Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 2, 2012

Економіка

О. П. Коваль

к. е. н., завідувач сектора управління соціальними ризиками відділу соціальної політики, Національний інститут стратегічних досліджень

ПЕНСІЙНА РЕФОРМА В КОНТЕКСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

М. М. Радєва

к. е. н., доцент, Класичний приватний університет

РОЗВИТОК КОРПОРАТИВНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИХ ЗМІН

Л. П. Баришнікова

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства, Донецький державний університет управління

ЗАСТОСУВАННЯ СТРАТЕГІЧНОГО ПІДХОДУ ДО ДОСЛІДЖЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО СТАЛОГО РОЗВИТКУ

З. Б. Янченко

заслужений економіст України, к. е. н., начальник Головного управління економіки Житомирської облдержадміністрації

РІВЕНЬ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОКРИТТЯ ПОТРЕБ АГРАРНОГО СЕКТОРА УКРАЇНИ

Н. М. Пантєлєєва

кандидат технічних наук, доцент, докторант, Університет банківської справи Національного банку України, м. Київ

ІННОВАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ БАНКІВ

Т. І. Кравченко

асистент кафедри фінансів та банківської справи, Донецький національний університет

К. В. Колодка

студент, Донецький національний університет

ХАРАКТЕРИСТИКА ДІЯЛЬНОСТІ ІНСТИТУЦІЙНИХ ІНВЕСТОРІВ ТА ПРОБЛЕМИ ЇХ ФУНКЦІОНУВАННЯ НА ІНВЕСТИЦІЙНОМУ РИНКУ УКРАЇНИ

К. Ю. Васильєва

аспірант, Національний Університет "Києво-Могилянська академія"

СУЧАСНА СИТУАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ УКРАЇНИ

О. В. Антонюк

аспірант кафедри міжнародної економіки економічного факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

СТРАТЕГІЯ ПРОСУВАННЯ БРЕНДА КРАЇНИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ УКРАЇНИ

С. О. Рибак

к. е. н., заслужений економіст України, лауреат Державної премії в галузі науки і техніки

I. О. Темник

здобувач, Інститут світової економіки та міжнародних відносин НАН України

ОЛІМПІЙСЬКІ ІГРИ 2012 РОКУ В ЛОНДОНІ ЯК МАКРОПРОЕКТ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ: ПЕРЕДУМОВИ ЕФЕКТИВНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ

Н. В. Бондарчук

к. е. н., професор кафедри обліку і аудиту, Дніпропетровський державний аграрний університет

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СКЛАДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ СУБ'ЄКТАМИ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

О. В. Бугров

к. е. н., директор B&B Project Management Solutions

О. О. Бугрова

к. е. н., докторант НДЕІ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

РИНКОВІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ БУДІВНИЦТВОМ

Т. А. Бурова

к. е. н., доцент, завідувач кафедрою обліку та економічного аналізу, Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського

АНАЛІЗ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ГАЛУЗІ

Г. В. Климик

к. е. н., доцент

Л. М. Федорець

к. е. н., ст.викладач, Уманський національний університет садівництва

ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТУРИСТИЧНОГО КЛАСТЕРА ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Л. С. Шамян

старший викладач кафедри економіки та менеджменту, Полтавська філія європейського університету

МАРКЕТИНГОВІ ОСОБЛИВОСТІ ТУРИСТИЧНОГО ПРОДУКТУ

Р. Т. Фараджева

докторант кафедры "Экономика и менеджмент машиностроительной промышленности". Азербайджанская государственная нефтяная академия

ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВЕНЧУРНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Аббас Метлуби Мохерремели

диссертант, Институт Востоковедения, Национальная Академия Наук Азербайджана

НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ РОЛИ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ В ФОРМИРОВАНИИ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

М. М. Вуйців

аспірант кафедри обліку і аудиту, КНУ ім. Тараса Шевченка

СИСТЕМА ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ ЯК КОМПЛЕКС ЕЛЕМЕНТІВ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

О. Ю. Леось

здобувач, ст. викладач кафедри "Фінанси", Донецький державний університет управління

С. Б. Геоня

студентка, Донецький державний університет управління

ФОРМИ УЧАСТІ ДЕРЖАВИ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ

Т. В. Бутенко

здобувач, Міжнародний університет бізнесу і права, м. Херсон

ОЦІНКА СВІТОВОГО ДОСВІДУ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ НЕПРЯМОГО ОПОДАТКУВАННЯ АГРАРНОГО БІЗНЕСУ З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЙОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ

І. І. Давидова

аспірант кафедри аграрної соціології та розвитку села, Національний університет біоресурсів і природокористування України

КЛАСТЕРИЗАЦІЯ ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ ІНСТРУМЕНТ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Ю. В. Сусіденко

аспірант, Вінницький національний аграрний університет

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ — ВИРОБНИКІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

О. В. Панченко

асистент, Сумський державний університет

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКИ

Г. В. Дмитренко

доктор наук з державного управління, заступник міського голови м. Буча

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗПОДІЛУ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ

Я. Ф. Радиш

доктор наук з державного управління, професор, Національна академія державного управління при Президентові України

О. Я. Сорока

начальник юридичного відділу, Івано-Франківський національний медичний університет

ІВАН САВИЦЬКИЙ — ПЕРШИЙ РЕКТОР СТАНІСЛАВСЬКОГО МЕДИЧНОГО ІНСТИТУТУ (ДО ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ МЕДИЧНОЇ ДІЯЛЬНСТІ НА ПРИКАРПАТТІ У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТОЛІТТЯ)

С. Є. Мокрецов

кандидат медичних наук, докторант, Національна академія державного управління при Президентові України

ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ НАРОДЖУВАНОСТІ ЯК ПРІОРИТЕТНЕ ЗАВДАННЯ ДЕРЖАВНОЇ СІМЕЙНОЇ ПОЛІТИКИ

М. П. Сорока

к. е. н., докторант, Чорноморський державний університет імені Петра Могили

СТРАТЕГІЧНИЙ ПІДХІД ДО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПРИКОРДОННОГО РЕГІОНУ В УМОВАХ ПОШИРЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ІНТЕГРАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ

К. Л. Потопа

к. пед. н., декан, Криворізький факультет Запорізького національного університету

В. В. Барабанова

к. е. н., ст. викл. кафедри економічної кібернетики, Криворізький факультет Запорізького національного університету

АНАЛІЗ СОЦІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ ТА ЇХ ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ ДЛЯ РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

А. П. Федорук

здобувач кафедри економічної політики, Національна академія державного управління при Президентові України

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ БЮДЖЕТНИМ ПРОЦЕСОМ: ПРОБЛЕМИ, НЕДОЛІКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

О. О. Сиченко

к. е. н., доцент кафедри менеджменту організацій Дніпропетровський державний аграрний університет

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ І РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНИХ ПРОГРАМ У ГАЛУЗІ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Н. М. Левченко

д. держ. упр., доцент, Запорізький національний технічний університет

ФІНАНСОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСТЬ ТА ПІДХОДИ ДО ДІАГНОСТИКИ

Д. А. Міщенко

к. е. н., доцент кафедри фінансів та державного управління Дніпропетровська державна фінансова академія

РОЛЬ ДЕРЖАВИ У ВДОСКОНАЛЕННІ ПРІОРИТЕТНИХ НАПРЯМІВ ПІДТРИМКИ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент