EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 19, 2018

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.19

Завантажити журнал №19, 2018

Економіка

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.19.5

А. В. Руснак

д. е. н., доцент, професор кафедри економіки, Херсонська філія Національного університету кораблебудування імені Адмірала Макарова, м. Херсон

А. С. Карнаушенко

к. е. н., асистент кафедри економіки та фінансів, Державний вищий навчальний заклад "Херсонський державний аграрний університет", м. Херсон

В. С. Петренко

к. е. н., доцент кафедри обліку, фінансів та підприємництва, Херсонський державний університет, м. Херсон

СТРАХУВАННЯ РИЗИКІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ

A. Rusnak

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Economics, Kherson Branch of the Admiral Makarov National University of Shipbuilding, Kherson

A. Karnaushenko

Candidate of Economic Sciences, Assistant Professor of the Department of Economics and Finance, State Higher Educational Institution "Kherson State Agrarian University", Kherson

V. Petrenko

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Accounting, Finance and Entrepreneurship, Kherson State University, Kherson

INSURANCE OF RISKS OF AGRICULTURAL ENTERPRISES IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.19.11

Н. М. Ступень

д. е. н., доцент, доцент кафедри кадастру територій,Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів

СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ РЕКРЕАЦІЙНИХ ТЕРИТОРІЙ

N. Stupen

Doctor of Economic Sciences, Docent, Associate Professor of the Department of Cadastre of Territories, "Lviv Polytechnic" National University, Lviv

STRATEGIC PRIORITIES FOR THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF RECREATIONAL AREAS

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.19.17

О. І. Шаманська

к. е. н., доцент кафедри економіки, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ІННОВАЦІЙНО-ОРІЄНТОВАНОГО РОЗВИТКУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

O. Shamanska

PhD in Economics, Associate Professor, Economic Department, Vinnitsa National Agrarian University, Vinnitsa

FORMATION OF THE INNOVATED-ORIENTED DEVELOPMENT SYSTEM IN AGRARIAN ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.19.24

Н. В. Рощина

к. е. н., доцент, Національний технічний університет України "КПІ імені І. Сікорського"

Л. С. Борданова

к. е. н., Національний технічний університет України "КПІ імені І. Сікорського"

АНАЛІЗ ПРОЦЕСУ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМ ВИРОБНИЦТВА СОНЯЧНОЇ ЕНЕРГІЇ ДЛЯ ПРИВАТНИХ ДОМОГОСПОДАРСТВ В УКРАЇНІ

N. Roshchina

PhD in Economics, associate professor of National technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Politechnic Institute"

L. Bordanova

PhD in Economics of National technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Politechnic Institute"

ANALYSIS OF THE PROCESS OF IMPLEMENTATION SYSTEMS OF PRODUCING SOLAR ENERGY FOR PRIVATE HOUSEHOLDS IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.19.28

М. Д. Пасічний

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА ЗА УМОВ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ

M. Pasichnyi

Ph.D (Economics), Associate Professor, Senior Lecture on Department of Finance, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

BUDGET POLICY IN THE ECONOMIC CRISES

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.19.33

Н. В. Смирнова

к. е. н., викладач, Криворізький коледж Національного авіаційного університету

СУЧАСНИЙ СТАН ВІТЧИЗНЯНОГО ТЕХНОЛОГІЧНОГО РИНКУ

N. Smirnova

Ph.D, teacher at Krivoy Rog College of National Aviation University

THE MODERN STATE OF THE DOMESTIC TECHNOLOGY MARKET

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.19.37

І. Я. Максименко

к. е. н., доцент кафедри обліку та оподаткування, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

О. І. Філатова

магістрантка 6 курсу, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

ОСОБЛИВОСТІ ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ З ЛІКВІДАЦІЇ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ

I. Maksymenko

сand. sc. (econ.), assistant professor of department of "Accounting and taxation" Zaporozhye National Technical University

O. Filatova

master, the 6th course, Zaporizhzhya National Technical University, Zaporizhzhya

FEATURES OF DISCLOSURE IN ACCOUNTING OPERATIONS FOR LIQUIDATION OF MAIN ACTIVITIES IN MANAGEMENT ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.19.41

К. Г. Коляда

студентка, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

Т. В. Пуліна

д. е. н., професор, Запорізький національний технічний університет

І. А. Нечаєва

к. е. н., доцент кафедри менеджменту, Запорізький національний технічний університет

МЕТОДИКА ОЦІНКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ IT-КОМПАНІЇ ЗА ДОПОМОГОЮ ПОКАЗНИКІВ АНАЛІЗУ АКЦІЙ ТА ІНТЕГРАЛЬНОГО ПОКАЗНИКА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ

K. Kolyada

student of Zaporizhzhya National Technical University, Zaporizhzhia

T. Pulina

Doctor of Economic Sciences, Professor, Zaporizhzhya National Technical University, Zaporizhzhia

I. Nechayeva

Ph.D.in Econimics, docent, Zaporizhzhya National Technical University, Zaporizhzhia

METHODOLOGY FOR ASSESSING THE INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF AN IT COMPANY THROUGH STOCK INDICES AND AN INTEGRAL INDICATOR OF INVESTMENT ATTRACTIVENESS

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.19.46

Алиев Джавид Ягуб оглы

магистр, университет Экзетер (Англия)

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ: КЕЙС АЗЕРБАЙДЖАНА

Aliyev Javid Yaqu

Master's degree, The University of Exeter (England)

INVESTMENT POLICY OF THE STATE AT THE PRESENT STAGE: CASE OF AZERBAIJAN

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.19.51

Т. П. Бойко

аспірант кафедри фінансів, Київський Національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Київ

РОЗМІЩЕННЯ АКЦІЙ УКРАЇНСЬКИМИ АГРАРНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ НА ЗАРУБІЖНИХ ФОНДОВИХ РИНКАХ

T. Boiko

PhD student, Finance dep., Vadym Hetman Kyiv National Economic University, Kyiv

SHARE PLACEMENTS OF UKRAINIAN AGRARIAN COMPANIES ON THE INTERNATIONAL STOCK MARKETS

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.19.57

Д. С. Божков

аспірант кафедри маркетингу та УІД, Сумський державний університет, м. Суми, Україна

ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ РІЗНИХ ВИДІВ МАРКЕТИНГУ НА ЦІНОУТВОРЕННЯ

D. Bozhkov

PhD Student of the Department of Marketing and MIA, Sumy State University, Sumy, Ukraine

DIFERENT TYPES OF MARKETING EFFECT ON PRICING

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.19.62

К. Г. Заборовець

аспірант, Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро, Україна

МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТІВ

K. Zaborovets

Postgraduate Student, University of Customs and Finance, Dnipro, Ukraine

METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE ORGANIZATION OF BUDGET EXECUTION

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.19.67

М. А. Полегенька

аспірант, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА СУХОГО ЯЄЧНОГО ПОРОШКУ НА ПТАХІВНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

M. Polehenkа

postgraduate student of the Dnipro State Agricultural and Economic University

ECONOMIC EFFICIENCY OF PRODUCTION OF DRY EGG POWDER IN POULTRY FARMS

Державне управління

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.19.73

Н. І. Олійник

д. н. з держ. упр., доцент, професор кафедри економічної політики та врядування Національної академії державного управління при Президентові України, Київ, Україна

І. І. Крилова

к. ю. н., докторант Національної академії державного управління при Президентові України, Київ, Україна

ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ У СФЕРІ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

N. Olijnyk

Doctor of Sciences in Public Administration, Associate Professor, Professor of the Department of Economic Policy and Governance of National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv, Ukraine

I. Krylova

Candidate of Law, Doctoral student of National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv, Ukraine

PREPARATION OF PROFESSIONALS IN WATER SUPPLY AND WASTEWATER SECTOR IN THE CONDITIONS OF THE REFORM OF THE STATE MANAGEMENT SYSTEM

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.19.79

М. А. Ажажа

к. н. з держ. упр., доцент, заступник завідуючого кафедри менеджменту організацій та управління проектами, Запорізька державна інженерна академія

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ МОДЕРНІЗАЦІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

M. Azhazha

Candidate of Sciences in Public Administration, Associate Professor Deputy Head of the Department of Management of Organizations and project management Zaporizhzhya State Engineering Academy

STATE REGULATION OF THE MODERNIZATION OF UKRAINE'S EDUCATION IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.19.84

О. В. Комаров

к. н. держ. упр., Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро

ПРОБЛЕМА ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ З ІНОЗЕМНОЮ РЕЄСТРАЦІЄЮ В УКРАЇНІ: ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ

O. Komarov

PhD in Public Administration, University of Customs and Finance, Dnipro

FOREIGN REGISTERED VEHICLES IN UKRAINE: PROBLEM AND CAUSES

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.19.89

Муц Луай Файсал

к. с. н., директор Центру освітніх послуг для іноземних громадян, Запорізька державна інженерна академія

БАЗИСНІ КОМПОНЕНТИ ВПЛИВУ МІГРАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ НА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ СТАН ДЕРЖАВИ

Мuts Luai Faisal

Candidate of Sociological Sciences, Director of the Center for Educational Services for Foreign Citizens, Zaporizhzhya State Engineering Academy

BASIC COMPONENTS OF THE IMPACT OF MIGRATION POLICY ON SOCIO-ECONOMIC STATUS OF THE STATE

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.19.94

Л. М. Акімова

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів і природокористування, Національний університет водного господарства та природокористування

ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ В УКРАЇНІ

L. Akimova

PhD in Economics, assistant professor, assistant professor of the Department of Finance and Environmental Sciences, National University of Water and Environmental Engineering

IMPLEMENTATION OF INTERNATIONAL EXPERIENCE OF STATE MANAGEMENT OF ENSURING THE ECONOMIC SECURITY OF THE STATE IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.19.99

В. В. Нонік

проректор з науково-педагогічної роботи, юридичних та соціальних питань, Житомирський державний технологічний університет

ТИПОЛОГІЯ КОРУПЦІЙНИХ ВІДНОСИН: ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКИЙ ПОГЛЯД

V. Nonik

Vice-Rector for Scientific and Pedagogical Work, legal and social issues, Zhytomyr State Technological University

TYPOLOGY CORRUPTION RELATIONS: PUBLIC MANAGEMENT OUTLOOK

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.19.103

С. І. Крук

к. пед. н., начальник Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Рівненській області

ІНСТИТУЦІЙНІ СИЛИ Й ІНСТРУМЕНТИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

S. Kruk

PhG in Pedagogical Sciences, Head of the Main Department of the State Emergency Service of Ukraine in the Rivne region

INSTITUTIONAL FORCES AND INSTRUMENTS OF STATE ADMINISTRATION IN THE FIELD OF NATIONAL SECURITY

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.19.106

О. П. Євсюков

к. псих. н., докторант Навчально-науково-виробничого центру, Національний університет цивільного захисту України, м. Харків

СПЕЦИФІКА ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ

O. Yevsyukov

PhD in psychology, doctoral candidate of the Educational-scientific-production Centre, National University of Civil Protection of Ukraine, Kharkiv

THE SPECIFICS OF STATE REGULATION OF THE SOCIAL AND ECONOMIC SECURITY IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.19.109

М. М. Любецька

здобувач, Хмельницький університет управління та права

АНАЛІЗ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ, ЗДІЙСНЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО СУПРОВОДУ СІМЕЙ (ОСІБ), ЯКІ ПЕРЕБУАЮТЬ У СКЛАДНИХ ЖИТТЄВИХ ОБСТАВИНАХ

М. Liubetska

Candidate for a degree of Khmelnytskyi university of management and law

ANALYSIS OF EXTERNAL EXPERIENCE TO PROVIDE SOCIAL SERVICES, IMPLEMENTING THE SOCIAL SUPPLY OF FAMILIES (PERSONS) WHICH ARE EXPERIENCED IN LIFE CONDITIONS OF LIVING

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.19.117

М. І. Зінчук

аспірант кафедри публічного управління та адміністрування, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ

ГЕНЕЗИС НАУКОВОГО РОЗУМІННЯ ПОНЯТТЯ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ В СВІТІ ТА УКРАЇНІ

M. Zinchuk

postgraduate student, Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas

GENESIS OF SCIENTIFIC UNDERSTANDING OF THE CONCEPT OF PUBLIC ADMINISTRATION IN THE WORLD AND IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.19.123

В. В. Образцова

аспірант кафедри публічного управління та публічної служби, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВІВ КОНФЛІКТІВ І СУПЕРЕЧНОСТЕЙ У ВІДНОСИНАХ "ПРИНЦИПАЛ-АГЕНТ" У СИСТЕМІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ

V. Obraztsova

postgraduate student of the Department of Public Administration and Public Service, National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv

FEATURES OF CONFLICT MANIFESTATION AND CONTRADICTION IN THE "PRINCIPAL AGENT" RELATIONS IN THE PUBLIC MANAGEMENT SYSTEM IN UKRAINE

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 458-10-73, (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Економіка

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Норд Г. Л.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, професор, професор кафедри фінансів і кредиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Великий Ю. В.

д.е.н., професор кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Гайдуцький І.П.

к.е.н., науковий співробітник науково-дослідної лабораторії менеджменту ФММ НТУУ “КПІ”

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Денисенко М. П.

д.е.н., професор, професор кафедри Київського національного університету технологій та дизайну

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин З. О.

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С.В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Федоренко С. В.

доцент кафедри інформаційних систем і технологій ІПК ДСЗУ, академік академії будівництва України, к.т.н., доцент

Фролова Т. О.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Чорна Л. О.

д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів оподаткування і підприємництва Вінницького інституту конструювання одягу та підприємництва

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"

Державне управління

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бистряков І. К.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонов А. В.

д.держ.упр., доцент кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Беглиця В. П.

д.держ.упр., доцент, проректор з наукової роботи Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Великий Ю. В.

д.е.н., профессор Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Академії муніципального управління

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Євтушенко О. Н.

д.політ.н., професор, завідувач кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Міщенко К. С.

к. н. з держ. упр., доцент кафедри публічного управління та адміністрування Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С. В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Стоян О. Ю.

д.держ.упр., в.о. завідувача кафедри, доцент кафедри менеджменту Чорноморського національного університету імені Петра Могили