Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 19, 2010

Економіка

О. І. Крутилко

старший науковий співробітник, Інститут Стратегічних Оцінок (ІСО)

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПСЕВДОБУМ У КРАЇНАХ ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ

О. Ю. Липова

здобувач, Дніпропетровський університет економіки та права

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ СТАТИСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ

В. О. Омельчук

кандидат наук з державного управління

МУЛЬТИПЛІКАТИВНІ МАКРОЕФЕКТИ ІНВЕСТИЦІЙ У ЖИТЛОВЕ БУДІВНИЦТВО

О. М. Ляшенко

д. е. н., доцент, завідувач кафедри економічної кібернетики та інформатики, Тернопільський національний економічний університет

В. М. Олейко

к. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародного менеджменту та маркетингу, Тернопільський національний економічний університет

МОДЕЛЮВАННЯ ВНУТРІШНЬОЇ НОРМИ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЕКТУ З НЕСТАЦІАНАРНИМИ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ

Т. В. Березянко

Інститут законодавства Верховної Ради України

КОНЦЕПЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОГО КОРПОРАТИВНОГО КОДЕКСУ В ТРАНСФОРМАЦІЙНІЙ ЕКОНОМІЦІ

Н. М. Проскуріна

к. е. н., доцент, Запорізький національний університет

СУТНІСТЬ ДЕФІНІЦІЇ "АУДИТОРСЬКИЙ РИЗИК" І ЇЇ РОЛЬ ПРИ ФОРМУВАННІ АУДИТОРСЬКИХ ПРОЦЕДУР

В. Є. Реутов

к. е. н, директор, Кримський економічний інститут ДВНЗ "Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана"

Н. З. Головченко

к. е. н, доцент кафедри міжнародної економіки, Кримський економічний інститут ДВНЗ "Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана"

ЕКОНОМІЧНЕ ПІГРУНТЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕГІОНАЛЬНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ УКРАЇНИ

Ю. О. Кахович

к. е. н., доцент, Академія митної служби України

МЕТОДИКА РОЗРОБКИ СТРАТЕГІЇ СТВОРЕННЯ ТА РОЗВИТКУ СП ІЗ ВРАХУВАННЯМ ОСОБЛИВОСТЕЙ ОПЕРАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

В. Г. Саєнко

к. е. н., докторант, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

ОРГАНІЗАЦІЙНА ФУНКЦІЯ ВИРОБНИЦТВА ПОСЛУГИ В ПЕНІТЕНЦІАРНІЙ СИСТЕМІ ДЕРЖАВИ

Ю. В. Махнарилов

к. е. н., доцент

П. В. Кисіль

здобувач

О. М. Піонт

здобувач

В. Ю. Фокін

здобувач

Н. В. Яшник

здобувач Київський університет технологій та дизайну

ДЖЕРЕЛА ФОРМУВАННЯ БЕЗРИЗИКОВОЇ СТАВКИ

Н. І. Демчук

к. е. н., доцент кафедри фінансів, Дніпропетровський державний аграрний університет

МЕХАНІЗМ ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛІЗАЦІЇ БАНКІВСЬКОЇ СФЕРИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

І. Б. Філонова

аспірант, Університет банківської справи Національного банку України (м. Київ)

ПРОБЛЕМЛЕМАТИЧНІ АСПЕКТИ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРА УКРАЇНИ

І. В. Пономарьова

аспірант кафедри "Оподаткування", Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля

МОТИВАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ НА ОСНОВІ ЗБАЛАНСОВАНОЇ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

С. О. Ілюхін

аспірант ЗНУ, м. Запоріжжя

АНАЛІЗ ЖИТТЄЗДАТНОСТІ КЛАСТЕРА ПІДПРИЄМСТВ

В. П. Коваленко

аспірант, Запорізький національний університет

ГЕНЕЗИС, ЕВОЛЮЦІЯ ТА ТЕНДЕНЦІЇ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПОСЛУГ

С. М. Боняр

к. е. н, доцент кафедри перевезень і маркетингу, Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБНОВЛЕНИЕМ ФЛОТА СУДОХОДНОЙ КОМПАНИИ

Я. Ф. Жовнірчик

к. держ. упр., заступник проректора, Національна академія державного управління при Президентові України

ЗАПРОВАДЖЕННЯ ДІЄВОЇ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОЇ СИСТЕМИ РЕГІОНАЛЬНОГО МОНІТОРИНГУ

Т. А. Маляренко

докторант, Донецький державний університет управління, дослідник програми ERASMUS MUNDUS, університет Трьомсьо, Норвегія

ЕФЕКТИВНЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ЯК ПІДХІД ДО ПОПЕРЕДЖЕННЯ КОНФЛІКТІВ: ДОСВІД НОРВЕГІЇ

С. А. Матійко

к. держ. упр., Мелітопольський інститут державного та муніципального управління КПУ

ОПОСЕРЕДКУВАННЯ ФУНКЦІЙ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ ЩОДО РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙ

В. Г. Слабкий

науковий співробітник, Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України

Н. П. Кризина

д. н. дурж. упр., Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАКОНОДАВЧОЇ БАЗИ РОЗВИТКУ ЗАГАЛЬНОЇ ЛІКАРСЬКОЇ ПРАКТИКИ / СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ

Г. В. Дмитренко

кандидат наук з державного управління

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ, ВИДІЛЕНИХ НА ТЕХНІЧНЕ ОСНАЩЕННЯ ОСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ (НА ПРИКЛАДІ М.ЧЕРНІВЦІ)

П. В. Іванюта

к. е. н., завідувач кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, Полтавська філія Національної академії статистики, обліку та аудиту

МОДЕЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Л. В. Пельтек

к. е. н., доцент, Запорізький національний університет

ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМ МАЙНОМ ПРИ РЕАЛІЗАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ

О. Д. Скопич

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України

ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНТРОЛЮ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

В. Ю. Глеба

головний архітектор проектів ТОВ "Гросс", магістр державного управління

ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У ГАЛУЗІ МІСТОБУДУВАННЯ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент