Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 19, 2017

Економіка

О. М. Сазонець

д. е. н., професор, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин, Національний університет водного господарства та природокористування

ВТІЛЕННЯ ДОКТРИНИ К. КЛАУЗЕВІЦА У ФУНКЦІОНУВАННЯ ВОЄННО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

O. Sazonets

Doctor of Economics, Professor, Head of the International Economic Relations Department of National University of Water and Environmental Engineering

IMPLEMENTATION OF THE DOCTRINE OF K. CLAUSEWITZ IN THE FUNCTIONING OF THE MILITARY-ECONOMIC SYSTEMS OF THE EUROPEAN UNION

О. В. Васильєва

аспірант, Запорізький національний університет, м. Запоріжжя

Н. К. Максишко

д. е. н., професор, завідувач кафедри економічної кібернетики, Запорізький національний університет, м. Запоріжжя

ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІКИ НА РИНКУ ЗОЛОТА: ІНВЕСТИЦІЙНИЙ АСПЕКТ

O. Vasylieva

PhD student, Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhia

N. Maksyshko

Doctor of Science (Economics), Professor, Head of Department of Economic Cybernetics, Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhia

RESEARCH OF DYNAMICS IN THE GOLD MARKET: THE INVESTMENT ASPECT

В. Г. Панченко

к. і. н., докторант, Маріупольський державний університет

ЕКОНОМІЧНІ ЕФЕКТИ САНКЦІЙ ЯК ІНСТРУМЕНТУ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ В КОНТЕКСТІ ДОСЯГНЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

V. Panchenko

post PhD at Mariupil State University

ECONOMIC EFFECTS OF SANCTIONS AS AN INSTRUMENT OF FOREIGN POLICY IN THE NATIONAL SECURITY CONTEXT

С. А. Шимків

к. е. н., асистент кафедри страхування, банківської справи та ризик-менеджменту, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

В. С. Печко

к. е. н., голова громадської спілки "Укрсадпром"

ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНИХ ПАРТНЕРСЬКИХ ВІДНОСИН ПРИ НАДАННІ ПОСЛУГ ЗА СОЦІАЛЬНО-ОРІЄНТОВАНИМИ ВИДАМИ СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ

S. Shymkiv

PhD in Economics, Assistant of the Department of Insurance banking and risk management Taras Shevchenko National University of Kyiv

V. Pechko

PhD in Economics, Chairman of the Ukrainian Garden and Berry Growers Association "UKRSADPROM"

FORMATION OF STATE-PRIVATE PARTNERSHIP ON THE PROJECTS OF SOCIALLY ORIENTED KINDS OF INSURANCE IN UKRAINE

А. Д. Мостова

к. е. н., старший викладач кафедри міжнародного маркетингу, Університет імені Альфреда Нобеля, м. Дніпро

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ КРАЇНИ

A. Mostova

Candidate of Economic Sciences, Senior Lecturer of International Marketing Department, Alfred Nobel University, Dnipro

THEORETICAL ASPECTS OF THE FORMATION OF THE COUNTRY'S FOOD SECURITY STRATEGY

О. С. Молнар

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії, ДВНЗ "Ужгородський національний національний університет", м. Ужгород

Є. С. Палійчук

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії, ДВНЗ "Ужгородський національний університет", м. Ужгород

Ю. І. Ковтюк

магістр, ДВНЗ "Ужгородський національний університет", м. Ужгород

МЕТОДОЛОГІЯ ВИЗНAЧЕННЯ ЛОГІСТИЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ

O. Molnar

PhD docent, Associate Professor of the Department of Economic Theory, State Higher Educational Institution "Uzhgorod national university", Uzhgorod

E. Palyjchuk

PhD docent, Associate Professor of the Department of Economic Theory, State Higher Educational Institution "Uzhgorod national university", Uzhgorod

J. Kovtyuk

Master, State Higher Educational Institution "Uzhgorod national university", Uzhgorod

METHODOLOGY FOR DETERMINING LOGISTIC EFFICIENCY

С. М. Ткачів

аспірант, Інститут агроекології і природокористування НААН, м. Київ

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ПЛАТЕЖІВ ЗА КОРИСТУВАННЯ ЗЕМЛЯМИ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

S. Tkachiv

PhD student of Institute of Agroecology and Nature Management of NААS, Kyiv

CONCEPTUAL PRINCIPLES OF FORMING PAYMENTS FOR USE OF FOREST LAND

І. Я. Максименко

к. е. н., доцент кафедри обліку та оподаткування, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

Ю. Л. Радченко

магістрант 6 курсу, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В ЧАСТИНІ СКЛАДАНЯ І ВИКОНАННЯ КОШТОРИСІВ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ

I. Maksymenko

сand.sc.(econ.), assistant professor of department of "Accounting and taxation" Zaporozhye National Technical University, Zaporizhzhya

Y. Radchenko

master, the 6th course, Zaporizhzhya National Technical University, Zaporizhzhya

FEATURES OF PUBLIC FINANCIAL CONTROL IN PART OF COMPOSITION AND EXPENSES OF BUDGET INSTITUTES

О. В. Костюнік

к. е. н., доцент кафедри фінансів, обліку і аудиту, Національний авіаційний університет

Д. М. Недашковська

студентка, Нaцioнaльний aвiaцiйний унiверситет

ДЕЯКІ ПИТАННЯ РЕГУЛЮВАННЯ ДЕБІТОРСЬКОЇ ТА КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТЕЙ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

O. Kostiunik

Candidate of economic sciences, associate professor of finance, accounting and auditing department of National aviation university, Kyiv

D. Nedashkovska

Student of the National Aviation University

SOME QUESTIONS OF ADJUSTING OF DEBTOR AND CREDITOR DEBT OF UKRAINIAN ENTERPRISES

Державне управління

М. В. Андрієнко

д. н. держ. упр., доцент, начальник науково-дослідного центру заходів цивільного захисту, Український науково-дослідний інститут цивільного захисту

В. С. Шако

здобувач, ПрАТ "Міжрегіональна академія управління персоналом"

АНАЛІЗ І АДАПТАЦІЯ КРАЩИХ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ПРАКТИК ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

M. Andriyenko

Doctor of Sciences, Associate Professor, head of research center of civil protection measures, Ukrainian Scientific Research Institute of Civil Protection

V. Shako

Researcher, PJSC "Interregional Academy of Personnel Management"

ANALYSIS AND ADAPTATION OF BETTER EUROPEAN PRACTICES ON THE REALIZATION OF THE STATE ENVIRONMENTAL POLICY AT THE REGIONAL LEVEL

Л. А. Весельська

к. н. держ. упр., докторант кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою, Національна академія державного управління при Президентові України

СПЕЦИФІКА ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВИМУШЕНОЇ МІГРАЦІЇ В УКРАЇНІ ЗА УМОВ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ

L. Veselska

PhD(public administration science), doctoral student of Department Globalistics, European Integration and National Security Management, National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

SPECIFICITY OF STATE REGULATION OF FORCED MIGRATION IN UKRAINE IN THE CONDITIONS OF ANTITERRORIST OPERATION

І. В. Куташев

д. політ. н., професор кафедри філософії і політології, Міжрегіональна академія управління персоналом

ПІДХОДИ ДО ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМИ СИСТЕМАМИ

I. Kutashev

Doctor of Political Sciences, Interregional Academy of Personnel Management

APPROACHES TO PUBLIC ADMINISTRATION BY SOCIO-ECONOMIC SYSTEMS

С. В. Карпенко

к. е. н., доцент кафедри менеджменту, Відкритий Міжнародний університет розвитку людини "Україна", м. Київ

СИСТЕМНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ ЯК КОГНІТИВНИЙ ЧИННИК ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

S. Karpenko

Ph.D., Open International university of Human Development "Ukraine", Kiev

SYSTEM COMPETENCE OF CIVIL SERVANTS AS THE COGNITIVE PREVENTION FACTOR OF CORRUPTION

І. А. Нечаєва

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Запорізький національний технічний університет

БЮДЖЕТНА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ: ПІДСУМКИ, РЕЗУЛЬТАТИ ТА НАСЛІДКИ ПЕРШИХ ЕТАПІВ ЇЇ ВПРОВАДЖЕННЯ ДЛЯ МІСЦЕВИХ ФІНАНСІВ (НА ПРИКЛАДІ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ)

I. Nechaeva

Associate Professor, Candidate of Science (Economics) Zaporizhzhya National Technical University

BUDGET DECENTRALIZATION: THE RESULTS AND THE EFFECTS OF THE FIRST STAGES OF ITS IMPLEMENTATION FOR LOCAL FINANCES (ON THE EXAMPLE OF ZAPORIZHZHIA REGION)

О. М. Гостєва

старший викладач кафедри державної служби та менеджменту освіти, Державний вищий навчальний заклад "Університет менеджменту освіти", Національна академія педагогічних наук України, м. Київ

АКТИВІЗАЦІЯ ДІЄВОСТІ СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА ДЕРЖАВНИХ ІНСТИТУЦІЙ З ГРОМАДСЬКИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ

O. Gosteva

Senior Lecturer Department of Public Service and Educational Management, State Higher Educational Institution "University of Educational Management", National Academy of Educational Sciences of Ukraine, Kyiv

ACTIVATION OF THE ACTIVITIES OF SOCIAL PARTNERSHIP OF STATE INSTITUTIONS WITH PUBLIC ORGANIZATIONS IN MODERN UKRAINE

С. М. Мaлaш

aспірaнт кaфедри мaркетингу тa реклaми, Київський нaціoнaльний тoргoвельнo-екoнoмічний університет, м. Київ

АНАЛІЗ ВЗAЄМOДІЇ З ГРOМAДСЬКІСТЮ OРГAНІВ ВИКOНAВЧOЇ ВЛAДИ

S. Malash

aspirant of the Dept. marketing and advertising of Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

ANALYSIS OF PUBLIC INTERACTION WITH EXECUTIVE AUTHORITIES

С. В. Селіванов

аспірант кафедри публічного управління та публічної служби, НАДУ при Президентові України, начальник Управління персоналу Державної міграційної служби України, м. Київ

ОЦІНЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕРСОНАЛУ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ЯК КОМПОНЕНТ ОСОБИСТІСНОГО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ ДЛЯ ПЛАНУВАННЯ КАР'ЄРИ

S. Selivanov

PhD candidate, Department of public administration and public service, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Head of Human Resources Department, State Migration Service of Ukraine, Kyiv, Ukraine

EVALUATION OF THE ACTIVITY OF PERSONNEL OF GOVERNMENT AUTHORITIES AS A COMPONENT OF PERSONAL DEVELOPMENT OF THE STATE PERSONNEL FOR PLANNING CARRIERS

О. А. Малеки

аспірант кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом, Національна академія державного управління при Президентові України

МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

О. Maleky

Postgraduate Student, Department of Regional Management, Local Self-Government and City Administration of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

MECHANISMS OF FORMING AND REALIZATION OF PUBLIC ECOLOGICALPOLICY ARE IN UKRAINE

М. М. Войтюк

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ МЕХАНІЗМІВ ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ В СОЦІАЛЬНІЙ СФЕРІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ

M. Voytuk

graduate student, National Academy of Public Administration at the President of Ukraine, Kiev

WAYS OF OPTIMIZATION OF MECHANISMS OF ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЇ OFPUBLIC POLICY ARE IN THE SOCIAL SPHERE OF MODERN UKRAINE

Г. М. Розум

аспірант, Міжрегіональна академія управління персоналом

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ЩОДО ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ

G. Rozum

postgraduate student of the Interregional Academy of Personnel Management

CONCEPTUAL APPROACHES FOR THE FORMATION OF MECHANISMS OF PUBLIC ADMINISTRATION INNOVATIVE DEVELOPMENT OF REGIONS

І. П. Динник

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО ЯК СТРУКТУРНА СКЛАДОВА ВЗАЄМОВІДНОСИН ДЕРЖАВИ ТА СУСПІЛЬСТВА В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

I. Dynnyk

postgraduate student, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv

CIVIL SOCIETY AS A STRUCTURAL COMPOSITION OF THE RELATIONS BETWEEN THE STATE AND SOCIETY IN GLOBALIZATION CONDITIONS

І. Б. Івженко

аспірант кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом Національної академії державного управління при Президентові України

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ВОЛОНТЕРСЬКИХ РУХІВ В УМОВАХ СУСПІЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

I. Ivzhenko

Post-graduate student at the department of regional management, local self-government and city's administration National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

THEORETICAL PRINCIPLES OF INTERACTION OF THE LOCAL GOVERNMENT AND VOLUNTEER MOVEMENTS IN THE CONDITIONS OF SOCIAL TRANSFORMATION

Г. В. Ортіна

викладач, Національний університет цивільного захисту України

ПІДХОДИ ДО РОЗРОБКИ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ АНТИКРИЗОВОГО РОЗВИТКУ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ

G. Ortina

tne National University of Civil Protection of Ukraine

APPROACHES TO MAKING MECHANISMS OF THE STATE REGULATION OF ANTI-CRISIS DEVELOPMENT IN THE REAL ECONOMY SECTOR

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент