EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 19, 2012

Економіка

Н. Л. Гавкалова

д. е. н., професор, зав. кафедрою публічного адміністрування та регіональної економіки, Харківський національний економічний університет

ОРГАНІЗАЦІЙНA ТА КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРA: ВИЗНАЧЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ

І. В. Безп'ята

к. е. н., доцент кафедри економіки сільського господарства, Миколаївський державний аграрний університет

ФОРМУВАННЯ ТА ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ

Л. Й. Созанський

к. е. н., ст. викладач, Львівська філія Європейського університету

ДІЯЛЬНІСТЬ БАНКІВ З ОБСЛУГОВУВАННЯ РУХУ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ

В. П. Хомутенко

к. е. н., доцент кафедри фінансів, Одеський національний економічний університет

І. С. Луценко

аспірант кафедри фінансів, Одеський національний економічний університет

О. І. Дротенко

здобувач кафедри фінансів, Одеський національний економічний університет, Член Спостережної Ради ТОВ "Укркава", Заступник директора з економіки ТОВ "Укркава"

КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ ВПЛИВУ РІВНЯ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНИХ ПОДАТКОВИХ СИСТЕМ НА ІНВЕСТИЦІЙНУ ПРИВАБЛИВІСТЬ УКРАЇНИ, РУМУНІЇ ТА ГРУЗІЇ

М. Р. Орнат

здобувач, Тернопільський національний економічний університету

СУЧАСНИЙ СТАН УКРАЇНСЬКО-КИТАЙСЬКОГО ТОРГОВОГО ТА ІНВЕСТИЦІЙНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

А. В. Шинкаренко

аспірант кафедри банківських інвестицій, Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана

О. М. Юркевич

кандидат економічних наук, доцент кафедри банківських інвестицій, Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана

СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ СТИМУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИХ УСТАНОВ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ

А. Г. Щербина

аспірант кафедри фінансових ринків, ДВНЗ "Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана"

ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНІЗОВАНОГО РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ В УКРАЇНІ

О. Ю. Шутєєва

аспірант кафедри фінанси і кредит, Харківський національний університет ім. В. Каразіна

ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

А. А. Гуменний

здобувач кафедри фінансових ринків та фінансових послуг, Національний університет ДПС України, м. Ірпінь

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ПОДАТКОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

О. А. Сотніченко

аспірант, Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки"

ПДВ У РЕГУЛЮВАННІ ВНУТРІШНЬОГО ТОВАРООБОРОТУ КРАЇНИ

Є. В. Дмитренко

аудитор, магістр державного фінансового менеджменту

ПОДАТКОВИЙ АУДИТ, ЯК СЕРВІСНА ПОСЛУГА ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ ТА НАЙБІЛЬШ ЕФЕКТИВНА ФОРМА ПОДАТКОВОГО КОНТРОЛЮ

В. О. Фастунова

Ст. викладач, Луганський національний університет ім. Тараса Шевченка

ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ ПОТОКАМИ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ

Л. П. Амбрик

аспірант кафедри податків та фіскальної політики, Тернопільський національний економічний університет

ТЕОРЕТИЧНІ ДОМІНАНТИ ТА ДИВЕРГЕНЦІЯ ТЕОРІЙ ФІСКАЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ

С. П. Вертіль

викладач кафедри економіки, Чернігівська філія Європейського університету

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОНЯТТЯ "КОНКУРЕНЦІЯ" ТА "КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ"

Є. О. Музичка

аспірант, Київський національний торговельно-економічний університет

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ЗБУТОМ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ

І. Г. Сурай

к. держ. упр., с. н. с., доцент, докторант, НАДУ при Президентові України

ФОРМУВАННЯ Й РОЗВИТОК ЕЛІТИ В ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ ФРАНЦІЇ:ВИСНОВКИ ДЛЯ УКРАЇНИ

Н. М. Левченко

д. держ. упр., доцент, Запорізький національний технічний університет

ОПТИМІЗАЦІЯ ПОДАТКОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА ДОХОДИ ГРОМАДЯН

Я. М. Коваленко

головний спеціаліст відділу планування та виконання бюджетних програм, Управління фінансово-бухгалтерської роботи Фонду державного майна України

БЮДЖЕТУВАННЯ ЯК СКЛАДОВА КОНТРОЛІНГУ В ДІЯЛЬНОСТІ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

М. П. Сорока

д. держ. упр., професор, ректор, ДВНЗ "Національний університет водного господарства та природокористування"

З. Р. Маланчук

д. т. н., професор, завідувач кафедри розробки родовищ корисних копалин ДВНЗ "Національний університет водного господарства та природокористування"

ПАРАМЕТРИ УПРАВЛІННЯ ПОЛІТИЧНИМИ, ПРИРОДНИМИ І ТЕХНОГЕННИМИ ЗАГРОЗАМИ МІНЕРАЛЬНО-СИРОВИННОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Т. І. Биркович

докторант, Чорноморський державний університет імені Петра Могили

АНАЛІЗ СТАНУ ПІДГОТОВКИ УКРАЇНИ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ ІНІЦІАТИВИ ПРОЗОРОСТІ ВИДОБУВНИХ ГАЛУЗЕЙ

Н. А. Жиденко

провідний фахівець відділу міжнародного співробітництва Управління забезпечення міжнародних зв'язків, Національна академія державного управління при Президентові України

ПРОБЛЕМИ ФІНАНСУВАННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА УКРАЇНИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

А. В. Антонов

к. е. н., докторант, Академія муніципального управління, м. Київ

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ АНАЛІЗУ ПРОБЛЕМ СТІЙКОГО ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

Ю. О. Литвин

к. е. н., докторант, Дніпропетровський державний аграрний університет

ВІДТВОРЮВАЛЬНІ ПРОЦЕСИ В СИСТЕМІ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ РЕГІОНУ

Я. Ю. Орленко

к. е. н., докторант, Донецький державний університет управління

МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ ЛОГІСТИЧНИЙ ПІДХІД ДО РОЗВ'ЯЗАННЯ ЗАВДАНЬ ПРОДОВОЛЬЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

А. Л. Тіньков

здобувач кафедри політичної аналітики і прогнозування, НАДУ при Президентові України

СУБ'ЄКТИ ПРОТИДІЇ ПОЛІТИЧНІЙ КОРУПЦІЇ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ УКРАЇНИ

М. В. Вишиванюк

к. е. н., Голова Івано-Франківської обласної ради

АНАЛІЗ ДІЮЧОЇ СИСТЕМИ РЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Н. О. Васюк

аспірант, НАДУ при Президентові України

МОДЕЛЬ УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ КЕРІВНИХ КАДРІВ ДЛЯ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

О. О. Дармограй

аспірант, Інститут законодавства Верховної Ради України

ЩОДО УПРАВЛІНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ СЛУЖБОВЦІВ

Г. В. Коваль

докторант кафедри державної політики і менеджменту, ЧДУ імені Петра Могили

СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК СИСТЕМИ ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДІ В РАДЯНСЬКІЙ УКРАЇНІ

В. І. Ткаченко

аспірант кафедри управління освітою, Національна академія державного управління при Президентові України

ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ВИЩОЮ ОСВІТОЮ В ЛИТВІ

О. О. Новіков

аспірант кафедри політичної аналітики та прогнозування, Національна академія державного управління при Президентові України

НАУКОВО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ "ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ" ТА ЙОГО ВІДНОШЕННЯ ДО СФЕРИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ

А. С. Крамаренко

аспірант кафедри державної служби та митної справи, Академія митної служби України

ПРАКСЕОЛОГІЧНІ МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ ГУМАНІСТИЧНИХ КАДРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ДЕРЖАВНІЙ СЛУЖБІ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 458-10-73, (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Економіка

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Норд Г. Л.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, професор, професор кафедри фінансів і кредиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Великий Ю. В.

д.е.н., професор кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Гайдуцький І.П.

к.е.н., науковий співробітник науково-дослідної лабораторії менеджменту ФММ НТУУ “КПІ”

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Денисенко М. П.

д.е.н., професор, професор кафедри Київського національного університету технологій та дизайну

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин З. О.

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С.В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Федоренко С. В.

доцент кафедри інформаційних систем і технологій ІПК ДСЗУ, академік академії будівництва України, к.т.н., доцент

Фролова Т. О.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Чорна Л. О.

д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів оподаткування і підприємництва Вінницького інституту конструювання одягу та підприємництва

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"

Державне управління

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бистряков І. К.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонов А. В.

д.держ.упр., доцент кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Беглиця В. П.

д.держ.упр., доцент, проректор з наукової роботи Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Великий Ю. В.

д.е.н., профессор Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Академії муніципального управління

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Євтушенко О. Н.

д.політ.н., професор, завідувач кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Міщенко К. С.

к. н. з держ. упр., доцент кафедри публічного управління та адміністрування Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С. В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Стоян О. Ю.

д.держ.упр., в.о. завідувача кафедри, доцент кафедри менеджменту Чорноморського національного університету імені Петра Могили