Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 18, 2015

Завантажити журнал №18, 2015

Економіка

О. Ю. Єрмаков

д. е. н., професор, професор кафедри економіки праці та розвитку сільських територій, Національний університет біоресурсів і природокористування України

М. М. Ігнатенко

к. е. н., докторант, Уманський національний університет садівництва

ФІНАНСОВО-ІНВЕСТИЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИРОБНИЧИХ ІННОВАЦІЙ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

A. Ermakov

doctor of economics, professor, professor of the department of labour economics and rural development, National University of life and environmental Sciences of Ukraine

N. Ignatenko

candidate of economic sciences, doctoral candidate, Uman National University of Horticulture

FINANCIAL AND INVESTMENT SUPPORT INDUSTRIAL INNOVATION AND SOCIAL RESPONSIBILITY OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

А. В. Кулінська

к. держ. упр., доцент, доцент кафедри маркетингу та менеджменту, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, м. Кривий Ріг

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ІНДИКАТОРІВ ОЦІНКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

A. Kulinskaya

PhD, associate professor, assistant professor of marketing and management department, Donetsk National University of Economics and Trade named after M. Tugan-Baranovsky, Kryvyi Rih

FEATURES OF FORMATION OF INDICATORS FOR THE ASSESSMENT OF INVESTMENT SECURITY STATES

А. А. Жигірь

к. е. н., доцент кафедри економічної кібернетики і фінансів, Бердянський державний педагогічний університет, м. Бердянськ

ЗНАЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СКЛАДОВОЇ, ЯК ЕКОНОМІЧНОГО РЕСУРСУ ПРИ АКТИВІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

A. Zhigir

Ph.D., Associate Professor of Economic Cybernetics and Finance Department Berdyansk State Pedagogical University

IMPORTANCE OF INFORMATION COMPONENT AS AN ECONOMIC RESOURCE IN ACTIVATING INNOVATIVE PROCESSES

О. В. Музиченко

к. е. н., доцент кафедри міжнародних фінансів, Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі, м. Київ

СТРАТЕГІЇ СОЦІАЛЬНО ВІДПОВІДАЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ: ЕВОЛЮЦІЙНИЙ АСПЕКТ

O. Muzychenko

PhD (Economics), Associate Professor Department of International Finance, Ukrainian University of Finance and International Trade, Kyiv

THE STRATEGIES OF SOCIALLY RESPONSIBLE INVESTING: EVOLUTIONARY ASPECT

Н. П. Юрчук

к. е. н., доцент кафедри економічної кібернетики, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

ВИКОРИСТАННЯ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНИХ МЕТОДІВ В УПРАВЛІННІ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

N. Yurchuk

PhD, associate professor of the department of economic cybernetics, Vinnytsia National Agrarian University

THE USE OF ECONOMIC AND MATHEMATICAL METHODS IN THE MANAGEMENT OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF ECONOMIC SYSTEMS

Р. О. Савченко

к. е. н., доцент, докторант кафедри бухгалтерського обліку,оподаткування та аудиту, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

КОНОТАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКОГО КОНТРОЛЮ

R. Savchenko

Ph.D., associate professor, doctoral student of accounting, taxation and auditing, Zhytomyr National Agroecological University

CONNOTATOINS MANAGEMENT CONTROL

В. В. Папп

д. е. н., доцент, професор кафедри туризму і рекреації, Мукачівський державний університет

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ

V. Papp

doctor of economic sciences, associate professor, professor of department of tourism and recreation, Mukachevo state university

THE CURRENT STATE AND TRENDS OF DEVELOPMENT OF TOURISM INDUSTRY IN UKRAINE AND IN THE WORLD

О. В. Євтушенко

к. е. н., доцент кафедри туристичного бізнесу, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

ВИЗНАЧЕННЯ ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ РЕКЛАМИ НА СПОЖИВАЧІВ ТУРИСТИЧНОГО ПРОДУКТУ НА ОСНОВІ МЕТОДУ СЕМАНТИЧНОГО ДИФЕРЕНЦІАЛУ

O. Yevtushenko

PhD in Economics, Associate Professor V.N. Karazin Kharkiv National University

DEFINING FEATURES OF THE IMPACT OF ADVERTISING ON CONSUMER TRAVEL PRODUCT BASED ON SEMANTIC DIFFERENTIAL METHOD

І. С. Ковова

к. е. н., доцент кафедри "Облік і аудит", Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного

СТРУКТУРА ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ

I. Kovova

Ph.D. in Economics, Docent of department of accounting and audit of the Kyiv State Maritime Academy named after hetman Petro Konashevich- Sahaydachniy

STRUCTURE ACCOUNT AND ANALYTICAL SUPPORT ECONOMIC SECURITY OF WATER TRANSPORT ENTERPRISES

О. В. Корнієцький

к. е. н., декан Миколаївського факультету Морського та річкового транспорту, Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного, м. Миколаїв

СТРУКТУРА КОМПЛЕКСУ ТРАНСПОРТНОЇ ЛОГІСТИКИ

A. Kornietskiy

candidate of economical science, the dean of the department of sea and river transport, Kyiv State Academy of Water Transport named after Hetman Petro Konashevich-Sagaydachnyi, Mykolaiv

COMPLEX STRUCTURE TRANSPORT LOGISTICS

О. І. Дребот

провідний науковий співробітник, д. е. н., доцент, старший науковий співробітник, Інститут агроекології і природокористування НААН, Україна

О. Г. Швець

аспірант, Інститут агроекології і природокористування НААН, Україна

НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ АГРОРЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ В РЕГІОНАХ ТЕХНОГЕННО ПОРУШЕНИХ ЗЕМЕЛЬ З ВРАХУВАННЯМ СВІТОВОГО ДОСВІДУ

O. Drebot

Doctor of Econ. Sci., Assoc. Professor, Senior Sci. Researcher, Institute of Agroecology and Nature Management of the NAAS of Ukraine

О. Shvets

postgraduate student, Institute of Agroecology and Nature Management of NAAS, Kyiv, Ukraine

DIRECTIONS OF INCREASE EFFICIENCY AGRO RESOURCE POTENTIAL IN THE REGIONS WITH TECHNOGENIC DISTURBED LAND TAKING INTO ACCOUNT THE WORLD EXPERIENCE

С. В. Хомич

к. е. н., доцент кафедри економічної кібернетики, Рівненський державний гуманітарний університет, м. Рівне

АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТЕРИТОРІАЛЬНО-АДМІНІСТРАТИВНИХ ОДИНИЦЬ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ НА ОСНОВІ КЛАСТЕРНИХ МОДЕЛЕЙ

S. Khomych

Ph.D., associate professor of the department of economic cybernetics, Rivne State Humanitarian University, Rivne

ANALYSIS OF THE ECONOMIC POTENTIAL OF THE TERRITORIAL-ADMINISTRATIVE UNITS OF RIVNE REGION BASED ON CLUSTER MODELS

О. В. Гончарук

к. е. н., доцент кафедри економіки промисловості, Національна металургійна академія України, м. Дніпропетровськ

ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ КОКСОХІМІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ

O. Goncharuk

PhD of economics, associated professor of the department of Industrial Economics, The National Metallurgical Academy of Ukraine, Dnepropetrovsk

FEATURES OF THE CALCULATION OF THE ECONOMIC POTENTIAL OF COKE ENTERPRISES

М. А. Домаскіна

к. е. н., доцент, Миколаївський національний аграрний університет

Д. В. Кузьміна

магістрант, Миколаївський національний аграрний університет

ФОРМУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ПОТОКАМИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

M. Domaskina

PhD. Econ. Sciences, Mykolayiv State Agrarian University

D. Kuzminа

undergraduate, Mykolayiv State Agrarian University

FORMATION AND CONTROL FLOWS OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

Н. В. Магас

к. е. н., доцент кафедри фінансів, обліку та аудиту, Львівський інститут МАУП, м. Львів

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО РИНКУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

N. Mahas

Ph.D., Associate professor of the Department of finance, accounting and analysis of Lviv Institute IAPM, Lviv

THEORETICAL BASIS OF THE INTERNAL MARKET RESEARCH IN CONDITIONS OF GLOBALIZATION OF UKRAINE NATIONAL ECONOMY

О. П. Зоря

к. с. н., доцент, доцент кафедри обліку та аудиту, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

Р. В. Малишев

магісрант 6 курсу, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВЕДЕННЯ ОБЛІКУ БЕЗГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКІВ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВСЬКИМИ УСТАНОВАМИ

O. Zorya

PhD associate professor , associate professor of accounting and auditing chair, Zaporizhzhya National Technical University, Zaporizhzhya

R. Malyshev

master, the 6-th course, Zaporizhzhya National Technical University, Zaporizhzhya

THE THEORETICAL BASIS FOR THE ACCOUNTING OF NON-CASH PAYMENTS OF ECONOMIC ENTITIES BANKING INSTITUTIONS

Ю. В. Тараненко

аспірант кафедри економічна кібернетика, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ НА ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Y. Taranenko

PhD. Student of Economic Cybernetics, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv

INVENTORY MANAGEMENT SYSTEM FOR TRADE ENTERPRISES

К. М. Тростянська

здобувач кафедри банківської справи, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпропетровськ

МОДЕЛЮВАННЯ ОЦІНЮВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ РЕПУТАЦІЙНИМ РИЗИКОМ ПІДПРИЄМСТВА — ФІНАНСОВОГО ПОСЕРЕДНИКА

K. Trostyanska

Researcher of the Department Вanking, Oles Honchar Dniepropetrovsk National University, Dniepropetrovsk

MODELING EVALUATION AND MANAGEMENT OF REPUTATION RISK FOR THE COMPANY — A FINANCIAL INTERMEDIARY

В. В. Чудак

аспірант, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

НАПРЯМИ КОНКУРЕНТНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ

V. Chudak

post graduate student, Kyiv national university of trade and economics

DIRECTIONS COMPETITION POLICY

О. Г. Пухкал

д. держ. упр., професор, професор кафедри політичної аналітики і прогнозування, Національна академія державного управління при Президентові України

І. В. Тютюнник

аспірант кафедри політичної аналітики і прогнозування, Національна академія державного управління при Президентові України

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

A. Pukhkal

doctor of Science in Public Administration, Professor, Professor of Political Analysis and Forecasting Departament, The National Academy of Public Administration, the President of Ukraine

I. Tiutiunnyk

graduate student of Political Analisis and Forecasting Departament, The National Academy of Public Administration, the President of Ukraine

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL APPROACHES OF DEFINITION THE ESSENCE OF THE CONCEPT OF PUBLIC ADMINISTRATION

Л. М. Мельничук

к. держ. упр., докторант, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ РЕГІОНІВ

L. Melnychuk

PhD in Public Administration, Рostdoctoral Student, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv

THEORETICAL BASІS OF FORMATION MECHANISMS OF PUBLIC ADMINISTRATION OF THE SOCIAL DEVELOPMENT OF REGIONS

Н. Г. Клименко

к. держ. упр., доцент кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

РЕФОРМУВАННЯ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ, ЯКІ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЮ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ В УКРАЇНІ (2012—2015 РОКИ)

N. Klimеnko

candidate of Sciences in public administration, associate professor of the Department of globalistics, European integration and national security administration National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

REFORM OF THE CENTRAL EXECUTIVE AUTHORITIES, WHICH PROVIDE FORMATION AND REALIZATION OF STATE POLICY IN THE FIELD OF CIVIL PROTECTION IN UKRAINE (2012—2015 YEARS)

Н. А. Сіцінський

к. держ. упр., Європейська академія дипломатії, Польща

БЕЗПОСЕРЕДНІ ВНУТРІШНІ ВИКЛИКИ НАЦІОНАЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ У ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНІЙ СФЕРІ

N. Sitsinskiy

Candidate of sciences in public administration European Academy of Diplomacy, Poland

DIRECT INTERNAL CHALLENGES TO NATIONAL SECURITY IN FOREIGN OF UKRAINE

В. В. Друк

к. держ. упр., докторант кафедри інформаційної політики та електронного урядування, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

УПРАВЛІНСЬКІ АСПЕКТИ ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ІНТЕГРАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

V. Druk

PhD in Public Administration, doctoral candidate of National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv

MANAGEMENT ASPECTS OF STATE INTEGRATION POLICY OF UKRAINE

О. Л. Корольчук

к. держ. упр., доцент кафедри управління охороною суспільного здоров'я, Національної академії державного управління при Президентові України, м. Київ

ДИНАМІКА СМЕРТНОСТІ В УКРАЇНІ: ВИМОГА ЗАВЕРШЕННЯ ТРАНСФОРМАЦІЙ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

O. Korolchuk

PhD in Public Administration, assistant professor of management of public health, the National Academy of National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv

THE DYNAMIC OF THE MORTALITY LEVEL IN UKRAINE THE TO FINFSH THE TRANSFORMATION OF THE HEALTHCARE SYSTEM

А. М. Пугач

к. т. н., доцент кафедри сільськогосподарських машин Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

СУЧАСНИЙ СТАН ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ АГРАРНОГО РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ

A. Pugach

Candidate of Technical Sciences, reader, reader Dept. of agricultural machinery, Dnepropetrovsk State Agrarian University of Economics

CURRENT STATE OF AGRICULTURAL INNOVATION RESOURCE POTENTIAL OF UKRAINE

В. С. Нікіфоренко

здобувач, Науково-дослідний інститут Державної прикордонної служби України

СВІТОВИЙ ДОСВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЛІТИКИ БЕЗПЕКИ У СФЕРІ ЗАХИСТУ ТА ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ

V. Nikiforenko

Applicant for PhD, Scientific-Research Institute of the State Border Guard Service of Ukraine

GLOBAL EXPERIENCE IMPLEMENTING SECURITY POLICY IN THE SPHERE OF PROTECTION OF STATE BORDER

С. Л. Котенко

аспірант кафедри державної політики та суспільного розвитку, Національна академія державного управління при Президентові України

ВПЛИВ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСУВАННЯ НА РОЗВИТОК ОСВІТИ В УКРАЇНІ

S. Kotenko

graduate student of department of public policy and community development National academy for public administration under the President of Ukraine

INFLUENCE OF THE STATE FINANCING IS ON DEVELOPMENT OF EDUCATION IN UKRAINE

Т. П. Паламарчук

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОЇ АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

T. Palamarchuk

graduate student, National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv

ORGANIZATIONAL AND LEGAL MECHANISMS OF STATE AGRICULTURAL POLICY IN CONDITIONS OF EUROPEAN INTEGRATION

С. В. Фоменко

аспірант кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВПРОВАДЖЕННЯ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ УКРАЇНА — ЄС У КОНТЕКСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕФОРМУВАННЯ

S. Fomenko

Postgraduate student, Chair for Globalistics, European Integration, and National Security Administration, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv

ACTUALITIES OF THE IMPLEMENTATION OF THE ASSOCIATION AGREEMENT BETWEEN UKRAINE AND THE EU IN THE CONTEXT OF PUBLIC REFORMS

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент