EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 19, 2011

Економіка

В. Г. Федоренко

д. е. н., проф., зав. каф. теоретичної та прикладної економіки, ІПК ДСЗУ

Ю. Б. Пінчук

к. е. н., доцент, Кременчуцький національний університет

ЗАХОДИ ЩОДО ПОКРАЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО СТАНУ В УКРАЇНІ

Т. В. Майорова

к. е. н., доцент, завідувач кафедри банківських інвестицій, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ У НОВИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

С. О. Савелко

к. держ. упр., Академія муніципального управління

ЕФЕКТИВНІСТЬ РОЗПОДІЛУ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ ТА МОТИВАЦІЇ НА СТРАХОВОМУ РИНКУ

В. З. Запухляк

здобувач, Тернопільський національний економічний університет

ІНВЕСТИЦІЙНА СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇН В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

О. Г. Пенькова

к. е. н., доцент, докторант, Науково-дослідний економічний інститут міністерства торгівлі та економічного розвитку України

МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНИХ СТРАТЕГІЙ РОЗВИТКУ

С. В. Бардаш

д. е. н., доцент, кафедри фінансового аналізу та контролю, Київський національний торговельно-економічний університет

Т. С. Осадча

к. е. н., доцент кафедри обліку і аудиту, Херсонський економічно-правовий інститут

КЛАСИФІКАЦІЯ ГОСПОДАРСЬКИХ СИСТЕМ ЯК ІНТЕГРОВАНОГО ОБ'ЄКТА ДЕРЖАВНОГО ГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ

С. О. Корецька

д. е. н., проф. кафедри фінансів, Донецький державний університет управління

АНАЛІЗ КАТЕГОРІАЛЬНОГО АПАРАТУ ПУБЛІЧНИХ ФІНАНСІВ

Е. В. Мартякова

доктор экономических наук, Институт экономики промышленности НАН Украины

О. Н. Грибиненко

старший преподаватель кафедры экономики предприятия, Национальный горный университет

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ СОСТАВЛЯЮЩИХ ПРИВАТИЗАЦИОННОГО ПАСПОРТА УГОЛЬНЫХ ШАХТ

Н. І. Пахомова

к. е. н., Дипломатична академія України при МЗС України

ЕКОНОМІЗАЦІЯ ДИПЛОМАТИЧНОЇ СЛУЖБИ ЯК ГОЛОВНИЙ НАПРЯМ ЇЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ

М. А. Поляков

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

ОКРЕМІ АСПЕКТИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ

О. В. Понеділко

к. е. н., Академія муніципального управління

АДАПТАЦІЯ УМОВ РОБОТИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ ДО СТАНДАРТІВ ЄС

Т. В. Савелко

к. е. н., Академія муніципального управління

МОНЕТАРНА СТРАТЕГІЯ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ НБУ В УМОВАХ РИНКОВИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ

М. В. Конотоп

аспірант, КНУ ім. Тараса Шевченка

МОДЕЛЬ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ КАНАЛУ ПРОЦЕНТНИХ СТАВОК В УКРАЇНІ

А. М. Магомедова

аспірант кафедри теоретичної та прикладної економіки, КНУ ім. Тараса Шевченка

УТВОРЕННЯ СТРАТЕГІЧНИХ АЛЬЯНСІ ЯК СПОСІБ РОЗВИТКУ ПАРТНЕРСЬКИХ ВІДНОСИН

О. К. Тарахтієнко

фахівець управління по роботі з посередниками та корпоративними клієнтами, ВАТ СК "Нова"

ДОБРОВІЛЬНЕ МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ ТА ЙОГО ЕКОНОМІЧНА ПРИРОДА

І. С. Комаренко

викладач, Чорноморський державний університет імені Петра Могили

МЕТОДИКА КОМПЛЕКСНОЇ ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ ЗЕРНОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

М. І. Назарова

аспірант, Національний університет ДПС України

МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

К. П. Черненок

аспірант кафедри фінансів, обліку і аудиту, Чорноморський державний університет імені Петра Могили

ВПЛИВ ДЕМОГРАФІЧНИХ ТА МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ФАКТОРІВ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ СИСТЕМИ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ

С. І. Прокопчук

Київський національний університет будівництва та архітектури

ПРОГНОЗУВАННЯ ІМОВІРНИХ ПРИЧИН БАНКРУТСТВА МЕТОДОМ ІМІТАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ (НА ПРИКЛАДІ ЗАВОДІВ ЗБК УКРАЇНИ)

О. В. Поживілова

кандидат педагогічних наук, заступник начальника відділу медичних і аграрних наук, ВАК України

Я. Ф. Радиш

доктор наук з державного управління, професор,професор кафедри управління охороною суспільного здоров'я, Національна академія державного управління при Президентові України

Н. О. Васюк

аспірант кафедри управління охороною суспільного здоров'я, Національна академія державного управління при Президентові України

Л. А. Ляховченко

аспірант кафедри управління охороною суспільного здоров'я, Національна академія державного управління при Президентові України

ФАХІВЕЦЬ У ГАЛУЗІ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ: ПОШУК МОДЕЛІ

М. В. Банчук

к. політ. н., доцент, докторант кафедри управління охороною суспільного здоров'я, Національна академія державного управління при Президентові України

СТРАТЕГІЧНІ ПИТАННЯ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ В ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ ОХОРОНОЮ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

П. Б. Волянський

Інститут державного управління у сфері цивільного захисту Національного університету цивільного захисту

МЕДИЧНА РОЗВІДКА ЯК ІНФОРМАЦІЙНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ ПРОЦЕСУ ПОДОЛАННЯ МЕДИКО-САНІТАРНИХ НАСЛІДКІВ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ МИРНОГО ХАРАКТЕРУ

А. С. Кобець

к. т. н., проф., ректор, Дніпропетровський державний аграрний університет

ГРАНИЧНА КОРИСНІСТЬ СПОЖИВАЧІВ ОСВІТИ ЯК ПРИРІСТ ВИМІРНИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ У ДЕРЖАВІ

С. І. Чернов

к. держ. упр., Харківська обласна рада

ВИБІР АДАПТАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ

К. А. Алексеєва

к. держ. упр., старший викладач кафедри менеджменту, Київський національний лінгвістичний університет

ОБГРУНТУВАННЯ ПРОЦЕСІВ СОЦІАЛІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

В. М. Ємельянов

к. т. н., Чорноморський державний університет імені Петра Могили

РОЗРОБКА І ОПТИМІЗАЦІЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ МІЖРЕГІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ЗВ'ЯЗКІВ ЩОДО ПОГЛИБЛЕННЯ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Ю. Г. Королюк

доцент, кандидат фізико-математичних наук, докторант, Національна академія державного управління при Президентові України

ОЦІНКА ПОТЕНЦІАЛУ РОСТУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ РЕГІОНУ В АСПЕКТІ АНАЛІЗУ ТА УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ЙОГО РОЗВИТКУ

О. В. Алейнікова

к. е. н., доц., докторант, Класичний приватний університет

ПЕРЕВАГИ І НЕДОЛІКИ РЕГІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ ОРГАНІЗАЦІЙ АПК

Д. А. Міщенко

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Л. М. Васільєва

доцент кафедри обліку і аудиту, Дніпропетровський державний аграрний університет

СУЧАСНЕ ТРАКТУВАННЯ СУТНОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ

Т. А. Соколова

здобувач, Інституту проблем державного управління та місцевого самоврядування, НАДУ при Президентові України

РЕАЛІЗАЦІЯ КАР'ЄРНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ ЯК ОДИН ЗІ ШЛЯХІВ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ

М. Л. Миговський

аспірант кафедри права і законотворчого процессу, Національна академія державного управління при Президентові України

Н. М. Мужикова

заступник начальника юридичного відділу, апарат Чернігівської облдержадміністрації

ОКРЕМІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОВНОВАЖЕНЬ ОРГАНІВ МІСЦЕВОЇ ВЛАДИ ТА САМОВРЯДУВАННЯ ЩОДО УПРАВЛІННЯ СПІЛЬНОЮ ВЛАСНІСТЮ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД НА ОБЛАСНОМУ РІВНІ

А. А. Крига

аспірант кафедри державного управління і менеджменту, Національна академія державного управління при Президентові України

МОДЕЛЬ ВЗАЄМОДІЇ ЗАКОНОДАВЧОЇ І ВИКОНАВЧОЇ ГІЛОК ВЛАДИ В УКРАЇНІ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 458-10-73, (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Економіка

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Норд Г. Л.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, професор, професор кафедри фінансів і кредиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Великий Ю. В.

д.е.н., професор кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Гайдуцький І.П.

к.е.н., науковий співробітник науково-дослідної лабораторії менеджменту ФММ НТУУ “КПІ”

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Денисенко М. П.

д.е.н., професор, професор кафедри Київського національного університету технологій та дизайну

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин З. О.

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С.В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Федоренко С. В.

доцент кафедри інформаційних систем і технологій ІПК ДСЗУ, академік академії будівництва України, к.т.н., доцент

Фролова Т. О.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Чорна Л. О.

д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів оподаткування і підприємництва Вінницького інституту конструювання одягу та підприємництва

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"

Державне управління

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бистряков І. К.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонов А. В.

д.держ.упр., доцент кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Беглиця В. П.

д.держ.упр., доцент, проректор з наукової роботи Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Великий Ю. В.

д.е.н., профессор Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Академії муніципального управління

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Євтушенко О. Н.

д.політ.н., професор, завідувач кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Міщенко К. С.

к. н. з держ. упр., доцент кафедри публічного управління та адміністрування Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С. В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Стоян О. Ю.

д.держ.упр., в.о. завідувача кафедри, доцент кафедри менеджменту Чорноморського національного університету імені Петра Могили