EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 18, 2010

Економіка

І. І. Вініченко

професор, Дніпропетровський державний аграрний університет

МАТРИЧНА МОДЕЛЬ ОЦІНКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Т. В. Романова

аспірант, асистент кафедри економіки підприємства, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ

Д. О. Фаріон

аспірант кафедри банківських інвестицій, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ ВІДТВОРЕННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

Т. Є. Моісеєнко

аспірант кафедри міжнародної економіки, НТУ "КПІ"

РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ

П. І. Шилепницький

к. е. н., докторант, Інститут регіональних досліджень НАН України

ХАРАКТЕРИСТИКА ТИПІВ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНИХ ПАРТНЕРСТВ

І. А. Белоусова

к. е. н., доцент, докторант кафедри інвестиційного бізнесу, Університет економіки та права "КРОК"

О. А. Кириченко

д. е. н., професор, завідувач кафедрою інвестиційного бізнесу, Університет економіки та права "КРОК"

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ВИЗНАЧЕННЯ ВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ ПІДСИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (СГД)

Т. В. Бауліна

к. е. н., доцент, Міжнародний науково-технічний університет, м. Київ

ПРОГНОЗНО-АНАЛІТИЧНА ОЦІНКА ТА ДОБІР ТЕХНОЛОГІЙ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ЗА ВИКОРИСТАННЯ ЦІЛЬОВОГО ПАКЕТА "MAINSTREAM.FOR.IC V.6.3"

В. Т. Вечеров

д. т. н., профессор, заведующий кафедрой менеджмента, маркетинга и управления проектами, Приднепровская государственная академия строительства и архитектуры (Днепропетровск)

Е. Ю. Лукьянова

аспирант, Крымский гуманитарный университет (Ялта)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ВИНОДЕЛЬЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ (С УЧЕТОМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВ ТОВАРА КОНКРЕТНОГО СЕГМЕНТА РЫНКА)

Ю. О. Кахович

к. е. н., доцент, Академія митної служби України

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК РУШІЙНА СИЛА СТВОРЕННЯ СПІЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

О. В. Іщенко

аспірант кафедри фінансів підприємств, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОГО МЕХАНІЗМУ САНАЦІЇ БАНКІВ В УКРАЇНІ

А. О. Мельниченко

аспірант

СТРАХУВАННЯ ДЕПОЗИТІВ ЯК АНТИКРИЗОВИЙ МЕТОД БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ

О. Ю. Могилевська

аспірант, Європейський університет, м. Київ

ПРОБЛЕМИ ПОСТАНОВКИ МАРКЕТИНГУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ МАШИНОБУДУВАННЯ

Д. Д. Третяк

аспірант кафедри фінансів, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

МІСЦЕВІ ЗАПОЗИЧЕННЯ ЯК ДЖЕРЕЛО ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНІВ

Є. О. Кузьменко

аспірант, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

ОСОБЛИВОСТІ РОЗПОДІЛУ ВАЛОВОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ДОХОДУ МІЖ СПОЖИВАННЯМ ТА НАГРОМАДЖЕННЯМ

Н. Ю. Алексєєва

аспірант, Київський національний торговельно-економічний університет

ОРГАНІЗАЦІЙНІ СТРУКТУРИ БУХГАЛТЕРІЇ РОЗДРІБНИХ ПІДПРИЄМСТВ: АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА ТИПОЛОГІЇ

Н. В. Малюкіна

аспірант кафедри Економіки підприємництва, викладач кафедри Економіки, організації та обліку в АПК, Одеський державний економічний університет

ПРОБЛЕМИ РИНКУ ВИНОРОБНОЇ ПРОДУКЦІЇ

В. Ю. Комар

магістр з економіки та менеджменту

АНАЛІЗ СТАНУ САМОУПРАВЛІННЯ НАВЧАННЯМ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ЕКОНОМІЧНОГО І УПРАВЛІНСЬКОГО ПРОФІЛЮ

Я. Ф. Жовнірчик

к. держ. упр., заступник проректора, Національна академія державного управління при Президентові України

УГОДИ ЩОДО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ — ПОЄДНАННЯ ДЕРЖАВНИХ ТА РЕГІОНАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ

А. П. Савков

к. держ. упр., докторант кафедри державного управління і місцевого самоврядування, Одеський регіональний інститут державного управління НАДУ при Президентові України

СУБ'ЄКТИ ВИБОРІВ В УКРАЇНІ

Г. В. Дмитренко

кандидат наук з державного управління

МЕХАНІЗМИ ФІНАНСОВОГО АУДИТУ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ (НА ПРИКЛАДІ ФІНАНСУВАННЯ КОШТІВ СОЦІАЛЬНИХ ГАРАНТІЙ У СФЕРІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ЗА 2006—2008 РОКИ ТА 2009 РОКУ У ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ)

С. А. Матійко

к. держ. упр., Мелітопольський інститут державного та муніципального управління КПУ

ІННОВАЦІЇ ЯК ДЕТЕРМІНАНТА БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

О. Д. Гудзинський

доктор економічних наук, професор, Національний університет біотехнологій і природокористування

П. В. Іванюта

кандидат економічних наук, завідувач кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, Полтавська філія Національної академії статистики, обліку та аудиту

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

І. В. Лобас

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України

ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

І. Л. Гасюк

доцент, кандидат наук з фізичного виховання і спорту, завідувач кафедри фізичної культури та валеології, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СФЕРІ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ

І. О. Драган

к. держ. упр., докторант НАДУ при Президентові України

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПРИНЦІПІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

В. Омельчук

кандидат наук з державного управління

ДИСФУНКЦІЇ ІПОТЕЧНИХ ІНСТИТУТІВ ТА ЇХ ПРОЯВИ В УКРАЇНІ

Л. В. Пельтек

к. е. н., доцент, Запорізький національний університет

ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ РЕАЛІЗАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ

М. В. Ярошук

аспірант кафедри державного управління і менеджменту, Національна академія державного управління при Президентові України

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ВПРОВАДЖЕННЯ БЮДЖЕТУВАННЯ, ОРІЄНТОВАНОГО НА РЕЗУЛЬТАТ ТА ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 458-10-73, (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Економіка

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Норд Г. Л.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, професор, професор кафедри фінансів і кредиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Великий Ю. В.

д.е.н., професор кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Гайдуцький І.П.

к.е.н., науковий співробітник науково-дослідної лабораторії менеджменту ФММ НТУУ “КПІ”

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Денисенко М. П.

д.е.н., професор, професор кафедри Київського національного університету технологій та дизайну

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин З. О.

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С.В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Федоренко С. В.

доцент кафедри інформаційних систем і технологій ІПК ДСЗУ, академік академії будівництва України, к.т.н., доцент

Фролова Т. О.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Чорна Л. О.

д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів оподаткування і підприємництва Вінницького інституту конструювання одягу та підприємництва

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"

Державне управління

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бистряков І. К.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонов А. В.

д.держ.упр., доцент кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Беглиця В. П.

д.держ.упр., доцент, проректор з наукової роботи Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Великий Ю. В.

д.е.н., профессор Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Академії муніципального управління

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Євтушенко О. Н.

д.політ.н., професор, завідувач кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Міщенко К. С.

к. н. з держ. упр., доцент кафедри публічного управління та адміністрування Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С. В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Стоян О. Ю.

д.держ.упр., в.о. завідувача кафедри, доцент кафедри менеджменту Чорноморського національного університету імені Петра Могили