Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 18, 2018

Завантажити журнал №18, 2018

Економіка

А. А. Антохов

д. е. н., доцент, доцент кафедри еокномічної теорії, менеджменту і адміністрування, Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича, м. Чернівці

ІННОВАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ

A. Antohov

doctor of economics, associate professor, associate professor of the department of economic theory, management and administration, Chernivtsi national university named after Yu. Fedkovich

INNOVATIVE INSTITUTIONAL STRATEGY OF SOCIAL AND SECURITY INDIVIDUAL BISNES

Л. С. Селіверстова

д. е. н., професор, професор кафедри фінансів, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

ПІДХОДИ ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РИНКОВОЇ РІВНОВАГИ НА ВІТЧИЗНЯНОМУ АГРАРНОМУ РИНКУ

L. Seliverstova

Ph. D., Professor, Professor of Department of Finance, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

APPROACHES TO ENSURING MARKET EQUILIBRIUM IN THE DOMESTIC AGRARIAN MARKET

О. Ю. Єрмаков

д. е. н., професор, завідувач кафедри економіки праці та соціального розвитку, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

С. А. Надвиничний

к. е. н., доцент, доцент кафедри управління персоналом і регіональної економіки, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

ДО МЕТОДОЛОГІЇ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ РОЗВИТКУ АГРАРНОЇ СФЕРИ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

О. Yermakov

Doctor of Economics, Professor, Head of the Department of Labour Economics and Social Development, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

S. Nadvynychnyy

PhD in Economics, Associate Professor, Department of Human Resources and the Regional Economy Ternopil National Economic University of Ukraine

ON CLUSTERING METHODOLOGY FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT OF REGIONS IN UKRAINE

В. Я. Брич

д. е. н., професор, професор кафедри міжнародного туризму і готельного бізнесу, Тернопільський національний економічний університет

В. І. Охота

к. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародного туризму і готельного бізнесу, Тернопільський національний економічний університет

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЯКОСТІ ТУРИСТИЧНИХ ТА ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННИХ ПОСЛУГ

V. Brych

Doctor of Economic Sciences, Professor,Professor Department of international Tourism and Hotel business, Ternopil national economic university

V. Okhota

PhD, Associate Professor, Department of international Tourism and Hotel business, Ternopil national economic university

METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE ASSESSMENT OF THE QUALITY OF TOURIST AND HOTEL-RESTAURANT SERVICES

Г. Г. Казарян

к. е. н., директор Асоціації "Всеукраїнська спілка протезно-ортопедичних підприємств "Ортонет"

ІНСТИТУЦІЙНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСІБ З ОБМЕЖЕНИМИ ФІЗИЧНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ

G. Kazarian

Candidate of Economic Sciences, Director of the Association "All-Ukrainian Union of Prosthetic and Orthopedic Enterprises" Ortonet"

INSTITUTIONAL REGULATION OF SOCIAL AND ECONOMIC PROVISION OF PERSONS WITH RESTRICTED PHYSICAL OPPORTUNITIES

А. О. Кравчук

к. е. н., доцент, Одеський державний аграрний університет, м. Одеса

С. В. Вихристюк

магістр, Одеський державний аграрний університет, м. Одеса

НАРОЩЕННЯ ФІНАНСОВИХ ПОТОКІВ СУБ'ЄКТІВ АГРАРНОГО БІЗНЕСУ

А. Kravchuk

PhD in Economics, Associate Professor, Odessa State Agrarian University, Odessa

S. Vykhrystiuk

master of science, Odessa State Agrarian University, Odessa

GROWING OF FINANCIAL FLOWS OF AGRARIAN ENTERPRISES

С. В. Кудлаєнко

к. е. н., Хмельницький національний університет

ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ І ДЕРЖАВНА СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА: НЕОБХІДНІСТЬ ВРАХУВАННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ

S. Kudlaienko

Ph.D. in Economics, Khmelnitskyi National University

TRANSFORMATION PROCESSES AND STATE SOCIAL POLICY: NECESSITY TO TAKE FEATURES INTO ACCOUNT

Ю. С. Глушач

старший викладач кафедри статистики, обліку та аудиту, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, м. Харків

РЕЙТИНГ ЯК ІНСТИТУТ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ

U. Glushach

Senior teacher of department of statistics, account and audit, Kharkov national university of the name of V.N. Karazina

RATING AS AN INSTITUTION OF DIGITAL ECONOMY

К. В. Буйда

аспірант, Науково-дослідний фінансовий інститут Державної навчально-наукової установи "Академія фінансового управління", м. Київ

В. Ф. Рошкевич

аспірант, Науково-дослідний фінансовий інститут Державної навчально-наукової установи "Академія фінансового управління", м. Київ

ФІНАНСОВО-КРЕДИТНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ ПРИРОДНО-РЕСУРСНОГО СЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

K. Buida

Postgraduate student, Science and Research Institute of the National Academic Institution "Academy of Financial Management", Kyiv V. Roshkevych,

V. Roshkevych

Postgraduate student, Science and Research Institute of the National Academic Institution "Academy of Financial Management", Kyiv

FINANCIAL AND CREDIT SUPPORT FOR NATURAL RESOURCES FIELD ENTERPRISES OF THE NATIONAL ECONOMY

Державне управління

А. С. Близнюк

к. держ. упр., докторант Міжрегіональної академії управління персоналом

СВІТОВИЙ ДОСВІД ФУНКЦІОНУВАННЯ ДЕРЖАВНИХ МЕХАНІЗМІВ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ РЕКРЕАЦІЙНОЇ СФЕРИ

A. Bliznyuk

Ph.D., Ph.D. student of the Interregional Academy of Personnel Management

WORLD EXPERIENCE OF FUNCTIONING OF STATE MECHANISMS FOR REGULATING THE DEVELOPMENT OF THE RECREATIONAL SPHERE

С. А. Вавренюк

к. держ. упр., старший викладач кафедри піротехнічної та спеціальної підготовки, Національний університет цивільного захисту України

ПРОБЛЕМИ БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ ДЛЯ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ШКОЛИ УКРАЇНИ

S. Vavrenyuk

PhD in Public Administration, lectior of the Department of pyrotechnic and special training, National university of civil protection of Ukraine, Kharkiv

PROBLEMS OF THE BOLOGNA PROCESS FOR THE SYSTEM OF HIGHER EDUCATION OF UKRAINE

Л. М. Акімова

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів і природокористування, Національний університет водного господарства та природокористування

ІНСТРУМЕНТИ ТА ДІАГНОСТИКА УМОВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ ІНСТРУМЕНТАМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

L. Akimova

PhD in Economics, assistant professor, assistant professor of the Department of Finance and Environmental Sciences, National University of Water and Environmental Engineering

INSTRUMENTS AND DIAGNOSTICS OF CONDITIONS FOR ENSURING ECONOMIC SECURITY OF THE STATE BY MEANS OF PUBLIC ADMINISTRATION

В. В. Нонік

проректор з науково-педагогічної роботи, юридичних та соціальних питань, Житомирський державний технологічний університет

ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

V. Nonik

Vice-Rector for Scientific and Pedagogical Work, legal and social issues, Zhytomyr State Technological University

FORMATION OF INFORMATION AND ANALYTICAL SUPPORT FOR FIGHTING CORRUPTION IN GOVERNMENT AND LOCAL AUTHORITIES

В. П. Залізнюк

к. е. н., докторант Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ДОСЯГНУТОГО РІВНЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ КРАЇНИ

V. Zalizniuk

Candidate of Economic Sciences, Ph.D. student of Taurian National University named after V.I. Vernadsky

CRITERIAS FOR ESTIMATING THE EFFICIENCY OF THE FOOD SECURITY OF THE COUNTRY

Н. Д. Шульга

к. техн. н., доцент, директор, Державний вищий навчальний заклад "Київський транспортно-економічний коледж" Національного транспортного університету

ПРИНЦИПИ ДЕРЖАВНОЇ ОСВІТНЬОЇ ПОЛІТИКИ ЯК ІНСТРУМЕНТУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

N. Shulga

candidate of technical sciences, associate professor, Director of the State Higher Education Establishment "Kyiv Transport and Economic College", National Transport University

PRINCIPLE OF PUBLIC EDUCATIONAL POLICY AS THE INSTRUMENT SOCIALLY – ECONOMIC DEVELOPMENT OF UKRAINE

О. І. Платонов

к. е. н., докторант Міжрегіональної академії управління персоналом

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ В СФЕРІ МУЛЬТИМОДАЛЬНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

O. Platonov

PhD of Economic Sciences, Ph.D. student of the Interregional Academy of Personnel Management

FEATURES OF DEVELOPMENT OF STATE CONTROL IN THE FIELD OF MULTIMODAL TRANSPORTATION

А. І. Семенченко

д. н. держ. упр., професор, Національна академія державного управління при Президентові України

Д. В. Мялковський

аспірант, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Т. В. Станіславський

аспірант, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

НАУКОВО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ПРОВЕДЕННЯ ОГЛЯДУ КІБЕРЗАХИСТУ ДЕРЖАВНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ ТА КРИТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

A. Semenchenko

Doctor of Science in Public Administration, Professor, National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

D. Mialkovskyi

Student of PhDdegreeprograms Institute of Personnel Training of the State Employment Service of Ukraine

T. Stanislavskyi

Student of PhD degree programs Institute of Personnel Training of the State Employment Service of Ukraine

SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL APPROACHES TO A REVIEW OF CYBERPROTECTION OF PUBLIC INFORMATION RESOURCES AND CRITICAL INFORMATION INFRASTRUCTURE

А. О. Бойко

заступник начальника відділу Держгеокадастру у Деражнянському районі Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій облості, м. Хмельницький

АНАЛІЗ СУЧАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ

A. Boyko

Deputy Head of the State Geocodraw Department in the Derazhnyansky District of the General Directorate of the State Geocodistra in Khmelnytskyi Oblast, Khmelnytskyi

ANALYSIS OF MODERN GOVERNMENT POLICY IN LAND RELATIONS IN UKRAINE

О. В. Капштик

здобувач, Хмельницький університет управління та права, м. Хмельницький

ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНИХ МЕХАНІЗМІВ СТРАТЕГІЧНИХ КОМУНІКАЦІЙ У СЕКТОРІ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ

O. Kapshtyk

сandidate for a degree of Khmelnytskyi university of management and law

WAYS OF IMPROVEMENT OF STATE MECHANISMS OF STRATEGIC COMMUNICATIONS IN THE SECURITY AND DEFENSE SECTOR OF UKRAINE

М. М. Любецька

здобувач, Хмельницький університет управління та права

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗДІЙСНЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО СУПРОВОДУ СІМЕЙ (ОСІБ), ЯКІ ПЕРЕБУАЮТЬ У СКЛАДНИХ ЖИТТЄВИХ ОБСТАВИНАХ

М. Liubetska

сandidate for a degree of Khmelnytskyi university of management and law

MECHANISMS OF THE STATE REGULATION OF THE IMPLEMENTATION OF THE SOCIAL SUPPLY OF FAMILIES (PERSONS) COVERED IN COMPLEX LIVING CIRCUMSTANCES

С. К. Базика

аспірант, Хмельницький університет управління та права, м. Хмельницький

БЮДЖЕТНЕ ПЛАНУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ФІНАНСОВОГО СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

S. Bazyka

Ph. D candidate, Khmelnytsky University of Management and Law, Khmelnytsky

BUDGET PLANNING AS AN INSTRUMENT FOR FINANCIAL STRATEGIC MANAGEMENT

І. В. Ярмолинська

здобувач, Хмельницький університет управління та права

ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ІНСТИТУЦІЙНОГО ДОГЛЯДУ ТА ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ В УКРАЇНІ

І. Yarmolynska

Candidate for a degree of Khmelnytskyi university of management and law

CONCEPT AND ESSENCE OF MECHANISMS OF PUBLIC ADMINISTRATION IN THE FIELD OF INSTITUTIONAL CARE AND EDUCATION OF CHILDREN IN UKRAINE

О. Б. Гада

ад'юнкт навчально-науково-виробничого центру, Національний університет цивільного захисту України, м. Харків

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ СФЕРИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ В РЕСПУБЛІЦІ ПОЛЬЩА

O. Gada

Chief specialist in the provision of personnel work department , The State Emergency Service of Ukraine, Kharkiv

LEGAL PROVISION OF PUBLIC ADMINISTRATION BY THE SYSTEM OF TRAINING SPECIALISTS IN THE SPHERE OF CIVIL PROTECTION IN THE REPUBLIC OF POLAND

М. В. Пророчук

аспірант кафедри економічної політики та врядування, Національна академія державного управління при Президентові України

ФОРМУВАННЯ МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ОБ'ЄКТАМИ ІНФРАСТРУКТУРИ

М. Prorochuk

graduate student, department of economic policy and governance, National Academy of Public Administration (Office of the President of Ukraine)

FORMULATION OF METHODICAL APPROACHES TO IMPROVEMENT OF MECHANISMS OF PUBLIC INFRASTRUCTURE OF THE OBJECTS

Г. В. Муравицька

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-РЕСУРСНОЇ БАЗИ ГАЛУЗІ НАУКИ "ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ"

G. Muravytska

Ph.D student, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv

FORMATION OF THE INFORMATIVE AND RESOURCES DATABASE FOR "PUBLIC ADMINISTRATION" SCIENCE

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент