Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 2, 2011

Економіка

М. В. Вихор

к. е. н., доцент, завідувач кафедри менеджменту

Н. В. Коваль

к. е. н., асистент кафедри менеджменту

О. І. Шемігон

к. с. н., доцент кафедри менеджменту, Білоцерківський національний аграрний університет

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПАСПОРТ ЯК ІНСТРУМЕНТ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ НА МІСЦЕВОМУ ТА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

О. А. Туманова

доцент кафедри "Фінанси та кредит", НАПКБ, Сімферополь

ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ НЕДЕРЖАВНИХ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ

З. В. Лагутіна

асистент, Київський національний університет будівництва і архітектури

РОЗРОБКА СУЧАСНИХ АНАЛІТИЧНИХ ІНСТРУМЕНТІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВНОГО ІНВЕСТУВАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ ПРОЕКТІВ

Н. В. Погуда

аспірант, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені В. Гетьмана"

ВНУТРІШНЯ НОРМА ПРИБУТКОВОСТІ У СИСТЕМІ ІНСТРУМЕНТІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

С. В. Вахнюк

к. е. н., Українська академія банківської справи

ХАРАКТЕРИСТИКА ВПЛИВУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ НА ІНДЕКС ІННОВАЦІЙ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ

І. В. Пушкарь

канд. наук з держ.управління, Запорізькій національний університет

МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПРОЕКТУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВИХ РЕГІОНІВ

Н. І. Демчук

к. е. н., доцент, Дніпропетровський державний аграрний університет

Н. П. Дуброва

к. е. н., доцент, Дніпропетровський державний аграрний університет

ГЛОБАЛІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ В ПРОЕКТНОМУ ФІНАНСУВАННІ

В. Ф. Савченко

д. е. н., професор, Чернігівський державний інститут економіки і управління

А. Ф. Лось

аспірант, Чернігівський державний інститут економіки і управління

НАПРЯМИ ОПТИМІЗАЦІЇ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ ЯК ПЕРЕДУМОВИ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ В УКРАЇНІ

В. О. Омельчук

кандидат наук з державного управління

ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ДОСТУПНОГО ЖИТЛА НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

І. О. Ковшова

к. е. н., доцент, Європейський університет

І. А. Гриджук

к. н. держ упр., Державна академія житлово-комунального господарства

ОРГАНІЗАЦІЯ ЕФЕКТИВНОЇ РЕКЛАМНОЇ КАМПАНІЇ ПІДПРИЄМСТВА В ІНТЕРНЕТ-ПРОСТОРІ

К. Г. Резніченко

старший викладач, здобувач кафедри фінансових ринків та фінансових послуг, Національний університет ДПС України

МІСЦЕ І ЗНАЧЕННЯ ОСВІТИ В РОЗБУДОВІ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ

Г. Л. Красневич

асистент кафедри економіки підприємництва, Київський національний торговельно-економічний університет

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПОЛОЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ОБГРУНТУВАННЯ ПРОЕКТІВ РОЗВИТКУ

Н. В. Кармазина

Державна академія житлово-комунального господарства, м. Київ

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ СТАЛОГО ПРОСТОРОВОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

О. В. Піменова

аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ТРАНСФОРМАЦІЯ ВІДНОСИН ВЛАСНОСТІ ТА РОЗВИТОК ФЕРМЕРСТВА У XIX—XXI СТОЛІТТЯХ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ

О. П. Карбівничий

здобувач, Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України

ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ

О. Ю. Чужкова

асистент кафедри товарознавства та експертизи в митній справі, Луцький національний технічний університет

ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ ТОРГОВЕЛЬНОЇ МЕРЕЖІ

В. М. Козаков

доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри державної політики та управління політичними процессами, Національна академія державного управління при Президентові України

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ (ЦІННІСНИЙ АСПЕКТ)

О. Г. Барило

к. т. н., старший науковий співробітник відділу з організації науково-дослідної роботи, Інститут державного управління у сфері цивільного захисту Національного університету цивільного захисту України

ІНФОРМАЦІЯ ЯК СКЛАДОВА СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ

Г. В. Дмитренко

кандидат наук з державного управління, заступник голови обласної державної адміністрації у Львівській області

ЕФЕКТИВНІСТЬ ФІНАНСУВАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ НА РЕАЛІЗАЦІЮ КОМПЛЕКСНОЇ ПРОГРАМИ СТВОРЕННЯ ЯДЕРНО-ПАЛИВНОГО ЦИКЛУ В УКРАЇНІ

П. В. Філіпчук

начальник головного управління Пенсійного фонду України у Волинській області, здобувач кафедри державного управління і менеджменту, Національна академія державного управління при Президентові України

ФАКТОРИ, ЯКІ СТИМУЛЮЮТЬ ЗМІНИ У ПРОЦЕСІ ВПРОВАДЖЕННЯ ПЕНСІЙНОЇ РЕФОРМИ

О. М. Чечель

к. е. н., докторант, Національна академія державного управління при Президентові України

ПРІОРИТЕТНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ КОНЦЕПЦІЇ ДОБРОБУТУ НАСЕЛЕННЯ

І. І. Мусієнко

к. війск. н., доцент, Інститут підготовки юридичних кадрів для Служби безпеки України Національної юридичної академії України ім. Я. Мудрого

ЗМІНА СТРУКТУРИ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ ЯК ВАЖЛИВИЙ РЕФОРМАТОРСЬКИЙ НАПРЯМ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

С. П. Потеряйко

к. військ. н., доцент кафедри державної служби, менеджменту та навчання за міжнародними проектами, Інститут державного управління у сфері цивільного захисту

ОРГАНІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ

Т. В. Іванова

к. е. н., професор, Академія муніципального управління

ПРИНЦИПИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЕКОЛОГІЧНОГО ТА РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

П. В. Іванюта

завідувач кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, Полтавська філія Національної академії статистики, обліку та аудиту

КОДУВАННЯ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Л. А. Онищенко

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України

ГЕОЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЩОДО РЕЙТИНГІВ ФІНАНСОВОЇ НАДІЙНОСТІ РИНКУ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ

Н. О. Шевченко

к. е. н., доц., докторант, Донецький державний університет управління

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ

О. В. Алейнікова

к. е. н., доцент, докторант, Класичний приватний університет

АКТИВІЗАЦІЯ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ ЩОДО АГРОПРОДОВОЛЬЧОЇ СФЕРИ

О. О. Бутник

аспірант, РВПС України НАН України

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА ПІДВИЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ РЕГІОНІВ

О. Б. Таращанська

аспірант кафедри економічної теорії та історії економіки, Національна академія державного управління при Президентові України

РЕЙДЕРСТВО В УКРАЇНІ: ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ ТА ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ

Н. В. Мірко

ст. викладач кафедри теоретичної та прикладної економіки Міжрегіональна Академія Управління Персоналом

УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ АКТИВІЗАЦІЇ РОЗВИТКУ ВНУТРІШНЬОГО РИНКУ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент