EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 19, 2010

Економіка

О. І. Крутилко

старший науковий співробітник, Інститут Стратегічних Оцінок (ІСО)

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПСЕВДОБУМ У КРАЇНАХ ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ

О. Ю. Липова

здобувач, Дніпропетровський університет економіки та права

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ СТАТИСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ

В. О. Омельчук

кандидат наук з державного управління

МУЛЬТИПЛІКАТИВНІ МАКРОЕФЕКТИ ІНВЕСТИЦІЙ У ЖИТЛОВЕ БУДІВНИЦТВО

О. М. Ляшенко

д. е. н., доцент, завідувач кафедри економічної кібернетики та інформатики, Тернопільський національний економічний університет

В. М. Олейко

к. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародного менеджменту та маркетингу, Тернопільський національний економічний університет

МОДЕЛЮВАННЯ ВНУТРІШНЬОЇ НОРМИ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЕКТУ З НЕСТАЦІАНАРНИМИ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ

Т. В. Березянко

Інститут законодавства Верховної Ради України

КОНЦЕПЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОГО КОРПОРАТИВНОГО КОДЕКСУ В ТРАНСФОРМАЦІЙНІЙ ЕКОНОМІЦІ

Н. М. Проскуріна

к. е. н., доцент, Запорізький національний університет

СУТНІСТЬ ДЕФІНІЦІЇ "АУДИТОРСЬКИЙ РИЗИК" І ЇЇ РОЛЬ ПРИ ФОРМУВАННІ АУДИТОРСЬКИХ ПРОЦЕДУР

В. Є. Реутов

к. е. н, директор, Кримський економічний інститут ДВНЗ "Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана"

Н. З. Головченко

к. е. н, доцент кафедри міжнародної економіки, Кримський економічний інститут ДВНЗ "Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана"

ЕКОНОМІЧНЕ ПІГРУНТЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕГІОНАЛЬНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ УКРАЇНИ

Ю. О. Кахович

к. е. н., доцент, Академія митної служби України

МЕТОДИКА РОЗРОБКИ СТРАТЕГІЇ СТВОРЕННЯ ТА РОЗВИТКУ СП ІЗ ВРАХУВАННЯМ ОСОБЛИВОСТЕЙ ОПЕРАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

В. Г. Саєнко

к. е. н., докторант, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

ОРГАНІЗАЦІЙНА ФУНКЦІЯ ВИРОБНИЦТВА ПОСЛУГИ В ПЕНІТЕНЦІАРНІЙ СИСТЕМІ ДЕРЖАВИ

Ю. В. Махнарилов

к. е. н., доцент

П. В. Кисіль

здобувач

О. М. Піонт

здобувач

В. Ю. Фокін

здобувач

Н. В. Яшник

здобувач Київський університет технологій та дизайну

ДЖЕРЕЛА ФОРМУВАННЯ БЕЗРИЗИКОВОЇ СТАВКИ

Н. І. Демчук

к. е. н., доцент кафедри фінансів, Дніпропетровський державний аграрний університет

МЕХАНІЗМ ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛІЗАЦІЇ БАНКІВСЬКОЇ СФЕРИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

І. Б. Філонова

аспірант, Університет банківської справи Національного банку України (м. Київ)

ПРОБЛЕМЛЕМАТИЧНІ АСПЕКТИ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРА УКРАЇНИ

І. В. Пономарьова

аспірант кафедри "Оподаткування", Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля

МОТИВАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ НА ОСНОВІ ЗБАЛАНСОВАНОЇ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

С. О. Ілюхін

аспірант ЗНУ, м. Запоріжжя

АНАЛІЗ ЖИТТЄЗДАТНОСТІ КЛАСТЕРА ПІДПРИЄМСТВ

В. П. Коваленко

аспірант, Запорізький національний університет

ГЕНЕЗИС, ЕВОЛЮЦІЯ ТА ТЕНДЕНЦІЇ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПОСЛУГ

С. М. Боняр

к. е. н, доцент кафедри перевезень і маркетингу, Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБНОВЛЕНИЕМ ФЛОТА СУДОХОДНОЙ КОМПАНИИ

Я. Ф. Жовнірчик

к. держ. упр., заступник проректора, Національна академія державного управління при Президентові України

ЗАПРОВАДЖЕННЯ ДІЄВОЇ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОЇ СИСТЕМИ РЕГІОНАЛЬНОГО МОНІТОРИНГУ

Т. А. Маляренко

докторант, Донецький державний університет управління, дослідник програми ERASMUS MUNDUS, університет Трьомсьо, Норвегія

ЕФЕКТИВНЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ЯК ПІДХІД ДО ПОПЕРЕДЖЕННЯ КОНФЛІКТІВ: ДОСВІД НОРВЕГІЇ

С. А. Матійко

к. держ. упр., Мелітопольський інститут державного та муніципального управління КПУ

ОПОСЕРЕДКУВАННЯ ФУНКЦІЙ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ ЩОДО РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙ

В. Г. Слабкий

науковий співробітник, Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України

Н. П. Кризина

д. н. дурж. упр., Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАКОНОДАВЧОЇ БАЗИ РОЗВИТКУ ЗАГАЛЬНОЇ ЛІКАРСЬКОЇ ПРАКТИКИ / СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ

Г. В. Дмитренко

кандидат наук з державного управління

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ, ВИДІЛЕНИХ НА ТЕХНІЧНЕ ОСНАЩЕННЯ ОСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ (НА ПРИКЛАДІ М.ЧЕРНІВЦІ)

П. В. Іванюта

к. е. н., завідувач кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, Полтавська філія Національної академії статистики, обліку та аудиту

МОДЕЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Л. В. Пельтек

к. е. н., доцент, Запорізький національний університет

ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМ МАЙНОМ ПРИ РЕАЛІЗАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ

О. Д. Скопич

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України

ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНТРОЛЮ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

В. Ю. Глеба

головний архітектор проектів ТОВ "Гросс", магістр державного управління

ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У ГАЛУЗІ МІСТОБУДУВАННЯ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 458-10-73, (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Економіка

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Норд Г. Л.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, професор, професор кафедри фінансів і кредиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Великий Ю. В.

д.е.н., професор кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Гайдуцький І.П.

к.е.н., науковий співробітник науково-дослідної лабораторії менеджменту ФММ НТУУ “КПІ”

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Денисенко М. П.

д.е.н., професор, професор кафедри Київського національного університету технологій та дизайну

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин З. О.

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С.В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Федоренко С. В.

доцент кафедри інформаційних систем і технологій ІПК ДСЗУ, академік академії будівництва України, к.т.н., доцент

Фролова Т. О.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Чорна Л. О.

д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів оподаткування і підприємництва Вінницького інституту конструювання одягу та підприємництва

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"

Державне управління

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бистряков І. К.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонов А. В.

д.держ.упр., доцент кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Беглиця В. П.

д.держ.упр., доцент, проректор з наукової роботи Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Великий Ю. В.

д.е.н., профессор Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Академії муніципального управління

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Євтушенко О. Н.

д.політ.н., професор, завідувач кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Міщенко К. С.

к. н. з держ. упр., доцент кафедри публічного управління та адміністрування Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С. В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Стоян О. Ю.

д.держ.упр., в.о. завідувача кафедри, доцент кафедри менеджменту Чорноморського національного університету імені Петра Могили