Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 19, 2015

Завантажити журнал №19, 2015

Економіка

Н. Е. Дєєва

д. е. н., доцент, професор кафедри менеджменту, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

СУТНІСТЬ І МОДЕЛІ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ У КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ФІНАНСОВИХ РИНКІВ

N. Dyeyeva

Doctor of Econ. Sci., Senior Lector, Professor of the Department of management, Kyiv National University of Trade and Economics

NATURE AND MODEL OF CORPORATE GOVERNANCE IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION OF FINANCIAL MARKETS

В. О. Шаповалов

к. е. н., доцент кафедри економічної теорії та прикладної економіки, Вищий навчальний заклад Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі", м. Полтава

РОЛЬ І МІСЦЕ АКЦІОНЕРНОГО СЕКТОРА В ЕКОНОМІЧНІЙ НАУЦІ: СТАНОВЛЕННЯ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ПІДХОДІВ

V. Shapovalov

PhD in Economics, associate professor of Department of Economics Theory and Applied Economy, Higher Educational Establishement within Ukoopspilka "Poltava University of Economics and Trade", Poltava, Ukraine

THE ROLE AND PLACE OF THE EQUITY SECTOR IN ECONOMIC SCIENCE: THE FORMATION OF CONEPTUAL APPROACHES

М. П. Сахацький

д. е. н., професор, завідувач кафедри маркетингу, Одеська державна академія будівництва та архітектури, м. Одеса

Г. М. Запша

д. е. н., доцент, завідувач кафедри менеджменту і маркетингу, Одеський державний аграрний університет, м. Одеса

МАРКЕТИНГОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ М'ЯСОПЕРЕРОБНИХ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

M. Sakhatskyi

Ph.D in economic sciences, professor, the head of marketing department, Odesa state academy of building and architecture

G. Zapsha

Ph.D in economic sciences, associate professor, the head of management and marketing department, Odesa state agrarian university

MARKETING PROVIDING OF MEAT PROCESSING SUBJECTS OF MENAGE

Т. П. Дупляк

к. е. н., доцент кафедри туризму та рекреації, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ ВИСТАВКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

T. Dupliak

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of Tourism and Recreation Department, Kyiv National University of Trade and Economics

INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF EXHIBITION ACTIVITY ENTERPRISES

О. В. Музиченко

к. е. н., доцент кафедри міжнародних фінансів, Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі, м. Київ

СВІТОВИЙ ДОСВІД ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ПРИНЦИПІВ ВІДПОВІДАЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ

O. Muzychenko

PhD (Economics), Associate Professor Department of International Finance, Ukrainian University of Finance and International Trade, Kyiv

WORLD EXPERIENCE OF IMPLEMENTATION OF PRINCIPLES OF RESPONSIBLE INVESTMENT

І. С. Чорнодід

к. е. н., доцент кафедри фінансів та маркетингу, Академія праці соціальних відносин та туризму

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ КРАЇНИ

I. Chornodid

Ph.D., associate professor, Academy of Labour, Social Relations and Tourism

INSTITUTIONAL INSTRUMENTS OF ENSURING THE COUNTRY'S SOCIAL COMPETITIVENESS

С. В. Легомінова

к. е. н., доцент кафедри економіки, підприємництва та права, Державний університет телекомунікацій, м. Київ

СУЧАСНИЙ РИНОК ПРАЦІ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ

S. Legominova

Candidate of Economic Sciences (PhD in Economics) Associate Professor of Economics, Business and Law State University of Telecommunications, Kyiv, Ukraine

CURRENT LABOR MARKET IN UKRAINE: PROBLEMS AND TRENDS

К. П. Черненок

к. е. н., доцент (б. в. з.) кафедри фінансів і кредиту, Чорноморський державний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв

ВПЛИВ СОЦІАЛЬНО-ДЕМОГРАФІЧНИХ ФАКТОРІВ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПЕНСІЙНИХ СИСТЕМ КРАЇН ЄВРОПИ

K. Chernenok

cand. sc. (econ.), assoc. prof. of the department of finance and credit, Petro Mohyla Black Sea State University

INFLUENCE OF SOCIAL-DEMOGRAPHIC FACTORS ON THE PENSION SYSTEM EFFICIENCY IN EUROPE

Г. А. Жовтяк

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємств міського господарства, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, м. Харків

ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКУ МІЖ ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ РЕГІОНУ І ЙОГО ТРАНСПОРТНОЮ ІНФРАСТРУКТУРОЮ

H. Zhovtiak

Kandidat in Economics, Principal lecturer of the Chair of Municipal Economy, O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkov, Kharkov

CHARACTERISTICS OF INTERCONNECTION BETWEEN ECONOMIC DEVELOPMENT OF A REGION AND ITS TRANSPORT INFRASTRUCTURE

Д. М. Овчаренко

аспірант, Сумський державний університет, м. Суми

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ДОЦІЛЬНОСТІ ІНВЕСТУВАННЯ У ЗАХОДИ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

D. Ovcharenko

postgraduate student, Sumy State University

METHODOLOGICAL APPROACHES TO ASSESSING THE ADVISABILITY OF INVESTING IN ENERGY SAVING MEASURES

В. О. Заколодяжний

аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ У СФЕРІ СТРАХУВАННЯ

V. Zakolodiazhnyi

postgraduate student, Taras Shevchenko National University of Kyiv

SYSTEM APPROACH TO MANAGEMENT OF INNOVATION PROCESSES IN INSURANCE

А. О. Пучко

аспірант кафедри фінансів, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

СИСТЕМА ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

A. Puchko

graduate student in the Department of Finance Kyiv National Trade and Economic University, Kyiv

THE SYSTEM OF STATE FINANCING OF INNOVATION ACTIVITIES

М. М. Кальченко

аспірант кафедри обліку і аудиту та фінансів, ДВНЗ "Херсонський державний аграрний університет"

СТРАТЕГІЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАЛУЧЕННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ АГРАРНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ

M. Kalchenko

Postgraduate of Accounting, Auditing and Finance Department SHEE "Kherson State Agrarian University"

THE STRATEGY OF INCREASING ECONOMIC EFFICIENCY INVOLVEMENT AND USE OF FINANCIAL RESOURCES BY AGRICULTURAL ENTERPRISES

А. В. Майстер

аспірант кафедри "Фінансові ринки", Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ

ЕМІСІЙНА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ТА ШЛЯХИ ЇЇ АКТИВІЗАЦІЇ

A. Maister

postgraduate student, Department of Financial markets, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Kyiv

EMISSION POLICY OF THE ENTERPRISES OF THE STATE SECTOR OF ECONOMY OF UKRAINE AND WAYS OF ITS ACTIVATION

А. М. Мельник

аспірант кафедри фінансів Національного університету ДПС України

ПРОБЛЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ НЕРУХОМОГО МАЙНА В УКРАЇНІ

A. Melnik

PhD student of financial department of National university of state tax service of Ukraine

PROBLEMS OF TAXATION OF REAL ESTATE IN UKRAINE

В. Г. Антоненко

аспірант кафедри міжнародних економічних відносин, Харківський національний університет імені В.Н. Каразін

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ПРИРОДИ ГЛОБАЛЬНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

V. Antonenko

graduate student of International Economic Relations, Kharkiv National University V Karazin

CONCEPTUAL BASIS NATURE OF GLOBAL ECONOMIC RESEARCH INFORMATION TECHNOLOGY

В. В. Друк

к. держ. упр., докторант кафедри інформаційної політики та електронного урядування, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ ІНТЕГРАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ПОЛЬЩІ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ

V. Druk

PhD in Public Administration, doctoral candidate of National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv

HISTORICAL ASPECTS OF STATE INTEGRATION POLICУ OF POLAND IN THE EUROPEAN UNION

Н. А. Сіцінський

к. держ. упр., Європейська академїя дипломатії, Польща

СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ У ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНІЙ СФЕРІ В УМОВАХ ВІЙСЬКОВОЇ АГРЕСІЇ

N. Sitsinskiy

Candidate of sciences in public administration European Academy of Diplomacy, Poland

STRATEGIC PRIORITIES OF PUBLIC ADMINISTRATION IN PROVIDING NATIONAL SECURITY OF UKRAINE IN FOREIGN POLICY UNDER MILITARY AGGRESSION

Г. Г. Ким

аспірант без відриву від виробництва, Інститут проблем державного управління та місцевого самоврядування НАДУ при Президентові України, м. Київ

А. О. Краснейчук

к. держ. упр., вчений секретар, Інститут проблем державного управління та місцевого самоврядування НАДУ при Президентові України, м. Київ

ІНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ НА РИНКУ НЕБАНКІВСЬКИХ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

H. Kim

a graduate student in-service of the Institute of Problems of Public Administration and Local Selfgovernment of the National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv

A. Krasneychuk

сandidate of Public Administration, Scientific Secretary of the Institute of Problems of Public Administration and Local Selfgovernment of the National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv

THE INSTITUTIONAL FRAMEWORK FOR STATE SUPERVISION IN THE MARKET OF NON-BANKING FINANCIAL SERVICES

К. В. Мануілова

к. і. н., докторант кафедри державного управління та місцевого самоврядування, Одеський регіональний інститут державного управління національної академії державного управління при Президентові України, м. Одеса

КОНСТИТУЦІЙНЕ СТАНОВЛЕННЯ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ ШВЕЙЦАРІЇ: ІСТОРИЧНА РЕТРОСПЕКТИВА

C. Manuilova

PhD in history, doctoral candidate in public administration and local self-governance Regional Institute of Public Administration of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, Odessa

THE CONSTITUTIONAL ESTABLISHMENT OF DECENTRALIZED PUBLIC AUTHORITIES OF SWITZERLAND: HISTORICAL RETROSPECTIVE

І. В. Тютюнник

аспірант кафедри політичної аналітики і прогнозування, Національна академія державного управління при Президентові України

МОДЕРНІЗАЦІЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ ЯК ОБ'ЄКТ НАУКОВОГО АНАЛІЗУ

I. Tiutiunnyk

graduate student of Political Analisis and Forecasting Departament, The National Academy of Public Administration, the President of Ukraine

MODERNIZATION OF PUBLIC ADMINISTRATION AT THE REGIONA LEVEL AS AN OBJECT OF SCIENTIFIC ANALYSIS

В. С. Нікіфоренко

здобувач, Науково-дослідний інститут Державної прикордонної служби України

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИКОРДОННОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

V. Nikiforenko

Applicant for PhD, Scientific-Research Institute of the State Border Guard Service of Ukraine

ACTUAL PROBLEMS OF PUBLIC ADMINISTRATION IN THE FIELD OF BORDER SECURITY OF UKRAINE

Т. П. Паламарчук

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

ПРАВОВІ ОСНОВИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ АГРАРНИМ СЕКТОРОМ У ЗАКОНОДАВСТВІ ЄС ТА УКРАЇНИ

T. Palamarchuk

graduate student, National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv

LEGAL BASIS OF GOVERNANCE AGRICULTURE LEGISLATION EU AND UKRAINE

С. В. Фоменко

аспірант кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

ОГЛЯД РОЛІ ТА ІНТЕРЕСІВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ЯК ГЛОБАЛЬНОГО ГРАВЦЯ

S. Fomenko

Postgraduate student, Chair for Globalistics, European Integration, and National Security Administration, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv

REVIEW OF THE ROLE AND INTERESTS OF THE EUROPEAN UNION AS A GLOBAL PLAYER

Ю. С. Горбань

аспірант кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

БІЗНЕС-СТРУКТУРИ ТА НЕУРЯДОВІ ОРГАНІЗАЦІЇ В РЕГУЛЮВАННІ СФЕРОЮ ДОВКІЛЛЯ В ЄС: ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ

Yu Gorban

Ph.D. student, department of Globalization, European integration and National security management, National Academy of Public Administration Office of the President of Ukraine, Kyiv

BUSINESSES AND NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS IN THE SPHERE OF ENVIRONMENTAL REGULATION IN EU EXPERIENCE TO UKRAINE

О. А. Подскальна

учений секретар, Інститут державного управління у сфері цивільного захисту

ПРИЄДНАННЯ УКРАЇНИ ДО МЕХАНІЗМУ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ — ОДИН ІЗ ПРІОРИТЕТІВ ЇЇ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ВИБОРУ

O. Podskal' na

academic secretary of the Institute of Public Administration in the Sphere of Civil Protection

THE COURSE OF UKRAINE TOWARDS INTEGRATION INTO THE EUROPEAN UNION CIVIL PROTECTION MECHANISM — ONE OF THE PRIORITIES OF ITS EUROPEAN CHOICE

О. Є. Сердюкова

аспірант кафедри регіонального розвитку та місцевого самоврядування, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

ФОРМИ АКТИВІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ГРОМАДІ: ОСОБЛИВОСТІ КОНТРОЛЮ ЗА ФУНКЦІОНУВАННЯМ

O. Serdіukova

Ph.D. student, Department of Regional Development and Local Self-Government, Kharkiv Regional Institute of Public Administration of the National Academy of Public Administration under the Office of the President of Ukraine

FORMS OF INVESTMENT ACTIVITY IN THE COMMUNITY: FEATURES OF MONITORING

А. В. Огілько

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ[||]PhD student of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv

ВИЗНАЧЕННЯ СТАТУСУ ПРАЦІВНИКІВ АПАРАТУ СУДУ В СУДАХ ЗАГАЛЬНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ У КОНТЕКСТІ РОЗРОБКИ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ПРО ДЕРЖАВНУ СЛУЖБУ

В. Д. Бакуменко

доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ "ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ГРОМАДСЬКО-ДЕРЖАВНИМ ПАРТНЕРСТВОМ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ" (АВТОР — БОДЕЛАН В. Р.)

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент