Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 19, 2021

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.19

Завантажити журнал №19, 2021

Економіка

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.19.5

О. В. Гамова

д. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародної економіки, природних ресурсів і економіки міжнародного туризму, Запорізький національний університет, Україна

АНАЛІЗ ЦІНОУТВОРЕННЯ НА СВІТОВОМУ РИНКУ НАФТИ

O. Hamova

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of nternational Economics, Natural Resources and Economics of International Tourism, Zaporizhzhia National University

ANALYSIS OF PRICING IN THE INTERNATIONAL OIL MARKET

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.19.10

З. Б. Живко

д. е. н., професор, професор кафедри менеджменту, Львівський державний університет внутрішніх справ, м. Львів, Україна

О. В. Орлова-Курилова

д. е. н., доцент, завідувач кафедри менеджменту, права, статистики та економічного аналізу, Луганський національний аграрний університет, м. Старобільськ, Україна

Ю. З. Боруцька

к. геол. н., доцент кафедри туризму, Львівський національний аграрний університет, м. Львів, Україна

Д. О. Березовський

к. держ. упр., доцент кафедри менеджменту та публічного адміністрування, Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая, м. Київ, Україна

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАОЩАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ ТА ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА: ФОРМУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ СТРАТЕГІЙ ТА ОЦІНЮВАННЯ КОНКУРЕНТНОЇ ПОВЕДІНКИ

Z. Zhyvko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Management,Lviv State University of Internal Affairs, Ukraine, Lviv

O. Orlova-Kurilova

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Management, Law, Statistics and Economical Analysis, Luhansk National Agrarian University, Ukraine, Starobilsk

Yu. Borutska

PhD in Geology, Associate Professor of the Department of Tourism, Lviv National Agrarian University, Ukraine, Lviv

D. Berezovskyi

PhD in Public Administration, Associate Professor of the Department of Management and Public Administration, Academician Yuriy Bugay International Scientific and Technical University, Ukraine, Kyiv

STATE REGULATION OF SAVING THE INNOVATIVE POTENTIAL OF ENTERPRISES AND GREENING OF PRODUCTION: THE FORMATION OF MANAGEMENT STRATEGIES AND EVALUATION OF COMPETITIVE BEHAVIOR

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.19.16

Н. Л. Фролова

к. е. н, старший викладач кафедри управління та адміністрування, Навчально-науковий інститут "Каразінська школа бізнесу", Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ В УМОВАХ КОРОНАКРИЗИ

N. Frolova

PhD in Economics, Senior Lecturer of the Department of Management and Administration, Karazin Business School, V.N. Karazin Kharkiv National University

CURRENT STATE AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF SMALL AND MEDIUM-SIZED BUSINESSES IN UKRAINE IN THE CONTEXT OF THE CORONAVIRUS CRISIS

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.19.22

О. Ю. Красовська

к. е. н., доцент, професор кафедри міжнародного маркетингу, Університет імені Альфреда Нобеля

ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ СУЧАСНОЇ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПРОФЕСІЙНІЙ ОСНОВІ

O. Krasovska

PhD in Economics, Associate Professor, Professor of the Department of International Marketing, Alfred Nobel University in Dnipro

RAISING THE LEVEL OF MODERN MARKETING ACTIVITY ON A PROFESSIONAL BASIS

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.19.27

Ю. Г. Неустроєв

к. е. н., доцент кафедри економічної теорії та фінансово-економічної безпеки, Одеська національна академія харчових технологій

СТРАТЕГІЯ ПОДОЛАННЯ РИЗИКІВ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

Y. Neustroiev

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Economic Theory and Financial and Economic Security, Odessa National Academy of Food Technologies

STRATEGY FOR OVERCOMING THE RISKS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.19.32

С. В. Онешко

к. е. н., доцент, професор кафедри економіки і фінансів,Одеський національний морський університет, м. Одеса, Україна

СУЧАСНІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ ПРОМИСЛОВИМ ПІДПРИЄМСТВОМ: СТРУКТУРИ, ФУНКЦІЇ, ПРОБЛЕМНІ СИТУАЦІЇ

S. Oneshko

PhD in Economics, Associate Professor, Professor of the Department of Economics and Finance, Odessa National Maritime University, Odessa, Ukraine

MODERN MANAGEMENT SYSTEMS FOR INNOVATIVE INDUSTRIAL ENTERPRISE: STRUCTURES, FUNCTIONS, PROBLEM SITUATIONS

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.19.40

А. І. Поневач

аспірант кафедри обліку та оподаткування і маркетингу, Мукачівський державний університет

ГЕНЕЗА РОЗВИТКУ ЗМІННОГО (ГНУЧКОГО) ТОРГОВОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

A. Ponevach

Postgraduate student of the Department of Аccounting, Taxation and Marketing, Mukachevo State University

GENESIS OF DEVELOPMENT REPLACEMENT (FLEXIBLE) TRADE ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.19.45

О. О. Самойлов

аспірант, Інститут агроекології і природокористування НААН

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД УПРАВЛІННЯ ТВЕРДИМИ ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ

O. Samoilov

Postgraduate student, Institute of Agroecology and Nature Management of NAAS

FOREIGN EXPERIENCE OF SOLID WASTE MANAGEMENT

Державне управління

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.19.51

О. О. Усаченко

к. держ. упр., старший офіцер відділу протокольного забезпечення представницьких заходів повсякденної діяльності Управління Протоколу, Міністерство оборони України

Л. М. Родченко

д. держ. упр., професор, керівник експертної групи політики військових зв'язків з громадськістю Директорату інформаційної політики у сфері оборони та стратегічних комунікацій, Міністерство оборони України

І. Ю. Родченко

к. держ. упр., головний державний інспектор Координаційно-моніторингової митниці, Державна митна служба України

ОСОБЛИВОСТІ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН У ВОЄННО-ПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ

O. Usachenko

PhD in Public Administration, Senior Officer of the Protocol Support Department for Representative Activities of Everyday Activities of the Protocol Department, Ministry of Defense of Ukraine

L. Rodchenko

Doctor of Sciences in Public Administration, Professor, Head of the Expert Group on Military Public Relations Policy of the Directorate of Information Policy in the Field of Defense and Strategic Communications, Ministry of Defense of Ukraine

I. Rodchenko,

PhD in Public Administration, Chief State Inspector of the Coordination and Monitoring Customs, State Customs Service of Ukraine

PECULIARITIES OF ECONOMIC RELATIONS IN THE MILITARY-INDUSTRIAL COMPLEX

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.19.56

А. С. Близнюк

д. держ. упр., професор кафедри публічного адміністрування, Міжрегіональна академія управління персоналом

ПРИНЦИПОВІ ПОЛОЖЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РЕКРЕАЦІЙНОЮ ГАЛУЗЗЮ

A. Bliznyuk

Doctor of Sciences in Public Administration, Professor of the Department of Public Administration, Interregional Academy of Personnel Management

PRINCIPLES OF IMPLEMENTATION OF THE MECHANISM OF PUBLIC ADMINISTRATION OF THE RECREATIONAL INDUSTRY

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.19.59

Н. В. Дацій

д. держ. упр., професор, професор кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління, Поліський національний університет

Н. П. Климчук

магістр спеціальності "Публічне управління та адміністрування" кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління, Поліський національний університет

В. В. Ніколайчук

магістр спеціальності "Публічне управління та адміністрування" кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління, Поліський національний університет

ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ВРЯДУВАННЯ НА ТЕРИТОРІАЛЬНОМУ РІВНІ В УМОВАХ ТРАНСПАРЕНТНОСТІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

N. Datsii

Doctor of Sciences in Public Administration, Professor, Professor of the Department of Economic Theory, Intellectual Property and Public Administration, Polissya National University

N. Klymchuk

Mаstеr's of specialty "Public management and administration" of the Department of Economic Theory, Intellectual Property and Public Administration, Polissya National University

V. Nikolaichuk

Mаstеr's of specialty "Public management and administration" of the Department of Economic Theory, Intellectual Property and Public Administration, Polissya National University

APPROACHES TO THE FORMATION OF ELECTRONIC GOVERNANCE AT THE TERRITORIAL LEVEL IN THE CONDITIONS OF TRANSPARENCY OF PUBLIC GOVERNANCE

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.19.64

О. С. Адаменко

здобувач магістратури кафедри управління охороною здоров'я та публічного адміністрування, Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

З. В. Гбур

д. держ. упр., професор, професор кафедри управління охороною здоров'я та публічного адміністрування, Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРІВ У ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИНАХ

O. Adamenko

Master's student of the Department of Healthcare Management and Public Administration, Shupyk National Healthcare University of Ukraine, Kyiv, Ukraine

Z. Hbur

Doctor of Sciences in Public Administration, Full Professor, Professor of the Department of Healthcare Management and Public Administration, Shupyk National Healthcare University of Ukraine, Kyiv, Ukraine

PUBLIC ADMINISTRATION OF CONCLUSION OF CONTRACTS IN CIVIL LEGAL RELATIONS

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.19.71

К. О. П'ятковський

здобувач магістратури кафедри управління охороною здоров'я та публічного адміністрування, Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

О. І. Пархоменко-Куцевіл

д. держ., упр. професор, завідувач кафедри публічного управління та адміністрування, Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Г. Скоровороди

ВПЛИВ ПОЛІТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ НА ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ

K. Piatkovskyi

Master's student of the Department of Healthcare Management and Public Administration, Shupyk National Healthcare University of Ukraine, Kyiv

O. Parkhomenko-Kutsevil

Doctor of Sciences in Public Administration, Professor, Head of the Department of Public Administration, Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav

THE INFLUENCE OF POLITICAL PROCESSES ON STATE FORMATION IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.19.80

Т. В. Петреман

здобувач магістратури кафедри управління охороною здоров'я та публічного адміністрування, Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

К. В. Дубич

д. держ. упр., професор, професор кафедри управління охороною здоров'я та публічного адміністрування, Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ: ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

T. Petreman

Master's student of the Department of Healthcare Management and Public Administration, Shupyk National Healthcare University of Ukraine, Kyiv, Ukraine

K. Dubych

Doctor of Sciences in Public Administration, Professor of the Department of Healthcare Management and Public Administration, Shupyk National Healthcare University of Ukraine, Kyiv, Ukraine

ECONOMIC SECURITY OF UKRAINE: PUBLIC ADMINISTRATION

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.19.87

І. Г. Тищенко

здобувач магістратури кафедри управління охороною здоров'я та публічного адміністрування,Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

В. П. Писаренко

д. держ. упр., професор кафедри управління охороною здоров'я та публічного адміністрування,Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ

I. Tyshchenko

Master's student of the Department of Healthcare Management and Public Administration, Shupyk National Healthcare University of Ukraine, Kyiv, Ukraine

V. Pysarenko

Doctor of Sciences in Public Administration, Professor of the Department of Healthcare Management and Public Administration, Shupyk National Healthcare University of Ukraine, Kyiv, Ukraine

ORGANIZATIONAL AND LEGAL PRINCIPLES OF ACTIVITY OF LOCAL AUTHORITIES

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.19.94

О. М. Макаренко

здобувач магістратури кафедри управління охороною здоров'я та публічного адміністрування, Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

Н. П. Кризина

д. держ. упр., професор кафедри управління охороною здоров'я та публічного адміністрування,Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

СУТЬ ПРАВОПОРУШЕННЯ ТА ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

O. Makarenko

Master's student of the Department of Management health care and public administration, Shupyk National Healthcare University of Ukraine, Kyiv, Ukraine

N. Kryzyna

Doctor of Sciences in Public Administration, Professor of the Department of Healthcare Management and Public Administration, Shupyk National Healthcare University of Ukraine, Kyiv, Ukraine

THE ESSENCE OF THE OFFENSE AND RESPONSIBILITY OF EMPLOYEES OF HEALTHCARE INSTITUTIONS

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.19.102

І. М. Іванова

слухач магістратури кафедри управління охороною здоров'я та публічного адміністрування,Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

О. К. Толстанов

д. мед. н., проректор з науково-педагогічної роботи, професор кафедри управління охороною здоров'я та публічного адміністрування, Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

ШЛЯХИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

I. Ivanova

Master's student of the Department of Healthcare Management and Public Administration, Shupyk National Healthcare University of Ukraine, Kyiv, Ukraine

A. Tolstanov

Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for Education, Full Professor of the Department of Healthcare Management and Public Administration, Shupyk National Healthcare University of Ukraine, Kyiv, Ukraine

WAYS OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REGION

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.19.110

М. Р. Ковальський

к. держ. упр., Центрально-Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м. Хмельницький), заступник начальника, м. Житомир

ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВІ МЕТОДИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ

M. Kovalskyi

PhD in Public Administration, Central-Western Interregional Department of the Ministry of Justice (Khmelnytskyi), Deputy Head, Zhytomyr

PROGRAM-TARGET METHODS OF PUBLIC MANAGEMENT OF TERRITORIAL DEVELOPMENT

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.19.115

Є. В. Чорна

здобувач магістратури кафедри управління охороною здоров'я та публічного адміністрування, Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

С. П. Кошова

к. держ. упр., доцент, старший викладач кафедри управління охороною здоров'я та публічного адміністрування, Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ МІЖНАРОДНИХ СОЦІАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ

Y. Chorna

Master's student of the Department of Healthcare Management and Public Administration, Shupyk National Healthcare University of Ukraine, Kyiv, Ukraine

S. Koshova

PhD in Public Administration, Associate Professor of the Department of Healthcare Management and Public Administration, Shupyk National Healthcare University of Ukraine, Kyiv, Ukraine

STATE GOVERNANCE OF SOCIAL DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF INTERNATIONAL SOCIAL STANDARDS

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.19.123

А. І. Білоконь

здобувач магістратури кафедри управління охороною здоров'я та публічного адміністрування, Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

О. О. Кравченко

к. ю. н., доцент кафедри управління охороною здоров'я та публічного адмініструванняНаціональний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

A. Bilokon

Master's student of the Department of Healthcare Management and Public Administration, Shupyk National Healthcare University of Ukraine, Kyiv, Ukraine

O. Kravchenko

PhD in Law, Associate Professor of the Department of Healthcare Management and Public Administration, Shupyk National Healthcare University of Ukraine, Kyiv, Ukraine

STATE REGULATION OF CIVIL DEFENSE OF UKRAINE IN THE STATE SECURITY SYSTEM OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.19.130

Т. А. Шинкарук

здобувач магістратури кафедри управління охороною здоров'я та публічного адміністрування, Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

О. Л. Нестерець

к. мед. н., кафедра управління охороною здоров'я та публічного адміністрування,Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

ПОВНОВАЖЕННЯ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ТА ЇХ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

T. Shynkaruk

Master's student of the Department of Management health care and public administration,Shupyk National Healthcare University of Ukraine, Kyiv, Ukraine

O. Nesterets

PhD in Medical Sciences, Department of Healthcare Management and Public Administration, Shupyk National Healthcare University of Ukraine, Kyiv, Ukraine

POWERS OF CENTRAL EXECUTIVE AUTHORITIES AND THEIR RESPONSIBILITY

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.19.137

Р. І. Данів

аспірант, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

БОРОТЬБА З КОНТРАБАНДНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ЯК ОДИН ІЗ ПРІОРИТЕТІВ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

R. Daniv

Postgraduate student, Institute for Personnel Training of the State Employment Service of Ukraine

FIGHT AGAINST SMUGGLING ACTIVITIES AS ONE OF THE PRIORITIES OF THE STATE BORDER SERVICE OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.19.141

Т. А. Лимар

здобувач магістратури кафедри управління охороною здоров'я та публічного адміністрування, Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

О. Г. Завада

завідувач навчальним кабінетом кафедри ракетних військ факультету ракетних військ і артилерії, Національна академія сухопутних військ імені Петра Сагайдачного

ПРАВОВІ ЗАСАДИ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ В ДЕРЖАВНІЙ СЛУЖБІ

T. Lymar

Master's student of the Department of Healthcare Management and Public Administration, Shupyk National Healthcare University of Ukraine Kyiv, Ukraine

O. Zavada

Mаstеr's dеgrее of Public Administration, Head of the study room of the Department of Rocket Forces of the Faculty of Rocket Forces and Artillery, Petro Sahaidachny National Academy of Ground Forces

LEGAL BASIS OF PERSONNEL POLICY IN THE CIVIL SERVICE

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.19.149

К. С. Палажченко

аспірант кафедри теорії та практики управління, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

НОРМАТИВНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА У СФЕРІ НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ

K. Palazhchenko

Postgraduate student of the Department of Theory and Practice of Management,The National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"

REGULATORY AND LEGAL CHARACTERISTICS OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN THE FIELD OF EDUCATIONAL SERVICES

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент