Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 19, 2016

Завантажити журнал №19, 2016

Економіка

В. Я. Плаксієнко

д. е. н., професор, Полтавська державна аграрна академія

ОБЛІК ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ У СИСТЕМІ ЕЛЕКТРОННОГО АДМІНІСТРУВАННЯ: АСПЕКТИ НАУКОВОЇ ДИСКУСІЇ

V. Plaksienko

doctor of economics, professor, Poltava State Agrarian Academy

ACCOUNTING OF THE VALUE ADDED TAX IN SYSTEM OF ELECTRONIC ADMINISTRATION: ASPECTS OF THE SCIENTIFIC DISCUSSION

К. М. Дідур

к. е. н., доцент кафедри економічної теорії та економіки сільського господарства, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

ЗНАЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО ПІДБОРУ ПЕРСОНАЛУ ПРИ ФОРМУВАННІ ЯКІСНОГО КАДРОВОГО СКЛАДУ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМСТВА

K. Didur

Ph.D., Associate Professor of Department of Economics and Agricultural Economics, Dnipropetrovsk State Agricultural Economics University, Dnipro

THE ROLE OF PROFESSIONAL RECRUITMENT IN THE FORMATION OF HIGH-QUALITY STAFF OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

М. В. Штань

к. е. н., доцент кафедри фінансів та банківської справи, Національна академія управління

МАКРОЕКОНОМІЧНІ УМОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ЗОН В УКРАЇНІ

M. Shtan

Ph.D., Associate professor of the Department of Finance and Banking, National Academy of Management, Kyiv, Ukraine

MACROECONOMIC CONDITIONS OF SPECIAL ECONOMIC ZONES IN UKRAINE

А. С. Шолойко

к. е. н., с. н. с., доцент кафедри страхування та ризик-менеджменту, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЧНИМИ РИЗИКАМИ В УКРАЇНІ НА МІКРО- ТА МАКРОРІВНІ

A. Sholoiko

PhD in economics, Fellow Scientist, Associate Professor of the insurance and risk-management department, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv

MANAGEMENT OF ENVIRONMENTAL RISKS IN UKRAINE AT THE MICRO AND MACRO LEVEL

В. М. Семцов

к. е. н., доцент кафедри фінанси і кредит, Вінницький навчально-науковий інститут економіки Тернопільського національного економічного університету, м. Вінниця

НЕСПОСТЕРЕЖУВАНІ ЕКОНОМІЧНІ ПРОЦЕСИ НА ОСНОВІ ДІЯЛЬНОСТІ НЕРЕЗИДЕНТІВ

V. Semtsov

PhD (Economics), Associate Professor, Department of finance and credit Vinnitsa research institute of Economics Ternopil National Economic University, Vinnytsia

THE OBSERVED ECONOMIC PROCESSES ON THE BASIS OF NON-RESIDENTS

Н. Г. Фатюха

к. е. н., доцент кафедри фінанси і кредит

Р. В. Кривошей

магістрант ФЕУ-121, Запорізький національний технічний університет

СТАН ТА РОЗВИТОК СПОЖИВЧОГО Й ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ

N. Fatіukha

Candidate of Economic Science, associate professor, associate professor of finance and credit

R. Krivoshey

mahistrant group FEU-121 Zaporizhzhya National Technical University, Zaporizhzhya

THE STATE AND DEVELOPMENT OF CONSUMER AND MORTGAGE CREDITING ARE IN UKRAINE

М. І. Чернишова

студент кафедри економіки та підприємництва Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", м. Київ

С. О. Тульчинська

д. е. н., проф., професор кафедри економіки і підприємництва Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", м. Київ

ВПЛИВ МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСОВИХ ІНСТИТУЦІЙ НА РОЗВИТОК ЕНЕРГЕТИЧНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ

M. Chernyshova

Student of the Department of Enterprise Economics of National Technical University of Ukraine " Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", Kiev

S. Tulchynska

Doctor of Economics, professor of the Department of Enterprise Economics of National Technical University of Ukraine " Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", Kiev

THE INFLUENCE OF INTERNATIONAL FINANCIAL INSTITUTES TO DEVELOPMENT OF THE ENERGY SECTOR OF UKRAINE

Т. Є. Воронкова

к. е. н., доцент, професор кафедри бізнес-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

Н. Ю. Безпалько

магістр, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ПРИБУТКОВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА

T. Voronkova

Candidate of Sciences, Associate Professor of Department of Business Economics, Kyiv National Univercity of Technologies and Design

N. Bezpalko

Master, Kyiv National Univercity of Technologies and Design

WAYS TO IMPROVE PROFITABILITY IN A VOLATILE ENVIRONMENT

О. В. Чернецька

старший викладач кафедри фінансів та кредиту, Приватний вищий навчальний заклад "Міжнародний університет фінансів"

ПРОЦЕС УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ПРИВАБЛИВІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ УКРАЇНИ

O. Chernetska

senior teacher of department of finances and credit, Private higher educational establishment "International University of Finance"

THE PROCESS OF INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF UKRAINE ENGINEERING

Є. В. Чернєв

аспірант, ДВНЗ "Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана"

ВЕНЧУРНИЙ КАПІТАЛ: ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА ПРОБЛЕМИ ЗАКОНОДАВЧОГО ВИЗНАЧЕННЯ

Y. Cherniev

PhD student of Kyiv national economy university V. Hetman

VENTURE CAPITAL: DEFINING CHARACTERISTICS AND PROBLEMS OF LEGISLATIVE DEFINITION

А. С. Хемій

аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна

НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ПЕНСІЙНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ

A. Khemii

Ph.D. student of economic, Kiev national Taras Shevchenko university

AREAS OF IMPROVEMENT PENSION INSURANCE OF UKRAINE

М. В. Балицька

аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ТА МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ СТІЙКІСТЮ СТРАХОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

M. Balytska

PhD student, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine

BASIC PRINCIPLES AND MECHANISM OF FINANCIAL STABILITY OF THE INSURANCE COMPANY

Я. В. Паламаренко

аспірант кафедри економіки, Вінницький національний аграрний університет

ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ СПИРТОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

Y. Palamarenko

postgraduate of Department of Economics and Business, Vinnytsia National Agrarian University

FEATURES OF THE SYSTEM OF MANAGEMENT ENTERPRISES IN THE AICOHOL INDUSTRY OF UKRAINE

І. В. Токмакова

доктор економічних наук, доцент кафедри економіки та управління виробничим і комерційним бізнесом, Український державний університет залізничного транспорту, м. Харків

РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ "ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТУРИЗМУ" (АВТОР — МАРЦЕНЮК Л.В.)

О. М. Непомнящий

д. н. з держ. упр., Президент, Громадська спілка "Міждержавна гільдія інженерів-консультантів", м. Київ

Ю. Г. Прав

к. е. н., віце-президент, Всеукраїнська громадська організація "Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об'єктів архітектури", м. Київ

АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ФІНАНСУВАННЯ МІЖНАРОДНИМИ ФІНАНСОВИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ В УКРАЇНІ

A. Nepomnyashchii

Doctor of Science in Public Administration, President, Public Union "Interstate guild of the consulting engineers", Kiev

Yu Prav

PhD of economic science, Vice President, Ukrainian public organization "Guild of the engineers of the technical supervision by the construction of architectural objects", Kiev

ANALYSIS OF THE MODERN STATE OF FUNDING BY THE INTERNATIONAL FINANCIAL ORGANIZATIONS OF THE INVESTMENT PROJECTS IN UKRAINE

Н. А. Сіцінський

к. держ. упр., Європейська академія дипломатії, Польща

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ТА ДЕРЖАВНО-ПРАВОВІ МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЛІТИКИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ У ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНІЙ СФЕРІ

N. Sitsinskiy

Candidate of sciences in public administration European Academy of Diplomacy, Poland

PRIORITIES AND PUBLIC LEGAL MECHANISMS FOR THE IMPLEMENTATION OF THE POLICY OF NATIONAL SECURITY OF UKRAINE IN FOREIGN POLICY

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент