EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 19, 2019

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.19

Завантажити журнал №19, 2019

Економіка

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.19.5

Б. В. Дергалюк

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНЮВАННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СТРУКТУРНИХ ЗРУШЕНЬ

B. Dergaliuk

PhD in Economics, Associate professor, Associate professor of economics and entrepreneurship department National technical university of Ukraine "Igor Sikorsky Kiev polytechnic institute"

THE SCIENTIFIC AND METHODICAL APPROACH TO THE EVALUATION OF STATE REGULATION OF STRUCTURAL DISORDERS

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.19.9

Д. М. Токарчук

к. е. н., доцент, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

Н. В. Пришляк

к. е. н., доцент, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ТА ІНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ ЕФЕКТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ВІДХОДІВ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

D. Tokarchuk

PhD in Economics, Associate Professor, Vinnytsia National Agrarian University (Vinnytsya)

N. Prishlyak

PhD in Economics, Associate Professor, Vinnytsia National Agrarian University (Vinnytsya)

THEORETICAL ASPECTS AND INSTITUTIONAL FRAMEWORK FOR THE EFFECTIVE MANAGEMENT OF AGRICULTURAL COMPANIES WASTE

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.19.18

В. В. Джинджоян

к. е. н., доцент, завідувач кафедри економіки та менеджменту туристичної діяльності, ВНПЗ "Дніпровський гуманітарний університет"

ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ В УМОВАХ СКЛАДНОГО МЕТОДОЛОГІЧНОГО ПЛЮРАЛІЗМУ

V. Dzhyndzhoian

PhD in Economics, Associate Professor, Headof Department of Economics and Management of Tourism, Dnipro University of the Humanities

RESEARCH OF SOCIAL PROCESSES IN THE CONTEXT OF COMPLEX METHODOLOGICAL PLURALISM

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.19.23

М. П. Денисенко

д. е. н., професор, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

Д. Д. Геньбач

студент магістратури, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ДІЛОВОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ

M. Denisenko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Kyiv National University of Technology and Design, Kyiv

D. Henbach

graduate student, Kyiv National University of Technology and Design, Kyiv

CURRENT SITUATION AND PROSPECTS OF BUSINESS TOURISM DEVELOPMENT IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.19.29

С. В. Салоид

к. э. н., старший преподаватель кафедры менеджмента,Национальный технический университет Украины"Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского", м. Киев, Украина

А. А. Лабзина

студентка, НПУ имени М. П. Драгоманова

УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В УКРАИНЕ

S. Saloid

PhD, Senior Lecturer, Department of ManagementNational Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"

A. Labzina

Student, National Pedagogical Dragomanov University

ECONOMIC SECURITY MANAGEMENT OF ENTERPRISES IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.19.34

Р. А. Головко

аспірант, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

КООПЕРАЦІЯ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ

R. Golovko

postgraduate student, Dnipro State Agrarian and Economic University

COOPERATION OF PRODUCTION AND ECONOMIC ACTIVITY OF FARMS

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.19.39

С. С. Булкін

здобувач, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

НАПРЯМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗЗБИТКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

S. Bulkin

applicant, Dnipro State University of Agrarian and Economics

DIRECTIONS OF MAINTENANCE OF BREAK-EVEN ACTIVITY OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

Державне управління

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.19.45

А. М. Валюх

д. держ. упр., професор кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

Є. А. Курілов

магістр міжнародного менеджменту, Українська академія зовнішньої торгівлі, м. Київголовний державний ревізор-інспектор, Державна фіскальна служба України

ПРОБЛЕМИ АНАЛІТИЧНИХ ЦЕНТРІВ УКРАЇНИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

A. Valiukh

Doctor of Sciences in Public Administration, Professor, Department of Public Administration, Documenting and Information Activities, National University of Water and Environmental Engineering, Rivne

Ye. Kurilov

MA degree in International Management, Ukrainian Academy of Foreign Trade, Kyiv,State Fiscal Service of Ukraine

PROBLEMS OF UKRAINIAN THINK TANKS AND THE WAYS TO SOLVE THEM

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.19.52

О. О. Усаченко

к. держ. упр., докторант, Інститут законодавства Верховної Ради України

ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОВІДНОСИН МІЖ УЧАСНИКАМИ ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНОГО ОБОРОННОГО ЗАМОВЛЕННЯ

O. Usachenko

PhD in Public Administration,Doctoral student of the Legislation Institute of The Verkhovna Rada of Ukraine

PECULIARITIES OF RELATIONSHIP BETWEEN PARTICIPANTS OF PERFORMANCE OF THE STATE DEFENSE ORDER

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.19.56

Я. В. Качан

к. держ. упр., доцент кафедри публічного управління та адміністрування, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

СУЧАСНИЙ СТАН ПРОХОДЖЕННЯ ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ

Ya. Kachan

Ph.D. in Public Administration, assistant Professor of Public Management and Administration Department, Ukrainian State Employment Service Training Instityte

CURRENT STATE OF PUBLIC SERVICE IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.19.62

О. В. Марухленко

к. е. н., докторант,Національна академія державного управління при Президентові України

СВІТОВИЙ ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ ДЕРЖАВНОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ

O. Maruhlenko

PhD in Economics, doctoral student, National Academy for public administration under the President of Ukraine

WORLD EXPERIENCE OF USING INSTRUMENTS OF PUBLIC INVESTMENT POLICY

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.19.68

А. В. Дакал

к. мед. н., докторант кафедри соціальної і гуманітарної політики, Національна академія Державного управління при Президентові України, м. Київ

ДЖЕРЕЛОЗНАВЧИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМАТИКИ ЗАХИСТУ ПРАВ ДИТИНИ В УКРАЇНСЬКОМУ ДЕРЖАВОТВОРЧОМУ ДИСКУРСІ

A. Dakal

A. Dakal,Ph.D in dentistry, doctoral student in social and humanitarian policies at the National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv

SOURCE ANALYSIS OF THE ISSUE OF THE PROTECTION OF CHILDREN'S RIGHTS IN THE UKRAINIAN STATE-MAKING DISCOURSE

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.19.76

Н. Г. Клименко

к. держ. упр., доцент, начальник відділу організації фундаментальних та прикладних досліджень Інституту експертно-аналітичних та наукових досліджень,Національна академія державного управління при Президентові України

КРИТЕРІЇ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ НАЛЕЖНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ НЕДЕРЖАВНИХ ІНСТИТУЦІЙ ДО ТАКОЇ, ЩО ПІДЛЯГАЄ ДЕРЖАВНОМУ РЕГУЛЮВАННЮ У КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

N. Klymenko

PhD in Public Administration, Associate Professor, Head of the Department for the Organization of Fundamental and Applied Research of the Institute of Expert-Analytical and Scientific Research of the National Academy for of Public Administration under the President of Ukraine

CRITERIA FOR DETERMINING THE AFFILIATION OF NON-STATE INSTITUTIONS TO STATE REGULATION IN THE CONTEXT OF NATIONAL SECURITY

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.19.82

Н. І. Павлій

здобувач навчально-науково-виробничого центру,Національний університет цивільного захисту України

ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ РАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ПРИРОДООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ДЕРЖАВНОМУ РІВНІ

N. Pavlii

applicant, Educational-scientific and production centre, National University of Civil Defence of Ukraine

THE FINANCIAL MECHANISM OF RATIONALIZATION OF ENVIRONMENTAL ACTIVITIES AT THE STATE LEVEL

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.19.85

Р. Б. Шевчук

аспірант навчально-науково-виробничого центру, НУЦЗУ

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА СТАНОВЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

R. Shevchuk

postgraduate student of the educational-scientific-production center of the NUCPU

PROBLEMS OF FORMATION AND ESTABLISHMENT OF THE ECONOMIC MECHANISM OF STATE REGULATION

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 458-10-73, (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Економіка

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Норд Г. Л.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, професор, професор кафедри фінансів і кредиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Великий Ю. В.

д.е.н., професор кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Гайдуцький І.П.

к.е.н., науковий співробітник науково-дослідної лабораторії менеджменту ФММ НТУУ “КПІ”

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Денисенко М. П.

д.е.н., професор, професор кафедри Київського національного університету технологій та дизайну

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин З. О.

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С.В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Федоренко С. В.

доцент кафедри інформаційних систем і технологій ІПК ДСЗУ, академік академії будівництва України, к.т.н., доцент

Фролова Т. О.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Чорна Л. О.

д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів оподаткування і підприємництва Вінницького інституту конструювання одягу та підприємництва

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"

Державне управління

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бистряков І. К.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонов А. В.

д.держ.упр., доцент кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Беглиця В. П.

д.держ.упр., доцент, проректор з наукової роботи Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Великий Ю. В.

д.е.н., профессор Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Академії муніципального управління

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Євтушенко О. Н.

д.політ.н., професор, завідувач кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Міщенко К. С.

к. н. з держ. упр., доцент кафедри публічного управління та адміністрування Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С. В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Стоян О. Ю.

д.держ.упр., в.о. завідувача кафедри, доцент кафедри менеджменту Чорноморського національного університету імені Петра Могили