Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 18, 2010

Економіка

І. І. Вініченко

професор, Дніпропетровський державний аграрний університет

МАТРИЧНА МОДЕЛЬ ОЦІНКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Т. В. Романова

аспірант, асистент кафедри економіки підприємства, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ

Д. О. Фаріон

аспірант кафедри банківських інвестицій, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ ВІДТВОРЕННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

Т. Є. Моісеєнко

аспірант кафедри міжнародної економіки, НТУ "КПІ"

РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ

П. І. Шилепницький

к. е. н., докторант, Інститут регіональних досліджень НАН України

ХАРАКТЕРИСТИКА ТИПІВ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНИХ ПАРТНЕРСТВ

І. А. Белоусова

к. е. н., доцент, докторант кафедри інвестиційного бізнесу, Університет економіки та права "КРОК"

О. А. Кириченко

д. е. н., професор, завідувач кафедрою інвестиційного бізнесу, Університет економіки та права "КРОК"

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ВИЗНАЧЕННЯ ВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ ПІДСИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (СГД)

Т. В. Бауліна

к. е. н., доцент, Міжнародний науково-технічний університет, м. Київ

ПРОГНОЗНО-АНАЛІТИЧНА ОЦІНКА ТА ДОБІР ТЕХНОЛОГІЙ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ЗА ВИКОРИСТАННЯ ЦІЛЬОВОГО ПАКЕТА "MAINSTREAM.FOR.IC V.6.3"

В. Т. Вечеров

д. т. н., профессор, заведующий кафедрой менеджмента, маркетинга и управления проектами, Приднепровская государственная академия строительства и архитектуры (Днепропетровск)

Е. Ю. Лукьянова

аспирант, Крымский гуманитарный университет (Ялта)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ВИНОДЕЛЬЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ (С УЧЕТОМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВ ТОВАРА КОНКРЕТНОГО СЕГМЕНТА РЫНКА)

Ю. О. Кахович

к. е. н., доцент, Академія митної служби України

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК РУШІЙНА СИЛА СТВОРЕННЯ СПІЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

О. В. Іщенко

аспірант кафедри фінансів підприємств, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОГО МЕХАНІЗМУ САНАЦІЇ БАНКІВ В УКРАЇНІ

А. О. Мельниченко

аспірант

СТРАХУВАННЯ ДЕПОЗИТІВ ЯК АНТИКРИЗОВИЙ МЕТОД БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ

О. Ю. Могилевська

аспірант, Європейський університет, м. Київ

ПРОБЛЕМИ ПОСТАНОВКИ МАРКЕТИНГУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ МАШИНОБУДУВАННЯ

Д. Д. Третяк

аспірант кафедри фінансів, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

МІСЦЕВІ ЗАПОЗИЧЕННЯ ЯК ДЖЕРЕЛО ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНІВ

Є. О. Кузьменко

аспірант, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

ОСОБЛИВОСТІ РОЗПОДІЛУ ВАЛОВОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ДОХОДУ МІЖ СПОЖИВАННЯМ ТА НАГРОМАДЖЕННЯМ

Н. Ю. Алексєєва

аспірант, Київський національний торговельно-економічний університет

ОРГАНІЗАЦІЙНІ СТРУКТУРИ БУХГАЛТЕРІЇ РОЗДРІБНИХ ПІДПРИЄМСТВ: АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА ТИПОЛОГІЇ

Н. В. Малюкіна

аспірант кафедри Економіки підприємництва, викладач кафедри Економіки, організації та обліку в АПК, Одеський державний економічний університет

ПРОБЛЕМИ РИНКУ ВИНОРОБНОЇ ПРОДУКЦІЇ

В. Ю. Комар

магістр з економіки та менеджменту

АНАЛІЗ СТАНУ САМОУПРАВЛІННЯ НАВЧАННЯМ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ЕКОНОМІЧНОГО І УПРАВЛІНСЬКОГО ПРОФІЛЮ

Я. Ф. Жовнірчик

к. держ. упр., заступник проректора, Національна академія державного управління при Президентові України

УГОДИ ЩОДО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ — ПОЄДНАННЯ ДЕРЖАВНИХ ТА РЕГІОНАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ

А. П. Савков

к. держ. упр., докторант кафедри державного управління і місцевого самоврядування, Одеський регіональний інститут державного управління НАДУ при Президентові України

СУБ'ЄКТИ ВИБОРІВ В УКРАЇНІ

Г. В. Дмитренко

кандидат наук з державного управління

МЕХАНІЗМИ ФІНАНСОВОГО АУДИТУ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ (НА ПРИКЛАДІ ФІНАНСУВАННЯ КОШТІВ СОЦІАЛЬНИХ ГАРАНТІЙ У СФЕРІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ЗА 2006—2008 РОКИ ТА 2009 РОКУ У ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ)

С. А. Матійко

к. держ. упр., Мелітопольський інститут державного та муніципального управління КПУ

ІННОВАЦІЇ ЯК ДЕТЕРМІНАНТА БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

О. Д. Гудзинський

доктор економічних наук, професор, Національний університет біотехнологій і природокористування

П. В. Іванюта

кандидат економічних наук, завідувач кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, Полтавська філія Національної академії статистики, обліку та аудиту

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

І. В. Лобас

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України

ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

І. Л. Гасюк

доцент, кандидат наук з фізичного виховання і спорту, завідувач кафедри фізичної культури та валеології, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СФЕРІ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ

І. О. Драган

к. держ. упр., докторант НАДУ при Президентові України

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПРИНЦІПІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

В. Омельчук

кандидат наук з державного управління

ДИСФУНКЦІЇ ІПОТЕЧНИХ ІНСТИТУТІВ ТА ЇХ ПРОЯВИ В УКРАЇНІ

Л. В. Пельтек

к. е. н., доцент, Запорізький національний університет

ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ РЕАЛІЗАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ

М. В. Ярошук

аспірант кафедри державного управління і менеджменту, Національна академія державного управління при Президентові України

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ВПРОВАДЖЕННЯ БЮДЖЕТУВАННЯ, ОРІЄНТОВАНОГО НА РЕЗУЛЬТАТ ТА ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент