Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 18, 2014

Завантажити журнал №18, 2014

Економіка

І. Є. Семенча

д. е. н., доцент, професор кафедри банківської справи, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпропетровськ

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ НА РИНКУ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В УКРАЇНІ

I. Semencha

Doctor of Economics Sciences, Profesor of Department Вanking, Oles Honchar Dniepropetrovsk National University, Dniepropetrovsk

CURRENT STATE AND PROBLEMS IN THE MARKET OF JOINT INVESTMENT IN UKRAINE

Р. Б. Кожухівська

к. е. н., доцент кафедри туризму та готельно-ресторанної справи Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

ЗАСТОСУВАННЯ ПРИНЦИПІВ БЕНЧМАРКІНГУ ДЛЯ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

R. Kozhukhivskа

сandidate of Sciences (Economics), Associate Professor Department of tourism and hotel-restaurant businesses Uman State Pedagogical University named after Pavlo Tychyna

APPLICATION OF THE PRINCIPLES OF BENCHMARKING TO IMPROVE THE MANAGEMENT SYSTEM OF THE INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF THE TOURISM INDUSTRY OF UKRAINE

Д. В. Дорошкевич

к. е. н., доцент кафедри менеджменту і туризму, Національний транспортний університет

ПОНЯТТЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ З ТОЧКИ ЗОРУ МІКРОЕКОНОМІЧНОГО І МАКРОЕКОНОМІЧНОГО ПІДХОДІВ У РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

D. Darashkevich

candidate of economic Sciences, associate Professor the Department of management and tourism National transport University

THE CONCEPT OF THE INVESTMENT PROCESS FROM THE PERSPECTIVE OF MCRAERACING AND MACROECONOMIC APPROACHES TO THE DEVELOPMENT OF TRANSPORT SYSTEM OF UKRAINE

А. І. Мокій

д. е. н., проф., проректор з міжнародних зв'язків тa стратегічного розвитку Запорізького інституту економіки та інформаційних технологій, м. Запоріжжя, провідний науковий співробітник РФ НІСД у м. Львові

О. І. Дацко

к. е. н., к. т. н., докторант Національного інституту стратегічних досліджень

ОПТИМІЗАЦІЯ РОЗВИТКУ І ВИКОРИСТАННЯ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРИКОРДОННИХ ТЕРИТОРІЙ ЗАХІДНИХ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

A. Mokij

PhD, Professor, Vice-Rector of ZIEIT, Senior research fellow of Regional Branch of the National Institute for Strategic Studies in Lviv

O. Datsko

Ph.D., postdoctoral student of National Institute for Strategic Studies

OPTIMIZATION USAGE OF WESTERN REGIONS OF UKRAINE BOUNDARY AREAS' CREATIVE POTENTIAL

Т. О. Фролова

д. е. н., професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

К. Г. Отченаш

к. е. н., доцент кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

ГЛОБАЛІЗАЦІЙНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПРОЦЕСІВ ЗЛИТТЯ ТА ПОГЛИНАННЯ У СВІТОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

Т. Frolova

Doctor of Economics Sciences, professor department of International Finance SHEE "Vadym Hetman Kyiv National Economic University"

K. Otchenash

PhD, associate professor department of International Finance SHEE "Vadym Hetman Kyiv National Economic University"

GLOBALIZATION TRENDS OF MERGERS AND ACQUISITIONS IN THE WORLD ECONOMY

О. Ф. Присяжнюк

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту організацій, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ АДМІНІСТРАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ГАЛУЗЕЙ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

O. Prysiazhniuk

Ph.D., Associate Professor, Department of management of organizations, Zhytomyr national agroecological University, Zhytomyr

IMPROVEMENT OF THE SYSTEM OF ADMINISTRATIVE MANAGEMENT SECTORS OF AGRICULTURE ZHYTOMYR REGION

Т. Н. Каджаметова

к. е. н., доцент РВНЗ "Кримський інженерно-педагогічний університет", Сімферополь

ОЦІНКА СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РИНКУ КУРОРТНИХ ПОСЛУГ

T. Kadgametova

Ph.D., associate Professor, RVNZ "Crimean engineering and pedagogical University" Simferopol

EVALUATION OF THE SYSTEM OF FINANCIAL SUPPORT OF THE REGIONAL MARKET OF RESORT SERVICES

І. С. Ковова

к. е. н., старший викладач кафедри обліку і аудиту, Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного

СТІЙКІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА ЇЇ СКЛАДОВІ

I. Kovova

Ph.D. in Economics, Lecturer of department of accounting and audit of the Kyiv State Maritime Academy named after hetman Petro Konashevich- Sahaydachniy

THE STABILITY OF THE NATIONAL ECONOMY AND ITS COMPONENTS

С. В. Хомич

к. е. н., доцент кафедри економічної кібернетики, Рівненський державний гуманітарний університет, м. Рівне

МОДЕЛЮВАННЯ СТРУКТУРНОЇ ПЕРЕБУДОВИ БАГАТОУКЛАДНОЇ ЕКОНОМІКИ НА ОСНОВІ ДИНАМІЧНОЇ МОДЕЛІ "ВИТРАТИ-ВИПУСК" З ВРАХУВАННЯМ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ

S. Khomych

associate professor of the department of economic cybernetics, Rivne State Humanitarian University, Rivne

MODELING OF RESTRUCTURING ECONOMY BASED ON A DYNAMIC MODEL "INPUT-OUTPUT" IN VIEW OF INTELLECTUAL CAPITAL

О. В. Будько

к. е. н., доцент, зав. кафедри обліку і аудиту, Дніпродзержинський державний технічний університет, м. Дніпродзержинськ

СИСТЕМА ЗБАЛАНСОВАНИХ ПОКАЗНИКІВ ТА ЇЇ ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УПРАВЛІННІ СТРАТЕГІЄЮ ПІДПРИЄМСТВА

O. Budko

Ph.D., associate Professor, Head of accounting and audit department, Dneprodzerzhinsk State technical university, Dneprodzerzhinsk

BALANCED SCORECARD AND ITS INFORMATION SUPPORT OF THE MANAGEMENT STRATEGY OF THE ENTERPRISE

І. В. Бакум

к. е. н., доцент, Черкаський державний технологічний університет

Т. Г. Вяткіна

к. е. н., доцент, Черкаський державний технологічний університет

СТАН ТА ПРОБЛЕМИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

I. Bakum

PhD, docent, Cherkasy State Technological University

T. Viatkina

PhD, docent, Cherkasy State Technological University

STATUS AND PROBLEMS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF MACHINE-BUILDING ENTERPRISES OF UKRAINE'S REGIONS

Зейналов Закир Гаджи оглы

доктор философии по экономике, старший преподаватель кафедры "Банковское дело" Азербайджанского государственного экономического университета

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ТРАКТОВКЕ ПОНЯТИЯ "ЛИЗИНГ"

Zeynalov Zakir Haji

Ph.D. of economics, Senior Lecturer of the chair for "Banking", Azerbaijan State Economic University

MODERN APPROACHES TO INTERPRETATION OF THE CONCEPT "LEASING"

І. І. Гараніна

аспірант кафедри промислового маркетингу Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", м. Київ

Т. Г. Діброва

к. е. н., доцент кафедри промислового маркетингу Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", м. Київ

ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

I. Garanina

postgraduate student of Industrial marketing department, National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv

T. Dibrova

Ph.D. in Economic studies, associate professor of Industrial marketing department, National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv

AUDITING OF ADVERTISING ACTIVITY OF COMPANY

О. В. Абакуменко

д. е. н., професор кафедри фінансів, Чернігівський державний інститут економіки і управління

К. Є. Лавров

здобувач

МОДЕЛЮВАННЯ ЗАЛЕЖНОСТІ ІНДЕКСУ СПОЖИВЧИХ ЦІН ВІД ДІЯЛЬНОСТІ НБУ ЩОДО ЕМІСІЇ ПЛАТІЖНИХ ЗАСОБІВ ТА РЕГУЛЮВАННЯ КУРСУ ГРИВНІ

О. Аbаkumеnkо

doctor of economic sciences, professor of cathedra of finance, Сhernihiv State Institute of Economics and Management

K. Lavrov

the applicant

MODELING OF DEPENDENCE OF A CONSUMER PRICE INDEX FROM NBU ACTIVITY CONCERNING ISSUE OF MEANS OF PAYMENT AND HRYVNIA EXCHANGE RATE REGULATION

В. М. Герзанич

аспірант, ДВНЗ "Ужгородський національний університет", м. Ужгород

НАПРЯМИ ОПТИМІЗАЦІЇ ПІДХОДІВ ДО ФОРМУВАННЯ ПРІОРИТЕТІВ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В УКРАЇНІ

V. Gerzanich

graduate student, DVNZ "Uzhgorodskiy national university", Uzhgorod

OPTIMIZATION OF APPROACHES CONCERNING THE FORMATION OF PRIORITIES OF ATTRACTING OF FOREIGN INVESTMENT IN UKRAINE

А. В. Попович

аспірант кафедри фінансів, обліку і аудиту, Національний авіаційний університет

ОБГРУНТУВАННЯ СИСТЕМОЛОГІЧНОГО УСТРОЮ ФІНАНСОВОГО МЕХАНІЗМУ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ НА ОСНОВІ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ СТРУКТУРНОЇ ПЕРЕБУДОВИ ПІДПРИЄМСТВА

A. Popovych

postgraduate student Department of finance, accounting, and audit National Aviation University

SUBSTANTIATION OF SYSTEMOLOGICAL ARRANGEMENT OF THE FINANCIAL MECHANISM OF RESTRUCTURING ON THE BASIS OF MODELING ENTERPRISE'S RESTRUCTURING PROCESS

Т. В. Любонько

викладач кафедри туризму та готельно-ресторанної справи, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

T. Lyubonko

lecturer Department of tourism and hotel-restaurant businesses Uman State Pedagogical University named after Pavlo Tychyna

LEGAL PRINCIPLES OF STATE REGULATION OF TOURISM IN UKRAINE

М. В. Рябокінь

здобувач кафедри фінансових ринків, Національний університет державної податкової служби України, м. Ірпінь

ДОСВІД СЕК'ЮРИТИЗАЦІЇ ІПОТЕЧНИХ АКТИВІВ БАНКАМИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВІТЧИЗНЯНОГО ФІНАНСОВОГО РИНКУ

M. Ryabokin

post-graduate student of financial markets chair, National University of State Tax Service of Ukraine

EXPERIENCE OF MORTGAGE ASSETS SECURITIZATION BY UKRAINIAN BANKS IN CONDITIONS OF DOMESTIC FINANCIAL MARKET

Я. Я. Калат

аспірант, Національний інститут стратегічних досліджень, м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ ІНСТИТУЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ЄВРОРЕГІОНАЛЬНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА В УКРАЇНІ

Ya Kalat

postgraduate student, The National Institute for Strategic Studies

FEATURES OF INSTITUTIONAL DEVELOPMENT OF EUROREGIONAL COOPERATION IN UKRAINE

В. О. Семенюк

аспірант, асистент кафедри фінансів і кредиту, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

ДЕКОМПОЗИЦІЯ КРИТЕРІЇВ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ КОРПОРАЦІЙ ЗА ДОПОМОГОЮ МЕТОДИКИ DU PONT

V. Semenyuk

graduate student, assistant of finance and credit department Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Chernivtsi

DECOMPOSITION PERFORMANCE CRITERIA FOR CORPORATIONS USING THE TEHNIQUE DU PONT

О. В. Шрамко

ад'юнкт, Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка, м. Київ

ВНУТРІШНІЙ АУДИТ У ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ: РЕЗУЛЬТАТИ ВПРОВАДЖЕННЯ

A. Shramko

adjunct, Military institute of Taras Shevchenko National University of Kyiv

INTERNAL AUDIT IN THE ARMED FORCES OF UKRAINE: RESULTS OF INTRODUCTION

Р. М. Магута

здобувач, Інститут законодавства Верховної Ради України

ФІНАНСОВІ ДИСБАЛАНСИ: НЕОБХІДНІСТЬ ПОСИЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ ТА КОНТРОЛЮ

R. Maguta

Applicant of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine

FINANCIAL MISBALANCE: THE NECESSITY FOR STRENGTHENING STATE SUPERVISION AND CONTROL

С. В. Пекшин

аспірант, ДВНЗ "Запорізький національний університет"

ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ЕФЕКТИВНОЇ РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ

S. Pekchin

Graduate student Zaporizhzhya national university

EFFECTIVE STRATEGY FORMATION OF RESOURCE POLICY ENGINEERING ENTERPRISES

Є. К. Ржепішевський

студент, Одеський інститут фінансів УДУФМТ

OБ'ЄКТИВНА НЕOБХІДНІCТЬ ТА РЕАЛЬНИЙ CТАН ІНВЕCТУВАННЯ В УКРАЇНCЬКУ ЕКOНOМІКУ

E. Rzhepіshevskiy

student, Odessa Institute of Fіnance of Ukraine State Unіversity of Fіnance and International Trade

OBJECTIVE NECESSITY AND REAL STATE INVESTMENT IN UKRAINIAN ECONOMY

В. В. Олійник

к. пед. н., докторант, ДВНЗ "Університет менеджменту освіти"

ФОРМУВАННЯ НОВОЇ МОДЕЛІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЮ ОСВІТОЮ

V. Oleinik

Ph.D. in education, doctoral, University Education Management

FORMATION OF A NEW MODEL OF PUBLIC ADMINISTRATION POSTGRADUATE EDUCATION

Д. В. Неліпа

д. політ. н., доцент, завідувач кафедри державного управління, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЯК ЧИННИК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

D. Nelipa

Department chairman, doctor of political science, associate professor in Taras Shevchenko National University of Kyiv

PROFESSIONALIZATION OF CIVIL SERVANTS AS A FACTOR OF GUARANTYING EFFECTIVENESS OF PUBLIC ADMINISTRATION

О. В. Деркач

старший офіцер управління міжнародного співробітництва, Адміністрація Державної прикордонної служби України

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ У СФЕРІ БЕЗПЕКИ УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ

O. Derkach

senior officer of International Cooperation Department, Administration of the State Border Guard Service of Ukraine

PRIORITY DIRECTIONS FOR REALISATION OF THE STATE POLICY OF UKRAINE IN SPHERE OF THE UKRAINIAN-RUSSIAN STATE BORDER SECURITY

Л. М. Щербаківська

магістр з державного управління, експерт з регіонального розвитку, м. Вінниця

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД

L. Shcherbakivsky

master of Public Administration, expert on regional development, Vinnitsa

FEATURES OF FORMATION OF STATE POLICY ON REGIONAL DEVELOPMENT: THE EUROPEAN EXPERIENCE

І. М. Мельник

аспірант, Київський національний торговельно-економічний університет

ПРАВО ГРОМАДЯН НА ПРИВАТНУ ВЛАСНІСТЬ У ЛІБЕРАЛЬНИХ ПІДХОДАХ ДО ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

I. Melnyk

graduate student of the Kyiv National University of Trade and Economics

RIGHTS OF CITIZENS TO PRIVATE PROPERTY IN THE LIBERAL APPROACH TO PUBLIC ADMINISTRATION

І. В. Білоус

к. держ. упр. заступник головного лікаря з медичного обслуговування населення КЗ "Черкаський обласний центр профілактики та боротьби зі СНІДом" Черкаської обласної ради

РЕАЛІЗАЦІЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ У СПІВПРАЦІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ, МІЖНАРОДНИХ ТА НЕУРЯДОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ЩОДО ПОПЕРЕДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНО НЕБЕЗПЕЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ

I. Bilous

PhD in Public Administration, deputy chief physician of medical Communal Establishment "Cherkassy Regional Centre for Prevention and Control of AIDS" Cherkasy Regional Council, Cherkasy

IMPLEMENTATION MECHANISMS OF STATE REGULATION IN THE COOPERATION OF LOCAL AUTHORITIES, EXECUTIVE AUTHORITIES, INTERNATIONAL AND NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS FOR THE PREVENTION OF SOCIALLY DANGEROUS DISEASES

Н. Г. Клименко

к. держ. упр., доцент кафедри національної безпеки, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ У СФЕРІ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ, ТЕРИТОРІЙ, НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА ТА МАЙНА ВІД НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

N. Klimenko

candidate of sciences from public administration, associate professor of department of national safety National academy of public administration the President of Ukraine

ADMINISTRATIVE SERVICES ARE IN THE FIELD OF PROTECTING OF POPULATION, TERRITORIES, NATURAL ENVIRONMENT AND PROPERTY, FROM EXTRAORDINARY SITUATIONS

Н. Д. Шульга

кандидат технічних наук, доцент, директор Державного вищого навчального закладу "Київський транспортно-економічний коледж" Національного транспортного університету

МОДЕРНІЗАЦІЙНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ ЯК ФАКТОР ОПТИМІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ОСВІТНЬОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

N. Shulga

candidate of technical sciences, associate professor, Director of the State Higher Education Establishment "Kyiv Transport and Economic College", National Transport University

MODERNIZATION TRANSFORMATIONS AS OPTIMIZATION FACTOR OF GOVERNMENT EDUCATIONAL POLICY OF UKRAINE

А. В. Ромін

кандидат технічних наук, доцент, проректор-начальник факультету цивільного захисту, Національний університет цивільного захисту України

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ВИЩИМИ НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ: РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ

A. Romin

candidate of technical sciences associate vice-rector, head of the faculty of civil protection National University of Civil Defence of Ukraine

STATE REGULATION IN THE MANAGEMENT SYSTEM OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS: A REGIONAL PERSPECTIVE

І. М. Вальдшмідт

асистент кафедри фінансів, Вінницький національний технічний університет

М. О. Гайдей

студент 3-го курсу Інституту менеджменту, Вінницький національний технічний університет

ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ

I. Waldschmidt

assistant of the Department of Finance, Vinnitsa National Technical University

M. Haidey

3d year student of Institute of Management, Vinnitsa National Technical University

THE MAIN PROBLEMS OF HIGHER EDUCATION IN UKRAINE AND WAYS OF ITS MODERNIZATION

В. Я. Вайсман

здобувач, Національний університет водного господарства та природокористування

ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК СУЧАСНИЙ МЕХАНІЗМ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

V. Wiseman

Competitor National University of Water Management and Nature

PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP HOW MODERN MECHANISM FOR ENTERPRISE DEVELOPMENT IN UKRAINE

В. О. Бережний

аспірант, Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння Нацiональної академiї державного управлiння при Президентовi України

НАПРЯМИ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ

V. Berezhnyy

Postgraduate, Kharkiv Regional Institute of Public Administration of the National Academy of Public Administration attached to the Office of the President of Ukraine

WAYS OF PUBLIC ADMINISTRATION REFORM IN UKRAINE

В. С. Толуб'як

д. н. держ. упр., доцент кафедри фінансів, Тернопільський національний економічний університет

Л. А. Мельник

к. н. держ. упр., доцент кафедри управління охороною суспільного здоров'я, Національна академія державного управління при Президентові України

ОСНОВНІ ПИТАННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ В ДОСЛІДЖЕННЯХ УКРАЇНСЬКИХ НАУКОВЦІВ

V. Tolub'yak

Doctor of Sciences in Public Administration, Associate Professor of Finance, Ternopil National Economic University

L. Melnyk

Сandidate of Sciences in Public Administration, Assistant Professor of management of public health care, the National Academy of Public Administration, the Office of the President of Ukraine

MAIN ISSUES OF STATE REGULATION EMPLOYMENT IN RESEARCH UKRAINIAN SCIENTISTS

М. В. Андрієнко

кандидат історичних наук

ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СФЕРОЮ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ В РАДЯНСЬКИЙ ПЕРІОД

M. Andiyenko

Candidate of History Sciences

THE ASPECTS OF FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE PUBLIC ADMINISTRATION IN THE SPHERE OF FIRE SAFETY IN UKRAINE DURING THE SOVIET PERIOD

Д. О. Плеханов

д. держ. упр, доцент, Чорноморський державний університет імені Петра Могили

ВИХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ НОВОЇ МОДЕЛІ АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ

D. Plekhanov

doctor of sciences of public administration, associate professor, Black sea state university of the name of Mogyly Peter

BACKGROUND OF THE NEW MODEL AGRARIAN STATE POLICY

М. В. Сіцінська

к. держ. упр., докторант кафедри державного управління і менеджменту, Національна академія державного управління при Президентові України

МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ НАЦІОНАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ДЕМОКРАТИЧНОГО ЦИВІЛЬНОГО КОНТРОЛЮ НАД СЕКТОРОМ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ

M. Sitsinska

doctoral student in public administration and management National academy of public administration the President of Ukraine

MECHANISMS OF REALIZATION OF THE PROJECT OF NATIONAL STRATEGY OF DEVELOPMENT OF CIVIL DEMOCRATIC CONTROL OVER THE SECURITY SECTOR AND DEFENSE OF UKRAINE

О. Ф. Сальнікова

к. т. н., доцент кафедри національної безпеки, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

Л. М. Ленський

к. в. н., доцент, старший науковий співробітник відділу формування пріоритетних напрямків воєнно-технічної політики, Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних Сил України, м. Київ

ОНТОЛОГІЯ ВОЄННИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЯК МЕТОД ДОСЛІДЖЕННЯ

O. Salnikova

candidate of engineering sciences, associate professor of department of national security, The National Academy of Public Administration, the President of Ukraine, Kyiv

L. Lenskiy

candidate of military sciences, associate professor, senior staff scientist of department of forming of priority directions of military-technical policy, The Central research institute of armament and military technique of Armed Forces of Ukraine, Kyiv

ONTOLOGY OF MILITARY TECHNOLOGIES AS A RESEARCH METHOD

О. В. Банчук-Петросова

доцент кафедри міжнародної економіки та маркетингу, Київський університет управління та підприємництва

ПРО ПЕРШОЧЕРГОВІ ЗАВДАННЯ З УДОСКОНАЛЕННЯ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

E. Banchuk-Petrosova

associate professor of international economics and marketing, Kyiv university of management and entrepreneurship

ON THE TOP-PRIORITY TASKS FOR IMPROVEMENT PERSONNEL POLICY OF THE ARMED FORCES OF UKRAINE

Н. В. Коваленко

старший викладач кафедри економічної теорії та фінансів, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

РЕДЕВЕЛОПМЕНТ У СТРАТЕГІЯХ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ

N. Kovalenko

Senior Lecturer of Economical Theory and Finances Chair of Kharkiv Regional Institute of Public Administration of National Academy of Public Administration attached to the Office of the President of Ukraine

REDEVELOPMENT ON THE STRATEGY OF TERRITORIAL DEVELOPMENT MANAGEMENT

О. Г. Кулик

здобувач, Академія муніципального управління

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКОМ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ ПРОЦЕСІВ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ

O. Kulic

Competitor Academy of Municipal Management

MECHANISMS OF GOVERNMENT CONTROL BY DEVELOPMENT OF INTEGRATION ENTERPRISE PROCESSES IN AGRARIAN SECTOR

Л. Ю. Красавцева

здобувач, Інститут законодавства Верховної Ради України

ЩОДО РОЛІ ДЕРЖАВИ У РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ В УКРАЇНІ

L. Krasavtseva

researcher Institute of legislation of the Verkhovna Rada of Ukraine

AS FOR THE ROLE OF THE STATE IN THE DEVELOPMENT OF TOURISM SPHERE IN UKRAINE

Н. А. Сіцінський

магістр права, Опольський університет, м. Ополе, Польща

АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ДОГОВІРНО-ПРАВОВОГО ОФОРМЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ УКРАЇНИ

N. Sitsinskiy

master of Law, University of Opole, Opole, Poland

THE ANALYSIS OF THE CURRENT STATE OF THE LEGAL REGISTRATION OF THE STATE BORDER OF UKRAINE

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент