EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 18, 2019

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.18

Завантажити журнал №18, 2019

Економіка

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.18.5

О. В. Ульянченко

д. е. н., професор, член-кореспондент НААН України, Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва, м. Харків

М. А. Крутько

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку та аудиту, Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка, м. Харків

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ

A. Ulyanchenko

Doctor of Economics Sciences, Professor, Corresponding Member of the NAAS of Ukraine,Kharkiv National Agrarian University named after V.V. Dokuchayev, Kharkov

M. Krutko

PhD in Economics, Associate Professor, Department of Accounting and Audit,Kharkiv Petro Vasylenko National Technical University of Agriculture, Kharkov

TENDENCIES FOR THE DEVELOPMENT OF INTEGRATION PROCESSES IN THE AGRARIAN ECONOMY SECTOR

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.18.9

Н. В. Корж

д. е. н., проф., професор кафедри менеджменту та адміністрування, Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

О. І. Бабчинська

к. геогр. н., доцент, доцент кафедри менеджменту та адміністрування, Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

Г. В. Іванченко

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту та адміністрування, Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ТЕРИТОРІЙ: РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ

N. Korzh

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of Management and Administration Deparment of Vinnytsia institute of Trade And Economic of The Kyiv National University of Trade And Economic University

O. Babchinska

PhD in Geography, Associate Professor, Associate Professor of Management and Administration Deparment of Vinnytsia institute of Trade And Economic of The Kyiv National University of Trade And Economic University

H. Ivanchenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of Management and Administration Department Vinnytsia Institute of Trade and Economics of Kyiv National University of Trade and Economics

STRATEGIC MANAGEMENT OF TERRITORY DEVELOPMENT: THE REGIONAL ASPECT

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.18.14

В. Ю. Божанова

д. е. н., професор, професор кафедри менеджменту, управління проектами і логістики,ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури"

О. Є. Кононова

к. е. н., доцент, доцент кафедри кафедри фінансів, обліку та маркетингу,ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури"

О. Л. Шпатакова

аспірант кафедри фінансів, обліку та маркетингу,ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури"

МЕТОДОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ СТРАТЕГІЇ БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

V. Bozhanova

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Management,Project Management and Logistics, Prydniprovs'ka State Academy of Civil Engineering and Architecture

O. Kononova

PhD in Economics, Associate Professor, Professor of the Department of finance, accounting and marketing department, Prydniprovs'ka State Academy of Civi Engineering and Architecture

O. Shpatakova

PhD student of finance, accounting and marketing department,Prydniprovs'ka State Academy of Civi Engineering and Architecture

METHODOLOGY OF FORMATION OF ENVIRONMENTAL STRATEGY OF CONSTRUCTION ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.18.22

В. В. Мартиненко

к. е. н., доцент, заступник директора Навчально-наукового інституту обліку, аналізу та аудиту, Університет державної фіскальної служби України, м. Ірпінь, Україна

ОПТИМІЗАЦІЯ ВИДАТКІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ ЯК ІНСТРУМЕНТ ФІСКАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

V. Martynenko

Candidate of Economics, Associate Professor, Deputy Director of the Educational and Scientific Institute of Accounting, Analysis and Audit, University of the State Fiscal Service of Ukraine, Irpin, Ukraine

COST OPTIMIZATION OF LOCAL BUDGETS AS AN INSTRUMENT OF FISCAL POLICY

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.18.27

М. І. Волобуєв

к. м. н., доцент кафедри менеджменту, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

САМООЦІНКА ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ

M. Volobuiev

PhD, Associate Professor of the Department of Management of Kyiv National Trade and Economic University, Kyiv

SELF-ESTEEM AND EFFICIENCY OF EMPLOYEES

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.18.31

Ю. О. Гернего

к. е. н., доцент кафедри корпоративних фінансів і контролінгу,ДВНЗ "Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана"

ТЕХНОЛОГІЇ ФІНАНСУВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПРОЕКТІВ ТА ГРАНТМЕЙКІНГ

Іu. Gernego

PhD in Economics, Associate Professor of corporate finance and controlling department, SHEE "Kyiv national economic university named after V. Hetmana"

TECHNOLOGIES OF SOCXIAL PROJECTS FINANCING AND GRANTMAKING

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.18.37

М. В. Бодрецький

к. е. н. докторант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

СИСТЕМНІ ПРОБЛЕМИ АНТИКРИЗОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ УКРАЇНИ

M. Bodretskiy

PhD in Economics, Taras Shevchenko National University of Kyiv

SYSTEM PROBLEMS OF CRISIS MANAGEMENT OF BANKING INSTITUTIONS OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.18.42

Т. І. Олійник

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки, підприємництва та управління підприємствами,Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ: СУТНІСТЬ ТА ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ

Т. Oliynyk

PhD in Economics, associate professor of economics, entrepreneurship and enterprise management, National University Oles Honchar, Dnipro

ECONOMIC SECURITY OF THE ENTITY: THE NATURE AND APPROACHES TO DETERMINATION

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.18.47

С. М. Ганзюк

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів та обліку, Дніпровський державний технічний університет, м. Кам'янське

Ю. О. Вишнякова

магістр кафедри фінансів та обліку, Дніпровський державний технічний університет, м. Кам'янське

КРЕДИТУВАННЯ СПОЖИВЧИХ ПОТРЕБ В УКРАЇНІ

S. Hanziuk

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Finance and Accounting,Dniprovskу State Technical University, Kamenskoe

Yu. Vyshniakova

Master of Finance and Accounting Department, Dniprovskу State Technical University, Kamenskoe

LENDING CONSUMER NEEDS IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.18.53

В. Ю. Халіна

к. е. н., доцент кафедри економіки, Харківський національний університет будівництва та архітектури, м. Харків

Т. С. Васильєва

аспірант, Харківський національний університет будівництва та архітектури, м. Харків

СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЯК ГОЛОВНА КОМПОНЕНТА КЛІЄНТООРІЄНТОВАНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

V. Khalina

PhD in Economics, associate professor of the department of Economics, Kharkiv National University of Civil Engineering and Architecture, Kharkiv

T. Vasil'eva

postgraduate student, Kharkiv National University of Civil Engineering and Architecture, Kharkiv

SOCIAL RESPONSIBILITY AS THE MAIN COMPONENT OF ENTERPRISE CUSTOMER ORIENTATION

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.18.62

Н. Бшарат

здобувач, Міжрегіональна академія управління персоналом

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПОТЕНЦІАЛУ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

N. Bsharat

postgraduate student, Interregional Academy of Personnel Management

THE CURRENT SITUATION AND TRENDS OF THE COMPETITIVENESS'S POTENTIAL DEVELOPMENT TRADE ENTERPRISES OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.18.70

О. М. Зеленко

асистент кафедри менеджменту, Луцький національний технічний університет, м. Луцьк

КЛАСТЕРИЗАЦІЯ ЯК ОДИН ІЗ НАПРЯМІВ РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ АГРАРНОЇ СФЕРИ В ЧАСТИНІ ЗАГОТІВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

О. Zelenko

assistant of the Department of Management, Lutsk National Technical University, Lutsk

CLUSTERING AS ONE OF THE INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT DIRECTIONS IN THE AGRARIAN AREA IN PART OF THE PROCUREMENT ACTIVITIES

Державне управління

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.18.77

Т. В. Іванова

д. дердж. упр., професор, професор кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств, Національний авіаційний університет

ЗАГРОЗИ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ВИКЛИКІВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

T. Ivanova

Doctor of Science in Public Administration, professor, professor of the Department of Management of Foreign Economic Activity of Enterprises, National Aviation University

ENVIRONMENTAL ECONOMIC SECURITY THREATS OF UKRAINE IN THE CONTEXT OF THE GLOBALIZATION

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.18.82

О. П. Борис

к. тех. н., заступник начальника, Український науково-дослідний інститут цивільного захисту

ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ СИЛ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

O. Boris

candidate of technical sciences, Deputy Chief of the Ukrainian Research Institute of Civil Protection

WAYS TO IMPROVE THE ORGANIZATION OF CIVIL DEFENSE ACTIVITIES

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.18.86

О. О. Усаченко

к. держ. упр., докторант, Інститут законодавства Верховної Ради України

ІНСТРУМЕНТИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОБОРОННОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

O. Usachenko

PhD in Public Administration,Doctoral student of the Legislation Institute of The Verkhovna Rada of Ukraine

DEVELOPMENT INSTRUMENTS OF STATE REGULATION

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.18.91

А. А. Шиян

к. ф.-м. н., доцент, професор кафедри менеджменту та безпеки інформаційних систем факультету менеджменту та інформаційної безпеки, Вінницький національний технічний університет

О. М. Хошаба

к. техн. н., доцент, старший науковий співробітник, Інститут проблем математичних машин та систем Національної академії наук України

Л. О. Нікіфорова

к. е. н., доцент, вчений секретар факультету менеджменту та інформаційної безпеки, Вінницький національний технічний університет

МОДЕЛЬ РОЗРАХУНКУ ЯКОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИКА ПІДРОЗДІЛУ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА УПРАВЛІННЯ

A. Shiyan

PhD (Ph.-Math.), Аssоcіаtеd professor, prоfеssоr of Department of management and information systems security, Vinnytsia national technical university

O. Khoshaba

PhD (Tech.), Аssоcіаtеd professor, Senior researcher of the Institute of problems of mathematical machines and systems of the Ukraine National academy of sciences

L. Nіkіfоrоvа

PhD in Economics, Аssоcіаtеd professor, Аssоcіаtеd professor оf Department of enterprise economics and production management, Vіnnytsіа nаtіоnаl tеchnіcаl unіvеrsіty

MODEL FOR CALCULATING OF MANAGEMENT QUALITY FOR HEAD OF SUBDIVISIONS OF STATE AUTHORITIES AND MANAGEMENT

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.18.97

О. Г. Рось

аспірант кафедри державознавства і права, Національна академія державного управління при Президентові України

ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНСТИТУЦІЙНОЇ СПРОМОЖНОСТІ ПРЕДСТАВНИЦЬКИХ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

O. Ros

Postgraduate Student, Department of State Studies and Law of the National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

ESSENCE AND CONCEPT OF NORMATIVE LEGAL PROVISION OF INSTITUTIONAL CAPACITY OF REPRESENTATIVE LOCAL BODIES

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 458-10-73, (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Економіка

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Норд Г. Л.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, професор, професор кафедри фінансів і кредиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Великий Ю. В.

д.е.н., професор кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Гайдуцький І.П.

к.е.н., науковий співробітник науково-дослідної лабораторії менеджменту ФММ НТУУ “КПІ”

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Денисенко М. П.

д.е.н., професор, професор кафедри Київського національного університету технологій та дизайну

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин З. О.

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С.В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Федоренко С. В.

доцент кафедри інформаційних систем і технологій ІПК ДСЗУ, академік академії будівництва України, к.т.н., доцент

Фролова Т. О.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Чорна Л. О.

д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів оподаткування і підприємництва Вінницького інституту конструювання одягу та підприємництва

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"

Державне управління

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бистряков І. К.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонов А. В.

д.держ.упр., доцент кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Беглиця В. П.

д.держ.упр., доцент, проректор з наукової роботи Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Великий Ю. В.

д.е.н., профессор Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Академії муніципального управління

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Євтушенко О. Н.

д.політ.н., професор, завідувач кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Міщенко К. С.

к. н. з держ. упр., доцент кафедри публічного управління та адміністрування Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С. В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Стоян О. Ю.

д.держ.упр., в.о. завідувача кафедри, доцент кафедри менеджменту Чорноморського національного університету імені Петра Могили