EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 2, 2011

Економіка

М. В. Вихор

к. е. н., доцент, завідувач кафедри менеджменту

Н. В. Коваль

к. е. н., асистент кафедри менеджменту

О. І. Шемігон

к. с. н., доцент кафедри менеджменту, Білоцерківський національний аграрний університет

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПАСПОРТ ЯК ІНСТРУМЕНТ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ НА МІСЦЕВОМУ ТА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

О. А. Туманова

доцент кафедри "Фінанси та кредит", НАПКБ, Сімферополь

ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ НЕДЕРЖАВНИХ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ

З. В. Лагутіна

асистент, Київський національний університет будівництва і архітектури

РОЗРОБКА СУЧАСНИХ АНАЛІТИЧНИХ ІНСТРУМЕНТІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВНОГО ІНВЕСТУВАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ ПРОЕКТІВ

Н. В. Погуда

аспірант, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені В. Гетьмана"

ВНУТРІШНЯ НОРМА ПРИБУТКОВОСТІ У СИСТЕМІ ІНСТРУМЕНТІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

С. В. Вахнюк

к. е. н., Українська академія банківської справи

ХАРАКТЕРИСТИКА ВПЛИВУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ НА ІНДЕКС ІННОВАЦІЙ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ

І. В. Пушкарь

канд. наук з держ.управління, Запорізькій національний університет

МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПРОЕКТУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВИХ РЕГІОНІВ

Н. І. Демчук

к. е. н., доцент, Дніпропетровський державний аграрний університет

Н. П. Дуброва

к. е. н., доцент, Дніпропетровський державний аграрний університет

ГЛОБАЛІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ В ПРОЕКТНОМУ ФІНАНСУВАННІ

В. Ф. Савченко

д. е. н., професор, Чернігівський державний інститут економіки і управління

А. Ф. Лось

аспірант, Чернігівський державний інститут економіки і управління

НАПРЯМИ ОПТИМІЗАЦІЇ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ ЯК ПЕРЕДУМОВИ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ В УКРАЇНІ

В. О. Омельчук

кандидат наук з державного управління

ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ДОСТУПНОГО ЖИТЛА НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

І. О. Ковшова

к. е. н., доцент, Європейський університет

І. А. Гриджук

к. н. держ упр., Державна академія житлово-комунального господарства

ОРГАНІЗАЦІЯ ЕФЕКТИВНОЇ РЕКЛАМНОЇ КАМПАНІЇ ПІДПРИЄМСТВА В ІНТЕРНЕТ-ПРОСТОРІ

К. Г. Резніченко

старший викладач, здобувач кафедри фінансових ринків та фінансових послуг, Національний університет ДПС України

МІСЦЕ І ЗНАЧЕННЯ ОСВІТИ В РОЗБУДОВІ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ

Г. Л. Красневич

асистент кафедри економіки підприємництва, Київський національний торговельно-економічний університет

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПОЛОЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ОБГРУНТУВАННЯ ПРОЕКТІВ РОЗВИТКУ

Н. В. Кармазина

Державна академія житлово-комунального господарства, м. Київ

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ СТАЛОГО ПРОСТОРОВОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

О. В. Піменова

аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ТРАНСФОРМАЦІЯ ВІДНОСИН ВЛАСНОСТІ ТА РОЗВИТОК ФЕРМЕРСТВА У XIX—XXI СТОЛІТТЯХ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ

О. П. Карбівничий

здобувач, Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України

ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ

О. Ю. Чужкова

асистент кафедри товарознавства та експертизи в митній справі, Луцький національний технічний університет

ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ ТОРГОВЕЛЬНОЇ МЕРЕЖІ

В. М. Козаков

доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри державної політики та управління політичними процессами, Національна академія державного управління при Президентові України

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ (ЦІННІСНИЙ АСПЕКТ)

О. Г. Барило

к. т. н., старший науковий співробітник відділу з організації науково-дослідної роботи, Інститут державного управління у сфері цивільного захисту Національного університету цивільного захисту України

ІНФОРМАЦІЯ ЯК СКЛАДОВА СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ

Г. В. Дмитренко

кандидат наук з державного управління, заступник голови обласної державної адміністрації у Львівській області

ЕФЕКТИВНІСТЬ ФІНАНСУВАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ НА РЕАЛІЗАЦІЮ КОМПЛЕКСНОЇ ПРОГРАМИ СТВОРЕННЯ ЯДЕРНО-ПАЛИВНОГО ЦИКЛУ В УКРАЇНІ

П. В. Філіпчук

начальник головного управління Пенсійного фонду України у Волинській області, здобувач кафедри державного управління і менеджменту, Національна академія державного управління при Президентові України

ФАКТОРИ, ЯКІ СТИМУЛЮЮТЬ ЗМІНИ У ПРОЦЕСІ ВПРОВАДЖЕННЯ ПЕНСІЙНОЇ РЕФОРМИ

О. М. Чечель

к. е. н., докторант, Національна академія державного управління при Президентові України

ПРІОРИТЕТНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ КОНЦЕПЦІЇ ДОБРОБУТУ НАСЕЛЕННЯ

І. І. Мусієнко

к. війск. н., доцент, Інститут підготовки юридичних кадрів для Служби безпеки України Національної юридичної академії України ім. Я. Мудрого

ЗМІНА СТРУКТУРИ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ ЯК ВАЖЛИВИЙ РЕФОРМАТОРСЬКИЙ НАПРЯМ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

С. П. Потеряйко

к. військ. н., доцент кафедри державної служби, менеджменту та навчання за міжнародними проектами, Інститут державного управління у сфері цивільного захисту

ОРГАНІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ

Т. В. Іванова

к. е. н., професор, Академія муніципального управління

ПРИНЦИПИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЕКОЛОГІЧНОГО ТА РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

П. В. Іванюта

завідувач кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, Полтавська філія Національної академії статистики, обліку та аудиту

КОДУВАННЯ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Л. А. Онищенко

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України

ГЕОЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЩОДО РЕЙТИНГІВ ФІНАНСОВОЇ НАДІЙНОСТІ РИНКУ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ

Н. О. Шевченко

к. е. н., доц., докторант, Донецький державний університет управління

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ

О. В. Алейнікова

к. е. н., доцент, докторант, Класичний приватний університет

АКТИВІЗАЦІЯ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ ЩОДО АГРОПРОДОВОЛЬЧОЇ СФЕРИ

О. О. Бутник

аспірант, РВПС України НАН України

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА ПІДВИЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ РЕГІОНІВ

О. Б. Таращанська

аспірант кафедри економічної теорії та історії економіки, Національна академія державного управління при Президентові України

РЕЙДЕРСТВО В УКРАЇНІ: ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ ТА ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ

Н. В. Мірко

ст. викладач кафедри теоретичної та прикладної економіки Міжрегіональна Академія Управління Персоналом

УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ АКТИВІЗАЦІЇ РОЗВИТКУ ВНУТРІШНЬОГО РИНКУ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 458-10-73, (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Економіка

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Норд Г. Л.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, професор, професор кафедри фінансів і кредиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Великий Ю. В.

д.е.н., професор кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Гайдуцький І.П.

к.е.н., науковий співробітник науково-дослідної лабораторії менеджменту ФММ НТУУ “КПІ”

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Денисенко М. П.

д.е.н., професор, професор кафедри Київського національного університету технологій та дизайну

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин З. О.

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С.В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Федоренко С. В.

доцент кафедри інформаційних систем і технологій ІПК ДСЗУ, академік академії будівництва України, к.т.н., доцент

Фролова Т. О.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Чорна Л. О.

д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів оподаткування і підприємництва Вінницького інституту конструювання одягу та підприємництва

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"

Державне управління

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бистряков І. К.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонов А. В.

д.держ.упр., доцент кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Беглиця В. П.

д.держ.упр., доцент, проректор з наукової роботи Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Великий Ю. В.

д.е.н., профессор Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Академії муніципального управління

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Євтушенко О. Н.

д.політ.н., професор, завідувач кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Міщенко К. С.

к. н. з держ. упр., доцент кафедри публічного управління та адміністрування Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С. В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Стоян О. Ю.

д.держ.упр., в.о. завідувача кафедри, доцент кафедри менеджменту Чорноморського національного університету імені Петра Могили