Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 19, 2014

Завантажити журнал №19, 2014

Економіка

О. Г. Рябека

кандидат політичних наук, Радник Заступника Голови Верховної Ради України, м. Київ

ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ СЕРЕДНЬОГО КЛАСУ В УКРАЇНІ

O. Ryabeka

PhD in Political Science, Advisor to the Deputy Chairman of Verkhovna Rada of Ukraine, Kyiv

THE PROBLEM OF UKRAINIAN MIDDLE CLASS DEVELOPMENT

О. М. Вініченко

к. е. н., доцент, докторант, Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, м. Дніпропетровськ

УЗАГАЛЬНЕННЯ МЕТОДІВ КОНТРОЛЮ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

O. Vinichenko

PhD in Economics, Associate Professor, Doctorship Alfred Nobel University, Dnipropetrovs'k

GENERALIZATION OF THE ENTERPRISE PERFORMANCE CONTROL METHODS

В. В. Попович

к. е. н., доцент кафедри інформаційних систем і технологій ім. М.О. Браславця Одеський державний аграрний університет, м. Одеса

Н. А. Добрянська

д. е. н., професор кафедри економічної теорії і економіки підприємства Одеський державний аграрний університет

АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ВИМІРЮВАННЯ КІЛЬКІСНОГО І ЯКІСНОГО СТАНУ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ

V. Popovych

Ph.D., assistant professor of information systems and technology to them. M.O. Braslavtsya, Odessa State Agrarian University, Odessa

N. Dobrianska

Ph.D., professor of economics and business economics, Odessa State Agrarian University

THE ANALYSIS OF INDICATORS MEASURING THE QUANTITATIVE AND QUALITATIVE STATE OF THE LABOUR POTENTIAL

З. А. Мацук

к. е. н, доцент, доцент кафедри фінансів, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

АНАЛІТИЧНА ОЦІНКА ФІНАНСУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ МАЛОГО БІЗНЕСУ В ЗАХІДНОМУ РЕГІОНІ УКРАЇНИ: ПЕРЕВАГИ КОРПОРАТИВНОГО ІНВЕСТУВАННЯ

Z. Matsuk

сandidate of Economic Sciences, docent (Associate Professor), department of Finance, Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas

ANALYTICAL EVALUATION OF SMALL BUSINESS FINANCING IN WESTERN UKRAINE: BENEFITS OF CORPORATE INVESTMENT

О. В. Білега

к. е. н., доцент кафедри менеджменту та управління проектами, Одеська державна академія будівництва та архітектури, м. Одеса

Т. В. Смелянець

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту та управління проектами, Одеська державна академія будівництва та архітектури, м. Одеса

МОЖЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНИХ МЕРЕЖЕВИХ СТРУКТУР КЛАСТЕРНОГО ТИПУ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

O. Bileha

Ph.D. (Econ.), Associate Professor of the Department of Management and Management by Projects, Odessa State Academy of Building and Architecture

T. Smelyanets

Ph.D. (Econ.), Associate Professor, Department of Management and Management by Projects, Odessa State Academy of Building and Architecture

POSSIBILITIES OF FORMATION OF COMPETITIVE CLUSTER TYPE OF NETWORK STRUCTURES IN THE ECONOMY OF UKRAINE

Т. Н. Каджаметова

к. е. н., доцент, РВНЗ "Кримський інженерно-педагогічний університет", м. Сімферополь

ІНСТИТУЦІЙНІ МЕХАНІЗМИ РЕГУЛЮВАННЯ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ КУРОРТНИХ ТЕРИТОРІЙ

T. Kadgametova

Ph.D., associate Professor RVNZ "Crimean engineering and pedagogical University", Simferopol

INSTITUTIONAL MECHANISMS FOR THE REGULATION OF THE SYSTEM OF FINANCIAL SUPPORT FOR DEVELOPMENT OF RESORT AREAS

С. П. Гаврилюк

к. е. н., доцент, доцент кафедри готельно-ресторанного та туристичного бізнесу Київського національного торговельно-економічного університету, м. Київ

В. Г. Міска

к. е. н., доцент, доцент кафедри готельно-ресторанного та туристичного бізнесу Київського національного торговельно-економічного університету, м. Київ

ЕКОНОМІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ УПРАВЛІННЯ ПОТОЧНИМИ ВИТРАТАМИ В ПІДПРИЄМСТВАХ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА

S. Нavrуlyuk

candidate of economic sciences, docent, Docent of Department of Hotel, Restaurant and Tourism Business of Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

V. Miska

candidate of economic sciences, docent, Docent of Department of Hotel, Restaurant and Tourism Business of Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

ECONOMIC BACKGROUND MANAGING BY CURRENT EXPENSES IN RESTAURANTS

В. Г. Гончарова

к. н. з держ. упр., доцент кафедри обліку і аудиту, Запорізький національний університет

РЕІНВЕСТИЦІЯ ДИВІДЕНДІВ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ: ПОДАТКОВИЙ ТА БУХГАЛТЕРСЬКИЙ АСПЕКТ

V. Goncharova

сandidate of sciences in public administration, аssociate professor of department of account and audit, Zaporizhzhya national University

REINVESTMENT OF DIVIDENDS OF JOINT-STOCK COMPANIES: TAX AND BOOK-KEEPING ASPECT

Х. І. Горічко

студентка 3 курсу факультету економіки та підприємництва, Львівський університет бізнесу та права, м. Львів

Ж. В. Семчук

к. е. н., доцент, декан факультету економіки та підприємництва, доцент кафедри фінансів та кредиту, Львівський університет бізнесу та права, м. Львів

О. С. Процевят

інженер І категорії відділу розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій, Інститут регіональних досліджень НАН України, м. Львів

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ РЕГІОНУ ЯК ФАКТОР ВПЛИВУ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

K. Horichko

third-year student of the Faculty of Economics and Business, Lviv University of Business and Law, Lviv

Z. Semchuk

Ph.D in Economics, Dean of the Faculty of Economics and Business, Аssociate Professor of Department of finances and credit, Lviv University of Business and Law, Lviv

O. Protseviat

First category engineer of the department of production industry development in the region and investment, Institute of Regional Research National Academy of Sciences of Ukraine, Lviv

INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF THE REGION AS A FACTOR OF INFLUENCE ON THE COMPETITIVENESS OF INDUSTRIAL ENTERPRISES

Д. В. Дорошкевич

к. е. н., доцент кафедри менеджменту і туризму, Національний транспортний університет

РОЗВИТОК ЛОГІСТИКИ ЯК МЕТОДОЛОГІЇ КЕРУВАННЯ ПОТОКОВИМИ ПРОЦЕСАМИ В СКЛАДНИХ ГОСПОДАРСЬКИХ СИСТЕМАХ

D. Darashkevich

candidate of economic Sciences, associate Professor the Department of management and tourism National transport University

THE DEVELOPMENT OF LOGISTICS AS A MANAGEMENT METHODOLOGY FLOW PROCESSES IN COMPLEX ECONOMIC SYSTEMS

Л. Л. Сотниченко

к. е. н., доцент, Одеська національна морська академія

ІННОВАЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЮ ІНФРАСТРУКТУРОЮ

L. Sotnichenko

Ph.D., Associate Professor, Odessa National Maritime Academy

THE INNOVATIVE APPROACH TO MANAGEMENT OF A REGIONAL INFRASTRUCTURE

О. В. Родіонов

к. е. н., старший викладач кафедри економіки підприємства та управління трудовими ресурсами Луганського національного аграрного університету

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО СУПРОВОДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ КАДРОВОГО ТА ОСВІТНЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ СФЕРИ

A. Rodionov

candidate of economic Sciences, senior lecturer of Department. Business Economics and human resources management, Lugansk national agrarian Universit

FORMATION OF DOCUMENTARY SUPPORT OF QUALITY MANAGEMENT PERSONNEL AND EDUCATIONAL SUPPORT FOOD SECTOR

А. В. Базавлук

аспірант кафедри корпоративних фінансів і контролінгу, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

ОПТИМІЗАЦІЯ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ ЗА КРИТЕРІЯМИ ЛІКВІДНОСТІ ЇХ АКТИВІВ

А. Bazavluk

Postgraduate student, Department of Corporate Finance and Controlling, Kyiv National Economic University by Vadym Hetman

OPTIMIZATION OF DIVERSIFICATION PRODUCTION PROCESS OF RAILWAY ENTERPRISES BY CRITERIAS OF LIQUIDITY THEIR ASSETS

А. С. Свищук

здобувач наукового ступеня кандидата економічних наук кафедри фінансів, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ

A. Svyschuk

Researcher degree of Candidate of Economics Department of Finance, Kyiv National University of Trade and Economics University, Kyiv

IMPROVING THE MECHANISM OF TAX ADMINISTRATION

І. Є. Брік

аспірант кафедри економічної теорії, Національний університет "Києво-Могилянська академія", м. Київ

ВЗАЄМОДІЯ МАЛОГО ТА ВЕЛИКОГО БІЗНЕСУ В ІННОВАЦІЙНІЙ ЕКОНОМІЦІ: КОНКУРЕНЦІЯ, КООПЕРАЦІЯ, РОЗВИТОК

I. Brik

Postgraduate Student of the Economic Theory Chair of the National University of "Kyiv Mohyla Academy", Kyiv

INTERACTION OF SMALL AND LARGE BUSINESS IN THE INNOVATION ECONOMY: COMPETITION, COOPERATION, DEVELOPMENT

М. О. Харкавий

здобувач кафедри податків і фіскальної політики, Тернопільський національний університет, м. Тернопіль

ПРІОРИТЕТИ ПОСТ-МИТНОГО АУДИТУ ЯК ФОРМИ МИТНОГО КОНТРОЛЮ

М. Kharkavyi

Competitor of Chair of Taxes and Fiscal Policy of the Ternopol National Economic University, Ternopil

PRIORITIES OF POST-CLEARANCE AUDIT AS FORM OF CUSTOMS CONTROL

К. В. Беда

аспірант 3-го року, ХНУ імені В.Н. Каразіна

АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ ТА ІНШИХ КРАЇН СВІТУ

E. Beda

PhD student, V.N. Karazin KNU

THE ANALYSIS OF INDICATORS OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT IN UKRAINE AND OTHER COUNTRIES

В. А. Полушенко

аспірант, Національна металургійна академія України, м. Дніпропетровськ

АНАЛІЗ МЕТОДІВ І МОДЕЛЕЙ ОЦІНКИ ВІДНОШЕННЯ ДОВІРИ МІЖ ЕКОНОМІЧНИМИ СУБ'ЄКТАМИ

V. Polushenko

postgraduate student, National Metallurgical Academy of Ukraine, Dnipropetrovsk

ANALYSIS OF MODELS AND METHODS OF TRUSTING RELATIONSHIP BETWEEN ECONOMIC ENTITIES

О. С. Павленко

старший викладач кафедри економічної теорії та економіки сільського господарства, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

ОСНОВНІ НАПРЯМИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ НУТРІЇВНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВ

O. Pavlenko

senior lecturer department of economic theory and agricultural economics Dnipropetrovsk State Agrarian-Economic University

THE MAIN AREAS OF STRATEGIC MANAGEMENT TO THE DEVELOPMENT NUTRIA'S ENTERPRISES

Д. В. Неліпа

д. політ. н., доцент, завідувач кафедри державного управління, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

УДОСКОНАЛЕННЯ МАГІСТЕРСЬКОЇ ПРОГРАМИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ "ДЕРЖАВНА СЛУЖБА"

D. Nelipa

Department chairman, doctor of political science, associate professor in Taras Shevchenko National University of Kyiv

IMPROVEMENT OF MASTER DEGREE PROGRAM OF SPECIALITY "CIVIL SERVICE"

С. А. Дяченко

к. держ. упр., доцент кафедри управління національним господарством та економічної політики, НАДУ при Президентові України

РОЗШИРЕННЯ ФІНАНСОВОЇ АВТОНОМІЇ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ШЛЯХОМ РОЗВИТКУ РИНКУ МУНІЦИПАЛЬНИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ

S. Diachenko

PhD, Associate Professor of the national economy and economic policy faculty of the NAPA under the President of Ukraine

EXPANDING FINANCIAL AUTONOMY OF LOCAL GOVERNMENTS THROUGH DEVELOPMENT OF MUNICIPAL BORROWING MARKET

Д. І. Єрмолаєв

аспірант кафедри національної безпеки, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ОХОРОНИ В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

D. Iermolaiev

postgraduate student of national security' department, National Academy of Public Administration under the Office of the President of Ukraine, Kyiv

IMPROVING THE ACTIVITY'S EFFICIENCY OF THE DEPARTMENT OF THE STATE GUARD IN THE NATIONAL SECURITY' SYSTEM OF UKRAINE: THE THEORETICAL ASPECT

М. П. Плахотний

аспірант кафедри національної безпеки, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

ВЗАЄМОДІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З ІНШИМИ СТРУКТУРАМИ ТА ОРГАНАМИ СЕКТОРУ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ В СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИКОРДОННОЇ БЕЗПЕКИ

M. Plakhotnyi

postgraduate student of national security' department, National Academy of Public Administration under the Office of the President of Ukraine, Kyiv

INTERACTION OF THE STATE BORDER GUARD SERVICE OF UKRAINE WITH OTHER STRUCTURES AND ORGANS OF SECURITY AND DEFENSE SECTOR IN THE AREA OF BORDER SECURITY

О. В. Деркач

старший офіцер управління міжнародного співробітництва, Адміністрація Державної прикордонної служби України

ПОЛІТИКО-ДИПЛОМАТИЧНІ МЕХАНІЗМИ У СФЕРІ БЕЗПЕКИ УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ

O. Derkach

senior officer of International Cooperation Department, Administration of the State Border Guard Service of Ukraine

POLITICO-DIPLOMATIC MECHANISMS IN SPHERE OF SECURITY OF THE UKRAINIAN-RUSSIAN STATE BORDER

І. В. Вичалківський

здобувач, Науково-дослідний інститут Державної прикордонної служби України

АНАЛІЗ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЇ БАЗИ ЗДІЙСНЕННЯ ДЕМОКРАТИЧНОГО ЦИВІЛЬНОГО КОНТРОЛЮ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ В УКРАЇНІ

I. Vuchalkivskiy

Applicant for PhD, Scientific-Research Institute of the State Border Guard Service of Ukraine

THE ANALYSIS OF THE REGULATORY FRAMEWORK OF THE IMPLEMENTATION OF DEMOCRATIC CIVIL CONTROL OVER THE ACTIVITIES OF LAW ENFORCEMENT BODIES IN UKRAINE

Д. В. Глембоцький

аспірант кафедри філософії, теорії та історії державного управління, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

РОЗУМІННЯ СУТНІСНИХ ОСНОВ ГЕОПОЛІТИКИ ЯК ЧИННИК ВІДСТОЮВАННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ В РАМКАХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

D. Gembotskyy

graduate student of philosophy, theory and history of Public Administration, National Academy of Public Administration the President of Ukraine, m. Kyiv

"UNDERSTANDING THE ESSENTIAL FOUNDATIONS OF GEOPOLITICS AS A FACTOR OF NATIONAL INTEREST WITHIN THE INTEGRATION PROCESS"

Л. C. Гречух

асистент кафедри гігієни та екології, ДВНЗ "Івано-Франківський національний медичний університет"

ЙОДОДЕФІЦИТ ЯК ЧИННИК РІВНЯ ЕНДОКРИННОЇ ЗАХВОРЮВАНОСТІ ДИТЯЧОГО НАСЕЛЕННЯ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (ДО ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ПРОФІЛАКТИКИ ЙОДОДЕФІЦИТНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ В УКРАЇНІ)

L. Hrechukh

assistant of chair of hygiene and ecology, SHEI "Ivano-Frankivsk National Medical University"

IODINE DEFICIENCY AS A FACTOR OF ENDOCRINE MORBIDITY CHILD POPULATION IVANO-FRANKIVSK REGION (TO THE PROBLEM OF PUBLIC ADMINISTRATION SYSTEM OF PREVENTION OF IODINE DEFICIENCY DISORDERS IN UKRAINE)

С. В. Соломко

аспірант, Національна академії державного управління при Президентові України, м. Київ

ЕТНОКОНФЕСІЙНИЙ ЧИННИК У КОНТЕКСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

S. Solomko

Ph.D. Candidate, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv

ETHNIC AND CONFESSIONAL FACTOR IN THE CONTEXT OF NATIONAL SECURITY

І. В. Сухара

ЕКОЛОГІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК ПРОФЕСІЙНА СКЛАДОВА ПІДГОТОВКИ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

I. Sukhara

ENVIRONMENTAL COMPETENCE IN THE PROFESSIONAL PERFORMANCE OF CIVIL SERVANTS

Т. Є. Крикун

аспірант кафедри інформаційної політики та електронного урядування, Національна академія державного управління при Президентові України

МАСШТАБНІ СПОРТИВНІ ЗАХОДИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОГО МІЖНАРОДНОГО ІМІДЖУ КРАЇНИ (ІНОЗЕМНИЙ ДОСВІД)

T. Krykun

post-graduate student of the Department of Information Policy and E-Government of the National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

LARGE-SCALE SPORTING EVENTS AS A TOOL OF POSITIVE COUNTRY'S INTERNATIONAL IMAGE DEVELOPMENT (FOREIGN EXPERIENCE)

П. П. Лисак

здобувач, Науково-дослідний інститут Державної прикордонної служби України

ХАРАКТЕРИСТИКА МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕКОЮ УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ

P. Lysak

Applicant for PhD, Scientific-Research Institute of the State Border Guard Service of Ukraine

CHARACTERIZATION OF MECHANISMS OF PUBLIC SECURITY MANAGEMENT OF THE UKRAINIAN-RUSSIAN STATE BORDER

Д. О. Плеханов

доктор наук з державного управління, доцент, Чорноморський державний університет імені Петра Могили

НАПРЯМИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ В УКРАЇНІ

D. Plekhanov

doctor of sciences of public administration, associate professor, Black sea state university of the name of Mogyly Peter

DIRECTIONS OF GOVERNMENT POLICY DEVELOPMENT OF RURAL TERRITORIES IN UKRAINE

Н. В. Коваль

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Білоцерківський національний аграрний університет

НЕОБХІДНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНСТИТУТУ ЦИВІЛІЗОВАНОГО ЛОБІЗМУ В УКРАЇНІ

N. Коval

Ph.D. in Economic studies, associate professor of Management department of Bila Tserkva National Agrarian University

THE NECESSITY OF INTRODUCING THE INSTITUTE OF CIVILIZED LOBBYISM IN UKRAINE

О. В. Білоцький

к. ю. н., доцент кафедри державного управління та місцевого самоврядування, Івано-Франківський національний технічний університет нафти й газу

Н. М. Гулій

слухач магістратури спеціальності "Державна служба", Івано-Франківський національний технічний університет нафти й газу

ОСНОВНІ ЗАСОБИ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ

O. Bilotskyi

Ph.D. of Legal Sciences, Assistant Professor of Public Administration and Local Government Department, Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas

N. Hulii

Magistracy Student, The specialty "Civil Service", Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas

THE MAIN WAYS OF PREVENT AND FIGHT AGAINST CORRUPTION IN UKRAINE

Н. М. Єфіменкова

аспірантка кафедри економіки та регіональної економічної політики, Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОВГОСТРОКОВОГО ПРОГНОЗУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

N. Yefimenkova

Postgraduate of the Department of Economy and Regional Economic Policy, Dnipropetrovs'k Regional Institute of Public Administration National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

THEORETICAL ASPECTS OF LONG-TERM FORECASTING OF INNOVATION DEVELOPMENT OF UKRAINE

Ю. О. Трестер

аспірант кафедри національної безпеки, Національна академія державного управління при Президентові України

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ МЕХАНІЗМІВ ЗАХИСТУ ПРАВ ДИТИНИ В УКРАЇНІ

Y. Trester

graduate student of national security, National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

LEGAL PRINCIPLES OF THE REALIZATION OF GOVERNMENT MECHANISMS FOR PROTECTING CHILDREN'S RIGHTS IN UKRAINE

К. М. Семенюк

аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

ЕКОНОМІЧНІ МЕТОДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЮВЕЛІРНОЇ СФЕРИ В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ

K. Semeniuk

graduate student, Taras Shevchenko National University of Kyiv

ECONOMIC METHODS OF STATE REGULATION OF THE JEWELRY SECTOR IN UKRAINE IN THE CONTEXT OF TAX POLICY

С. В. Адамчук

здобувач, Інститут Законодавства Верховної Ради України, м. Київ

АКТУАЛІЗАЦІЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЯК ЧИННИК ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

S. Adamchuk

applicant of the The Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine

UPDATING OF HUMAN RESOURCES AS A FACTOR OF CIVIL SERVICE

Т. І. Ренькас

аспірант кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІЖРЕГІОНАЛЬНОГО ТА ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ЗАХІДНИХ ОБЛАСТЕЙ УКРАЇНИ

T. Renkas

PhD student of Regional administration, Local self-government and Urban management Faculty of the National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv

THE INSTITUTIONAL SUPPORT OF INTERREGIONAL AND CROSS-BORDER COOPERATION IN WESTERN REGIONS OF UKRAINE

А. В. Бєлоусов

аспірант кафедри права та європейської інтеграції, ХарРІ НАДУ, м. Харків

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ВИНИКНЕННЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

A. Belousov

post-graduate student of the Department of law and European integration of KRI NAPA, Kharkov

THEORETICAL APPROACHES TO THE DEFINITION OF MECHANISMS OF STATE MANAGEMENT OF RISKS OF EMERGENCY SITUATIONS

В. В. Олійник

к. пед. н., докторант, ДВНЗ "Університет менеджменту освіти"

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЮ ОСВІТОЮ

V. Oleinik

Ph.D. in education, doctoral, University Education Management

METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF IMPROVING PUBLIC ADMINISTRATION OF POSTGRADUATE EDUCATION

Н. А. Сіцінський

магістр права, Опольський університет, м. Ополе, Польща

АНАЛІЗ МІЖДЕРЖАВНОЇ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЇ БАЗИ З ПИТАНЬ ДОГОВІРНО-ПРАВОВОГО ОФОРМЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ УКРАЇНИ

N. Sitsinskiy

master of Law, University of Opole, Opole, Poland

ANALYSIS OF INTER-STATE NORMATIVE LEGAL BASE ON ISSUES OF LEGAL REGISTRATION OF THE STATE BORDER OF UKRAINE

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент