Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 18, 2013

Економіка

О. В. Скидан

д. е. н., доцент, завідувач кафедри менеджменту інвестиційної діяльності, Житомирський національний агроекологічний університет

Ю. І. Лисогор

старший викладач кафедри менеджменту інвестиційної діяльності, Житомирський національний агроекологічний університет

ІНВЕСТИЦІЇ В АГРАРНИЙ СЕКТОР ЕКОНОМІКИ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

O. Skydan

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, The Head of Department of Investment Management, Zhytomyr National Agroecological University

Y. Lisogor

Senior Lecturer of Department of Investment Management, Zhytomyr National Agroecological University

THE INVESTMENT IN AGRICULTURAL ECONOMY AS A BASIS OF FOOD SECURITY FORMATION

І. С. Луценко

к. е. н., викладач кафедри фінансів, Одеський національний економічний університет

ПОДАТКОВЕ СТИМУЛЮВАННЯ ЗАЛУЧЕННЯ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В УКРАЇНУ

I. Lutsenko

p.h.d, lecturer, department of finance, Odessa national economic university

TAX INCENTIVEVES FOR ATTRACTING FOREIGN DIRECT INVENSTYTSIY IN UKRAINE

А. І. Гулей

к. е. н., в. о. доцента кафедри фінансових операцій, "Банковні інститут висока школа а.с.", м. Київ

МОДЕЛЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ ХАРЧОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

А. Guley

candidate of economic sciences, acting associate professors of the Department of financial operations of "Banking Institute University"

SIMULATION PARAMETERS INVESTTYTSIYNOYI FOOD BUSINESS STRATEGIES

С. М. Шагоян

асистент кафедри економіки підприємства, Державний вищий навчальний заклад "Національний гірничий університет", м. Дніпропетровськ

ВПЛИВ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ НА ІНВЕСТИЦІЙНУ ПРИВАБЛИВІСТЬ АСОЦІЙОВАНОГО ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

S. Shagoyan

Assistant Professor of Economics Company, State Higher Educational Institution "National Mining University", Dnipropetrovsk

EFFECT OF CORPORATE MANAGEMENT ON THE INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF THE ASSOCIATED MINING COMPANIES

О. В. Покатаєва

д. е. н., проф., Класичний приватний університет

В. В. Томарева-Патлахова

к. е. н., доцент, Класичний приватний університет

СТАН ТА НАПРЯМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ ПРОГРАМ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

O. Pokatayeva

V. Tomareva-Patlahova

CONDITION AND TRENDS OF STATE PROGRAMS OF REGION SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT

Н. Ф. Єфремова

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів і кредиту, Дніпродзержинський державний технічний університет

О. І. Чічкань

к. е. н., старший викладач кафедри фінансів і кредиту, Дніпродзержинський державний технічний університет

ПОБУДОВА СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ БАНКУ В СИСТЕМІ ДІАГНОСТИКИ ЙОГО ОПТИМАЛЬНОГО ОБСЯГУ ТА СТРУКТУРИ

N. Efremova

Ph.D., associate Professor, associate Professor of Department of finances and credit, Dneprodzerzhinsk State technical university

A. Chichkan

Ph.D., senior lecturer, Department of finances and credit, Dneprodzerzhinsk State technical university

CREATION OF STRATEGY OF MANAGEMENT BY THE RESOURCE CAPACITY OF BANK IN SYSTEM OF DIAGNOSTICS OF ITS OPTIMUM VOLUME AND STRUCTURE

В. Г. Балан

к. ф.-м. н., доцент кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

О. М. Кичань

аспірант кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ СИНЕРГІЗМУ УГОД ЗЛИТТЯ ТА ПОГЛИНАННЯ

V. Balan

Candidate of Physical and Mathematical Sciences, docent Department of management of innovation and investment, Kyiv Taras Shevchenko National University

О. Kychan

Postgraduate Department management of innovation and investment, Kyiv Taras Shevchenko National University

METHODOLOGY OF ESTIMATION OF MERGERS AND ACQUISITIONS

І. М. Свідерська

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів підприємств, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

ІРО ЯК МОЖЛИВІСТЬ ВИХОДУ НА СВІТОВИЙ ФОНДОВИЙ РИНОК

I. Sviderska

candidate of economic sciences, associate professor department of financial enterprises Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

IPO AS AN OPPORTUNITY TO ENTER THE WORLD STOCK MARKET

О. В. Абакуменко

к. е. н., доцент кафедри фінансів, Чернігівський державний інститут економіки і управління

Е. А. Коренний

здобувач

СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ ВДОСКОНАЛЕННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН ІПОТЕКИ В УКРАЇНІ

О. Аbаkumеnkо

candidate of economic sciences, associate professor of cathedra of finance, Сhernihiv State Institute of Economics and Management

E. Korennoy

the applicant

STRATEGIC DIRECTIONS OF IMPROVEMENT OF NORMATIVE AND LEGAL REGULATION OF THE RELATIONS OF A MORTGAGE IN UKRAINE

А. М. Яншина

к. е. н., доцент кафедри фінансів і банківської справи, Київський університет ринкових відносин

НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА СТАЛОГО ЗРОСТАННЯ: ДОСВІД НІМЕЧЧИНИ ТА ЯПОНІЇ

A. Ianshyna

Ph.D. in Economics, Docent at the Chair of Banking and Finance, Kyiv University of Market Relations, Kyiv

SUSTAINABLE GROWTH POLICY: NATIONAL PRACTICES OF GERMANY AND JAPAN

О. C. Коцюба

к. е. н., доцент кафедри стратегії підприємств, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

ЗНАХОДЖЕННЯ ВНУТРІШНЬОЇ НОРМИ ДОХОДНОСТІ В РАЗІ НЕЧІТКИХ ПОЧАТКОВИХ ДАНИХ

О. Коtsyuba

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of Business Strategy Chair, Kyiv National Economic University named after Vadym Getman

ESTIMATING THE INTERNAL RATE OF RETURN FROM FUZZY DATA

О. М. Транченко

к. е. н., старший викладач кафедри фінансів і кредиту, Уманський національний університет садівництва

РЕГУЛЮВАННЯ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА

A. Tranchenko

PhD, Senior Lecturer Uman National University of Horticulture

ADJUST THE SUSTAINABILITY OF AGRICULTURAL PRODUCTION

М. П. Сагайдак

к. е. н., доцент, завідувач кафедри маркетингу, Криворізький економічний інститут ДВНЗ "Криворізький національний університет"

М. І. Іщенко

к. е. н., доцент кафедри маркетингу, Криворізький економічний інститут ДВНЗ "Криворізький національний університет"

З. Й. Гелевачук

асистент кафедри маркетингу, Криворізький економічний інститут ДВНЗ "Криворізький національний університет"

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ СТРАТЕГІЙ ПРОМИСЛОВИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ

M. Sagaidak

Cand. of Econ. Sciences, University Reader, Kryvyi Rih Economic Institute of SHEE "Kryvyi Rih National University"

M. Ischenko

Cand. of Econ. Sciences, University Reader, Kryvyi Rih Economic Institute of SHEE "Kryvyi Rih National University"

Z. Gelevachuk

Kryvyi Rih Economic Institute of SHEE "Kryvyi Rih National University"

USAGE EFFECTIVENESS OF MARKETING STRATEGIES BY INDUSTRIAL ENTERPRISES

Н. М. Исмаилов

доктор философии по экономике, доцент кафедры "Экономический анализ и аудит", Азербайджанский государственный экономический университет

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА КОМПАНИЙ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ВЕЛИЧИНУ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Н. В. Дудченко

старший викладач кафедри фінансів, Черкаський державний технологічний університет

ВДОСКОНАЛЕННЯ ІНСТРУМЕНТАРІЮ ОЦІНКИ СТАНУ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ

N. Dudchenko

Senior Lecturer, Department of Finance, Cherkasy State Technological University

IMPROVED TOOLS FOR ASSESSMENT OF THE ECONOMIC SECURITY OF BANKING INSTITUTIONS

Г. В. Ортіна

докторант, Академія фінансового управління Міністерства фінансів України

АНТИКРИЗОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ

G. Ortina

doctoral student,Academy of Financial Management, Ministry of Finance of Ukraine

ANTICRISIS POTENTIAL REAL ECONOMY

А. І. Кoзлoва

аспірант, Київський націoнальний університет імені Тараса Шевченка

Н. М. Кoзлoва

аспірант, Наукoвo-дoслідний екoнoмічний інститут Міністерства екoнoмічнoгo рoзвитку і тoргівлі України, м. Київ

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕХНOЛOГІЧНOГO РІВНЯ ІННOВАЦІЙНOЇ САМOСТІЙНOСТІ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМOВАХ ГЛOБАЛІЗАЦІЇ ТOВАРНИХ РИНКІВ

A. Kozlova

postgraduate student, Taras Shevchenko Kyiv National University

N. Kozlova

postgraduate student, Economic Research Institute of the Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine

THE LEVEL OF TECHNOLOGICAL INNOVATION INDEPENDENCE ARE DETERMINING FOR UKRAINIAN ENTERPRISES IN A GLOBALIZED COMMODITY MARKETS

Ю. Г. Журавель

пошукувач, Тернопільський національний економічний університет

КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ В НАЦІОНАЛЬНУ ЕКОНОМІКУ: ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ МОДЕРНІЗАЦІЇ

Y. Zhuravel

PhD student, Ternopil national economic university

CAPITAL INVESTMENTS INTO NATIONAL ECONOMY: ASSESSMENT OF FINANCIAL GAIN FROM MODERNIZATION

К. В. Беда

аспірант , ХНУ імені В.Н. Каразіна

ВИКОРИСТАННЯ ІНДЕКСУ ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ ДЛЯ АНАЛІЗУ РІВНЯ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ

E. Beda

PhD student, V.N. Karazin KNU

APPLYING OF HUMAN DEVELOPMENT INDEX FOR THE ANALYSIS OF SOCIAL DEVELOPMENT LEVELS

Р. М. Магута

економіст, м. Київ

ПОСИЛЕННЯ КОНТРОЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ

R. Maguta

economist, Kyiv

STRENGTHENING STATE CONTROL FUNCTION UNDER CONDITIONS OF THE FINANCIAL INSTABILITY

О. В. Мельник

старший викладач кафедри Перевезень і маркетингу, Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ГЕНЕРУВАННЯ ОПЕРАТИВНИХ АЛЬТЕРНАТИВ ОБРОБКИ ВАНТАЖУ В ПОРТУ

O. Melnik

senior teacher of department of Transportations and marketing of Kyiv state maritime academy of hetman Peter Konashevich-Sagaidachniy

EKONOMIKO MATHEMATICAL MODEL OF GENERUTING OF OPERATIVE ALTERNATIVES OF TREATMENT OF LOAD IN PORT

Я. О. Зубрицька

старший викладач, Запорізький національний технічний університет

ВИКОРИСТАННЯ КОРЕЛЯЦІЙНО-РЕГРЕСІЙНОГО АНАЛІЗУ В УПРАВЛІННІ ТРУДОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА АПК

Y. Zubritska

major tutor of Zaporizhzhya national technical university

THE APPLYING OF THE CORRELATION-REGRESSION ANALYZES IN LABOUR POTENTIAL MANAGEMENT SYSTEM OF AGRICULTURAL ENTERPRISE

С. А. Рибальченко

асистент кафедри економічної кібернетики, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ФОРМУВАННЯ ІМІТАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ

S. Rybalchenko

Lecturer assistant Department of economic cybernetics, Taras Shevchenko National University of Kyiv

DEVELOPING OF INSURANCE COMPANY SIMULATION MODEL

С. А. Денисенко

здобувач кафедри обліку і аудиту, Академія муніципального управління

НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ ПОКАЗНИКІВ СУСПІЛЬНОГО ВІДТВОРЕННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

S. Denisenko

bread-winner of department of account and audit, Аcademy of municipal administration

SCIENTIFICALLY METHODICAL GOING IS NEAR EVALUATION OF INDEXES OF PUBLIC RECREATION OF REGIONAL ECONOMIC SYSTEMS

О. Г. Пухкал

доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри політичної аналітики і прогнозування, Національна академія державного управління при Президентові України

Л. М. Лисак

аспірант кафедри політичної аналітики і прогнозування, Національна академія державного управління при Президентові України

ПОЛІТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ СТАНОВЛЕННЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ В УКРАЇНІ

O. Pukhkal

Doctor of Sciences in Public Administration, Associate Professor, Professor of Political Analysis and Forecasting Department, The National Academy of Public Administration, the President of Ukraine

L. Lysak

Graduate student of political Analysis and Forecasting Department, The National Academy of Public Administration, the President of Ukraine

POLITICAL AND LEGAL FOUNDATIONS OF TAX FORMATION IN UKRAINE

Д. В. Арлачов

директор Департаменту стратегічного планування та розвитку у сфері комунальних послуг, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг

О. Ю. Корчміт

здобувач, Академія муніципального управління

Р. А. Марецький

кандидат наук з державного управління

В. С. Бучик

кандидат наук з державного управління

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ МОДЕЛІ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИХ БЛОЧНИХ ТАРИФІВ НА ЦЕНТРАЛІЗОВАНЕ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ

D. Arlachov

The Director Strategic Planning and Development in Public Utilities Department, National Commission of the State Public Utilities Regulation

O. Korchmit

Researcher degree in the Academy of Municipal Administration R. Maretskyi, PhD in public administration

R. Maretskyi

PhD in public administration

V. Buchyk

PhD in public administration

CONCEPTUAL APPROACHES TO IMPLEMENTATION OF THE DIFFERENTIATED (BLOCK) TARIFFS FOR WATER SUPPLY AND SEWERAGE MODEL

О. П. Коваль

д. е. н., с. н. с., завідувач сектору управління соціальними ризиками відділу соціальної політики, Національний інститут стратегічних досліджень

Т. П. Авраменко

к. держ. упр., докторант кафедри управління охороною суспільного здоров'я, Національна академія державного управління при Президентові України

ЗАПРОВАДЖЕННЯ ОБОВ'ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ ЯК СКЛАДОВА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ СФЕРИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я В УКРАЇНІ

A. Koval

PhD, Senior Scientist, Head of sector management of social risks of social policy, the National Institute for Strategic Studies

T. Avramenko

PhD, doctoral student of Public Management in Health Care, National Academy of Public Administration, office of the President of Ukraine

THE INTRODUCTION OF MANDATORY PUBLIC HEALTH INSURANCE AS A PART CHANGE MANAGEMENT IN HEALTH CARE IN UKRAINE

Ф. В. Узунов

к. е. н., доцент, перший проректор, Університет економіки та управління

ПРІОРИТЕТНІ ГАЛУЗІ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В УКРАЇНІ

F. Uzunov

Ph.D., associate Professor, first Pro-rector of the University of Economics and management

PRIORITY SECTORS OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIPS IN UKRAINE

Г. Г. Новоселова

к. гос. упр., докторант, Донецкий государственный университет управления, г. Донецк

ОБРАЗОВАНИЕ КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ: ПРИЧИНЫ ДИСФУНКЦИИ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ

G. Novosyolova

Candidate of Science in Public Administration., doctoral student, Donetsk state university of management, Donetsk

EDUCATION AS SOCIAL INSTITUTE: THE REASONS OF DYSFUNCTION AND DEVELOPMENT TENDENCIES

В. В. Узунов

к. е. н., доцент, ректор, Університет економіки та управління

ОРГАНІЗАЦІЙНА МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

V. Uzunov

Ph.D., Associate Professor, Rector, University of Economics and Management

ORGANIZATIONAL MODEL OF FORMING OF INNOVATIVE SYSTEM REGION'І DEVELOPMENT

Т. В. Олефіренко

к. е. н., доцент кафедри державного управління, Національний університет біоресурсів і природокористування України

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ОСНОВНИХ ЧИННИКІВ ВПЛИВУ ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ РЕГУЛЮВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА

T. Olefirenko

Ph.D., Associate Professor of Public Administration, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF THE MAIN FACTORS AFFECTING THE ECONOMIC MECHANISM OF REGULATION OF AGRICULTURAL PRODUCTION

С. В. Тоцький

здобувач, Академія муніципального управління

ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

S. Totskiy

Researcher, Academy of Municipal Management

REGULATION OF THE ECONOMIC SECURITY

Б. М. Якимюк

магістр управління суспільним розвитком, магістр міжнародної інформації, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

ВПЛИВ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ НА ПРОТИДІЮ КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ

B. Iakymiuk

The National Academy of Public Administration, Office of the President of Ukraine, Kyiv City; Master in Public Administration, Master in International Information

THE IMPACT OF CIVIL SOCIETY ORGANIZATIONS ON COMBATING CORRUPTION IN UKRAINE

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент