Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 19, 2013

Економіка

Ш. І. Ібатуллін

д. е. н, доцент, заступник директора з науково-організаційної роботи, Державна установа "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України", м. Київ

О. В. Степенко

к. е. н, с. н. с. відділу сталого землекористування Державна установа "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України", м. Київ

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ПРИРОДНО-ГОСПОДАРСЬКИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ СИСТЕМ В УКРАЇНІ

S. Ibatullin

Doctor of Economics, Docent, Deputy Director For Scientific And Organizational Work, Public Institution "Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of National Academy of Sciences of Ukraine", Kyiv

О. Stepenko

Candidate of Economic Sciences, Senior Researcher of Department for Sustainable Land use, Public Institution "Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of National Academy of Sciences of Ukraine", Kyiv

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL BASIS OF FORMATION OF NATURAL-ECONOMIC TERRITORIAL SYSTEMS IN UKRAINE

В. П. Гордієнко

к. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародної економіки, Севастопольський інститут банківської справи Української академії банківської справи Національного банку України

І. М. Боярко

к. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародної економіки, Севастопольський інститут банківської справи Української академії банківської справи Національного банку України

НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНУ

V. Gordiienko

PhD in Economics, Associate professor, Associate Professor of International Economics Department, Sebastopol Institute of Banking оf The National Bank оf Ukraine

I. Boiarko

PhD in Economics, Associate professor, Associate Professor of International Economics Department, Sebastopol Institute of Banking оf The National Bank оf Ukraine

SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL APPROACHES TO ASSESSMENT OF INVESTMENT SECURITY OF THE REGION

В. С. Cаженюк

канд. фіз.-мат. наук., доцент кафедри економічної кібернетики, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

МЕТОД РЕАЛІЗАЦІЇ МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ОПТИМАЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ

V. Sazheniuk

PhD, Associate Professor, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Faculty of Economics, Economic Cybernetics Department

OPTIMAL INVESTMENT MATHEMATICAL MODELS IMPLEMENTATION METHOD IN FINANCIAL MARKETS

І. Л. Федун

к. е. н., доцент, доцент кафедри податків та фіскальної політики, Тернопільського національного економічного університету

ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА: МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ВИМІР

I. Fedun

Candidate of Economic Sciences , Ternopil National Economic University, Ternopil Associate Professor, Taxes and Fiscal Policy Departme

INNOVATIVE POTENTIAL AGRICULTURAL PRODUCTION: METHODOLOGICAL DIMENSION

А. І. Гулей

к. е. н., в. о. доцента кафедри фінансових операцій, "Банковні інститут висока школа а.с." м. Київ

УПРАВЛІННЯ СТАЛИМ РОЗВИТКОМ У СУЧАСНИХ УМОВАХ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ХАРЧОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

А. Guley

candidate of economic sciences, acting associate professors of the Department of financial operations, "Banking Institute University"

MANAGING SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN TODAY'S IN DOMESTIC FOOD ENTERPRISES

О. Г. Булуй

к. е. н., доцент кафедри менеджменту інвестиційної діяльності, Житомирський національний агроекологічний університет

ФОРМУВАННЯ ВЛАСНИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

O. Buluy

Candidate of economic sciences, associate professor of the department of investment management, Zhytomyr National Agroecological University

THE FORMATION OF THE INTERNAL INVESTMENT RESOURCES OF FARM ENTERPRISES IN ZHYTOMYR REGION

О. М. Вишневська

д. е. н., професор кафедри економічного аналізу і аудиту, Миколаївський національний аграрний університет

Ю. В. Гаркуша

магістр обліково-фінансового факультету, Миколаївський національний аграрний університет

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЗЕМЛЕРОБСТВА У КОНЦЕПЦІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРА

O. Vishnevskaya

doctor of economic Sciences, Professor, Nikolaev state agrarian University

U. Harkusha

master of Finance and accounting faculty, Nikolaev state agrarian University

DEVELOPMENT STRATEGY OF DIVERSIFICATION ON AGRICULTURAL ENTERPRISES

М. П. Сагайдак

к. э. н., доцент, заведующий кафедрой маркетинга, ГВУЗ "Криворожский национальный университет"

Е. В. Криворучкина

к. геолог. н., доцент кафедры экономика предприятий, ГВУЗ "Киевский национальный экономический университет им. В. Гетьмана"

ВНУТРЕННИЙ МАРКЕТИНГ В УПРАВЛЕНИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ

M. Sagaidak

сand. of еcon. sciences, University Reader, Head of Marketing Chair, Kryvyi Rih Economic Institute of SHEE "Kryvyi Rih National University"

E. Krivoruchkina

cand. of geologic sciences, University Reader, University Reader of Enterprise's Economy Department of SHEE "Kyiv National University n.a. V. Getman"

INTERNAL MARKETING IN ENTERPRISE'S PRODUCTIVITY MANAGEMENT

О. В. Клименко

к. е. н., доцент кафедри фінансів Київського інституту бізнесу та інформаційних технологій, м. Запоріжжя

ТЕОРЕТИЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ Й СТРУКТУРИ ФІНАНСОВОГО РИНКУ

O. Klymenko

candidate of economic sciences, associate professor of department of Finance Kyiv Institute of Business and Information Technology

THEORETICAL DETERMINATION OF THE NATURE AND STRUCTURE OF THE FINANCIAL MARKET

І. П. Ткаченко

к. е. н., доцент, Дніпродзержинський державний технічний університет

ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ ПІДПРИЄМСТВ: УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ

I. Tkachenko

candidate of economic sciences, Dniprodzerzhynsk state technical university

FINANCIAL RESOURCES OF ENTERPRISES: MANAGEMENT OF FORMING AND USE EFFICIENCY

М. М. Бричко

викладач-стажист кафедри фінансів, ДВНЗ "Українська академія банківської справи Національного банку України", м. Суми

СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ЯК СКЛАДОВОЇ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ БАНКІВ В СИСТЕМІ ФІНАНСОВИХ ВІДНОСИН ЇХ СТЕЙКХОЛДЕРІВ

M. Brychko

Ukrainian academy of banking of the National bank of Ukraine, Sumy

SYSTEMIC APPROACH TO EVALUATION OF CORPORATE GOVERNANCE EFFICIENCY AS A COMPONENT OF BANK' MANAGEMENT IN THE SYSTEM OF FINANCIAL RELATIONS BETWEEN THEIR STAKEHOLDERS

В. І. Анін

д. е. н., професор, Київський національний університет будівництва і архітектури

Є. Б. Гєллєр

здобувач, Київський національний університет будівництва і архітектури

МОДЕЛЮВАННЯ РЕСУРСНОЇ СТРУКТУРИ ПРОЦЕСУ БЮДЖЕТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА

V. Anin

doctor of economic sciences, professor, Kyiv national university of constitutions and architecture

E. Geller

сompetitor, Kyiv national university of constitutions and architecture

MODELING OF RESOURCE STRUCTURE OF PROCESS OF BUDGETING OF ENTERPRISE

Ю. Г. Журавель

пошукувач, Тернопільський національний економічний університет

ІНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ КОНСОЛІДАЦІЇ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ДЛЯ ЦІЛЕЙ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

Y. Zhuravel

aspirant, Ternopil national economic university

INSTITUTIONAL PRINCIPALS OF FINANCIAL RESOURCES CONSOLIDATION FOR MODERNIZATION PURPOSES

Б. О. Бутко

аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

ЕКСПЛІЦИТНІ ЧИННИКИ ГЕОЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РИНКУ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ

B. Butko

postgraduate, Taras Shevchenko National University of Kyiv

EXPLICIT FACTORS OF GEO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE HIGH-TECH MARKET

О. М. Кліонський

аспірант кафедри фінансів обліку і аудиту, Інститут економіки та менеджменту Національного авіаційного університету

ФОРМУВАННЯ СИТУАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ЦІНАМИ В СИСТЕМІ МІЖНАРОДНОГО МАРКЕТИНГУ АЕРОПОРТІВ

O. Klionskyy

Postgraduate student of Finance Accounting and Audit, Institute of Economics and Management National Aviation University

FORMATION OF THE SITUATIONAL MODEL OF PRICES MANAGEMENT IN THE SYSTEM OF AIRPORT INTERNATIONAL MARKETING

С. В. Бойда

здобувач, асистент кафедри загальноекономічних дисциплін, Буковинський державний фінансово-економічний університет, м. Чернівці

НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ДЕРЕВООБРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

S. Boyda

researcher, teacher of the General Economics Department, Bukovina State University of Finance and Economics, Chernivtsi

AREAS OF FORMULATION AND IMPLEMENTATION IMPROVEMENT OF THE STRATEGIC POTENTIAL OF WOOD PROCESSING ENTERPRISES IN CHERNIVTSI REGION

Т. Ю. Гаврилюк

аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА СУБ'ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА ОСНОВНИХ ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

T. Gavrilyuk

post-graduate student, Taras Shevchenko National University of Kyiv

FINANCIAL ENTERPRISE SECURITY MAIN ECONOMIC ACTIVITIES IN UKRAINE

А. А. Кузнецов

директор ПП "Мінімакс", м. Дніпропетровськ

МОДЕЛЮВАННЯ ПОЛІКРИТЕРІАЛЬНОЇ ОЦІНКИ СТАНУ УПРАВЛІННЯ КОРПОРАТИВНОЮ КУЛЬТУРОЮ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

А. Kuznetsov

director, company "Minimax", Dnipropetrovsk

MODELING OF POLICRITERIAL ASSESSMENT MANAGEMENT OF CORPORATE CULTURE MACHINE-BUILDING ENTERPRISES

І. М. Дашко

викладач кафедри обліку та менеджменту, Криворізький факультет ДВНЗ "Запорізький національний університет"

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ ПРИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОМУ МЕХАНІЗМІ УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ТА ЙОГО ОБГРУНТУВАННЯ

I. Dashko

teacher of department of account and management, Krivorozhskiy faculty SHEE "Zaporіzhzhya national university"

AN ANALYSIS OF EFFICIENCY OF THE USE OF MOTIVATION OF PERSONNEL IS AT SOCIO-ECONOMIC MECHANISM OF MANAGEMENT OF ENTERPRISES OF FOOD INDUSTRY AND HIS GROUND LABOUR POTENTIAL

С. І. Камінський

аспірант кафедри економіки і фінансів підприємства, Київський національний торговельно-економічний університет

ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ЗМІНИ ТРИВАЛОСТІ ФІНАНСОВОГО ЦИКЛУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ТОРГІВЛІ

S. Kaminskiy

post-graduate student of economics and finance companies department, Kyiv National University of Trade and Economics

RESEARCH TRENDS IN THE FINANCIAL FIGURES FOR THE TRADE CYCLE

О. А. Слободчикова

аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ВЕНЧУРНЕ ІНВЕСТУВАННЯ ЯК НАПРЯМ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ МЕТАЛУРГІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ

O. Slobodchykova

postgraduate student, Taras Shevchenko National University of Kiev

VENTURE INVESTMENT AS THE INVESTMENT DIRECTION OF RESTRUCTURING THE METALLURGICAL ENTERPRISES

Ф. В. Узунов

к. е. н., доцент, перший проректор, Університет економіки та управління

ІНВЕСТИЦІЙНЕ ПАРТНЕРСТВО ДЕРЖАВИ ТА ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ В ГАЛУЗЯХ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

F. Uzunov

Ph.D., associate Professor, first Pro-rector of the University of Economics and management

INVESTMENT PARTNERSHIP OF STATE AND PRIVATE SECTOR INFRASTRUCTURE SECTORS OF UKRAINE

О. А. Дєгтяр

к. н. з держ. упр., старший викладач кафедри обліку і аудиту, Харківський національний автомобільно-дорожній університет

ОРГАНІЗАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ РОБОТИ В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОЮ СФЕРОЮ

O. Diegtiar

PhD in Public Administration, senior teacher of department of account and audit Kharkiv national motor-car-road to the university

ORGANIZATION OF INFORMATION AND ANALYTICAL WORK IN PUBLIC ADMINISTRATION SOCIAL SPHERE

В. В. Узунов

к. е. н., доцент, ректор, Університет економіки та управління

ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ЗОН ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

V. Uzunov

Ph.D., Associate Professor, Rector, University of Economics and Management

GENERAL PRINCIPLES OF ZONES' FORMING OF INNOVATIVE REGION'S DEVELOPMENT

Я. Ю. Орленко

к. е. н., докторант, Донецький державний університет управління

ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРОДОВОЛЬЧИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ В КОНТЕКСТІ АКТИВІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ

Y. Orlenko

Ph.D. Doctoral Student, Donetsk State University of Management

FEATURES OF PUBLIC ADMINISTRATION BY FOOD SUPPLY IN THE CONTEXT OF ACTIVIZATION OF INVESTMENT PROCESSES IN AGRARIAN SECTOR OF ECONOMY

В. В. Рудешко

помічник-консультант народного депутата

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БЮДЖЕТНОГО ОБЛІКУ ТА КАЗНАЧЕЙСЬКОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ

V. Rudeshko

Assistant Consultant MP

ORGANIZATIONAL AND LEGAL REGULATION BUDGET ACCOUNTING AND TREASURY CONTROL IN UKRAINE

О. І. Ушакова

аспірант кафедри управління охороною суспільного здоров'я, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ТА ФІНАНСУВАННЯ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ

O. Ushakova

Postgraduate Student, Department of Public Health, National Academy of Public Administration, the President of Ukraine, Kyiv, Ukraine

DECENTRALISATION OF MANAGEMENT AND FINANCING OF HEALTH CARE: INTERNATIONAL EXPERIENCE FOR UKRAINE

Н. М. Єфіменкова

аспірант кафедри економіки та регіональної економічної політики, Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ УКРАЇНИ: РАДЯНСЬКИЙ ДОСВІД ТА СУЧАСНІ РЕАЛІЇ

N. Yefimenkova

Postgraduate of the Department of Economy and Regional Economic Policy Dnipropetrovs'k Regional Institute of Public Administration National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

PUBLIC ADMINISTRATION OF INNOVATION DEVELOPMENT OF UKRAINE: SOVIET EXPERIENCE AND MODERN REALITIES

Р. І. Міщенко

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

КОНТРОЛЬ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ В СФЕРІ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ

R. Mishchenko

PhD student, The National Academy of Public Administration, the President of Ukraine, Kyiv

THE CONTROL OF PUBLIC AUTHORITIES IN PUBLIC PROCUREMENT

А. Л. Садовська

аспірант, кафедра соціальної і гуманітарної політики Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНОЇ СФЕРИ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ

A. Sadovska

post-graduate student, the Chair of Social and Humanitarian Policy, The National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv

GOVERNMENTAL REGULATION OF INFORMATION-COMMUNICATION SPHERE: INTERNATIONAL EXPERIENCE FOR UKRAINE

О. Д. Фірсова

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України , м. Київ

ГІС-ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЕЛЕМЕНТ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я: ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ (ПОНЯТТЄВИЙ АСПЕКТ)

O. Firsova

Postgraduate student, National Academy of Public Administration, Kyiv

GIS TECHNOLOGY USE IN PUBLIC HEALTH: THE BASIC TERMS AND DEFINITIONS (CONCEPTUAL ASPECT)

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент