Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 18, 2012

Економіка

О. В. Левчук

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства та міжнародної економіки, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ УЧАСТІ УКРАЇНИ У СВІТОВИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСАХ

І. В. Безп'ята

к. е. н., доцент кафедри економіки сільського господарства, Миколаївський державний аграрний університет

ЗНАЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ДЛЯ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Є. М. Кирилюк

к. е. н., доцент, докторант, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

А. М. Прощаликіна

к. е. н., доцент, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

НАПРЯМИ СТИМУЛЮВАННЯ ЕКСПОРТУ ВІТЧИЗНЯНОЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА

О. М. Костенко

к. е. н., асистент кафедри статистики та економічного аналізу, Національний університет біоресурсів і природокористування України

СПРЯМОВАНІСТЬ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

А. І. Крисак

к. е. н., Ліга оцінювачів земель

А. Б. Поліщук

аспірант, Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка С. Дем'янчука

Д. С. Нірода

аспірант, Луцький національний технічний університет

ІПОТЕЧНЕ КРЕДИТУВАННЯ ПІД ЗАСТАВУ ЗЕМЛІ ЯК ФАКТОР КОНЦЕНТРАЦІЇ ЗЕМЕЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Н. П. Сітнікова

к. е. н., докторант, НДЕІ Мінекономрозвитку і торгівлі України

ПІДХОДИ ДО РОЗРОБЛЕННЯ ІНДЕКСІВ ЯКОСТІ ЖИТТЯ ДЛЯ ВРАХУВАННЯ У СТРАТЕГІЧНОМУ ПЛАНУВАННІ НАЦІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

С. М. Ганзюк

старший викладач кафедри фінансів та кредиту, Дніпродзержинський державний технічний університет

ДЕРЖАВНА ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА ЯК ПРІОРИТЕТНА СКЛАДОВА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ

В. П. Ніколаєв

д. е. н., Харківська національна академія міського господарства

А. І. Чудопал

асистент кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту, Харківська національна академія міського господарства

ЗАСАДИ ЦІНОУТВОРЕННЯ В ЖИТЛОВОМУ БУДІВНИЦТВІ З УРАХУВАННЯМ ВБУДОВАНИХ РЕАЛЬНИХ ОПЦІОНІВ ПРОЕКТІВ

Г. В. Ситник

к. е. н., доцент, докторант кафедри економіки і фінансів підприємств, КНТЕУ

КОГНІТИВНІ АСПЕКТИ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Н. О. Лоханова

к. е. н., доцент, Одеський національний економічний університет

ЗМІСТ ПОНЯТТЯ "ПРЕДМЕТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ" — ТРАДИЦІЙНИЙ І НОВІ ПІДХОДИ ДО ТЛУМАЧЕННЯ

Л. О. Денисенко

к. т. н., професор, Київський Національний Університет технологій та дизайну

Т. О. Заєць

аспірант, Київський Національний Університет технологій та дизайну

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВ ЧЕРЕЗ ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Ю. В. Пинда

к. е. н., доцент кафедри фінансів та кредиту, Львівський університет бізнесу та права

ПРОЦЕСНО-ОРІЄНТОВАНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Т. В. Табакова

аспірант кафедри фінансів, ДВНЗ Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана

ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ ПЛАНУВАННЯ ВИДАТКІВ БЮДЖЕТУ НА ЕКОНОМІЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ У СУЧАСНИХ УМОВАХ

О. А. Слободчикова

аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

РЕІНЖИНІРИНГ ЯК МЕТОД УПРАВЛІННЯ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЄЮ ПІДПРИЄМСТВА

Р. В. Михайлов

аспірант кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка

СУЧАСНІ МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ В ПРОЦЕСІ РЕГУЛЮВАННЯ СТРАХОВОГО РИНКУ

С. П. Ящук

магістр міжнародної економіки, Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі

СВІТОВІ ФІНАНСОВІ КРИЗИ

Г. С. Мазур

аспірант, Київський національний торговельно-економічний університет

ОЦІНКА ВПЛИВУ МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ НА БАНКІВСЬКУ СИСТЕМУ УКРАЇНИ ЯК ПЕРЕДУМОВА ПРОВЕДЕННЯ СЦЕНАРНОГО АНАЛІЗУ

М. М. Коваленко

к. е. н., доцент кафедри економічної політики, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

РЕАЛІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ УКРАЇНИ: БЕЗПРОЦЕНТНЕ ФІНАНСУВАННЯ ДЕРЖАВНИМИ БАНКАМИ РОЗВИТКУ

М. В. Вишиванюк

к. е. н., Голова Івано-Франківської обласної ради

ФОРМУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ З УРАХУВАННЯМ ПРИНЦИПІВ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Ж. Д. Анпілогова

к. е. н., Академія муніципального управління

ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОЇ ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

М. Х. Корецький

д. держ. упр., професор, проректор з наукової роботи та міжнародних зв'язків

З. Р. Маланчук

д. т. н., професор, завідувач кафедри розробки родовищ корисних копалин

А. Д. Калько

д. геогр. н., доцент кафедри розробки родовищ корисних копалин ДВНЗ "Національний університет водного господарства та природокористування"

КОНСТРУКТИВНІ ПРИНЦИПИ УПРАВЛІННЯ МІНЕРАЛЬНО-СИРОВИННОЮ БЕЗПЕКОЮ ДЕРЖАВИ

Я. М. Коваленко

головний спеціаліст відділу планування та виконання бюджетних програм Управління фінансово-бухгалтерської роботи Фонду державного майна України

КОНТРОЛІНГ В ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ: ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

А. В. Антонов

к. е. н., докторант, Академія муніципального управління

МОДЕЛЬ ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГІВ ФІНАНСУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ З БЮДЖЕТУ РЕГІОНУ

Ю. О. Литвин

к. е. н., докторант, Дніпропетровський державний аграрний університет

МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ І ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ЇХ РОЗВИТКУ

І. В. Білоус

аспірант кафедри управління охороною суспільного здоров'я, Національна академія державного управління при Президентові України

РЕАЛІЗАЦІЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СТОСОВНО ПОПЕРЕДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО СИРІТСТВА НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ

Н. О. Васюк

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України

ПІДГОТОВКА КЕРІВНИХ КАДРІВ ДЛЯ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я НА ЗАСАДАХ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ

О. Я. Сорока

начальник юридичного відділу Івано-Франківського національного медичного університету

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ МЕДИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПРИКАРПАТТІ У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТОЛІТТІ

Л. А. Величко

здобувач, Академія муніципального управління

МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ В ЗАГАЛЬНОМУ КОМПЛЕКСІ ПРІОРИТЕТІВ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Г. В. Коваль

докторант кафедри державної політики і менеджменту, ЧДУ імені Петра Могили

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РЕГІОНАЛЬНОЇ МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

А. І. Клуб

Академія муніципального управління

ОСНОВНІ ЧИННИКИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

А. С. Крамаренко

аспірант кафедри державної служби та митної справи, Академія митної служби України

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ГУМАНІСТИЧНО-ОРІЄНТОВАНОЇ ДЕРЖАВНОЇ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ

Я. Ю. Орленко

к. е. н., докторант, Донецький державний університет управління

МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ СПОЖИВЧОЇ І КОМЕРЦІЙНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ПРИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ПРОДОВОЛЬЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент