Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 17-18, 2020

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.17-18

Завантажити журнал №17-18, 2020

Економіка

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.17-18.5

Л. О. Мармуль

д. е. н., професор, професор кафедри економіки, Університет Григорія Сковороди в Переяславі, м. Переяслав

Л. Ю. Леваєва

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки, Університет Григорія Сковороди в Переяславі, м. Переяслав

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ СТРУКТУРНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

L. Marmul

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Economics, Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav, Pereiaslav

L. Levaieva

PhD in Economics, Assistant Professor, Assistant Professor of the Department of Economics, Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav, Pereiaslav

METHODOLOGICAL BASES OF STRUCTURAL MODERNIZATION OF THE REGIONAL ECONOMY

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.17-18.10

Л. Б. Райнова

к. е. н., старший науковий співробітник відділу податкової системи,НДФІ ДННУ "Академія фінансового управління"

РЕФОРМУВАННЯ ЄСВ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ І НАСЛІДКИ

L. Rainova

PhD in Economics, Senior Research Fellow of the Department of Tax Policy,SESE "Academy of Financial Management"

REFORMING OF SINGLE SOCIAL CONTRIBUTION IN UKRAINE: PROBLEMS AND CONSEQUENCES

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.17-18.18

О. В. Третякова

к. е. н., доцент кафедри фінансів і кредиту Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці

В. М. Харабара

к. е. н., доцент кафедри фінансів і кредиту, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці

Р. І. Грешко

к. е. н., доцент кафедри фінансів і кредиту,Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці

ВЕНЧУРНЕ ФІНАНСУВАННЯ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ

O. Tretyakova

PhD in Economics, Associate Professor, Chernivtsi National Fedkovych University

V. Kharabara

PhD in Economics, Associate Professor, Chernivtsi National Fedkovych University

R. Greshko

PhD in Economics, Associate Professor, Chernivtsi National Fedkovych University

VENTURE FINANCING AS AN EFFECTIVE TOOL OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE COUNTRY

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.17-18.24

І. О. Тарлопов

к. е. н., доцент, доцент кафедри статистики, обліку та економічної інформатики, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро

ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ

І. Tarlopov

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Statistics, Accounting and Economic Informatics, Oles Honchar Dnipro National University, Dnipro

ORGANIZATION OF ACCOUNTING IN THE ENTERPRISES UNDER THE CONDITIONS OF DIGITAL ECONOMY

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.17-18.29

І. В. Гончарук

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки, Вінницький національний аграрний університет

ЕНЕРГЕТИЧНА НЕЗАЛЕЖНІСТЬ АПК НА ЗАСАДАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

I. Honcharuk

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economics, Vinnytsia National Agrarian University

ENERGY INDEPENDENCE OF AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX ON THE BASIS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.17-18.37

О. О. Підмурняк

аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д. О. Баюра

д. е. н., професор, професор кафедри економіки підприємства, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ОБГРУНТУВАННЯ ПОНЯТТЯ "АВТОМОБІЛЬНА ГАЛУЗЬ" ЯК ОБ'ЄКТА НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

O. Pidmurniak

Postgraduate student, Taras Shevchenko National University of Kyiv

D. Baiura

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of economy the enterprise, Taras Shevchenko National University of Kyiv

CONCEPTUAL APPROACHES IN JUSTIFING THE CONCEPT OF THE "AUTOMOBILE INDUSTRY" AS SCIENTIFIC RESEARCH OBJECT

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.17-18.44

В. В. Ступницький

к. е. н., доцент кафедри обліку і фінансів, Дубенська філія вищого навчального закладу "Відкритий університет розвитку людини "Україна"

Є. В. Срібна

к. е. н., старший викладач кафедри міжнародних економічних відносин, Національний університет водного господарства та природокористування

Н. І. Ступницька

викладач кафедри економічної теорії, Рівненський державний гуманітарний університет

ТЕХНОПОЛІС ЯК ТОЧКА РОСТУ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ПРОГРЕСУ В УМОВАХ НОВІТНЬОЇ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ

V. Stupnytskyі

PhD in Economics, Аssocіаte Professor of the Departament of accounting and finance, Dubno Brаnch Hіgher Educаtіon Іnstіtutіon "Open Іnternаtіonаl Unіversіty of Humаn Development "Ukrаіne"

Y. Sribna

PhD in Economics, Senior Lecturer of the Department of international economic relations, Nаtіonаl Unіversіty of Wаter аnd Envіronmentаl Engіneerіng

N. Stupnytskа

Lecturer of the Department of Economic Theory, Rіvne stаte humаnіtаrіаn unіversіty

TECHNOPOLІS АS А POІNT OF GROWTH OF SCІENTІFІC АND TECHNІCАL PROGRESS ІN THE CONDІTІONS OF THE NEWEST WORLD ECONOMY

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.17-18.49

Т. В. Канєва

к. е. н., доцент, декан факультету фінансів та обліку, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

М. О. Рубан

аспірант, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОДИНИЦЬ

T. Kaneva

PhD in Economics, Associate Professor, Dean of the Department of Finance and Accounting, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

M. Ruban

Postgraduate student, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

TAX POLICY AS AN INSTRUMENT TO ENSURE THE ECONOMIC AND SOCIAL DEVELOPMENT OF ADMINISTRATIVE-TERRITORIAL UNITS

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.17-18.57

Р. В. Яковенко

к. е. н., доцент, декан економічного факультету, Економіко-технологічний інститут імені Роберта Ельворті, м. Кропивницький

СПЕЦИФІКА КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19

R. Yakovenko

PhD in Economics, Associate Professor, Dean of the Faculty of Economics, Robert Elvorti Economics and Technology Institute, Kropyvnytskyy

SPECIFICS OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN THE FIELD OF HIGHER EDUCATION OF THE PUBLIC SECTOR IN UKRAINE IN THE CONTEXT OF THE COVID-19 PANDEMIC

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.17-18.63

Ю. В. Єльнікова

к. е. н., старший науковий співробітник, Сумський державний університет

РЕЙТИНГУВАННЯ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ ЗА РІВНЕМ ПРИВАБЛИВОСТІ ДЛЯ ВІДПОВІДАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ

Yu. Yelnikovа

PhD in Economics, Senior Research Fellow, Sumy State University

RANKING OF THE UKRAINE REGIONS BY THE LEVEL OF RESPONSIBLE INVESTMENTS ATTRACTIVENESS

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.17-18.69

K. Redko

PhD in Economics, Senior Lecturer, Faculty of Management and Marketing, International Economy Department, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"

M. Mahmood

student of group YS-92mp, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"

UKRAINE AND KINGDOM OF SAUDI ARABIA: ESTABLISHING BILATERAL ONES ECONOMIC RELATIONS

К. Ю. Редько

к. е. н., старший викладач, факультет менеджменту та маркетингу, кафедра міжнародної економіки, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Міркхас Хамід Махмуд

студент групи УС-92 мп, факультет менеджменту та маркетингу, кафедра міжнародної економіки, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

УКРАЇНА ТА КОРОЛІВСТВО САУДІВСЬКОЇ АРАВІЇ: ВСТАНОВЛЕННЯ ДВОСТОРОННІХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.17-18.76

К. В. Гребеник

аспірант кафедри фінансів, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

ПЛАНУВАННЯ ВИДАТКІВ БЮДЖЕТУ У СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

K. Hrebenyk

Postgraduate student of the Department of Finance, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

PLANNING OF BUDGET EXPENDITURE IN THE SYSTEM OF SOCIO-ECONOMIC REGULATION

Державне управління

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.17-18.81

В. В. Гришко

д. е. н., професор, Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка", заслужений економіст України, посадова особа місцевого самоврядування 1 рангу, 1 категорії

КВАДРАТ ЕФЕКТИВНОСТІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

V. Grishko

Doctor of Economic Sciences, Professor, National University "Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic", Honored Economist of Ukraine, official of local self-government 1 rank, 1 category

SQUARE EFFICIENCY PUBLIC ADMINISTRATION

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.17-18.85

Г. В. Капленко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та публічного управління, Львівський національний університет імені І. Франка

Л. В. Галаз

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту організацій,Національний університет "Львівська політехніка"

ПРО МОЖЛИВІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ КОНЦЕПЦІЇ МОТИВАЦІЇ СЛУЖІННЯ СУСПІЛЬСТВУ У РЕГУЛЮВАННІ ТРУДОВОЇ ПОВЕДІНКИ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ В УКРАЇНІ

H. Kaplenko

PhD in Economics, Associate Professor, Ivan Franko National University of Lviv

L. Halaz

PhD in Economics, Associate Professor, Lviv Polytechnic National University

ON THE POSSIBILITY OF USING THE CONCEPT OF MOTIVATION TO SERVE THE SOCIETY IN REGULATING THE LABOUR BEHAVIOUR OF CIVIL SERVANTS IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.17-18.91

М. М. Любецька

к. держ. упр., доцент кафедри маркетингу та менеджменту,Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут,директор Хмельницького міського Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ХАРАКТЕРИСТИКИ КЕРІВНИКА, ЩО МАЮТЬ ВПЛИВ НА ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

М. Liubetska

PhD in Public Administration, Associate Professor of the Department of Marketing and Management, Khmelnytsky Cooperative Trade and Economic Institute, Director of the Khmelnytsky City Center social services for families, children and young people

PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF THE CHARACTERISTICS OF THE MANAGER WHICH HAVE INFLUENCE ON MANAGEMENT DECISIONS

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.17-18.96

Н. О. Щур

к. держ. упр., доцент кафедри суспільного розвитку і суспільно-владних відносин, Національна академія державного управління при Президентові України

СТАНОВЛЕННЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ СУСПІЛЬНОГО РОЗВИТКУ

N. Shchur

PhD in Public Administration, Associate Professor of the Department of Social Development and Public and Governance Relations, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

FORMATION OF CIVIL SOCIETY IN THE CONTEXT OF MODERN CHALLENGES OF SOCIAL DEVELOPMENT

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.17-18.105

І. О. Васильєв

к. ю. н., професор кафедри профілактики пожеж та безпеки життєдіяльності населення, Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту

В. О. Тищенко

к. держ. упр., доцент, доцент кафедри профілактики пожеж та безпеки життєдіяльності населення, Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту

Н. М. Романюк

викладач кафедри інновацій, інформаційної діяльності в освіті та навчання за міжнародними проектами, Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту

І. В. Бабійчук

викладач кафедри інновацій, інформаційної діяльності в освіті та навчання за міжнародними проектами, Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту

НЕОБХІДНІСТЬ МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАХОДІВ З ОПОВІЩЕННЯ ТА ЕВАКУАЦІЇ ЛЮДЕЙ У РАЗІ ВИНИКНЕННЯ ПОЖЕЖІ

I. Vasyliev

PhD in Law, Professor of the Department of Fire Prevention and Life Safety, Institute of public administration and research in civil defense

V. Tyshchenko

PhD in Public Administration, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Fire Prevention and Life Safety, Institute of public administration and research in civil defense

N. Romaniuk

Lecturer of the Department of innovation, information activity in education and training on international projects, Institute of public administration and research in civil defense

І. Babiichuk

Lecturer of the Department of innovation, information activity in education and training on international projects, Institute of public administration and research in civil defense

THE NECESSITY OF METHODOLOGICAL SUPPORT FOR THE ORGANIZATION OF MEASURES TO FIRE ALERT AND EVACUATION IN CASE OF FIRE

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.17-18.111

Н. І. Деревягіна

к. т. н., доцент кафедри гідрогеології та інженерної геології, Національний технічний університет "Дніпровська політехніка"

М. О. Сичова

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

ЗАСОБИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА В УКРАЇНІ

N. Dereviahina

PhD in Technical Sciences, Associate Professor of the Department of Hydrogeology and Engineering Geology of Dnipro University of Technology

M. Sychova

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management, Public Management and Administration, Dnipro State Agrarian and Economic University

MEANS OF PUBLIC ADMINISTRATION OF ENVIRONMENTAL PROTECTION IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.17-18.116

В. Ф. Загурська-Антонюк

к. політ. н., доцент, доцент кафедри економічнї безпеки, публічного управління та адміністрування, Державний університет "Житомирська політехніка"

ТЕРОРИЗМ ТА МІЖНАРОДНА БЕЗПЕКА У КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ СУЧАСНОГО СВІТУ

V. Zagurska-Antoniuk

PhD in Political Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of economic security, public administration and administration, State University "Zhytomyr Polytechnic"

TERRORISM AND INTERNATIONAL SECURITY IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION OF THE MODERN WORLD

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.17-18.124

В. О. Кушнір

к. держ. упр., докторант кафедри стратегічних комунікацій навчально-наукового центру стратегічних комунікацій у сфері забезпечення національної безпеки та оборони, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, м. Київ

ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ З ПИТАНЬ СТРАТЕГІЧНИХ КОМУНІКАЦІЙ У МІНІСТЕРСТВІ ОБОРОНИ УКРАЇНИ

V. Kushnir

PhD in Public Administration, doctoral student of department of strategic communications of the educational and research center of strategic communications in the sphere of national security and defense, National Defence University of Ukraine named after Ivan Cherniakhovskyi, Kyiv

PROPOSITION FOR IMPROVEMENT OF THE ORGANIZATIONAL MECHANISM ON STRATEGIC COMMUNICATIONS IN THE MINISTRY OF DEFENSE OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.17-18.129

І. М. Волков

здобувач, Національний університет цивільного захисту України, м. Харків

РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАХОДІВ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ОБ'ЄКТІВ ДИПЛОМАТИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ДЕРЖАВ В УКРАЇНІ В УМОВАХ КРИЗОВИХ СИТУАЦІЙ

I. Volkov

Сandidate for a degree, National University of Civil Defence of Ukraine, Kharkov

IMPLEMENTATION OF MEASURES OF THE ORGANIZATIONAL AND LEGAL MECHANISM TO ENSURE THE SECURITY OF FOREIGN DIPLOMATIC MISSIONS IN UKRAINE IN CRISIS SITUATIONS

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.17-18.137

С. В. Дейнеко

здобувач

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗАВЕРШЕННЯ ДОГОВІРНО-ПРАВОВОГО ОФОРМЛЕННЯ УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ

S. Deyneko

Сandidate for a degree

CURRENT STATE AND PROSPECTS OF COMPLETION OF CONTRACTUAL LEGAL FORMATION UKRAINIAN-RUSSIAN STATE BORDER

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.17-18.143

М. М. Бурик

здобувач

АНАЛІЗ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ В ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

M. Buryk

Сandidate for a degree

ANALYSIS OF STRATEGIC PLANNING IN THE ACTIVITIES OF STATE DEPARTMENT OF TRANSPORT INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.17-18.149

О. В. Коваленко

аспірант кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою, Національна академія державного управління при Президентові України

РОЗБУДОВА СИСТЕМИ КІБЕРБЕЗПЕКИ ІСПАНІЇ: УРОКИ ДЛЯ УКРАЇНИ

O. Kovalenko

Postgraduate student of the Department of European integration and globalization and management of national security, National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

DEVELOPMENT OF CYBERSECURITY SPAIN: LESSONS FOR UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.17-18.154

В. Б. Дарчин

здобувач кафедри публічного управління та адміністрування,Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, м. Київ

МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПУБЛІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО ПОДОЛАННЯ БІДНОСТІ В УКРАЇНІ

V. Darcнyn

Сandidate for a degree of the Department of public administration and administration, Personnel Training Institute of the State Employment Service of Ukraine, Kiev

MECHANISMS FOR ENSURING PUBLIC POLICY ON OVERCOMING POVERTY IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.17-18.158

К. О. Семенова

аспірант кафедри теорії та практики управління, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені І. Сікорського"

АКТУАЛЬНІ НАПРЯМИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ УЧАСТІ В УКРАЇНІ: СОЦІАЛЬНИЙ ВИМІР

K. Semenova

Postgraduate student of the Department of Theory and Practice of Management, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute

CURRENT AREAS OF RESEARCH OF ELECTRONIC PARTICIPATION IN UKRAINE: SOCIAL PERSPECTIVE

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент