Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 19, 2011

Економіка

В. Г. Федоренко

д. е. н., проф., зав. каф. теоретичної та прикладної економіки, ІПК ДСЗУ

Ю. Б. Пінчук

к. е. н., доцент, Кременчуцький національний університет

ЗАХОДИ ЩОДО ПОКРАЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО СТАНУ В УКРАЇНІ

Т. В. Майорова

к. е. н., доцент, завідувач кафедри банківських інвестицій, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ У НОВИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

С. О. Савелко

к. держ. упр., Академія муніципального управління

ЕФЕКТИВНІСТЬ РОЗПОДІЛУ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ ТА МОТИВАЦІЇ НА СТРАХОВОМУ РИНКУ

В. З. Запухляк

здобувач, Тернопільський національний економічний університет

ІНВЕСТИЦІЙНА СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇН В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

О. Г. Пенькова

к. е. н., доцент, докторант, Науково-дослідний економічний інститут міністерства торгівлі та економічного розвитку України

МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНИХ СТРАТЕГІЙ РОЗВИТКУ

С. В. Бардаш

д. е. н., доцент, кафедри фінансового аналізу та контролю, Київський національний торговельно-економічний університет

Т. С. Осадча

к. е. н., доцент кафедри обліку і аудиту, Херсонський економічно-правовий інститут

КЛАСИФІКАЦІЯ ГОСПОДАРСЬКИХ СИСТЕМ ЯК ІНТЕГРОВАНОГО ОБ'ЄКТА ДЕРЖАВНОГО ГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ

С. О. Корецька

д. е. н., проф. кафедри фінансів, Донецький державний університет управління

АНАЛІЗ КАТЕГОРІАЛЬНОГО АПАРАТУ ПУБЛІЧНИХ ФІНАНСІВ

Е. В. Мартякова

доктор экономических наук, Институт экономики промышленности НАН Украины

О. Н. Грибиненко

старший преподаватель кафедры экономики предприятия, Национальный горный университет

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ СОСТАВЛЯЮЩИХ ПРИВАТИЗАЦИОННОГО ПАСПОРТА УГОЛЬНЫХ ШАХТ

Н. І. Пахомова

к. е. н., Дипломатична академія України при МЗС України

ЕКОНОМІЗАЦІЯ ДИПЛОМАТИЧНОЇ СЛУЖБИ ЯК ГОЛОВНИЙ НАПРЯМ ЇЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ

М. А. Поляков

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

ОКРЕМІ АСПЕКТИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ

О. В. Понеділко

к. е. н., Академія муніципального управління

АДАПТАЦІЯ УМОВ РОБОТИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ ДО СТАНДАРТІВ ЄС

Т. В. Савелко

к. е. н., Академія муніципального управління

МОНЕТАРНА СТРАТЕГІЯ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ НБУ В УМОВАХ РИНКОВИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ

М. В. Конотоп

аспірант, КНУ ім. Тараса Шевченка

МОДЕЛЬ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ КАНАЛУ ПРОЦЕНТНИХ СТАВОК В УКРАЇНІ

А. М. Магомедова

аспірант кафедри теоретичної та прикладної економіки, КНУ ім. Тараса Шевченка

УТВОРЕННЯ СТРАТЕГІЧНИХ АЛЬЯНСІ ЯК СПОСІБ РОЗВИТКУ ПАРТНЕРСЬКИХ ВІДНОСИН

О. К. Тарахтієнко

фахівець управління по роботі з посередниками та корпоративними клієнтами, ВАТ СК "Нова"

ДОБРОВІЛЬНЕ МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ ТА ЙОГО ЕКОНОМІЧНА ПРИРОДА

І. С. Комаренко

викладач, Чорноморський державний університет імені Петра Могили

МЕТОДИКА КОМПЛЕКСНОЇ ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ ЗЕРНОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

М. І. Назарова

аспірант, Національний університет ДПС України

МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

К. П. Черненок

аспірант кафедри фінансів, обліку і аудиту, Чорноморський державний університет імені Петра Могили

ВПЛИВ ДЕМОГРАФІЧНИХ ТА МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ФАКТОРІВ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ СИСТЕМИ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ

С. І. Прокопчук

Київський національний університет будівництва та архітектури

ПРОГНОЗУВАННЯ ІМОВІРНИХ ПРИЧИН БАНКРУТСТВА МЕТОДОМ ІМІТАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ (НА ПРИКЛАДІ ЗАВОДІВ ЗБК УКРАЇНИ)

О. В. Поживілова

кандидат педагогічних наук, заступник начальника відділу медичних і аграрних наук, ВАК України

Я. Ф. Радиш

доктор наук з державного управління, професор,професор кафедри управління охороною суспільного здоров'я, Національна академія державного управління при Президентові України

Н. О. Васюк

аспірант кафедри управління охороною суспільного здоров'я, Національна академія державного управління при Президентові України

Л. А. Ляховченко

аспірант кафедри управління охороною суспільного здоров'я, Національна академія державного управління при Президентові України

ФАХІВЕЦЬ У ГАЛУЗІ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ: ПОШУК МОДЕЛІ

М. В. Банчук

к. політ. н., доцент, докторант кафедри управління охороною суспільного здоров'я, Національна академія державного управління при Президентові України

СТРАТЕГІЧНІ ПИТАННЯ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ В ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ ОХОРОНОЮ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

П. Б. Волянський

Інститут державного управління у сфері цивільного захисту Національного університету цивільного захисту

МЕДИЧНА РОЗВІДКА ЯК ІНФОРМАЦІЙНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ ПРОЦЕСУ ПОДОЛАННЯ МЕДИКО-САНІТАРНИХ НАСЛІДКІВ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ МИРНОГО ХАРАКТЕРУ

А. С. Кобець

к. т. н., проф., ректор, Дніпропетровський державний аграрний університет

ГРАНИЧНА КОРИСНІСТЬ СПОЖИВАЧІВ ОСВІТИ ЯК ПРИРІСТ ВИМІРНИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ У ДЕРЖАВІ

С. І. Чернов

к. держ. упр., Харківська обласна рада

ВИБІР АДАПТАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ

К. А. Алексеєва

к. держ. упр., старший викладач кафедри менеджменту, Київський національний лінгвістичний університет

ОБГРУНТУВАННЯ ПРОЦЕСІВ СОЦІАЛІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

В. М. Ємельянов

к. т. н., Чорноморський державний університет імені Петра Могили

РОЗРОБКА І ОПТИМІЗАЦІЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ МІЖРЕГІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ЗВ'ЯЗКІВ ЩОДО ПОГЛИБЛЕННЯ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Ю. Г. Королюк

доцент, кандидат фізико-математичних наук, докторант, Національна академія державного управління при Президентові України

ОЦІНКА ПОТЕНЦІАЛУ РОСТУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ РЕГІОНУ В АСПЕКТІ АНАЛІЗУ ТА УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ЙОГО РОЗВИТКУ

О. В. Алейнікова

к. е. н., доц., докторант, Класичний приватний університет

ПЕРЕВАГИ І НЕДОЛІКИ РЕГІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ ОРГАНІЗАЦІЙ АПК

Д. А. Міщенко

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Л. М. Васільєва

доцент кафедри обліку і аудиту, Дніпропетровський державний аграрний університет

СУЧАСНЕ ТРАКТУВАННЯ СУТНОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ

Т. А. Соколова

здобувач, Інституту проблем державного управління та місцевого самоврядування, НАДУ при Президентові України

РЕАЛІЗАЦІЯ КАР'ЄРНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ ЯК ОДИН ЗІ ШЛЯХІВ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ

М. Л. Миговський

аспірант кафедри права і законотворчого процессу, Національна академія державного управління при Президентові України

Н. М. Мужикова

заступник начальника юридичного відділу, апарат Чернігівської облдержадміністрації

ОКРЕМІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОВНОВАЖЕНЬ ОРГАНІВ МІСЦЕВОЇ ВЛАДИ ТА САМОВРЯДУВАННЯ ЩОДО УПРАВЛІННЯ СПІЛЬНОЮ ВЛАСНІСТЮ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД НА ОБЛАСНОМУ РІВНІ

А. А. Крига

аспірант кафедри державного управління і менеджменту, Національна академія державного управління при Президентові України

МОДЕЛЬ ВЗАЄМОДІЇ ЗАКОНОДАВЧОЇ І ВИКОНАВЧОЇ ГІЛОК ВЛАДИ В УКРАЇНІ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент