EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 2, 2013

Економіка

Ю. М. Вербицька

к. е. н., доцент кафедри фінансів, Національний університет державної податкової служби України

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

О. М. Герасименко

к. е. н., доцент кафедри менеджменту, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси

ПОБУДОВА ПІДРОЗДІЛУ З РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО КІЛЬКОСТІ ТА ПРОФЕСІЙНОГО СКЛАДУ

О. С. Шнипко

доктор економічних наук, професор

БЕЗПЕКА ЛЮДСЬКОГО ЖИТТЯ ЯК ОСНОВА ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНОЇ ОБ'ЄДНАВЧОЇ ІДЕЇ В УКРАЇНІ: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ

Н. В. Егорова

к. э. н., Национальный технический университет Украины "КПИ"

ОСОБЕННОСТИ ТРАНСФОРМАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

О. Ю. Могилевская

к. э. н., доцент кафедры экономики и менеджмента, "Международный университет", г. Киев

МАРКЕТИНГОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ — ФИЛОСОФИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ СОВРЕМЕННОГО БИЗНЕСА

О. Ю. Єрмаков

д. е. н., професор, заслужений економіст України, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Н. І. Труш

к. е. н., Національний університет біоресурсів і природокористування України

М. М. Жибак

д. е. н., доцент, ВП НУБіП України "Бережанський агротехнічний інститут"

РЕСУРСНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО ГОСПОДАРЮВАННЯ У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ВИРОБНИЦТВІ: СТАН ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ

І. В. Хлівна

к. е. н., доцент, Уманська філія ПВНЗ "Європейський університет"

ВПЛИВ РИЗИКІВ НА ФІНАНСОВУ БЕЗПЕКУ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Д. М. Загорська

к. е. н., ст. викладач кафедри "Фінанси і кредит", Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

ДЖЕРЕЛА ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ'ЄКТІВ МАЛОГО БІЗНЕСУ

Р. Д. Стаканов

к. е. н., асистент кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету ім. Т. Шевченка

ЕВОЛЮЦІЯ МІГРАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В КАНАДІ

О. А. Боровик

аспірант кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі

ОЦІНКА ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ НОВІТНІХ РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ У СВІТОВИХ ТА ВІТЧИЗНЯНИХ ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСАХ

А. О. Башук

асистент кафедри розміщення продуктивних сил і технологій виробництва, Криворізький національний університет

ДЕРЖАВНА ІННОВАТИКА ЩОДО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

С. В. Петруха

в. о. доц., радник першого проректора, Університет "КРОК", м. Київ

ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВ "КД "ROYAL"

С. B. Палиця

територіальний менеджер, Представництво "Ранбаксі Лабораторіз Лімітед"

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД КЛАСТЕРИЗАЦІЇ В МЕДИЦИНІ

О. В. Шатілова

асистент кафедри менеджменту ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

ПРОГНОЗНА МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО РИНКУ НОВИХ ЛЕГКОВИХ АВТОМОБІЛІВ

В. С. Шевченко

асистент кафедри менеджменту міського і регіонального розвитку, Харківська національна академія міського господарства

ДІАГНОСТУВАННЯ ПЕРЕДУМОВ ТА ФАКТОРІВ РОЗВИТКУ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

Беррин Болек

диссертант, Университет "Гафгаз"

ИНТЕГРАЦИЯ В МИРОВУЮ ТОРГОВУЮ СИСТЕМУ СТРАН, ПОДВЕРГШИХСЯ ТРАНСФОРМАЦИИ

Угур Ариф Болек

диссертант, Университет "Гафгаз"

РОЛЬ ТУРЕЦКОГО КАПИТАЛА В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ АЗЕРБАЙДЖАНА

О. В. Солодуха

викладач кафедри економіки та управління, Одеський національний університет ім. І.І.Мечникова

СПЕЦИФІКА ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ПОСЛУГ УПРАВЛІНСЬКОГО КОНСАЛТИНГУ

О. В. Зибарева

к. е. н., доцент, докторант, Інститут регіональних досліджень НАН України, м. Львів

О. О. Петращак

асистент, Буковинський державний фінансово-економічний університет, м. Чернівці

РЕГІОНАЛЬНА АСИМЕТРІЯ ЗА ПРОДУКТИВНІСТЮ ПРАЦІ НА ПРИКЛАДІ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ

С. С. Нісфоян

аспірант кафедри економіки та організації виробництва, Кіровоградський національний технічний університет

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕНДЕНЦІЙ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ НА ПЕРСОНАЛ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ ТА КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

І. В. Мамонтова

аспірант, Одеський національний економічний університет

СИСТЕМА ФІНАНСОВИХ ВАЖЕЛІВ ФІНАНСОВОГО МЕХАНІЗМУ

Н. В. Добіжа

к. е. н., доцент кафедри "Фінанси і кредит", Вінницький інститут економіки ТНЕУ

К. Ю. Корчевна

студентка, Вінницький інститут економіки ТНЕУ

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ УДОСКОНАЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ СТРАХОВОГО РИНКУ

Г. І. Олійник

аспірант кафедри страхування та ризик-менеджменту, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ВЗАЄМОДІЇ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ ТА БАНКІВ

А. В. Мазуренко

аспірант кафедри "Банківські інвестиції", Київський національний економічний університет імені В. Гетьмана

БАНКИ ТА ІНВЕСТИЦІЇ

Н. О. Образцова

аспірант, ПВНЗ "Міжнародний науково-технічний університет ім. акад. Ю. Бугая"

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ ІННОВАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ФАКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

О. Ю. Леось

ст. викладач кафедри "Фінанси", Донецький державний університет управління

Є. Ю. Пилипець

студент, Донецький державний університет управління

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ДЕПОЗИТАРНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В УКРАЇНІ

О. П. Скорук

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту альтернативних джерел енергії, Вінницький національний аграрний університет

І. М. Павельчук

магістр, Вінницький національний аграрний університет

МАРКЕТИНГОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ ВИРОБНИЦТВА БІОПАЛИВА НА ПЕРСПЕКТИВУ

В. В. Барабанова

к. е. н, доцент, Криворізький факультет Запорізького національного університету

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПОДАТКОВОГО ПЛАНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ

О. В. Литвинова

аспірант, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

АНАЛІЗ СВІТОВОГО ДОСВІДУ ЩОДО ВПЛИВУ ТУРИЗМУ НА СОЦІАЛЬНУ, ЕКОНОМІЧНУ ТА ЕКОЛОГІЧНУ СКЛАДОВУ РОЗВИТКУ КРАЇНИ

Л. А. Бехтер

аспірант, Запорізький національний університет

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ОЦІНКИ РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

М. Ю. Мироненко

к. е. н., докторант, Національна академія державного управління при Президентові України

ТЕНДЕНЦІЇ ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ УКРАЇНИ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК

Г. Л. Рябцев

канд. техн. наук, доцент, Національна академія державного управління при Президентові України

РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ РОЗВИТКУ ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

Г. В. Дученко

аспірант кафедри державного управління і менеджменту, Національна академія державного управління при Президентові України

ЩОДО МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ОПОДАТКУВАННЯМ НЕРУХОМОСТІ В УКРАЇНІ

О. Я. Сорока

начальник юридичного відділу, Івано-Франківський національний медичний університет

РОЛЬ І МІСЦЕ ВІДОМИХ ЛІКАРІВ У ДЕРЖАВНОМУ РЕГУЛЮВАННІ МЕДИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПРИКАРПАТТІ У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТОЛІТТЯ

Л. П. Оверчук

здобувач, Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф (УНПЦ ЕМД та МК), м. Київ

УПРАВЛІННЯ МЕДИЧНИМ ПОСТАЧАННЯМ МОБІЛЬНИХ ФОРМУВАНЬ В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ МИРНОГО ЧАСУ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 458-10-73, (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Економіка

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Норд Г. Л.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, професор, професор кафедри фінансів і кредиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Великий Ю. В.

д.е.н., професор кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Гайдуцький І.П.

к.е.н., науковий співробітник науково-дослідної лабораторії менеджменту ФММ НТУУ “КПІ”

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Денисенко М. П.

д.е.н., професор, професор кафедри Київського національного університету технологій та дизайну

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин З. О.

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С.В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Федоренко С. В.

доцент кафедри інформаційних систем і технологій ІПК ДСЗУ, академік академії будівництва України, к.т.н., доцент

Фролова Т. О.

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Чорна Л. О.

д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів оподаткування і підприємництва Вінницького інституту конструювання одягу та підприємництва

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"

Державне управління

Клименко Л. П.

Головний редактор, ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Асоціації університетів України

Федоренко В. Г.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Ємельянов В. М.

Заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, директор Інституту державного управління Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бистряков І. К.

Заступник головного редактора, д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Антонов А. В.

д.держ.упр., доцент кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Бакуменко В. Д.

д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Беглиця В. П.

д.держ.упр., доцент, проректор з наукової роботи Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Великий Ю. В.

д.е.н., профессор Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Горлачук В. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Дацій Н. В.

д.держ.упр., доцент, професор кафедри Академії муніципального управління

Дацій О. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Академії муніципального управління

Анджей Стельмах

доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичних систем Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Тадеуш Валлас

доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Джерзі Бабяк

доктор політичних наук, професор, заступник декану факультету політичних наук та журналістики Університету імені Адама Міцкевича (м.Познань, Польща)

Євтушенко О. Н.

д.політ.н., професор, завідувач кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Івашова Л. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри Академії митної служби України

Кальниш Ю. Г.

д.держ.упр., с.н.с., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при президентові України

Коваль Г. В.

д.держ.упр., завідувач кафедри, професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кузьменко О. Б.

д.е.н., професор, заступник декана Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Кураташвілі А. А.

д.е.н, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Міщенко К. С.

к. н. з держ. упр., доцент кафедри публічного управління та адміністрування Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри державної служби Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрного университету

Сорока С. В.

д.держ.упр., професор кафедри місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Стоян О. Ю.

д.держ.упр., в.о. завідувача кафедри, доцент кафедри менеджменту Чорноморського національного університету імені Петра Могили