EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 18, 2012

Економіка

О. В. Левчук

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства та міжнародної економіки, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ УЧАСТІ УКРАЇНИ У СВІТОВИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСАХ

І. В. Безп'ята

к. е. н., доцент кафедри економіки сільського господарства, Миколаївський державний аграрний університет

ЗНАЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ДЛЯ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Є. М. Кирилюк

к. е. н., доцент, докторант, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

А. М. Прощаликіна

к. е. н., доцент, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

НАПРЯМИ СТИМУЛЮВАННЯ ЕКСПОРТУ ВІТЧИЗНЯНОЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА

О. М. Костенко

к. е. н., асистент кафедри статистики та економічного аналізу, Національний університет біоресурсів і природокористування України

СПРЯМОВАНІСТЬ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

А. І. Крисак

к. е. н., Ліга оцінювачів земель

А. Б. Поліщук

аспірант, Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка С. Дем'янчука

Д. С. Нірода

аспірант, Луцький національний технічний університет

ІПОТЕЧНЕ КРЕДИТУВАННЯ ПІД ЗАСТАВУ ЗЕМЛІ ЯК ФАКТОР КОНЦЕНТРАЦІЇ ЗЕМЕЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Н. П. Сітнікова

к. е. н., докторант, НДЕІ Мінекономрозвитку і торгівлі України

ПІДХОДИ ДО РОЗРОБЛЕННЯ ІНДЕКСІВ ЯКОСТІ ЖИТТЯ ДЛЯ ВРАХУВАННЯ У СТРАТЕГІЧНОМУ ПЛАНУВАННІ НАЦІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

С. М. Ганзюк

старший викладач кафедри фінансів та кредиту, Дніпродзержинський державний технічний університет

ДЕРЖАВНА ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА ЯК ПРІОРИТЕТНА СКЛАДОВА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ

В. П. Ніколаєв

д. е. н., Харківська національна академія міського господарства

А. І. Чудопал

асистент кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту, Харківська національна академія міського господарства

ЗАСАДИ ЦІНОУТВОРЕННЯ В ЖИТЛОВОМУ БУДІВНИЦТВІ З УРАХУВАННЯМ ВБУДОВАНИХ РЕАЛЬНИХ ОПЦІОНІВ ПРОЕКТІВ

Г. В. Ситник

к. е. н., доцент, докторант кафедри економіки і фінансів підприємств, КНТЕУ

КОГНІТИВНІ АСПЕКТИ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Н. О. Лоханова

к. е. н., доцент, Одеський національний економічний університет

ЗМІСТ ПОНЯТТЯ "ПРЕДМЕТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ" — ТРАДИЦІЙНИЙ І НОВІ ПІДХОДИ ДО ТЛУМАЧЕННЯ

Л. О. Денисенко

к. т. н., професор, Київський Національний Університет технологій та дизайну

Т. О. Заєць

аспірант, Київський Національний Університет технологій та дизайну

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВ ЧЕРЕЗ ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Ю. В. Пинда

к. е. н., доцент кафедри фінансів та кредиту, Львівський університет бізнесу та права

ПРОЦЕСНО-ОРІЄНТОВАНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Т. В. Табакова

аспірант кафедри фінансів, ДВНЗ Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана

ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ ПЛАНУВАННЯ ВИДАТКІВ БЮДЖЕТУ НА ЕКОНОМІЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ У СУЧАСНИХ УМОВАХ

О. А. Слободчикова

аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

РЕІНЖИНІРИНГ ЯК МЕТОД УПРАВЛІННЯ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЄЮ ПІДПРИЄМСТВА

Р. В. Михайлов

аспірант кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка

СУЧАСНІ МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ В ПРОЦЕСІ РЕГУЛЮВАННЯ СТРАХОВОГО РИНКУ

С. П. Ящук

магістр міжнародної економіки, Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі

СВІТОВІ ФІНАНСОВІ КРИЗИ

Г. С. Мазур

аспірант, Київський національний торговельно-економічний університет

ОЦІНКА ВПЛИВУ МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ НА БАНКІВСЬКУ СИСТЕМУ УКРАЇНИ ЯК ПЕРЕДУМОВА ПРОВЕДЕННЯ СЦЕНАРНОГО АНАЛІЗУ

М. М. Коваленко

к. е. н., доцент кафедри економічної політики, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

РЕАЛІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ УКРАЇНИ: БЕЗПРОЦЕНТНЕ ФІНАНСУВАННЯ ДЕРЖАВНИМИ БАНКАМИ РОЗВИТКУ

М. В. Вишиванюк

к. е. н., Голова Івано-Франківської обласної ради

ФОРМУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ З УРАХУВАННЯМ ПРИНЦИПІВ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Ж. Д. Анпілогова

к. е. н., Академія муніципального управління

ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОЇ ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

М. Х. Корецький

д. держ. упр., професор, проректор з наукової роботи та міжнародних зв'язків

З. Р. Маланчук

д. т. н., професор, завідувач кафедри розробки родовищ корисних копалин

А. Д. Калько

д. геогр. н., доцент кафедри розробки родовищ корисних копалин ДВНЗ "Національний університет водного господарства та природокористування"

КОНСТРУКТИВНІ ПРИНЦИПИ УПРАВЛІННЯ МІНЕРАЛЬНО-СИРОВИННОЮ БЕЗПЕКОЮ ДЕРЖАВИ

Я. М. Коваленко

головний спеціаліст відділу планування та виконання бюджетних програм Управління фінансово-бухгалтерської роботи Фонду державного майна України

КОНТРОЛІНГ В ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ: ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

А. В. Антонов

к. е. н., докторант, Академія муніципального управління

МОДЕЛЬ ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГІВ ФІНАНСУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ З БЮДЖЕТУ РЕГІОНУ

Ю. О. Литвин

к. е. н., докторант, Дніпропетровський державний аграрний університет

МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ І ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ЇХ РОЗВИТКУ

І. В. Білоус

аспірант кафедри управління охороною суспільного здоров'я, Національна академія державного управління при Президентові України

РЕАЛІЗАЦІЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СТОСОВНО ПОПЕРЕДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО СИРІТСТВА НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ

Н. О. Васюк

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України

ПІДГОТОВКА КЕРІВНИХ КАДРІВ ДЛЯ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я НА ЗАСАДАХ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ

О. Я. Сорока

начальник юридичного відділу Івано-Франківського національного медичного університету

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ МЕДИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПРИКАРПАТТІ У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТОЛІТТІ

Л. А. Величко

здобувач, Академія муніципального управління

МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ В ЗАГАЛЬНОМУ КОМПЛЕКСІ ПРІОРИТЕТІВ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Г. В. Коваль

докторант кафедри державної політики і менеджменту, ЧДУ імені Петра Могили

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РЕГІОНАЛЬНОЇ МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

А. І. Клуб

Академія муніципального управління

ОСНОВНІ ЧИННИКИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

А. С. Крамаренко

аспірант кафедри державної служби та митної справи, Академія митної служби України

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ГУМАНІСТИЧНО-ОРІЄНТОВАНОЇ ДЕРЖАВНОЇ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ

Я. Ю. Орленко

к. е. н., докторант, Донецький державний університет управління

МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ СПОЖИВЧОЇ І КОМЕРЦІЙНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ПРИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ПРОДОВОЛЬЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 458-10-73, (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Економіка

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Норд Г. Л.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, професор, професор кафедри фінансів і кредиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Великий Ю. В.

д.е.н., професор кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Гайдуцький І.П.

к.е.н., науковий співробітник науково-дослідної лабораторії менеджменту ФММ НТУУ “КПІ”

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Денисенко М. П.

д.е.н., професор, професор кафедри Київського національного університету технологій та дизайну

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин З. О.

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С.В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Федоренко С. В.

доцент кафедри інформаційних систем і технологій ІПК ДСЗУ, академік академії будівництва України, к.т.н., доцент

Фролова Т. О.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Чорна Л. О.

д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів оподаткування і підприємництва Вінницького інституту конструювання одягу та підприємництва

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"

Державне управління

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бистряков І. К.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонов А. В.

д.держ.упр., доцент кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Беглиця В. П.

д.держ.упр., доцент, проректор з наукової роботи Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Великий Ю. В.

д.е.н., профессор Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Академії муніципального управління

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Євтушенко О. Н.

д.політ.н., професор, завідувач кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Міщенко К. С.

к. н. з держ. упр., доцент кафедри публічного управління та адміністрування Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С. В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Стоян О. Ю.

д.держ.упр., в.о. завідувача кафедри, доцент кафедри менеджменту Чорноморського національного університету імені Петра Могили