EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 18, 2016

Завантажити журнал №18, 2016

Економіка

І. П. Гайдуцький

к. е. н., науковий співробітник науково-дослідної лабораторії менеджменту ФММ НТУУ "КПІ"

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ СТАЛОГО НИЗЬКОВУГЛЕЦЕВОГО РОЗВИТКУ

I. Gaidutskiy

PhD in Economics, researcher at management and marketing faculty research laboratory of national technical university of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute"

METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE ASSESSMENT OF INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF SUSTAINABLE LOW-CARBON DEVELOPMENT

К. В. Клименко

к. е. н., старший науковий співробітник відділу міжнародних фінансів та фінансової безпеки , ДННУ "Академія фінансового управління"

В. В. Мельник

к. е. н., ст. викладач кафедри економіки та фінансів підприємства, Київський національний торговельно-економічний університет

ЗАПРОВАДЖЕННЯ ІНСТИТУТУ ОМБУДСМЕНА З ФІНАНСІВ ТА ІНВЕСТИЦІЙ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЛЕЖНОГО РІВНЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ

K. Klymenko

Ph.D., senior research fellow of the International Finance and Financial Security department State Educational Scientific Institution "Academy of Financial Management"

V. Melnik

Ph.D., senior lecturer in economics and finance of Enterprise department Kiev an national trade and economic university

ESTABLISHMENT OF THE INSTITUTION OF THE OMBUDSMAN FOR FINANCE AND INVESTMENT IN THE CONTEXT OF ENSURING AN ADEQUATE LEVEL OF FINANCIAL SECURITY

М. В. Дубина

к. е. н., докторант кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів

ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКУ ФІНАНСОВОГО РИНКУ ТА РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

M. Dubyna

PhD in Economics, associated professor of the Finance, Banking and Insurance Department of the Scientific-educational institute of economics, Chernihiv national university of technology

STUDY OF INTERCONNECTION PECULIARITIES OF THE FINANCIAL MARKET AND THE FINANCIAL SERVICES MARKET

Г. О. Шамборовський

к. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародних економічних відносин, Львівський національний університет імені Івана Франка

РЕФОРМУВАННЯ МИТНОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

G. Shamborovskyi

PhD in Economics, Associate Professor, Department of International Economic Relations, Ivan Franko National University of Lviv

REFORMING OF UKRAINIAN CUSTOMS SERVICE IN THE TERMS OF THE EUROPEAN ECONOMIC INTEGRATION

Л. О. Чорна

д. е. н., професор, завідувач кафедри фінансів, оподаткування і підприємництва, Вінницький інститут конструювання одягу та підприємництва

ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВ ЛІКЕРО-ГОРІЛЧАНОЇ ГАЛУЗІ

L. Chorna

Doctor of Economics, Professor, Head of Department of finance, taxation and entrepreneurship Institute Vinnitsia designing clothes and entrepreneurship

EVALUATION OF QUALITY STAFF WORK IN THE ALCOHOL INDUSTRY

О. В. Васильєв

д. е. н., професор, завідувач кафедри економіки та оцінки майна підприємств, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця, м. Харків

С. С. Матющенко

аспірант кафедри економіки та оцінки майна підприємств, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця, м. Харків

КРАУДФАНДИНГ — СУЧАСНИЙ ІНСТРУМЕНТ ФІНАНСУВАННЯ РОЗВИТКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ

A. Vasiliev

doctor of economics, professor, head of the department of economics and avaluation of companies' property of S. Kuznets Kharkiv national university of economics

S. Matyushchenko

graduate student of the department of economics and avaluation of companies' property of S. Kuznets Kharkiv national university of economics

CROWDFUNDING — А MODERN FINANCING INSTRUMENT FOR DEVELOPMENT OF THE INTELLECTUAL CAPITAL

П. М. Чуб

к. е. н., доцент, доцент кафедри банківської справи, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ

С. І. Ходакевич

к. е. н., доцент, доцент кафедри банківської справи, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ

ПРОБЛЕМНА КРЕДИТНА ЗАБОРГОВАНІСТЬ БАНКІВ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ

P. Chub

Candidate of Sciences (Economics), Associate Professor, Associate Professor of Banking Department, SHEI "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman", Kyiv

S. Khodakevych

Candidate of Sciences (Economics), Associate Professor, Associate Professor of Banking Department, SHEI "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman", Kyiv

PROBLEM CREDIT DEBT OF UKRAINIAN AND WORLD BANKS

О. М. Пєтухова

д. е. н., професор, професор кафедри менеджменту і адміністрування, Національний університет харчових технологій, м. Київ

Г. Г. Чорноштан

аспірант кафедри менеджменту і адміністрування, Національний університет харчових технологій, м. Київ

ДІАГНОСТИКА СИСТЕМИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВ КОНДИТЕРСЬКОЇ ГАЛУЗІ

O. Pietukhova

Doctor of economics, Professor of Management and Administration department, National University of Food Technologies, Kyiv

H. Chornoshtan

PhD student of Management and Administration department, National University of Food Technologies, Kyiv

CORPORATE GOVERNANCE DIAGNOSTICS OF CONFECTIONERY INDUSTRY

Н. С. Носань

к. і. н., доцент, доцент кафедри економіки та підприємництва, Черкаський державний технологічний університет, м. Черкаси

АДАПТАЦІЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ ФУНКЦІОНУВАННЯ МЕХАНІЗМУ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ПРАКТИЦІ

N. Nosan

Ph.D of history, associate professor, assistant professor of economics and business, Cherkasy State Technological University, Cherkasy

ADAPTING OF THE EUROPEAN EXPERIENCE OF THE BANKRUPTCY FUNCTIONING IN DOMESTIC PRACTICE

Г. В. Кізін

аспірант кафедри економіки, Львівський торговельно-економічний університет, м. Львів

НЕОБХІДНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

G. Kizin

Postgraduate, Lvov Trade and Economic University

NECESSITY OF INVESTMENT AND INNOVATIVE ECONOMIC SECURITY OF THE STATE

М. О. Дергалюк

НТУУ "КПІ імені Ігоря Сікорського"

АНАЛІЗ ЛІЗИНГУ ЯК ІНСТРУМЕНТУ ВІДНОВЛЕННЯ ВИРОБНИЧО-ТЕХНІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ АПК РЕГІОНІВ

M. Dergaluk

NTUU "KPI named after Igor Sikorsky"

THE ANALYSIS OF LEASING AS A RECOVERY TOOL OF MANUFACTURING AND TECHNICAL POTENTIAL OF AGROINDUSTRIAL REGION COMPLEX

Н. С. Чернова

старший викладач кафедри "Економіка та менеджмент", Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, м. Дніпро

ОЦІНКА ЗАЛІЗНИЧНОГО РУХОМОГО СКЛАДУ ДОХІДНИМ МЕТОДИЧНИМ ПІДХОДОМ

N. Chernova

lecturer of the Chair "Economics and Management", Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazarian, Dnipro

ASSESSMENT OF ROLLING STOCK BY PROFITABLE TECHNICAL APPROACH

Д. Є. Мартинович

аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ ЯК ІНСТРУМЕНТУ ДЕРЖАВНОЇ ДОПОМОГИ

D. Martynovych

Ph.D. student of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv

EFFECIENCY ANALYSIS OF PUBLIC PROCUREMENT AS STATE AID TOOL

О. Л. Кошеваров

аспірант кафедри міжнародної економіки, Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана

ВПЛИВ ПРОФЕСІОНАЛЬНИХ ОРГАНІЗОВАНИХ ЗМАГАНЬ НА ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ФУТБОЛЬНИХ КЛУБІВ ЄВРОПИ

О. Koshevarov

graduate student at the department of international economics Kyiv National Economics University named after Vadym Hetman

IMPACT OF PROFESSIONAL ORGANIZED COMPETITIONS ON INCREASING THE COMPETITIVENESS OF FOOTBALL CLUBS IN EUROPE

О. М. Лендєл

аспірант кафедри фінансів, Мукачівський державний університет, м. Мукачево

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ЗДІЙСНЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ

O. Lendiel

PhD student, Mukachevo State University, Mukachevo

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS OF THE INVESTMENT ACTIVITIES' IMPLEMENTATION IN TODAY'S ECONOMY

І. Л. Федун

д. е. н., доцент, професор кафедри міжнародних економічних відносин, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

К. О. Новицький

к. е. н., викладач ПВНЗ "Хмельницький економічний університет", м. Хмельницький

ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ ВИРОБНИЦТВА СТЕВІЇ ЯК УМОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ

I. Fedun

Doctor of economics, associate professor, department professor Kyiv National of Trade and Economics

K. Novitsky

Teacher at PVNZ "Khmelnitsky University of Economics", Khmelnitsky

FEATURES OF REALIZATION THE INVESTMENT PROJECT OF PRODUCTION STEVIA AS A CONDITION OF FOOD SECURITY

В. О. Котляров

апірант, старший викладач кафедри фінансів і кредиту, ПРАТ ВНЗ Міжрегіональна академія управління персоналом

ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В АГРОПРОМИСЛОВІ ФОРМУВАННЯ ТА ЇХ ЗНАЧЕННЯ В КОНТЕКСТІ СТРУКТУРНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

V. Kotlyarov

Postgraduate, senior teacher of department of finances and credit of the Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv

POLICY OF ATTRACTION OF FOREIGN INVESTMENTS IN AGROINDUSTRIAL FORMATIONS AND THEIR SIGNIFICANCE IN THE CONTEXT OF THE RESTRUCTURING OF THE ECONOMY

О. Л. Корольчук

к. н. з держ. упр., докторант кафедри соціальної та гуманітарної політики, Національна академія державного управління при Президентові України

ОХОРОНА ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ'Я В УМОВАХ ВЕДЕННЯ АТО

O. Korolchuk

PhD in Public Administration, doctoral student of social and humanitarian policy of the National Academy of Public Administsranion under the President of Ukraine

THE MENTAL HEALTH PROTECTION IN TERMS OF THE ANTITERRORISTIC OPERATION

Д. В. Нехайчук

к. е. н., доцент, докторант, ОРІДУ НАДУ при Президентові України

ДОМОГОСПОДАРСТВА ЯК НОСІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ДЕРЖАВИ ТА ЇЇ РЕГІОНІВ

D. Nekhaychuk

Ph.D., associate professor, doctoral ORISM NASM, the President of Ukraine

THE HOUSEHOLD MEDIA AS INVESTMENT POTENTIAL OF THE STATE AND ITS REGION

Л. В. Прудиус

к. н. з держ. упр., заступник директора-начальник відділу програмного забезпечення та інноваційних технологій Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ КРОС-КУЛЬТУРНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ НА ДЕРЖАВНІЙ СЛУЖБІ

L. Prudyus

PhD of Public Administration, Deputy Director — Head of Unit of Software and Innovative Technologies of Institute of Qualification Improvement of Governing Cadres, National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv

IMPLEMENTATION OF THE CROSS-CULTURAL MANAGEMENT CONCEPTION IN CIVIL SERVICE

М. М. Негрич

аспірант, Академія муніципального управління

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНОЇ СФЕРИ В УКРАЇНІ

N. Nehrych

a graduate student of the Academy of Municipal Management

FEATURES OF INVESTMENT AND CONSTRUCTION SECTOR IN UKRAINE

В. А. Соколов

аспірант кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою Національної академії державного управління при Президентові України

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПАРАДИГМИ АНАЛІТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦІВ-УПРАВЛІНЦІВ У СФЕРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

V. Sokolov

Postgraduate student of division of European integration and globalization and management of national security of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

THEORETICAL ASPECTS OF MODERNIZATION OF THE PARADIGM ANALYTICAL PROFESSIONAL COMPETENCE-MANAGERS OF NATIONAL SECURITY OF UKRAINE

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 458-10-73, (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Економіка

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Норд Г. Л.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, професор, професор кафедри фінансів і кредиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Великий Ю. В.

д.е.н., професор кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Гайдуцький І.П.

к.е.н., науковий співробітник науково-дослідної лабораторії менеджменту ФММ НТУУ “КПІ”

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Денисенко М. П.

д.е.н., професор, професор кафедри Київського національного університету технологій та дизайну

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин З. О.

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С.В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Федоренко С. В.

доцент кафедри інформаційних систем і технологій ІПК ДСЗУ, академік академії будівництва України, к.т.н., доцент

Фролова Т. О.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Чорна Л. О.

д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів оподаткування і підприємництва Вінницького інституту конструювання одягу та підприємництва

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"

Державне управління

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бистряков І. К.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонов А. В.

д.держ.упр., доцент кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Беглиця В. П.

д.держ.упр., доцент, проректор з наукової роботи Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Великий Ю. В.

д.е.н., профессор Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Академії муніципального управління

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Євтушенко О. Н.

д.політ.н., професор, завідувач кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Міщенко К. С.

к. н. з держ. упр., доцент кафедри публічного управління та адміністрування Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С. В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Стоян О. Ю.

д.держ.упр., в.о. завідувача кафедри, доцент кафедри менеджменту Чорноморського національного університету імені Петра Могили