Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 18, 2011

Економіка

Т. В. Майорова

к. е. н., доцент, завідувач кафедри банківських інвестицій, ДВНЗ "КНЕУ ім. Вадима Гетьмана"

В. М. Диба

к. е. н., доцент кафедри обліку підприємницької діяльності ДВНЗ "КНЕУ ім. Вадима Гетьмана"

ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КАПІТАЛУ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ

С. О. Савелко

к. держ. упр., Академія муніципального управління

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМИ РЕСУРСАМИ ЯК ПРИВАБЛИВИМ ІНСТРУМЕНТОМ НА ФІНАНСОВОМУ РИНКУ В УКРАЇНІ

К. В. Клименко

аспірант, НДФІ Академії Фінансового управління Міністерства Фінансів України

ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНСТИТУТІВ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В ПОСТКРИЗОВИЙ ПЕРІОД

Т. З. Чаргазія

аспірант, асистент кафедри "Економіка підприємств", Донбаська національна академія будівництва і архітектури

АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ДО ОЦІНКИ РІВНЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ В ЕКОНОМІЦІ МІСТА

О. В. Понеділко

к. е. н., Академія муніципального управління

МЕХАНІЗМИ ОЦІНКИ КРЕДИТНИХ РЕСУРСІВ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙ

І. В. Одотюк

д. е. н., ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

О. М. Фащевська

к. е. н., ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

О. А. Ткачова

ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

НАЦІОНАЛЬНЕ НАУКОМІСТКЕ ВИРОБНИЦТВО І МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІЧНА ІНТЕГРАЦІЯ: ПЕРЕДУМОВИ ТА НАСЛІДКИ РЕАЛІЗАЦІЇ

Т. В. Савелко

к. е. н., Академія муніципального управління

БАНКІВСЬКА СИСТЕМА ЯК НАЙВАЖЛИВІШИЙ ІНСТРУМЕНТ МОБІЛІЗАЦІЇ І ПЕРЕРОЗПОДІЛУ ВНУТРІШНІХ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ

Ю. І. Скулиш

к. е. н., доцент кафедри фінансів та банківського бізнесу, Університет економіки та права "КРОК"

ПРОБЛЕМА РОЗПОДІЛУ ФІНАНСОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ МІЖ СУБ'ЄКТАМИ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ

Л. І. Юрчишина

старший викладач кафедри економіки підприємства, ДВНЗ "Національний гірничий університет"

АНАЛІЗ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ПІДХОДІВ ДО РОЗУМІННЯ ПРИРОДИ КОНКУРЕНЦІЇ ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

О. І. Скоробогач

здобувач кафедри банківського менеджменту та обліку, Тернопільський національний економічний університет

РОЛЬ МАЛИХ ТА СЕРЕДНІХ БАНКІВ У РЕГІОНАЛЬНОМУ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

Д. І. Суховий

аспірант кафедри фінансів та кредиту економічного факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ ЯК ДЖЕРЕЛО ФІНАНСУВАННЯ ДЕРЖАВНИХ СОЦІАЛЬНИХ ГАРАНТІЙ (НА ПРИКЛАДІ М. КИЄВА)

П. О. Чумак

здобувач, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету ім. Тараса Шевченка

МАКРОЕКОНОМІЧНА СИТУАЦІЯ В УКРАЇНІ: РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ

І. І. Сергійчук

аспірант, ПВНЗ "Європейський університет"

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ МАСШТАБІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЕНЕРГЕТИЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ

Н. Ю. Соломіна

аспірант, ПВНЗ "Європейський університет"

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМ КАПІТАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ

С. П. Дунда

здобувач, Національний університет харчових технологій

СТРАТЕГІЧНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ ХЛІБОПЕКАРНОЇ ГАЛУЗІ

Г. В. Дмитренко

доктор наук з державного управління, заступник віце-президента, Національна академія державного управління при Президентові України

РЕАЛЬНИЙ СТАН ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВ (НА ПРИКЛАДІ КАЗЕННОГО ЗАВОДУ ПОРОШКОВОЇ МЕТАЛУРГІЇ)

С. І. Чернов

к. держ. упр., Харківська обласна рада

ЧИННИКИ УСПІХУ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНІВ ТА ДЕРЖАВИ

В. С. Толуб'як

к. держ.упр., докторант кафедри економічної політики, Національна академія державного управління при Президентові України

АКТУАРНІ РОЗРАХУНКИ В СИСТЕМІ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: ТЕОРЕТИКО-ОРГАГІЗАЦІЙНИЙ АСПЕКТ

В. М. Ємельянов

к. т. н., Чорноморський державний університет імені Петра Могили

МЕХАНІЗМИ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ РЕГІОНАЛЬНОЇ І МІСЦЕВОЇ ВЛАДИ ЩОДО СТВОРЕННЯ СПРИЯТЛИВОГО БІЗНЕС-КЛІМАТУ

А. С. Кобець

к. т. н., проф., ректор, Дніпропетровський державний аграрний університет

ІНСТИТУТ ОСВІТИ ЯК ПРОВІДНИЙ СУСПІЛЬНИЙ КАНАЛ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Й РЕГУЛЯЦІЇ ВІДТВОРЕННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ

М. В. Банчук

к. політ. н., доцент, докторант кафедри управління охороною суспільного здоров'я, Національна академія державного управління при Президентові України

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСАМИ ОБІГУ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ

Н. А. Фойгт

к. е. н., докторант кафедри управління охороною суспільного здоров'я, НАДУ при Президентові України

ОЦІНКА ІНСТИТУЦІЙНИХ МОДЕЛЕЙ ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ У КОНТЕКСТІ ДЕМОГРАФІЧНОГО СТАРІННЯ

П. Б. Волянський

Інститут державного управління у сфері цивільного захисту Національного університету цивільного захисту

МОБІЛЬНІ МЕДИЧНІ ФОРМУВАННЯ ЯК МЕХАНІЗМ МЕДИЧНОГО ЗАХИСТУ ЗА УМОВ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ПРИРОДНОГО І ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКЕТРУ

А. А. Михненко

здобувач, Національний інститут проблем міжнародної безпеки РНБО України

СВІТОВИЙ ДОСВІД ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНСТИТУТУ ПРЕЗИДЕНТА: УРОКИ ДЛЯ УКРАЇНИ

Р. Р. Лоза

заступник директора, Тернопільський регіональний центр перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади

КОНЦЕПТ "ДІЄЗДАТНА ГРОМАДА" ЯК ПРЕДМЕТ НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНОГО АНАЛІЗУ

Н. В. Безбах

генеральний директор, "Перша страхова компанія", м. Київ

ПРАВОВІ ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В УКРАЇНІ

Д. А. Міщенко

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ РИНКУ ЗЕМЕЛЬ В УКРАЇНІ

О. В. Алейнікова

к. е. н., доцент докторант, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

ПІДСУМКИ І АНАЛІЗ СТАНУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ АГРОПРОДОВОЛЬЧОЇ СФЕРИ

Л. М. Васільєва

доцент кафедри обліку і аудиту, Дніпропетровський державний аграрний університет

КОНЦЕПЦІЯ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМКИ

І. В. Сагайдак

аспірант кафедри фінансів, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ І МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент