Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 2, 2010

Економіка

О. П. Павленко

старший викладач кафедри фінансів, Дніпропетровський державний аграрний університет

РЕГУЛЯТОРНІ АСПЕКТИ ІНВЕСТУВАННЯ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ ЗА ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ

І. С. Івахненко

аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА МОЖЛИВОСТІ ЇЇ АКТИВІЗАЦІЇ

С. А. Ткаченко

старший викладач кафедри "Облік і економічний аналіз", Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

БЮДЖЕТУВАННЯ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ОПТИМАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА

Я. О. Міщенко

здобувач, асистент кафедри статистики, Київський Національний Економічний Університет імені Вадима Гетьмана

АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ

О. М. Зборовська

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства, Дніпропетровський університет економіки та права

ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Т. О. Іващенко

аспірант, КНУ імені Тараса Шевченка

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ЗАХИСТУ ТА ЙОГО ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКУ З СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЮ ПОЛІТИКОЮ

О. В. Воронченко

здобувач, Національний університет ДПС України

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ РИНКУ НЕРУХОМОСТІ

Л. О. Бетехтіна

старший викладач, Європейський університет (м. Херсон)

РЕІНЖИНІРИНГ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ПРИ ФОРМУВАННІ І ВИКОРИСТАННІ ОБОРОТНОГО КАПІТАЛУ

Д. О. Кузяк

аспірант кафедри банківських інвестицій, ДВНЗ "Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана

ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ЗМІСТУ ПРОЕКТНОГО ФІНАНСУВАННЯ У СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЧНІЙ НАУЦІ

В. В. Дяків

здобувач, Тернопільський державний економічний університет

ОСНОВНІ НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ В УКРАЇНІ

І. Ю. Матюшенко

канд. техн. наук, професор, заступник начальника Головного управління зовнішньоекономічних зв'язків і європейської інтеграції Харківської облдержадміністрації

В. І. Чередник

здобувач НДЦ індустріальних проблем розвитку НАН України, генеральний директор ДП "Електроважмаш"

Г. В. Заічко

аспірант кафедри фінансів, контролінгу та зовнішньо-економічної діяльності факультету "Бізнесу та фінансів", НТУ "ХПІ"

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ І ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ ЕНЕРГОМАШИНОБУДУВАННЯ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ

М. М. Пашко

аспірант, КНУ ім. Тараса Шевченка

ФІНАНСОВИЙ КАПІТАЛ: СУТНІСТЬ І ФАКТОРИ СУЧАСНОГО РОЗВИТКУ

О. В. Підлісна

аспірант кафедри маркетингу, Європейський університет, м. Київ

АНАЛІЗ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОГО РИНКУ РЕКЛАМНИХ ПОСЛУГ

О. О. Кахович

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СТРУКТУРНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ

О. І. Васильєва

кандидат наук з державного управління, доцент, докторант кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом, НАДУ при Президентові України

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ ТА ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

М. Ю. Дітковська

к. держ. упр., Чернігівський державний технологічний університет

КЛАСИФІКАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ІНФОРМАЦІЇ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

І. М. Олійченко

к. т. н., доцент, Чернігівський державний технологічний університет

АНАЛІЗ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В СИСТЕМІ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

К. М. Романенко

доцент кафедри методології освіти та управління, Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАРКЕТИНГОВОЇ МОДЕЛІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В КОНТЕКСТІ АДМІНІСТРАТИВНОГО РЕФОРМУВАННЯ

Д. О. Микитенко

здобувач, ХНУ

О. Б. Погайдак

здобувач, ТДТУ

МЕХАНІЗМ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОНІТОРИНГУ ТА БЕНЧМАРКІНГОВОГО ПРОЦЕСУ ОЦІНЮВАННЯ УКРАЇНИ ЗА ЯКІСТЮ ЖИТТЯ

С. В. Штурхецький

здобувач, Академія муніципального управління

ПЕРЕДУМОВИ ВИКОРИСТАННЯ Е-КОМУНІКАЦІЙ ПРИ ВИРІШЕННІ КОМУНІКАТИВНИХ ЗАВДАНЬ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент