Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 19-20, 2020

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.19-20

Завантажити журнал №19-20, 2020

Економіка

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.19-20.7

І. С. Крамаренко

д. е. н., доцент, професор кафедри підприємництва, управління та адміністрування, Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини Університету "Україна"

РОЗВИТОК ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ: ОСОБЛИВОСТІ ТА ЗАВДАННЯ УПРАВЛІННЯ

I. Kramarenko

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Entrepreneurship, Management and Administration, Mykolaiv Interregional Institute of Human Development of the "Ukraine" University

DEVELOPMENT OF INVESTMENT POTENTIAL OF UKRAINE: FEATURES AND TASKS OF MANAGEMENT

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.19-20.11

О. Ю. Ємельянов

д. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства та інвестицій,Національний університет "Львівська політехніка"

ВПЛИВ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЄКТІВ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ НА ФІНАНСОВИЙ СТАН ПІДПРИЄМСТВ

O. Yemelyanov

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Business Economics and Investment, Lviv Polytechnic National University

THE IMPACT OF THE IMPLEMENTATION OF INVESTMENT ENERGY-SAVING PROJECTS ON THE FINANCIAL CONDITION OF ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.19-20.17

К. О. Бояринова

д. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", м. Київ

К. А. Каніфольська

магістрант, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТІВ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ

K. Boiarynova

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv

K. Kanifolska

Master student, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv

FEATURES OF IMPLEMENTATION OF TECHNOLOGICAL SUPPORT PROJECTS OF COMPANIES WITH FOREIGN INVESTMENTS

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.19-20.23

І. В. Познанська

д. е. н., с. н. с., професор кафедри економіки і фінансів, Одеський національний морський університет

В. В. Титок

к. е. н., старший викладач кафедри організації та управління будівництвом, Київський національний університет будівництва і архітектури

А. О. Устенко

д. е. н., професор, професор кафедри підприємництва та маркетингу, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

СТРАТЕГІЯ БЛАКИТНОГО ОКЕАНУ І ТАКТИКА ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ В УКРАЇНСЬКИХ КОМПАНІЯХ

І. Poznanska

Doctor of Economic Sciences, Senior Researcher, Professor of the Department of economics and finance, Odessa National Maritime University

V. Tytok

PhD in Economics, Senior Lecturer of the Department of Construction Organization and Management, Kyiv National University of Construction and Architecture (KNUCA)

А. Ustenko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Entrepreneurship and Marketing, Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas

THE STRATEGY OF THE BLUE OCEAN AND TACTICSOF ITS APPLICATION IN UKRAINIAN COMPANIES

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.19-20.29

А. А. Вдовічен

д. е. н., професор кафедри менеджменту, міжнародної економіки та туризму, директор інституту, Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

В. А. Чичун

к. е. н., доцент кафедри менеджменту, міжнародної економіки та туризму, Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

Г. О. Полянко

асистент кафедри менеджменту, міжнародної економіки та туризму, Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

СУЧАСНІ КОНЦЕПЦІЇ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

A. Vdovichen

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Management, International Economics and Tourism, Director of the Institute, Chernivtsi Trade and Economic Institute of Kyiv National Trade and Economic University

V. Chychun

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Management, International Economics and Tourism, Chernivtsi Trade and Economic Institute of Kyiv National Trade and Economic University

H. Polianko

assistant of the Department of Management, International Economics and Tourism, Chernivtsi Trade and Economic Institute of Kyiv National Trade and Economic University

MODERN CONCEPTS OF MANAGEMENT AND THEIR APPLICATION IN ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.19-20.35

О. І. Краснова

викладач кафедри соціальної медицини, громадського здоров'я, організації та економіки охорони здоров'я з лікарсько-трудовою експертизою, Українська медична стоматологічна академія

Н. В. Харченко

д. е. н., доцент кафедри соціальної медицини, громадського здоров'я, організації та економіки охорони здоров'я з лікарсько-трудовою експертизою, Українська медична стоматологічна академія

Т. В. Плужнікова

к. м. н., старший викладач кафедри соціальної медицини, громадського здоров'я, організації та економіки охорони здоров'я з лікарсько-трудовою експертизою, Українська медична стоматологічна академія

О. Г. Краснов

к. м. н., викладач кафедри хірургії № 1, Українська медична стоматологічна академія

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я КРАЇН ПОСТРАДЯНСЬКОГО ПРОСТОРУ

О. Krasnovа

Lecturer of the Department of Social Medicine, Public Health, Organization and Economics of Health Care with Medical and Labor Expertise, Ukrainian Medical Stomatological Academy

N. Kharchenko

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Social Medicine, Public Health, Organization and Economics of Health Care with Medical and Labor Expertise, Ukrainian Medical Stomatological Academy

T. Pluzhnikova

PhD in Medical Sciences, Senior Lecturer, lecturer of the Department of Social Medicine, Public Health, Organization and Economics of Health Care with Medical and Labor Expertise, Ukrainian Medical Stomatological Academy

О. Krasnov

PhD in Medical Sciences, lecturer of the Department of Surgery №1, Ukrainian Medical Stomatological Academy

FEATURES OF THE ORGANIZATION AND FINANCING OF PUBLIC HEALTH IN POST-SOVIET COUNTRIES

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.19-20.40

O. Nazarenko

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Accounting and Taxation, Sumy National Agrarian University, Sumy

Hailiang Zhong

Master's degree student, Sumy National Agrarian University, Sumy

THE IMPACT OF THE DEVELOPMENT OF THE DIGITAL ECONOMY ON RETAIL TRADE ENTERPRISES IN CHINA

О. В. Назаренко

д. е. н., професор, професор кафедри обліку і оподаткування, Сумський національний аграрний університет, м. Суми

Хайлянь Джун

магістрант, Сумський національний аграрний університет, Суми

ВПЛИВ РОЗВИТКУ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ НА РОЗДРІБНІ ТОРГОВІ ПІДПРИЄМСТВА В КИТАЇ

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.19-20.46

Ю. Г. Власенко

к. е. н., доцент кафедри економічної теорії,Національний університет біоресурсів і природокористування України

А. В. Кожина

к. держ. упр., доцент, докторант кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом, Національна академія державного управління при Президентові України

ФОРМУВАННЯ ІНКЛЮЗИВНОГО МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ

Y. Vlasenko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Economic Theory, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

A. Kozhyna

PhD in Public Administration, Associate Professor, Doctoral Candidate of the Department of Regional Administration, Local Self-Government and City Management, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

THE FORMATION OF INCLUSIVE LOCAL DEVELOPMENT

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.19-20.52

С. В. Скрипник

к. е. н., доцент кафедри обліку і оподаткування, ДВНЗ "Херсонський державний аграрний університет"

І. В. Шепель

к. е. н., доцент кафедри обліку і оподаткування, ДВНЗ "Херсонський державний аграрний університет"

МЕТОДИКА І ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ АУДИТУ

S. Skrypnyk

Phd in Economics, Associate Professor of the Department of Accounting and Taxation, Kherson State Agrarian University

I. Shepel

Phd in Economics, Associate Professor of the Department of Accounting and Taxation, Kherson State Agrarian University

METHODS AND PRACTICE OF APPLICATION OF INTERNATIONAL AUDIT STANDARDS

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.19-20.59

В. А. Лементовська

к. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу, Уманський національний університет садівництва

А. О. Харенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу, Уманський національний університет садівництва

ІННОВАЦІЙНІ ФОРМИ КОМУНІКАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В МАРКЕТИНГУ

V. Lementovska

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Marketing, Uman National University of Horticulture

A. Kharenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Marketing, Uman National University of Horticulture

INNOVATIVE FORMS OF COMMUNICATION IN MARKETING

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.19-20.64

І. В. Гончарук

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки, Вінницький національний аграрний університет

КЛАСТЕРИЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА БІОПАЛИВ У ФОРМУВАННІ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ

I. Honcharuk

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economics, Vinnytsia National Agrarian University

CLUSTERING OF BIOFUELS PRODUCTION IN THE FORMATION OF ENERGY INDEPENDENCE OF THE AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.19-20.74

Ю. І. Ясько

к. е. н., доцент кафедри економічної теорії та конкурентної політики,Київський національний торговельно-економічний університет

ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ

Y. Yasko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Economics and Competition Policy, Kyiv National University of Trade and Economics

INSTITUTIONAL PROVIDING OF STATE COMPETITION POLICY

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.19-20.80

В. Р. Товмасян

к. е. н., докторант, ПВНЗ "Європейський університет"

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ АВІАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ

V. Tovmasian

PhD in Economics, Doctoral candidate, Private Higher Educational Institution "European University"

METHODICAL APPROACH TO THE EVALUATION OF THE FINANCIAL POLICY OF AVIATION ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.19-20.88

В. І. Кифяк

к. е. н., доцент, доцент кафедри бізнесу та управління персоналом, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

О. О. Лакуста

магістрант кафедри бізнесу та управління персоналом, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

Л. Д. Водянка

к. е. н., доцент кафедри бізнесу та управління персоналом, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

РЕІНЖИНІРИНГ ЯК ПРОЦЕС ВИХОДУ ПІДПРИЄМСТВ З КОРОНАКРИЗИ

V. Kyfyak

PhD in Economics, Assistant Professor of the Department of Business and HR management, Yurii Fedkovych Chernivtsi National University

O. Lakusta

master's student of the Department of Business and HR management, Yurii Fedkovych Chernivtsi National University

L. Vodianka

PhD in Economics, Assistant Professor of the Department of Business and HR management, Yurii Fedkovych Chernivtsi National University

REENGINEERING AS A PROCESS OF ENTERPRISES EXIT FROM THE CORONACRISIS

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.19-20.96

В. В. Чепка

к. е. н., доцент кафедри корпоративних фінансів та контролінгу,ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

І. М. Свідерська

к. е. н., доцент кафедри корпоративних фінансів та контролінгу,ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

Ю. О. Гавриленко

економіст з фінансової роботи АТ "Київмедпрепарат"

ФІНАНСОВИЙ СТАН ПІДПРИЄМСТВА: ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ

V. Chepka

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Corporate Finance and Controlling, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

I. Sviderska

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Corporate Finance and Controlling, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

Y. Havrylenko

Financial economist, JSC Kievmedpreparat

FINANCIAL STATUS OF THE ENTERPRISE: THEORETICAL BASIS

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.19-20.103

Є. М. Киян

асистент кафедри міжнародного менеджменту, ДВНЗ "Київський національний економічний університет"

О. В. Субочев

к. е. н., доцент, кафедра міжнародних фінансів, ДВНЗ "Київський національний економічний університет"

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ОЦІНЮВАННЯ НАДІЙНОСТІ БАНКУ В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛЬНОЇ КООРДИНАЦІЇ СИСТЕМ БАНКІВСЬКОГО НАГЛЯДУ

Y. Kyian

Assistant of the Department of International Management, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

О. Subochev

PhD in Economics, Associate Professor, Department of International Finance, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

METHODICAL APPROACHES TO ASSESSING THE RELIABILITY OF THE BANK IN THE CONTEXT OF GLOBAL COORDINATION OF BANKING SUPERVISION SYSTEMS

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.19-20.110

А. С. Олійник

к. е. н., старший викладач кафедри менеджменту, Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава

Ю. С. Тургеля

здобувач вищої освіти спеціальності "Менеджмент",Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава

Ю. Є. Соколовська

здобувач вищої освіти спеціальності "Економіка",Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава

ВИРОБНИЧО-МАРКЕТИНГОВІ СТРАТЕГІЇ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ

А. Oliinyk

PhD in Economics, Senior Lecturer of the Department of Management,Poltava State Agrarian Academy, Poltava

Yu. Turhelia

higher Education Degree in Management, Poltava State Agrarian Academy, Poltava

Yu. Sokolovska

higher Education Degree in Economics, Poltava State Agrarian Academy, Poltava

PRODUCTION AND MARKETING STRATEGIES OF ANTI-CRISIS MANAGEMENT

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.19-20.117

В. В. Концева

к. е. н., професор, Національний транспортний університет, м. Київ, Україна

Н. В. Бойко

старший викладач, Національний транспортний університет, м. Київ, Україна

А. Ю. Саченко

магістрант, Національний транспортний університет, м. Київ, Україна

АУДИТ ІНВЕСТИЦІЙНИХ АКТИВІВ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

V. Kontseva

PhD., Professor, National Transport University, Kyiv, Ukraine

N. Boiko

Senior Lecturer, National Transport University, Kyiv, Ukraine

A. Sachenko

master, National Transport University, Kyiv, Ukraine

AUDIT OF INVESTMENT ASSETS OF A COMMERCIAL BANK

Державне управління

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.19-20.122

Н. І. Деревягіна

к. т. н., доцент кафедри гідрогеології та інженерної геології, Національний технічний університет "Дніпровська політехніка"

А. М. Пугач

д. держ. упр., професор, завідувач кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування,Дніпровський державний аграрно-економічний університет

А. І. Плотницька

асистент кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування,Дніпровський державний аграрно-економічний університет

ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

N. Dereviahina

PhD in Technical Sciences, Associate Professor of the Department of Hydrogeology and Engineering Geology, Dnipro University of Technology

A. Pugach

Doctor of Sciences in Public Administration, Professor,Head of the Department of Management, public management and administration,Dnipro State Agrarian and Economic University

A. Plotnitskaya

assistant of the Department of Management, public management and administration,Dnipro State Agrarian and Economic University

ORGANIZATIONAL SUPPORT OF PUBLIC ADMINISTRATION IN ENVIRONMENTAL PROTECTION

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.19-20.127

І. І. Дороніна

к. е. н., докторант кафедри економічної політики та врядування, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

ІНСТРУМЕНТИ МОБІЛІЗАЦІЇ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ЯК СКЛАДОВА ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ ВІДНОВЛЮВАНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ

I. Doronina

PhD in Economics, Doctoral Student of the Department of Economic policy and governance, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv

FINANCIAL INSTRUMENTS AND RESOURCES AS COMPONENTS OF STATE SUPPORT FOR RENEWABLE ENERGY

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.19-20.134

В. Ф. Загурська-Антонюк

к. політ. н., доцент, доцент кафедри економічної безпеки, публічного управління та адміністрування, Державний університет "Житомирська політехніка"

ПОЛІСТРАТЕГІЯ ТА ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПОЛІТИКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

V. Zagurska-Antoniuk

PhD in Political Sciences Associate Professor" Associate Professor of the Department of economic security, public administration and administration, State University "Zhytomyr Polytechnic"

POLYSTRATEGY AND LEGAL REGULATION NATIONAL SECURITY POLICY

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.19-20.141

І. В. Антипенко

к. ю. н., докторант кафедри публічної політики та політичної аналітики, Національна академія державного управління при Президентові України

УПРАВЛІННЯ ПОЛІТИЧНИМИ РИЗИКАМИ У НАЦІОНАЛЬНИХ ПРОГРАМАХ АНТИКРИЗОВОЇ ГОТОВНОСТІ: ДОСВІД КРАЇН ОЕСР

I. Antypenko

PhD in Law, Doctoral candidate of the Department of Public Policy and Political Analysis, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

RISK GOVERNANCE IN NATIONAL CRISIS PREPAREDNESS PROGRAMS: THE CASE OF OECD COUNTRIES

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.19-20.149

Г. В. Гайович

к. філол. н., доцент, завідувач кафедри інновацій, інформаційної діяльності в освіті та навчання за міжнародними проєктами,Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту

І. В. Бабійчук

викладач кафедри інновацій, інформаційної діяльності в освіті та навчання за міжнародними проєктами, Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту

Н. М. Романюк

викладач кафедри інновацій, інформаційної діяльності в освіті та навчання за міжнародними проєктами, Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту

ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ СПРИЯННЯ АКТИВНОМУ НАВЧАННЮ ФАХІВЦІВ СФЕРИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ

H. Haiovych

PhD in Philology, Associate Professor, Chair of the Department of innovations, information activity in education and training on international projects, The Institute of Public Administration and Research in Civil Protection

I. Babiychuk

teacher of the Department of innovations, information activity in education and training on international projects, The Institute of Public Administration and Research in Civil Protection

N. Romaniuk

teacher of the Department of innovations, information activity in education and training on international projects, The Institute of Public Administration and Research in Civil Protection

IMPLEMENTATION OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES TO FACILITATE ACTIVE TRAINING OF CIVIL DEFENCE PROFESSIONALS OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.19-20.155

І. В. Пєша

к. пед. н., директор, державна установа "Державний інститут сімейної та молодіжної політики"

ОБГРУНТУВАННЯ НАПРЯМІВ ТА ЗАВДАНЬ МОЛОДІЖНОЇ РОБОТИ НА РІВНІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

I. Pyesha

PhD in Pedagogical Sciences, director, Work State Institution "State Institution of Family and youth policy"

SUBSTANTIATION OF WAYS AND TASKS OF THE YOUTH WORK AT THE TERRITORIAL COMMUNITY'S LEVEL WITH

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.19-20.161

Ю. В. Самойлик

д. е. н., доцент, професор кафедри економіки та міжнародних економічних відносин, Полтавська державна аграрна академія

Л. О. Погребняк

директор КП "4 міська клінічна лікарня Полтавської міської ради", здобувач ступеня вищої освіти "Магістр з публічного управління та адміністрування", Полтавська державна аграрна академія

СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ЗМІН

Iu. Samoilyk

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Economy and International Economic Relationship, Poltava State Agrarian Academy

L. Pogrebnyak

Director of ME "4 city clinical hospital of Poltava city council", Master's Degree of Public Management and Administration, Poltava State Agrarian Academy

THE DEVELOPMENT MANAGEMENT STRATEGY OF HEALTHCARE INSTITUTIONS UNDER THE CONDITIONS OF GLOBALIZATION CHANGERISES

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.19-20.167

І. Ю. Семенюк

к. е. н., доцент кафедри менеджменту та адміністрування,Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

Н. М. Махначова

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту та адміністрування,Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

Г. В. Іванченко

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту та адміністрування,Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

МОНІТОРИНГ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЦНАП ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОСТІ ЕПІДЕМІЧНОЇ СИТУАЦІЇ

I. Semeniuk

PhD in Economics, Senior Lecturer of the Department of Management and Administration, VITE KNUTE

N. Makhnachova

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management and Administration, VITE KNUTE

H. Ivanchenko

PhD in Economics, Associate Professor,Associate Professor of the Department of Management and Administration, VITE KNUTE

INFORMATION SUPPORT MONITORING OF ADMINISTRATIVE SERVICES CENTERS IN VINNYTSIA REGION IN THE CONTEXT OF EPIDEMIC SITUATION INSTABILITY

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.19-20.172

С. В. Дейнеко

здобувач

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ІНТЕГРОВАНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМ КОРДОНОМ УКРАЇНИ

S. Deyneko

Сandidate for a degree

LEGAL REGULATION OF POLICY DEVELOPMENT IN THE FIELD OF INTEGRATED GOVERNANCE STATE BORDER OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.19-20.179

Н. Г. Єршова

аспірант кафедри публічної політики та політичної аналітики,Національна академія державного управління при Президентові України

ПОНЯТТЯ ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ В КОНТЕКСТІ ПУБЛІЧНОЇ ПОЛІТИКИ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ

N. Yershova

Postgraduate student of the Public Policy and Political Analytics Department,National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

THE CONCEPT OF THE LEGAL MECHANISM IN THE CONTEXT OF PUBLIC POLICY: INTERNATIONAL EXPERIENCE FOR UKRAINE

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.19-20.186

В. Б. Романченко

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ СУЧАСНИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ МОДЕЛЕЙ ДЕРЖАВИ

V. Romanchenko

Postgraduate student, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

COMPARATIVE ANALYSIS OF MODERN SOCIO-ECONOMIC MODELS OF THE STATE

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.19-20.200

В. Є. Андронов

аспірант кафедри публічного управління та публічної служби, Національна академія державного управління при Президентові України

АНАЛІЗ ДОСЛІДНИЦЬКИХ ПІДХОДІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ МОДЕРНІЗАЦІЇ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ

V. Andronov

Postgraduate student of the Department of Public Administration and public service,National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

ANALYSIS OF RESEARCH APPROACHES TO DETERMINING THE ESSENCE OF MODERNIZATION OF PUBLIC AUTHORITIES

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.19-20.204

О. В. Грабчук

асистент кафедри права та правоохоронної діяльності, Державний університет "Житомирська політехніка"

СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАУКОВИХ ПІДХОДІВ ДО РОЗКРИТТЯ ПРОБЛЕМАТИКИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В СФЕРІ ПРОТИДІЇ ФІНАНСУВАННЮ ТЕРОРИЗМУ

O. Hrabchuk

Assistant Professor of the Department of law and law enforcement activities, State University "Zhytomyr Polytechnic"

SYSTEMATIZATION OF SCIENTIFIC APPROACHES TO THE DISCLOSURE OF PUBLIC ADMINISTRATION ISSUES IN THE FIELD OF COMBATING TERRORIST FINANCING

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент