Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 18, 2021

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.18

Завантажити журнал №18, 2021

Економіка

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.18.5

О. М. Ложачевська

д. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту, Національний транспортний університет, м. Київ, Україна

І. А. Гнатенко

д. е. н., доцент, доцент кафедри підприємництва та бізнесу, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ, Україна

Л. В. Cухомлин

к. т. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, м. Кременчук, Україна

О. Ю. Мельник

аспірант кафедри менеджменту, Національний транспортний університет, м. Київ, Україна

МОДЕЛЮВАННЯ ІНФРАСТРУКТУРИ ПІДПРИЄМНИЦТВА НЕОІННОВАЦІЙНОГО УПРАВЛІННЯ НА НАЦІОНАЛЬНОМУ ТА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНЯХ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

O. Lozhachevska

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Management, National Transport University, Kyiv, Ukraine

I. Hnatenko

Doctor of Economic Sciences" Associate Professor, Associate Professor of the Department of Entrepreneurship and Business, Kyiv National University of Technologies and Design, Kyiv, Ukraine

L. Sukhomlyn

PhD in Technical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management, Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University, Kremenchuk, Ukraine

O. Melnyk

Postgraduate student of the Department of Management, National Transport University, Kyiv, Ukraine

MODELING THE BUSINESS INFRASTRUCTURE OF NEO-INNOVATION MANAGEMENT AT THE NATIONAL AND REGIONAL LEVELS IN THE CONTEXT OF DECENTRALIZATION

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.18.11

І. М. Сисоєва

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки, обліку та оподаткування,Вінницький навчально-науковий інститут економіки Західноукраїнського національного університету, м. Вінниця, Україна

Н. В. Добіжа

д. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Вінницький навчально-науковий інститут економіки Західноукраїнського національного університету, м. Вінниця, Україна

ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ

I. Sysoieva

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economics, Accounting and Taxation, Vinnytsia Educational and Scientific Institute of Economics of West Ukrainian National University

N. Dobizha

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Finance, Banking and Insurance, Vinnytsia Educational and Scientific Institute of Economics of West Ukrainian National University

PECULIARITIES OF PUBLIC FINANCIAL CONTROL IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.18.19

А. А. Шуканова

к. пед. н., доцент, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка

О. А. Федій

к. пед. н., доцент, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка

П. В. Шуканов

д. геогр. н., доцент, Полтавський університет економіки і торгівлі

ОСОБЛИВОСТІ ПРИСТОСУВАННЯ ДО УМОВ ПАНДЕМІЇ СУБ'ЄКТІВ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

A. Shukanova

PhD in Pedagogical Sciences, Associate Professor, Poltava National Pedagogical University named after V. G. Korolenko

O. Fediy

PhD in Pedagogical Sciences, Associate Professor, Poltava National Pedagogical University named after V. G. Korolenko

P. Shukanov

Doctor of Science in Geography, Associate Professor, Poltava University of Economics and Trade

FEATURES OF ADAPTATION TO THE CONDITIONS OF THE PANDEMIC OF TOURISM ACTIVITIES

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.18.25

І. М. Цуркан

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічного аналізу і фінансів, Національний технічний університет "Дніпровська політехніка", м. Дніпро

В. С. Калюжна

магістр кафедри економічного аналізу і фінансів, Національний технічний університет "Дніпровська політехніка", м. Дніпро

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ ТА МОДЕЛІ В УПРАВЛІННІ ОБОРОТНИМ КАПІТАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА

I. Tsurkan

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economic Analysis and Finance, National Technical University "Dnipro Polytechnic", Dnipro

V. Kaliuzhna

Master's student of the Department of Economic Analysis and Finance,National Technical University "Dnipro Polytechnic", Dnipro

MATHEMATICAL METHODS AND MODELS IN MANAGEMENT OF WORKING CAPITAL THE ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.18.30

О. А. Ярова

здобувач, Київський університет ринкових відносин

Я. В. Леонов

к. е. н., доцент

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ УМОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ЕНЕРГЕТИЧНОГО СЕКТОРУ

O. Yarova

Сandidate for a degree, Kyiv University of Market Relations, Ukraine

Ya. Leonov

PhD in Economics, Associate Professor, Ukraine

ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC CONDITIONS FOR ENSURING THE ENERGY SECTOR

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.18.35

І. І. Чизмар

аспірант кафедри eкономіки та фінансів, Мукачівський державний університет

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ПРОГНОЗУВАННЯ ТА ОЦІНКИ ПОТЕНЦІАЛУ РОЗВИТКУ КІБЕРСПОРТУ

I. Chyzmar

Postgraduate student of the Department of Economics and Finance, Mukachevo State University

METHODOLOGICAL APPROACH TO FORECASTING AND ASSESSMENT OF DEVELOPMENT POTENTIAL OF KIBERSPORTU

Державне управління

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.18.40

С. П. Потеряйко

к. військ. н., доцент, заступник начальника науково-організаційного відділу, Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту, м. Київ, Україна

К. Г. Бєлікова

д. держ. упр., старший науковий співробітник, старший науковий співробітник науково-організаційного відділу, Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту, м. Київ, Україна

О. С. Твердохліб

д. держ. упр., доцент, професор кафедри державного управління у сфері цивільного захисту, Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту, м. Київ, Україна

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ МОДЕЛІ ВИЗНАЧЕННЯ КРИТЕРІЮ БЕЗПЕКИ НАСЕЛЕННЯ НА ОСНОВІ ПРОГНОЗУ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЄДИНОЇ ДЕРЖАВНОЇ СИСТЕМИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

S. Poteriaikо

PhD in Military Science, Associate Professor, Deputy Chief of the Scientifically-Organizational Department, Institute of Public Administration and Research in Civil Protection, Kyiv, Ukraine

K. Bielikova

Doctor of Sciences in Public Administration, Senior Researcher, Senior Researcher of the Department of Scientifically-Organizational, Institute of Public Administration and Research in Civil Protection, Kyiv, Ukraine

O. Tverdokhlib

Doctor of Sciences in Public Administration, Associate Professor, Professor of the Department of Public dministration in the Sphere of Civil Protection, Institute of Public Administration and Research in Civil Protection, Kyiv, Ukraine

THEORETICALLY-METHODOLOGICAL SUBSTANTIATION OF DETERMINATION MODEL FOR POPULATION SECURITY CRITERION ON FORECASTING BASIS OF THE INTEGRATED STATE CIVIL PROTECTION SYSTEM'S FUNCTIONING

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.18.49

О. О. Усаченко

к. держ. упр., старший офіцер відділу протокольного забезпечення представницьких заходів повсякденної діяльності Управління Протоколу, Міністерство оборони України

Л. М. Родченко

д. держ. упр., професор, керівник експертної групи політики військових зв'язків з громадськістю Директорату інформаційної політики у сфері оборони та стратегічних комунікацій, Міністерство оборони України

І. Ю. Родченко

к. держ. упр., головний державний інспектор Координаційно-моніторингової митниці, Державна митна служба України

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ВОЄННО-ПРОМИСЛОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ КРАЇНИ

O. Usachenko

PhD in Public Administration, Senior Officer of the Protocol Support Department for Representative Activities of Everyday Activities of the Protocol Department, Ministry of Defense of Ukraine

L. Rodchenko

Doctor of Sciences in Public Administration, Professor, Head of the Expert Group on Military Public Relations Policy of the Directorate of Information Policy in the Field of Defense and Strategic Communications, Ministry of Defense of Ukraine

I. Rodchenko

PhD in Public Administration, Chief State Inspector of the Coordination and Monitoring Customs, State Customs Service of Ukraine

MILITARY AND INDUSTRIAL POTENTIAL MANAGEMENT SYSTEM OF THE COUNTRY

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.18.54

Н. А. Сіцінський

д. держ. упр., провідний науковий співробітник, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Р. І. Данів

аспірант, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЗАПОБІГАННЯ КОНТРАБАНДІ НА ПРИКОРДОННИХ ТЕРИТОРІЯХ В УМОВАХ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ІНТЕГРОВАНОГО УПРАВЛІННЯ КОРДОНАМИ

N. Sitsinskiy

Doctor of Sciences in Public Administration, Leading Researcher, Institute for Personnel Training of the State Employment Service of Ukraine

R. Daniv

Postgraduate student, Institute for Personnel Training of the State Employment Service of Ukraine

CURRENT ISSUES OF PREVENTION OF SMUGGLING IN BORDER TERRITORIES IN THE CONDITIONS OF DEVELOPMENT OF THE SYSTEM OF INTEGRATED BORDER MANAGEMENT

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.18.59

В. С. Колтун

д. держ. упр., професор, в. о. завідувача кафедри регіональної політики, Навчально-науковий інститут публічного управління та державної служби Київського національного університету імені Тараса Шевченка

О. П. Бабінець

аспірант кафедри регіональної політики, Навчально-науковий інститут публічного управління та державної служби Київського національного університету імені Тараса Шевченка

УРБАНІЗАЦІЯ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА РОЗВИТОК ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ: ПОНЯТІЙНО-КАТЕГОРІЙНИЙ АНАЛІЗ

V. Koltun

Doctor of Sciences in Public Administration, Professor, Acting Head of the Department of Regional Policy, Educational and Scientific Institute of Public Administration and Civil Service of the Taras Shevchenko National University of Kyiv

O. Babinets

Postgraduate student of the Department of Regional Policy, Educational and Scientific Institute of Public Administration and Civil Service of the Taras Shevchenko National University of Kyiv

URBANIZATION AND ITS IMPACT ON THE DEVELOPMENT OF PUBLIC MANAGEMENT: CONCEPTUAL-CATEGORICAL APPARATUS

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.18.65

Н. Є. Хорошаєва

здобувач магістратури кафедри управління охороною здоров'я та публічного адміністрування, Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

З. В. Гбур

д. держ. упр., професор, професор кафедри управління охороною здоров'я та публічного адміністрування, Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

ПРОБЛЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ

N. Khoroshaieva

Master's student of the Department of Management health care and public administration, Shupyk National Healthcare University of Ukraine, Kyiv, Ukraine

Z. Hbur

Doctor of Sciences in Public Administration, Full Professor Professor of the Department of Healthcare Management and Public Administration, Shupyk National Healthcare University of Ukraine, Kyiv, Ukraine

PROBLEMS OF REGULATING THE ACTIVITIES OF LAW ENFORCEMENT BODIES

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.18.72

Т. О. Мельник

аспірант кафедри регіональної політики, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

І. О. Дегтярьова

д. держ. упр., професор, професор кафедри регіональної політики, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

СПЕЦІАЛЬНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦІВ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ

T. Melnyk

Postgraduate student of the Department of Regional Policy, Taras Shevchenko National University of Kyiv

I. Dehtiarova

Doctor of Sciences in Public Administration, Professor, Professor of the Department of Regional Policy, Taras Shevchenko National University of Kyiv

SPECIAL COMPETENCIES OF SPECIALISTS, WHO CARRY OUT INFORMATION AND ANALYTICAL SUPPORT TO PUBLIC ADMINISTRATION OF REGIONAL DEVELOPMENT

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.18.78

О. Г. Єщенко

здобувач магістратури кафедри управління охороною здоров'я та публічного адміністрування, Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

В. М. Михальчук

д. мед. н., професор, завідувач кафедри управління охороною здоров'я та публічного адміністрування, Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ

O. Yeshchenko

Master's student of the Department of Management health care and public administration,Shupyk National Healthcare University of Ukraine Kyiv, Ukraine

V. Mykhalchuk

Doctor of Medical Sciences, Professor, Head of the Department of Healthcare Management and Public Administration, Shupyk National Healthcare University of Ukraine Kyiv, Ukraine

PECULIARITIES OF STATE REGULATION OF LABOR RELATIONS IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.18.85

М. Р. Ковальський

к. держ. упр., Центрально-Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м. Хмельницький), заступник начальника, м. Житомир

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ

M. Kovalskyi

PhD in Public Administration, Central-Western Interregional Department of the Ministry of Justice (Khmelnytskyi), Deputy Head, Zhytomyr

THEORETICAL APPROACHES TO PUBLIC MANAGEMENT OF TERRITORIAL DEVELOPMENT

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.18.92

І. В. Рейтерович

к. політ. н., доцент, доцент кафедри парламентаризму, Навчально-науковий інститут публічного управління та державної служби Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Т. В. Парфенюк

аспірант кафедри публічної політики, Навчально-науковий інститут публічного управління та державної служби Київського національного університету імені Тараса Шевченка

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ МІСЦЯ ТА РОЛІ ГРУП ІНТЕРЕСІВ У ВИРОБЛЕННІ ПУБЛІЧНОЇ ПОЛІТИКИ

I. Reiterovych

PhD in Political Sciences, Associate Professor of the Department of Parliamentarism, Educational and Scientific Institute of Public Administration and Civil Service of the Taras Shevchenko National University of Kyiv

T. Parfeniuk

Postgraduate student of the Department of Public Policy, Educational and Scientific Institute of Public Administration and Civil Service of the Taras Shevchenko National University of Kyiv

CONCEPTUAL APPROACHES TO STUDYING THE PLACE AND ROLE OF INTEREST GROUPS IN THE DEVELOPMENT OF PUBLIC POLICY

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.18.99

І. В. Антонюк

здобувач магістратури кафедри управління охороною здоров'я та публічного адміністрування, Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

С. П. Кошова

к. держ. упр., доцент кафедри управління охороною здоров'я та публічного адміністрування,Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

ЗАПРОВАДЖЕННЯ ПРОГРАМ SMART-CITY У ВЕЛИКИХ МІСТАХ: ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

I. Antoniuk

Master's student of the Department of Healthcare Management and Public Administration, Shupyk National Healthcare University of Ukraine Kyiv, Ukraine

S. Koshova

PhD in Public Administration, Associate Professor of the Department of Healthcare Management and Public Administration, Shupyk National Healthcare University of Ukraine Kyiv, Ukraine

INTRODUCTION OF SMART-CITY PROGRAMS IN LARGE CITIES: DOMESTIC AND FOREIGN EXPERIENCE

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.18.108

К. Л. Добровольська

здобувач кафедри публічної політики, Навчально-науковий інститут публічного управління та державної служби Київського національного університету імені Тараса Шевченка

СУТНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ ОХОРОНИ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

K. Dobrovolska

Сandidate for a degree of the Department of Public Policy, Educational and Scientific, Institute of Public Administration and Civil Service of the Taras Shevchenko National University of Kyiv

THE ESSENCE OF THE ORGANIZATIONAL AND LEGAL MECHANISM OF PROTECTION AND DEFENSE OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS IN UKRAINE: A THEORETICAL ASPECT

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.18.115

М. А. Іванісова

аспірант кафедри регіональної політики, Навчально-науковий інститут публічного управління та державної служби Київського Національного університету імені Тараса Шевченка, м. Київ

ОСНОВНІ ІМПЕРАТИВИ СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ З МІЖНАРОДНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ У СФЕРІ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

M. Ivanisova

Postgraduate student of the Department of Regional Policy, Educational and Scientific Institute of Public Administration and Civil Service Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv

MAIN IMPERATIVES OF UKRAINE'S COOPERATION WITH INTERNATIONAL ORGANIZATIONS IN THE FIELD OF ECOLOGICAL SAFETY

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.18.120

А. В. Стілл

аспірант кафедри публічного адміністрування Міжрегіональної Академії управління персоналом

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

A. Still

Postgraduate student of the Department of Public Administration, Interregional Academy of Personnel Management

THEORETICAL FUNDAMENTALS OF SOCIO-ECONOMIC SECURITY AT THE REGIONAL LEVEL

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.18.125

І. Я. Яцків

головний спеціаліст, Міністерство юстиції України

ГРОМАДСЬКА ЕКСПЕРТИЗА ПРОЄКТІВ ТА ЧИННИХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ УКРАЇНИ ЯК ЗАСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇХ ЕФЕКТИВНОСТІ

I. Yatskiv

Chief Desk Officer, Ministry of Justice of Ukraine

PUBLIC APPRAISALS OF PROJECTS AND CURRENT LEGAL ACTS OF PUBLIC ADMINISTRATION BODIES OF UKRAINE AS AN INSTRUMENT FOR THEIR EFFECTIVENESS PROVISION

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.18.132

О. М. Дузь

аспірант, Навчально-науковий інститут публічного управління та державної служби Київського національного університету імені Тараса Шевченка

РЕАЛІЗАЦІЯ ПУБЛІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ПРИ ОНКОЛОГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ В УКРАЇНІ: ПОШУК МОДЕЛІ

O. Duz

Postgraduate student, Educational and Scientific Institute of Public Administration and Civil Service of the Taras Shevchenko National University of Kyiv

IMPLEMENTATION OF PUBLIC POLICY REGARDING THE PROVISION OF MEDICAL CARE FOR ONCOLOGICAL DISEASES IN UKRAINE: SEARCH FOR A MODEL

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.18.137

А. В. Дубков

аспірант кафедри регіональної політики, Навчально-науковий інститут публічного управління та державної служби Київського національного університету імені Тараса Шевченка

МЕТОДИ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ З СУБ'ЄКТАМИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАДЛЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

A. Dubkov

Postgraduate student of the Department of Regional Policy, Educational and Scientific Institute of Public Administration and Civil Service of the Taras Shevchenko National University of Kyiv

METHODS OF INTERACTION OF LOCAL SELF-GOVERNMENT BODIES WITH ENTREPRENEURIAL ACTIVITIES FOR SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.18.143

Т. М. Устименко

аспірант, Міжрегіональна Академія управління персоналом

ЗВ'ЯЗКИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ ЯК МЕХАНІЗМ ЗВОРОТНОГО ЗВ'ЯЗКУ В СИСТЕМІ ВЛАДИ ТА УПРАВЛІННЯ

T. Ustimenko

Postgraduate student, Interregional Academy of Personnel Management

PUBLIC RELATIONS AS A FEEDBACK MECHANISM IN THE SYSTEM OF POWER AND GOVERNANCE

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент