EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 18, 2017

Економіка

О. М. Мозговий

д. е. н., професор, завідувач кафедри міжнародних фінансів, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, заслужений економіст України, м. Київ

Б. Р. Мусієць

аспірант кафедри міжнародних фінансів, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ

МОНЕТАРНА ПОЛІТИКА ВЕЛИКОБРИТАНІЇ: СУЧАСНІ РЕАЛІЇ ТА ПРІОРИТЕТИ

O. Mozgovyi

Doctor of Economics, Professor, Head of the Department of International Finance, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Honored Economist of Ukraine, Kiev

B. Musiiets

graduate student of the Department of International Finance, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Kiev

UK MONETARY POLICY: СONTEMPORARY REALITIES AND PRIORITIES

В. Г. Панченко

к. і. н., директор "Агентства розвитку Дніпра"

ТРАНСФОРМАЦІЯ ІНСТРУМЕНТІВ КЛАСИЧНОГО ПРОТЕКЦІОНІЗМУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА: КОНФЛІКТ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ

V. Panchenko

PhD, The Director of Dnipro Development Agency

TRANSFORMATION OF INSTRUMENTS OF CLASSICAL PROTECTIONISM IN THE CONTEMPORARY GLOBAL ECONOMY CONTEXT: THE CONFLICT OF THEORY AND PRACTICE

Ю. В. Корнєєва

к. е. н., докторант, ДННУ "Академія фінансового управління", м. Київ

ПРАКТИКА ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ ДО ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРА

I. Kornieieva

Phd in Economics, Post-Doc, Academy of Financial Management, Kyiv

PRACTICE OF ATTRACTING FOREIGN INVESTMENTS TO THE PUBLIC SECTOR

Н. О. Рязанова

к. е. н., доцент, завідувач кафедри фінансів, обліку і банківської справи, Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Старобільськ

НЕТРАДИЦІЙНА ЕНЕРГЕТИКА ЯК ФАКТОР ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ

N. Riazanova

Candidate of Economic Sciences, (Ph. D.), Docent, Head of the Department of Finance, Accounting and Banking, Luhansk Taras Shevchenko National University

UNCONVENTIONAL ENERGY AS FACTOR OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF ELECTROENERGY

І. П. Адаменко

к. е. н., старший науковий співробітник Науково-дослідного фінансового інституту, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ДІЄВОСТІ СИСТЕМИ ФІНАНСОВО-БЮДЖЕТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

I. Adamenko

Ph.D., Senior Researcher at the Research Financial Institute, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

THE EFFICIENCY INCREASING DIRECTIONS OF THE FINANCIAL-BUDGETARY REGULATION SYSTEM

М. М. Бердар

к. е. н., доцент, доцент кафедри підприємництва, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛІНГ ЯК СКЛАДОВА СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ СТІЙКИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА

M. Berdar

Ph.D., Associate Professor of Entrepreneurship Taras Shevchenko National University Kyiv, Ukraine

FINANCIAL CONTROLLING AS CONSTITUENT OF SYSTEM MANAGEMENT BY STEADY DEVELOPMENT OF ENTERPRISE

О. І. Зварич

к. е. н., асистент, Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького, м. Івано-Франківськ

КОНЦЕПТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ ЯК ЦЕНТРІВ СТВОРЕННЯ ЗНАНЬ

O. Zvarych

PhD in Economics, Assistant, King Daniel of Galicia Ivano-Frankivsk University of Law, Ivano-Frankivsk

CONCEPTUAL ASPECTS OF THE ECONOMIC DEVELOPMENT OF REGIONS AS CENTERS OF KNOWLEDGE CREATION

О. В. Мицак

к. е. н., доцент кафедри фінансів, кредиту та страхування, Львівський торговельно-економічний університет, м. Львів

Л. Я. Бублик

аспірант кафедри фінансів, кредиту та страхування, Львівський торговельно-економічний університет, м. Львів

РОЗВИТОК СПОЖИВЧОГО РИНКУ ЯК ОБ'ЄКТУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

O. Mitsak

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Department of Finance, Credit and Insurance, Lviv Trade and Economic University

L. Bybluk

Postgraduate student of the Department of Finance, Credit and Insurance, Lviv Trade and Economic University

DEVELOPMENT OF THE CONSUMER MARKET AS AN OBJECT OF STATE REGULATION

Державне управління

М. В. Андрієнко

д. н. держ. упр., доцент, начальник науково-дослідного центру заходів цивільного захисту, Український науково-дослідний інститут цивільного захисту

В. С. Шако

здобувач, ПрАТ "Міжрегіональна академія управління персоналом"

МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

M. Andriyenko

Doctor of Sciences, Associate Professor, head of research center of civil protection measures, Ukrainian Scientific Research Institute of Civil Protection

V. Shako

Researcher, PJSC "Interregional Academy of Personnel Management"

MECHANISMS OF REALIZATION OF STATE ENVIRONMENTAL POLICY AT REGIONAL LEVEL

І. П. Мігус

д. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту та економічної безпеки, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси

К. В. Карпова

к. е. н., доцент, професор кафедри управління безпекою, правоохоронної та антикорупційної діяльності, ПрАТ "Міжрегіональна академія управління персоналом"

Я. С. Коваль

здобувач, ПрАТ "Міжрегіональна академія управління персоналом"

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ОЦІНЮВАННЯ КРИЗОВОГО СТАНУ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ УКРАЇНИ ПРИ ДЕРЖАВНОМУ АНТИКРИЗОВОМУ УПРАВЛІННІ

I. Mihus

Doctor of Economic Science, Professor, Head of the Management and Economic Security Department Cherkasy National University named after Bohdan Khmelnytsky, Cherkasy

K. Karpova

Ph.D., Associate Professor, Associate Professor, Department of Security Management, Law enforcement and anti-corruption activities, PJSC "Interregional Academy of Personnel Management"

Ya. Koval

Researcher, PJSC "Interregional Academy of Personnel Management"

IMPROVING THE METHODS OF EVALUATION OF THE CRISIS STATE OF UKRAINIAN BANKING INSTITUTIONS AT PUBLIC ANTICRISM MANAGEMENT

І. В. Куташев

д. політ. н., професор кафедри філософії і політології, Міжрегіональна академія управління персоналом

ЗМІСТ ФУНКЦІЙ ДЕРЖАВИ ЩОДО УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ

I. Kutashev

Doctor of Political Sciences, Interregional Academy of Personnel Management

CONTENTS OF THE STATE FUNCTIONS FOR MANAGING SOCIAL-ECONOMIC PROCESSES

Т. В. Пуліна

д. е. н., професор, завідуювач кафедри менеджменту, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ В ПРОЕКТНОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ

T. Pulina

Doctor of Sciences (Economics), Associate Professor, Head of Department of management. Zaporozhye national technical university, Zaporozhye

QUALITY MANAGEMENT IN PROJECT MANAGEMENT OF THE PUBLIC AUTHORITIES

В. В. Черкаска

к. держ. упр., докторант, Міжрегіональна академія управління персоналом

ФОРМИ ТА МЕТОДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ

V. Cherkaska

PhD Public Administration, specialty, PhD of the Interregional academy of management a personnel

FORMS AND METHODS OF STATE REGULATION OF THE AGRARIAN SECTOR DEVELOPMENT

Є. А. Вилгін

к. держ. упр., докторант, Міжрегіональна академія управління персоналом

РОЗВИТОК ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ У БУДІВЕЛЬНОМУ КОМПЛЕКСІ

E. Vilghin

Ph.D., a doctoral student at the Interregional Academy of Personnel Management

DEVELOPMENT OF INVESTMENT INFRASTRUCTURE IN BUILDING COMPLEX

С. Т. Полторак

к. пед. н., професор, м. Київ

СПЕЦИФІКА РЕФОРМУВАННЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ НА ДЕРЖАВНОМУ РІВНІ

S. Poltorak

PhD in pedagogical sciences, Full Professor, Kyiv

SPECIFICS OF REFORMING OF ARMED FORCES OF UKRAINE AT THE STATE LEVEL

З. В. Гбур

к. держ. упр., Головний спеціаліст Міністерства фінансів України, м. Київ, Україна

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ЯК ОДНА ЗІ СКЛАДОВИХ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

Z. Hbur

PhD

ECONOMIC SECURITY, AS ONE OF THE COMPLEX PROVIDES OF NATIONAL SECURITY OF UKRAINE AT THE MODERN STAGE

А. І. Бондаренко

к. держ. упр., докторант Навчально-науково-виробничого центру, Національний університет цивільного захисту України, м. Харків

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ У КОНТЕКСТІ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

A. Bondarenko

PhD in public administration, doctoral candidate of the Educational-scientific-production Centre, National University of Civil Protection of Ukraine, Kharkiv

THE FEATURES OF USE OF FINANCIAL CONTROL IN THE CONTEXT OF IMPROVEMENT OF MECHANISMS OF STATE REGULATION OF THE ECONOMIC SECURITY OF UKRAINE

О. В. Турій

аспірант кафедри філософії, теорії та історії державного управління, Національна академія державного управління при Президенті України

СТАН ВИКОНАННЯ УКРАЇНОЮ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ У КОНТЕКСТІ СТАНДАРТІВ РАДИ ЄВРОПИ ЩОДО РОЗВИТКУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

O. Turii

PhD student of the Department of Philosophy, Theory and History of Public Administration, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

THE IMPLEMENTATION OF UKRAINE'S COMMITMENTS IN THE CONTEXT OF THE COUNCIL OF EUROPE STANDARDS FOR THE DEVELOPMENT OF CIVIL SOCIETY

В. М. Марковець

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА ЯК СКЛАДОВА ДУХОВНОЇ КУЛЬТУРИ СУСПІЛЬСТВА

V. Markovets

Postgraduate student of the National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Kiev

POLITICAL CULTURE AS PART OF SPIRITUAL SOCIETY CULTURE

Л. М. Радченко

аспірантка кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом, Національна академія державного управління при Президентові України

ПРОБЛЕМИ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА У СВІТІ І В УКРАЇНІ: МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЩОДО ЇХ УСУНЕННЯ

L. Radchenko

Postgraduate Student, Department of Regional Management, Local Self-Government and City Administration of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

PROBLEMS OF ENVIRONMENTAL PROTECTION IN THE WORLD AND IN UKRAINE: MECHANISMS OF PUBLIC ADMINISTRATION TO ELIMINATE THEM

В. В. Тиханський

аспірант кафедри інформаційної політики та електронного урядування, Національна академія державного управління при Президентові України

М. В. Козиренко

аспірант кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом, Національна академія державного управління при Президентові України

УДОСКОНАЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ МОНІТОРИНГУ СПОЖИВАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ ЗА ДОПОМОГОЮ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

V. Tykhanskyi

Postgraduate student of Chair, information policy and e-government Development, National Academy of Public Administration, Office of the President of Ukraine

N. Kozyrenko

Postgraduate student of Chair, Regional management, local government and city management Development, National Academy of Public Administration, Office of the President of Ukraine

THE IMPROVING INFORMATION SYSTEMS CONSUMPTION MONITORING HOUSING AND COMMUNAL SERVICES THROUGH THE CLOUD

В. О. Зозуля

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України

ПРИНЦИПИ ДЕМОКРАТИЧНОГО ВРЯДУВАННЯ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

V. Zozulia

Ph.D student, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

THE BASIC PRINCIPLES OF GOOD GOVERNANCE IN A GLOBALIZED WORLD

Є. П. Гребоножко

аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

ДОСВІД ЗАХІДНОГО ТА СХІДНОГО ІНСТИТУТУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У ФОРМУВАННІ МОДЕЛІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ (НА ПРИКЛАДІ НІМЕЧЧИНИ ТА ПОЛЬЩІ)

E. Hrebonozhko

PhD-student, Taras Shevchenko National University of Kyiv

EXPERIENCE OF THE WESTERN AND EASTERN INSTITUTE OF PUBLIC ADMINISTRATION IN THE FORMATION OF THE MODEL OF THE STATE SERVICE OF UKRAINE (ON THE EXAMPLE OF GERMANY AND POLAND)

О. Б. Дзюнь

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ ТА НАГЛЯДУ ЗА РИНКОМ НЕБАНКІВСЬКИХ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

О. Dzyun

Postgraduate student of division of Economic policy and governance of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

IMPROVING THE EFFICIENCY OF REGULATION AND SUPERVISION OF THE NON-BANK FINANCIAL SERVICES MARKET IN UKRAINE

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 458-10-73, (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Економіка

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Норд Г. Л.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, професор, професор кафедри фінансів і кредиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Великий Ю. В.

д.е.н., професор кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Гайдуцький І.П.

к.е.н., науковий співробітник науково-дослідної лабораторії менеджменту ФММ НТУУ “КПІ”

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Денисенко М. П.

д.е.н., професор, професор кафедри Київського національного університету технологій та дизайну

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин З. О.

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С.В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Федоренко С. В.

доцент кафедри інформаційних систем і технологій ІПК ДСЗУ, академік академії будівництва України, к.т.н., доцент

Фролова Т. О.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Чорна Л. О.

д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів оподаткування і підприємництва Вінницького інституту конструювання одягу та підприємництва

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"

Державне управління

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бистряков І. К.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонов А. В.

д.держ.упр., доцент кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Беглиця В. П.

д.держ.упр., доцент, проректор з наукової роботи Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Великий Ю. В.

д.е.н., профессор Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Академії муніципального управління

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Євтушенко О. Н.

д.політ.н., професор, завідувач кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Міщенко К. С.

к. н. з держ. упр., доцент кафедри публічного управління та адміністрування Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С. В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Стоян О. Ю.

д.держ.упр., в.о. завідувача кафедри, доцент кафедри менеджменту Чорноморського національного університету імені Петра Могили