Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 18, 2019

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.18

Завантажити журнал №18, 2019

Економіка

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.18.5

О. В. Ульянченко

д. е. н., професор, член-кореспондент НААН України, Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва, м. Харків

М. А. Крутько

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку та аудиту, Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка, м. Харків

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ

A. Ulyanchenko

Doctor of Economics Sciences, Professor, Corresponding Member of the NAAS of Ukraine,Kharkiv National Agrarian University named after V.V. Dokuchayev, Kharkov

M. Krutko

PhD in Economics, Associate Professor, Department of Accounting and Audit,Kharkiv Petro Vasylenko National Technical University of Agriculture, Kharkov

TENDENCIES FOR THE DEVELOPMENT OF INTEGRATION PROCESSES IN THE AGRARIAN ECONOMY SECTOR

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.18.9

Н. В. Корж

д. е. н., проф., професор кафедри менеджменту та адміністрування, Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

О. І. Бабчинська

к. геогр. н., доцент, доцент кафедри менеджменту та адміністрування, Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

Г. В. Іванченко

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту та адміністрування, Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ТЕРИТОРІЙ: РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ

N. Korzh

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of Management and Administration Deparment of Vinnytsia institute of Trade And Economic of The Kyiv National University of Trade And Economic University

O. Babchinska

PhD in Geography, Associate Professor, Associate Professor of Management and Administration Deparment of Vinnytsia institute of Trade And Economic of The Kyiv National University of Trade And Economic University

H. Ivanchenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of Management and Administration Department Vinnytsia Institute of Trade and Economics of Kyiv National University of Trade and Economics

STRATEGIC MANAGEMENT OF TERRITORY DEVELOPMENT: THE REGIONAL ASPECT

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.18.14

В. Ю. Божанова

д. е. н., професор, професор кафедри менеджменту, управління проектами і логістики,ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури"

О. Є. Кононова

к. е. н., доцент, доцент кафедри кафедри фінансів, обліку та маркетингу,ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури"

О. Л. Шпатакова

аспірант кафедри фінансів, обліку та маркетингу,ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури"

МЕТОДОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ СТРАТЕГІЇ БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

V. Bozhanova

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Management,Project Management and Logistics, Prydniprovs'ka State Academy of Civil Engineering and Architecture

O. Kononova

PhD in Economics, Associate Professor, Professor of the Department of finance, accounting and marketing department, Prydniprovs'ka State Academy of Civi Engineering and Architecture

O. Shpatakova

PhD student of finance, accounting and marketing department,Prydniprovs'ka State Academy of Civi Engineering and Architecture

METHODOLOGY OF FORMATION OF ENVIRONMENTAL STRATEGY OF CONSTRUCTION ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.18.22

В. В. Мартиненко

к. е. н., доцент, заступник директора Навчально-наукового інституту обліку, аналізу та аудиту, Університет державної фіскальної служби України, м. Ірпінь, Україна

ОПТИМІЗАЦІЯ ВИДАТКІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ ЯК ІНСТРУМЕНТ ФІСКАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

V. Martynenko

Candidate of Economics, Associate Professor, Deputy Director of the Educational and Scientific Institute of Accounting, Analysis and Audit, University of the State Fiscal Service of Ukraine, Irpin, Ukraine

COST OPTIMIZATION OF LOCAL BUDGETS AS AN INSTRUMENT OF FISCAL POLICY

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.18.27

М. І. Волобуєв

к. м. н., доцент кафедри менеджменту, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

САМООЦІНКА ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ

M. Volobuiev

PhD, Associate Professor of the Department of Management of Kyiv National Trade and Economic University, Kyiv

SELF-ESTEEM AND EFFICIENCY OF EMPLOYEES

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.18.31

Ю. О. Гернего

к. е. н., доцент кафедри корпоративних фінансів і контролінгу,ДВНЗ "Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана"

ТЕХНОЛОГІЇ ФІНАНСУВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПРОЕКТІВ ТА ГРАНТМЕЙКІНГ

Іu. Gernego

PhD in Economics, Associate Professor of corporate finance and controlling department, SHEE "Kyiv national economic university named after V. Hetmana"

TECHNOLOGIES OF SOCXIAL PROJECTS FINANCING AND GRANTMAKING

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.18.37

М. В. Бодрецький

к. е. н. докторант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

СИСТЕМНІ ПРОБЛЕМИ АНТИКРИЗОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ УКРАЇНИ

M. Bodretskiy

PhD in Economics, Taras Shevchenko National University of Kyiv

SYSTEM PROBLEMS OF CRISIS MANAGEMENT OF BANKING INSTITUTIONS OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.18.42

Т. І. Олійник

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки, підприємництва та управління підприємствами,Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ: СУТНІСТЬ ТА ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ

Т. Oliynyk

PhD in Economics, associate professor of economics, entrepreneurship and enterprise management, National University Oles Honchar, Dnipro

ECONOMIC SECURITY OF THE ENTITY: THE NATURE AND APPROACHES TO DETERMINATION

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.18.47

С. М. Ганзюк

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів та обліку, Дніпровський державний технічний університет, м. Кам'янське

Ю. О. Вишнякова

магістр кафедри фінансів та обліку, Дніпровський державний технічний університет, м. Кам'янське

КРЕДИТУВАННЯ СПОЖИВЧИХ ПОТРЕБ В УКРАЇНІ

S. Hanziuk

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Finance and Accounting,Dniprovskу State Technical University, Kamenskoe

Yu. Vyshniakova

Master of Finance and Accounting Department, Dniprovskу State Technical University, Kamenskoe

LENDING CONSUMER NEEDS IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.18.53

В. Ю. Халіна

к. е. н., доцент кафедри економіки, Харківський національний університет будівництва та архітектури, м. Харків

Т. С. Васильєва

аспірант, Харківський національний університет будівництва та архітектури, м. Харків

СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЯК ГОЛОВНА КОМПОНЕНТА КЛІЄНТООРІЄНТОВАНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

V. Khalina

PhD in Economics, associate professor of the department of Economics, Kharkiv National University of Civil Engineering and Architecture, Kharkiv

T. Vasil'eva

postgraduate student, Kharkiv National University of Civil Engineering and Architecture, Kharkiv

SOCIAL RESPONSIBILITY AS THE MAIN COMPONENT OF ENTERPRISE CUSTOMER ORIENTATION

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.18.62

Н. Бшарат

здобувач, Міжрегіональна академія управління персоналом

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПОТЕНЦІАЛУ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

N. Bsharat

postgraduate student, Interregional Academy of Personnel Management

THE CURRENT SITUATION AND TRENDS OF THE COMPETITIVENESS'S POTENTIAL DEVELOPMENT TRADE ENTERPRISES OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.18.70

О. М. Зеленко

асистент кафедри менеджменту, Луцький національний технічний університет, м. Луцьк

КЛАСТЕРИЗАЦІЯ ЯК ОДИН ІЗ НАПРЯМІВ РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ АГРАРНОЇ СФЕРИ В ЧАСТИНІ ЗАГОТІВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

О. Zelenko

assistant of the Department of Management, Lutsk National Technical University, Lutsk

CLUSTERING AS ONE OF THE INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT DIRECTIONS IN THE AGRARIAN AREA IN PART OF THE PROCUREMENT ACTIVITIES

Державне управління

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.18.77

Т. В. Іванова

д. дердж. упр., професор, професор кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств, Національний авіаційний університет

ЗАГРОЗИ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ВИКЛИКІВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

T. Ivanova

Doctor of Science in Public Administration, professor, professor of the Department of Management of Foreign Economic Activity of Enterprises, National Aviation University

ENVIRONMENTAL ECONOMIC SECURITY THREATS OF UKRAINE IN THE CONTEXT OF THE GLOBALIZATION

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.18.82

О. П. Борис

к. тех. н., заступник начальника, Український науково-дослідний інститут цивільного захисту

ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ СИЛ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

O. Boris

candidate of technical sciences, Deputy Chief of the Ukrainian Research Institute of Civil Protection

WAYS TO IMPROVE THE ORGANIZATION OF CIVIL DEFENSE ACTIVITIES

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.18.86

О. О. Усаченко

к. держ. упр., докторант, Інститут законодавства Верховної Ради України

ІНСТРУМЕНТИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОБОРОННОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

O. Usachenko

PhD in Public Administration,Doctoral student of the Legislation Institute of The Verkhovna Rada of Ukraine

DEVELOPMENT INSTRUMENTS OF STATE REGULATION

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.18.91

А. А. Шиян

к. ф.-м. н., доцент, професор кафедри менеджменту та безпеки інформаційних систем факультету менеджменту та інформаційної безпеки, Вінницький національний технічний університет

О. М. Хошаба

к. техн. н., доцент, старший науковий співробітник, Інститут проблем математичних машин та систем Національної академії наук України

Л. О. Нікіфорова

к. е. н., доцент, вчений секретар факультету менеджменту та інформаційної безпеки, Вінницький національний технічний університет

МОДЕЛЬ РОЗРАХУНКУ ЯКОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИКА ПІДРОЗДІЛУ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА УПРАВЛІННЯ

A. Shiyan

PhD (Ph.-Math.), Аssоcіаtеd professor, prоfеssоr of Department of management and information systems security, Vinnytsia national technical university

O. Khoshaba

PhD (Tech.), Аssоcіаtеd professor, Senior researcher of the Institute of problems of mathematical machines and systems of the Ukraine National academy of sciences

L. Nіkіfоrоvа

PhD in Economics, Аssоcіаtеd professor, Аssоcіаtеd professor оf Department of enterprise economics and production management, Vіnnytsіа nаtіоnаl tеchnіcаl unіvеrsіty

MODEL FOR CALCULATING OF MANAGEMENT QUALITY FOR HEAD OF SUBDIVISIONS OF STATE AUTHORITIES AND MANAGEMENT

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.18.97

О. Г. Рось

аспірант кафедри державознавства і права, Національна академія державного управління при Президентові України

ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНСТИТУЦІЙНОЇ СПРОМОЖНОСТІ ПРЕДСТАВНИЦЬКИХ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

O. Ros

Postgraduate Student, Department of State Studies and Law of the National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

ESSENCE AND CONCEPT OF NORMATIVE LEGAL PROVISION OF INSTITUTIONAL CAPACITY OF REPRESENTATIVE LOCAL BODIES

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент