EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 2, 2012

Економіка

О. П. Коваль

к. е. н., завідувач сектора управління соціальними ризиками відділу соціальної політики, Національний інститут стратегічних досліджень

ПЕНСІЙНА РЕФОРМА В КОНТЕКСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

М. М. Радєва

к. е. н., доцент, Класичний приватний університет

РОЗВИТОК КОРПОРАТИВНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИХ ЗМІН

Л. П. Баришнікова

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства, Донецький державний університет управління

ЗАСТОСУВАННЯ СТРАТЕГІЧНОГО ПІДХОДУ ДО ДОСЛІДЖЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО СТАЛОГО РОЗВИТКУ

З. Б. Янченко

заслужений економіст України, к. е. н., начальник Головного управління економіки Житомирської облдержадміністрації

РІВЕНЬ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОКРИТТЯ ПОТРЕБ АГРАРНОГО СЕКТОРА УКРАЇНИ

Н. М. Пантєлєєва

кандидат технічних наук, доцент, докторант, Університет банківської справи Національного банку України, м. Київ

ІННОВАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ БАНКІВ

Т. І. Кравченко

асистент кафедри фінансів та банківської справи, Донецький національний університет

К. В. Колодка

студент, Донецький національний університет

ХАРАКТЕРИСТИКА ДІЯЛЬНОСТІ ІНСТИТУЦІЙНИХ ІНВЕСТОРІВ ТА ПРОБЛЕМИ ЇХ ФУНКЦІОНУВАННЯ НА ІНВЕСТИЦІЙНОМУ РИНКУ УКРАЇНИ

К. Ю. Васильєва

аспірант, Національний Університет "Києво-Могилянська академія"

СУЧАСНА СИТУАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ УКРАЇНИ

О. В. Антонюк

аспірант кафедри міжнародної економіки економічного факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

СТРАТЕГІЯ ПРОСУВАННЯ БРЕНДА КРАЇНИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ УКРАЇНИ

С. О. Рибак

к. е. н., заслужений економіст України, лауреат Державної премії в галузі науки і техніки

I. О. Темник

здобувач, Інститут світової економіки та міжнародних відносин НАН України

ОЛІМПІЙСЬКІ ІГРИ 2012 РОКУ В ЛОНДОНІ ЯК МАКРОПРОЕКТ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ: ПЕРЕДУМОВИ ЕФЕКТИВНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ

Н. В. Бондарчук

к. е. н., професор кафедри обліку і аудиту, Дніпропетровський державний аграрний університет

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СКЛАДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ СУБ'ЄКТАМИ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

О. В. Бугров

к. е. н., директор B&B Project Management Solutions

О. О. Бугрова

к. е. н., докторант НДЕІ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

РИНКОВІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ БУДІВНИЦТВОМ

Т. А. Бурова

к. е. н., доцент, завідувач кафедрою обліку та економічного аналізу, Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського

АНАЛІЗ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ГАЛУЗІ

Г. В. Климик

к. е. н., доцент

Л. М. Федорець

к. е. н., ст.викладач, Уманський національний університет садівництва

ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТУРИСТИЧНОГО КЛАСТЕРА ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Л. С. Шамян

старший викладач кафедри економіки та менеджменту, Полтавська філія європейського університету

МАРКЕТИНГОВІ ОСОБЛИВОСТІ ТУРИСТИЧНОГО ПРОДУКТУ

Р. Т. Фараджева

докторант кафедры "Экономика и менеджмент машиностроительной промышленности". Азербайджанская государственная нефтяная академия

ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВЕНЧУРНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Аббас Метлуби Мохерремели

диссертант, Институт Востоковедения, Национальная Академия Наук Азербайджана

НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ РОЛИ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ В ФОРМИРОВАНИИ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

М. М. Вуйців

аспірант кафедри обліку і аудиту, КНУ ім. Тараса Шевченка

СИСТЕМА ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ ЯК КОМПЛЕКС ЕЛЕМЕНТІВ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

О. Ю. Леось

здобувач, ст. викладач кафедри "Фінанси", Донецький державний університет управління

С. Б. Геоня

студентка, Донецький державний університет управління

ФОРМИ УЧАСТІ ДЕРЖАВИ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ

Т. В. Бутенко

здобувач, Міжнародний університет бізнесу і права, м. Херсон

ОЦІНКА СВІТОВОГО ДОСВІДУ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ НЕПРЯМОГО ОПОДАТКУВАННЯ АГРАРНОГО БІЗНЕСУ З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЙОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ

І. І. Давидова

аспірант кафедри аграрної соціології та розвитку села, Національний університет біоресурсів і природокористування України

КЛАСТЕРИЗАЦІЯ ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ ІНСТРУМЕНТ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Ю. В. Сусіденко

аспірант, Вінницький національний аграрний університет

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ — ВИРОБНИКІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

О. В. Панченко

асистент, Сумський державний університет

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКИ

Г. В. Дмитренко

доктор наук з державного управління, заступник міського голови м. Буча

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗПОДІЛУ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ

Я. Ф. Радиш

доктор наук з державного управління, професор, Національна академія державного управління при Президентові України

О. Я. Сорока

начальник юридичного відділу, Івано-Франківський національний медичний університет

ІВАН САВИЦЬКИЙ — ПЕРШИЙ РЕКТОР СТАНІСЛАВСЬКОГО МЕДИЧНОГО ІНСТИТУТУ (ДО ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ МЕДИЧНОЇ ДІЯЛЬНСТІ НА ПРИКАРПАТТІ У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТОЛІТТЯ)

С. Є. Мокрецов

кандидат медичних наук, докторант, Національна академія державного управління при Президентові України

ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ НАРОДЖУВАНОСТІ ЯК ПРІОРИТЕТНЕ ЗАВДАННЯ ДЕРЖАВНОЇ СІМЕЙНОЇ ПОЛІТИКИ

М. П. Сорока

к. е. н., докторант, Чорноморський державний університет імені Петра Могили

СТРАТЕГІЧНИЙ ПІДХІД ДО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПРИКОРДОННОГО РЕГІОНУ В УМОВАХ ПОШИРЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ІНТЕГРАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ

К. Л. Потопа

к. пед. н., декан, Криворізький факультет Запорізького національного університету

В. В. Барабанова

к. е. н., ст. викл. кафедри економічної кібернетики, Криворізький факультет Запорізького національного університету

АНАЛІЗ СОЦІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ ТА ЇХ ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ ДЛЯ РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

А. П. Федорук

здобувач кафедри економічної політики, Національна академія державного управління при Президентові України

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ БЮДЖЕТНИМ ПРОЦЕСОМ: ПРОБЛЕМИ, НЕДОЛІКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

О. О. Сиченко

к. е. н., доцент кафедри менеджменту організацій Дніпропетровський державний аграрний університет

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ І РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНИХ ПРОГРАМ У ГАЛУЗІ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Н. М. Левченко

д. держ. упр., доцент, Запорізький національний технічний університет

ФІНАНСОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСТЬ ТА ПІДХОДИ ДО ДІАГНОСТИКИ

Д. А. Міщенко

к. е. н., доцент кафедри фінансів та державного управління Дніпропетровська державна фінансова академія

РОЛЬ ДЕРЖАВИ У ВДОСКОНАЛЕННІ ПРІОРИТЕТНИХ НАПРЯМІВ ПІДТРИМКИ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 458-10-73, (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Економіка

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Норд Г. Л.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, професор, професор кафедри фінансів і кредиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Великий Ю. В.

д.е.н., професор кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Гайдуцький І.П.

к.е.н., науковий співробітник науково-дослідної лабораторії менеджменту ФММ НТУУ “КПІ”

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Денисенко М. П.

д.е.н., професор, професор кафедри Київського національного університету технологій та дизайну

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин З. О.

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С.В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Федоренко С. В.

доцент кафедри інформаційних систем і технологій ІПК ДСЗУ, академік академії будівництва України, к.т.н., доцент

Фролова Т. О.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Чорна Л. О.

д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів оподаткування і підприємництва Вінницького інституту конструювання одягу та підприємництва

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"

Державне управління

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бистряков І. К.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонов А. В.

д.держ.упр., доцент кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Беглиця В. П.

д.держ.упр., доцент, проректор з наукової роботи Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Великий Ю. В.

д.е.н., профессор Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Академії муніципального управління

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Євтушенко О. Н.

д.політ.н., професор, завідувач кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Міщенко К. С.

к. н. з держ. упр., доцент кафедри публічного управління та адміністрування Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С. В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Стоян О. Ю.

д.держ.упр., в.о. завідувача кафедри, доцент кафедри менеджменту Чорноморського національного університету імені Петра Могили