EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 18, 2011

Економіка

Т. В. Майорова

к. е. н., доцент, завідувач кафедри банківських інвестицій, ДВНЗ "КНЕУ ім. Вадима Гетьмана"

В. М. Диба

к. е. н., доцент кафедри обліку підприємницької діяльності ДВНЗ "КНЕУ ім. Вадима Гетьмана"

ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КАПІТАЛУ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ

С. О. Савелко

к. держ. упр., Академія муніципального управління

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМИ РЕСУРСАМИ ЯК ПРИВАБЛИВИМ ІНСТРУМЕНТОМ НА ФІНАНСОВОМУ РИНКУ В УКРАЇНІ

К. В. Клименко

аспірант, НДФІ Академії Фінансового управління Міністерства Фінансів України

ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНСТИТУТІВ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В ПОСТКРИЗОВИЙ ПЕРІОД

Т. З. Чаргазія

аспірант, асистент кафедри "Економіка підприємств", Донбаська національна академія будівництва і архітектури

АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ДО ОЦІНКИ РІВНЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ В ЕКОНОМІЦІ МІСТА

О. В. Понеділко

к. е. н., Академія муніципального управління

МЕХАНІЗМИ ОЦІНКИ КРЕДИТНИХ РЕСУРСІВ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙ

І. В. Одотюк

д. е. н., ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

О. М. Фащевська

к. е. н., ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

О. А. Ткачова

ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

НАЦІОНАЛЬНЕ НАУКОМІСТКЕ ВИРОБНИЦТВО І МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІЧНА ІНТЕГРАЦІЯ: ПЕРЕДУМОВИ ТА НАСЛІДКИ РЕАЛІЗАЦІЇ

Т. В. Савелко

к. е. н., Академія муніципального управління

БАНКІВСЬКА СИСТЕМА ЯК НАЙВАЖЛИВІШИЙ ІНСТРУМЕНТ МОБІЛІЗАЦІЇ І ПЕРЕРОЗПОДІЛУ ВНУТРІШНІХ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ

Ю. І. Скулиш

к. е. н., доцент кафедри фінансів та банківського бізнесу, Університет економіки та права "КРОК"

ПРОБЛЕМА РОЗПОДІЛУ ФІНАНСОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ МІЖ СУБ'ЄКТАМИ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ

Л. І. Юрчишина

старший викладач кафедри економіки підприємства, ДВНЗ "Національний гірничий університет"

АНАЛІЗ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ПІДХОДІВ ДО РОЗУМІННЯ ПРИРОДИ КОНКУРЕНЦІЇ ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

О. І. Скоробогач

здобувач кафедри банківського менеджменту та обліку, Тернопільський національний економічний університет

РОЛЬ МАЛИХ ТА СЕРЕДНІХ БАНКІВ У РЕГІОНАЛЬНОМУ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

Д. І. Суховий

аспірант кафедри фінансів та кредиту економічного факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ ЯК ДЖЕРЕЛО ФІНАНСУВАННЯ ДЕРЖАВНИХ СОЦІАЛЬНИХ ГАРАНТІЙ (НА ПРИКЛАДІ М. КИЄВА)

П. О. Чумак

здобувач, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету ім. Тараса Шевченка

МАКРОЕКОНОМІЧНА СИТУАЦІЯ В УКРАЇНІ: РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ

І. І. Сергійчук

аспірант, ПВНЗ "Європейський університет"

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ МАСШТАБІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЕНЕРГЕТИЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ

Н. Ю. Соломіна

аспірант, ПВНЗ "Європейський університет"

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМ КАПІТАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ

С. П. Дунда

здобувач, Національний університет харчових технологій

СТРАТЕГІЧНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ ХЛІБОПЕКАРНОЇ ГАЛУЗІ

Г. В. Дмитренко

доктор наук з державного управління, заступник віце-президента, Національна академія державного управління при Президентові України

РЕАЛЬНИЙ СТАН ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВ (НА ПРИКЛАДІ КАЗЕННОГО ЗАВОДУ ПОРОШКОВОЇ МЕТАЛУРГІЇ)

С. І. Чернов

к. держ. упр., Харківська обласна рада

ЧИННИКИ УСПІХУ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНІВ ТА ДЕРЖАВИ

В. С. Толуб'як

к. держ.упр., докторант кафедри економічної політики, Національна академія державного управління при Президентові України

АКТУАРНІ РОЗРАХУНКИ В СИСТЕМІ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: ТЕОРЕТИКО-ОРГАГІЗАЦІЙНИЙ АСПЕКТ

В. М. Ємельянов

к. т. н., Чорноморський державний університет імені Петра Могили

МЕХАНІЗМИ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ РЕГІОНАЛЬНОЇ І МІСЦЕВОЇ ВЛАДИ ЩОДО СТВОРЕННЯ СПРИЯТЛИВОГО БІЗНЕС-КЛІМАТУ

А. С. Кобець

к. т. н., проф., ректор, Дніпропетровський державний аграрний університет

ІНСТИТУТ ОСВІТИ ЯК ПРОВІДНИЙ СУСПІЛЬНИЙ КАНАЛ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Й РЕГУЛЯЦІЇ ВІДТВОРЕННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ

М. В. Банчук

к. політ. н., доцент, докторант кафедри управління охороною суспільного здоров'я, Національна академія державного управління при Президентові України

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСАМИ ОБІГУ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ

Н. А. Фойгт

к. е. н., докторант кафедри управління охороною суспільного здоров'я, НАДУ при Президентові України

ОЦІНКА ІНСТИТУЦІЙНИХ МОДЕЛЕЙ ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ У КОНТЕКСТІ ДЕМОГРАФІЧНОГО СТАРІННЯ

П. Б. Волянський

Інститут державного управління у сфері цивільного захисту Національного університету цивільного захисту

МОБІЛЬНІ МЕДИЧНІ ФОРМУВАННЯ ЯК МЕХАНІЗМ МЕДИЧНОГО ЗАХИСТУ ЗА УМОВ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ПРИРОДНОГО І ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКЕТРУ

А. А. Михненко

здобувач, Національний інститут проблем міжнародної безпеки РНБО України

СВІТОВИЙ ДОСВІД ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНСТИТУТУ ПРЕЗИДЕНТА: УРОКИ ДЛЯ УКРАЇНИ

Р. Р. Лоза

заступник директора, Тернопільський регіональний центр перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади

КОНЦЕПТ "ДІЄЗДАТНА ГРОМАДА" ЯК ПРЕДМЕТ НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНОГО АНАЛІЗУ

Н. В. Безбах

генеральний директор, "Перша страхова компанія", м. Київ

ПРАВОВІ ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В УКРАЇНІ

Д. А. Міщенко

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ РИНКУ ЗЕМЕЛЬ В УКРАЇНІ

О. В. Алейнікова

к. е. н., доцент докторант, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

ПІДСУМКИ І АНАЛІЗ СТАНУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ АГРОПРОДОВОЛЬЧОЇ СФЕРИ

Л. М. Васільєва

доцент кафедри обліку і аудиту, Дніпропетровський державний аграрний університет

КОНЦЕПЦІЯ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМКИ

І. В. Сагайдак

аспірант кафедри фінансів, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ І МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 458-10-73, (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Економіка

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Норд Г. Л.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, професор, професор кафедри фінансів і кредиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Великий Ю. В.

д.е.н., професор кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Гайдуцький І.П.

к.е.н., науковий співробітник науково-дослідної лабораторії менеджменту ФММ НТУУ “КПІ”

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Денисенко М. П.

д.е.н., професор, професор кафедри Київського національного університету технологій та дизайну

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин З. О.

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С.В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Федоренко С. В.

доцент кафедри інформаційних систем і технологій ІПК ДСЗУ, академік академії будівництва України, к.т.н., доцент

Фролова Т. О.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Чорна Л. О.

д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів оподаткування і підприємництва Вінницького інституту конструювання одягу та підприємництва

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"

Державне управління

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бистряков І. К.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонов А. В.

д.держ.упр., доцент кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Беглиця В. П.

д.держ.упр., доцент, проректор з наукової роботи Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Великий Ю. В.

д.е.н., профессор Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Академії муніципального управління

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Євтушенко О. Н.

д.політ.н., професор, завідувач кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Міщенко К. С.

к. н. з держ. упр., доцент кафедри публічного управління та адміністрування Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С. В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Стоян О. Ю.

д.держ.упр., в.о. завідувача кафедри, доцент кафедри менеджменту Чорноморського національного університету імені Петра Могили