Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 19, 2009

Економіка

С. О. Бірюк

к. е. н., доцент, Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана

І. І. Дороніна

аспірант, кафедра міжнародних фінансів, Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана

РОЗВИТОК ІНСТИТУЦІЙНИХ ІНВЕСТОРІВ У ДВОХ ПРОТИЛЕЖНИХ ТИПАХ ФІНАНСОВИХ СИСТЕМ

Б. В. Самойленко

викладач, Волинський інститут ім. В. Липинського, МАУП

КЛАСТЕРИ ЯК ЕФЕКТИВНА ФОРМА ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНИХ ВОДОГОСПОДАРСЬКИХ КОМПЛЕКСІВ

Л. П. Артеменко

к. е. н., доцент кафедри менеджменту

О. В. Гук

к. е. н., ст. викл. кафедри менеджменту

Ж. М. Жигалкевич

ст. викл. кафедри менеджменту Національний технічний університет України "КПІ" м. Київ

РЕАЛІЗАЦІЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА: СИНЕРГІЧНИЙ ПІДХІД

О. А. Прокопенко

перший заступник начальника Державної податкової інспекції Будьонівського району м. Донецька

НАПРЯМИ ПОКРАЩЕННЯ ФІСКАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ

В. І. Покотилова

к. е. н., Херсонський економічно-правовий інститут

ТЕХНОЛОГІЧНІ ПАРКИ УКРАЇНИ: СТАН, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

М. В. Тарасюк

к. е. н., докторант, Київський національний торговельно-економічний університет

ЗОВНІШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ЯК ОБ'ЄКТ КОНТРОЛІНГУ В УПРАВЛІННІ ТОРГОВЕЛЬНИМИ МЕРЕЖАМИ

О. І. Попов

к. е. н., доцент, Університет економіки і права "КРОК", м. Київ

ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ ВИБОРУ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ЛОГІСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Л. В. Козарезенко

аспірант кафедри макроекономіки та державного управління, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

ВПЛИВ ОСВІТНЬОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ НА ДИНАМІКУ ВАЛОВОГО ВНУТРІШНЬОГО ПРОДУКТУ

С. Ю. Шаповалов

аспірант, НУ "Львівська політехніка"

ФІНАНСОВА РОЛЬ ТРАНСФЕРТІВ ДЛЯ ОСВОЄННЯ НАНОТЕХНОЛОГІЙ

Я. Ф. Жовнірчик

к.держ.упр., заступник проректора, Національна академія державного управління при Президентові України

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ І РЕАЛІЗАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНИХ СТРАТЕГІЙ РОЗВИТКУ

В. М. Бесчастний

к. ю. н., проф., докторант, Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України

СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ В ГАЛУЗІ ОСВІТИ

Н. М. Левченко

к. е. н., доцент, докторант, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ АПК — ОБЄКТИВНА ПОТРЕБА СЬОГОДЕННЯ

Ю. В. Шпак

кандидат економічних наук, доцент докторант кафедри економічної теорії та історії економіки, НАДУ

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СТВОРЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ПОСТРЕФОРМОВАНОГО АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА

А. А. Халецька

к. н. держ. упр., доцент, докторант, НАДУ при Президентові України

МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ЦІЛЕЙ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ДОХОДІВ НАСЕЛЕННЯ

Л. Я. Самойленко

аспірант, Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького

ЗМІСТ І ПРИНЦИПИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В КОНТЕКСТІ САМОРОЗГОРТАННЯ ДЕМОКРАТІЇ В УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ

М. М. Шишлов

аспирант кафедры финансов, ДонГУУ

КОРПОРАТИЗАЦИЯ КАК РЕГУЛЯТОРНАЯ ФУНКЦИЯ ГОСУДАРСТВА ВО ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ С ЭКОНОМИКОЙ

О. А. Ясюкевич

аспірант кафедри економічної політики, ХарРІ НАДУ при Президентові України , м. Харків

РИНОК ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ: АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ТА НЕОБХІДНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент