Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 18, 2009

Економіка

І. В. Драган

к. е. н.

ОЦІНКА СУЧАСНОГО СТАНУ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В УКРАЇНІ

О. В. Михайловська

докторант кафедри міжнародного бізнесу, Інститут міжнародних відносин НАУ, м. Київ

ІНТЕГРОВАНІСТЬ УКРАЇНИ У СВІТОВИЙ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПРОЦЕС

Н. С. Мєдвєдкова

аспірант кафедри фінансів, грошового обігу та кредиту Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченка

ВЕЗ І ТПР ЯК ІНСТРУМЕНТИ ЗАЛУЧЕННЯ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ ДО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

М. М. Ставнича

аспірант кафедри фінансів та банківської справи, Полтавський національний технічний університет ім. Ю. Кондратюка

ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПІДТРИМКИ ПРОБЛЕМНИХ РЕГІОНІВ

М. О. Лищишин

інженер-економіст, директор експериментального виробницт-ва Львівської фабрики паперово-білових виробів "Бібльос"

С. Ю. Шаповалов

аспірант, НУ "Львівська політехніка"

СТРАТЕГІЯ ІННОВАЦІЙ ТА НАНОТЕХНОЛОГІЙ

П. С. Харів

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємств і корпорацій, ТНЕУ

С. В. Казмірчук

аспірант кафедри економічної кібернетики, ТДТУ ім. І. Пулюя

ОЦІНКА РІВНЯ ІННОВАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ В ПЕРІОД ЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ

М. В. Мазур

к.е.н., доцент кафедри статистики, ДВНЗ "КНЕУ імені Вадима Гетьмана"

ОЦІНКА ЗБАЛАНСОВАНОСТІ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ ЗА ВИДАМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Т. В. Жила

старший викладач кафедри міжнародні фінанси, ВДНЗ КНЕУ ім. В. Гетьмана

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СОЦІАЛЬНОГО НАПРЯМУ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ УКРАЇНИ В ДОСЛІДЖЕННЯХ М. БУНГЕ

І. М. Рижий

аспірант, Національний університет ДПС України, м. Ірпінь

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПДВ ЯК РЕГУЛЯТОРА ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

О. В. Атаманчук

аспірант, Національний університет ДПС України

АНАЛІЗ ВПЛИВУ РЕГУЛЯТОРНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ОПОДАТКУВАННЯ НА РОЗВИТОК ТУРИСТИЧНОЇ ТА РЕКРЕАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ АР КРИМ

О. О. Шапуров

аспірант, Класичний приватний університет

ПОТЕНЦІАЛ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

О. С. Максименюк

аспірант кафедри маркетингу та менеджменту, Одеська національна академія зв'язку ім. О. С. Попова

АНАЛІЗ СИЛЬНИХ І СЛАБКИХ СТОРІН ОРГАНІЗАЦІЇ ТЕЛЕКОММУНІКАЦІЙ

А. М. Бортнік

асистент кафедри економіки підприємств, ДВНЗ "КНЕУ ім. Вадима Гетьмана"

ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ МЕБЛЕВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ)

Л. В. Пельтек

к. е. н., доцент

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМИ РЕСУРСАМИ В ПРОМИСЛОВОСТІ

А. А. Халецька

к. н. держ. упр., доцент, докторант, АДУ при Президентові України

ТЕНДЕНЦІЇ І ЧИННИКИ ПРИРОСТУ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ЕКОНОМІЧНОЇ БАЗИ УСТАНОВ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

А. М. Олешко

аспірант кафедри публічного адміністрування та кадрової політики, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

ЩОРІЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ: ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

О. В. Черв'якова

аспірант кафедри управління персоналом та економіки праці, ХарРІНАДУ

СУТНІСТЬ ТА ЗМІСТ ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВОГО ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРОЮ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент