan Cherniakhovskyi, Kyiv

SITUATION CENTER AS AN EFFECTIVE MECHANISM OF STRATEGIC COMMUNICATIONS

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.17.67

В. С. Колтун

д. держ. упр., професор, в. о. завідувача кафедри регіональної політики, Навчально-науковий інститут публічного управління та державної служби Київського національного університету імені Тараса Шевченка

О. В. Радченко

аспірант кафедри регіональної політики, Навчально-науковий інститут публічного управління та державної служби Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ПОТЕНЦІАЛ ПРИНЦИПІВ АВТОНОМІЇ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ: ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ

V. Koltun

Doctor of Sciences in Public Administration, Professor, Acting Head of the Department of Regional Policy, Educational and Scientific Institute of Public Management and Public Service of the Taras Shevchenko National University of Kyiv

O. Radchenko

Postgraduate student of the Department of Regional Policy, Educational and Scientific Institute of Public Management and Public Service of the Taras Shevchenko National University of Kyiv

POTENTIAL OF PRINCIPLES OF LOCAL SELF-GOVERNANCE AUTONOMY: APPROACHES TO DEFINITION

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.17.71

О. І. Дацій

д. е. н., професор, завідувач кафедри фінансів, банківської та страхової справи, Міжрегіональна Академія управління персоналом

Г. М. Авербух

аспірант, кафедра публічного адміністрування, Міжрегіональна Академія управління персоналом

ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

O. Datsii

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Finance, Banking and Insurance, Interregional Academy of Personnel Management

G. Averboukh

Postgraduate student, Department of Public Administration, Interregional Academy of Personnel Management

STAGES OF FORMATION OF THE PERSONNEL MANAGEMENT SYSTEM IN PUBLIC AUTHORITIES

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.17.77

О. М. Лебедь

здобувач магістратури кафедри управління охороною здоров'я та публічного адміністрування, Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

З. В. Гбур

д. держ. упр., професор кафедри управління охороною здоров'я та публічного адміністрування, Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

ПОЛІТИЧНІ ЕЛІТИ ТА ЛІДЕРИ УКРАЇНИ ЧАСУ СТАНОВЛЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

O. Lebed

Master's student of the Department of Management health care and public administration,Shupyk National Healthcare University of Ukraine, Kyiv, Ukraine

Z. Hbur

Doctor of Sciences in Public Administration, Full Professor, Professor of the Department of Healthcare Management and Public Administration, Shupyk National Healthcare University of Ukraine, Kyiv, Ukraine

POLITICAL ELITE AND LEADERS OF UKRAINE DURING INDEPENDENCE

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.17.84

М. О. Пастушенко

здобувач магістратури кафедри управління охороною здоров'я та публічного адміністрування, Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

С. П. Кошова

к. держ. упр., доцент кафедри управління охороною здоров'я та публічного адміністрування,Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ МЕХАНІЗМУ ЗАХИСТУ ПРАВ ДИТИНИ В УКРАЇНІ

M. Pastushenko

Master's student of the Department of Healthcare Management and Public Administration, Shupyk National Healthcare University of Ukraine, Kyiv, Ukraine

S. Koshova

PhD in Public Administration, Associate Professor of the Department of Healthcare Management and Public Administration Shupyk National Healthcare University of Ukraine, Kyiv, Ukraine

ORGANIZATIONAL AND LEGAL ASPECT OF THE CHILD RIGHTS MECHANISM IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.17.92

В. І. Білий

здобувач магістратури кафедри управління охороною здоров'я та публічного адміністрування, Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

В. М. Михальчук

д. мед. н., професор, завідувач кафедри управління охороною здоров'я та публічного адміністрування, Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

V. Bilyi

Master's student of the Department of Management health care and public administration,Shupyk National Healthcare University of Ukraine, Kyiv, Ukraine

V. Mykhalchuk

Doctor of Medical Sciences, Professor, Head of the Department of Healthcare Management and Public Administration, Shupyk National Healthcare University of Ukraine, Kyiv, Ukraine

MAIN DIRECTIONS OF ENSURING THE NATIONAL SECURITY OF THE STATE

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.17.99

Б. М. Маменко

здобувач магістратури кафедри управління охороною здоров'я та публічного адміністрування, Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

О. І. Пархоменко-Куцевіл

д. держ. упр., професор, завідувач кафедри публічного управління та адміністрування, Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Г. Скоровороди

ПЕРЕДУМОВИ, ОЗНАКИ І ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ

B. Mamenko

Master's student of the Department of Healthcare Management and Public Administration, Shupyk National Healthcare University of Ukraine Kyiv, Ukraine

O. Parkhomenko-Kutsevil

Doctor of Sciences in Public Administration, Full Professor, Head of the Department of Public Administration, Pereyaslav-Khmelnytsky State Pedagogical University named after G. Skovoroda

PREREQUISITES, SIGNS AND WAYS OF FORMATION OF THE RULE OF LAW

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.17.106

О. В. Пантась

здобувачка магістратури за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" кафедри управління охороною здоров'я та публічного адмініструванняНаціонального університету охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

В. П. Писаренко

д. держ. упр., професор кафедри управління охороною здоров'я та публічного адміністрування,Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ТРАНСПОРТУ

O. Pantas

Master's student of the Department of Healthcare Management and Public Administration, Shupyk National Healthcare University of Ukraine, Kyiv, Ukraine

V. Pysarenko

Doctor of Sciences in Public Administration, Professor of the Department of Healthcare Management and Public Administration, Shupyk National Healthcare University of Ukraine, Kyiv, Ukraine

STATE REGULATION IN THE FIELD OF TRANSPORT

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.17.114

І. В. Моргачов

д. е. н., професор кафедри публічного управління, менеджменту та маркетингу, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

О. В. Маслош

к. х. н., доцент кафедри економіки і підприємництва,Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

ФУНДАМЕНТАЛЬНІ НЕДОЛІКИ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ У КОМПЛЕМЕНТАРНОМУ ПЕНСІЙНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ В УКРАЇНІ

I. Morhachov

Doctor of Economic Sciences, Professor, Volodymyr Dahl East Ukrainian National University

O. Maslosh

PhD in Chemistry, Associate Professor, Volodymyr Dahl East Ukrainian National University

FUNDAMENTAL DISADVANTAGE OF INSURANCE COMPANIES IN COMPLEMENTARY PENSION PROVISIONS IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.17.119

М. В. Макаренко

к. мед. н., директор клініки ММ-дентал, здобувач наукового ступеня доктора наук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

СВІТОВА ПРАКТИКА ТРАСФОРМАЦІЙНИХ ЗМІН У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

M. Makarenko

PhD in Medical Sciences, Director of MM-Dental Clinic, Candidate for the degree of Doctor of Science, Taras Shevchenko National University of Kyiv

WORLD PRACTICE OF TRANSFORMATIONAL CHANGES IN HEALTHCARE

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.17.123

М. В. Зеленська

здобувач магістратури кафедри управління охороною здоров'я та публічного адміністрування, Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

О. Г. Завада

завідувач навчальним кабінетом кафедри ракетних військ факультету ракетних військ і артилерії Національної академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного

РОЛЬ ЗАГАЛЬНООБОВ'ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ В ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ

M. Zelenska

Master's student of the Department of Healthcare Management and Public Administration, Shupyk National Healthcare University of Ukraine Kyiv, Ukraine

O. Zavada

Chief of Department of Rocket Forces of Faculty of Rocket Forces and Artillery of Petro Sahaidachny National Academy of Ground Forces, Master of Public Administration

THE ROLE OF COMPULSORY STATE SOCIAL INSURANCE IN PUBLIC ADMINISTRATION

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.17.130

Т. С. Аксьонова

аспірант кафедри глобальної та національної безпеки, Навчально-науковий інститут публічного управління та державної служби Київського національного університету імені Тараса Шевченка

АКТУАЛЬНІ ЗАГРОЗИ ТА РИЗИКИ ФІНАНСОВІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ ТА РОЛЬ ДЕРЖАВИ У ЇЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ

T. Aksonova

Postgraduate student of the Department of Global and National Security, Educational and Scientific Institute of Public Administration and Civil Service of Taras Shevchenko National University of Kyiv

IMMEDIATE THREATS AND RISKS TO THE FINANCIAL SECURITY OF UKRAINE AND THE ROLE OF THE STATE IN ENSURING IT

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент