Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 2, 2013

Економіка

Ю. М. Вербицька

к. е. н., доцент кафедри фінансів, Національний університет державної податкової служби України

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

О. М. Герасименко

к. е. н., доцент кафедри менеджменту, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси

ПОБУДОВА ПІДРОЗДІЛУ З РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО КІЛЬКОСТІ ТА ПРОФЕСІЙНОГО СКЛАДУ

О. С. Шнипко

доктор економічних наук, професор

БЕЗПЕКА ЛЮДСЬКОГО ЖИТТЯ ЯК ОСНОВА ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНОЇ ОБ'ЄДНАВЧОЇ ІДЕЇ В УКРАЇНІ: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ

Н. В. Егорова

к. э. н., Национальный технический университет Украины "КПИ"

ОСОБЕННОСТИ ТРАНСФОРМАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

О. Ю. Могилевская

к. э. н., доцент кафедры экономики и менеджмента, "Международный университет", г. Киев

МАРКЕТИНГОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ — ФИЛОСОФИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ СОВРЕМЕННОГО БИЗНЕСА

О. Ю. Єрмаков

д. е. н., професор, заслужений економіст України, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Н. І. Труш

к. е. н., Національний університет біоресурсів і природокористування України

М. М. Жибак

д. е. н., доцент, ВП НУБіП України "Бережанський агротехнічний інститут"

РЕСУРСНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО ГОСПОДАРЮВАННЯ У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ВИРОБНИЦТВІ: СТАН ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ

І. В. Хлівна

к. е. н., доцент, Уманська філія ПВНЗ "Європейський університет"

ВПЛИВ РИЗИКІВ НА ФІНАНСОВУ БЕЗПЕКУ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Д. М. Загорська

к. е. н., ст. викладач кафедри "Фінанси і кредит", Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

ДЖЕРЕЛА ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ'ЄКТІВ МАЛОГО БІЗНЕСУ

Р. Д. Стаканов

к. е. н., асистент кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету ім. Т. Шевченка

ЕВОЛЮЦІЯ МІГРАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В КАНАДІ

О. А. Боровик

аспірант кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі

ОЦІНКА ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ НОВІТНІХ РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ У СВІТОВИХ ТА ВІТЧИЗНЯНИХ ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСАХ

А. О. Башук

асистент кафедри розміщення продуктивних сил і технологій виробництва, Криворізький національний університет

ДЕРЖАВНА ІННОВАТИКА ЩОДО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

С. В. Петруха

в. о. доц., радник першого проректора, Університет "КРОК", м. Київ

ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВ "КД "ROYAL"

С. B. Палиця

територіальний менеджер, Представництво "Ранбаксі Лабораторіз Лімітед"

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД КЛАСТЕРИЗАЦІЇ В МЕДИЦИНІ

О. В. Шатілова

асистент кафедри менеджменту ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

ПРОГНОЗНА МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО РИНКУ НОВИХ ЛЕГКОВИХ АВТОМОБІЛІВ

В. С. Шевченко

асистент кафедри менеджменту міського і регіонального розвитку, Харківська національна академія міського господарства

ДІАГНОСТУВАННЯ ПЕРЕДУМОВ ТА ФАКТОРІВ РОЗВИТКУ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

Беррин Болек

диссертант, Университет "Гафгаз"

ИНТЕГРАЦИЯ В МИРОВУЮ ТОРГОВУЮ СИСТЕМУ СТРАН, ПОДВЕРГШИХСЯ ТРАНСФОРМАЦИИ

Угур Ариф Болек

диссертант, Университет "Гафгаз"

РОЛЬ ТУРЕЦКОГО КАПИТАЛА В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ АЗЕРБАЙДЖАНА

О. В. Солодуха

викладач кафедри економіки та управління, Одеський національний університет ім. І.І.Мечникова

СПЕЦИФІКА ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ПОСЛУГ УПРАВЛІНСЬКОГО КОНСАЛТИНГУ

О. В. Зибарева

к. е. н., доцент, докторант, Інститут регіональних досліджень НАН України, м. Львів

О. О. Петращак

асистент, Буковинський державний фінансово-економічний університет, м. Чернівці

РЕГІОНАЛЬНА АСИМЕТРІЯ ЗА ПРОДУКТИВНІСТЮ ПРАЦІ НА ПРИКЛАДІ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ

С. С. Нісфоян

аспірант кафедри економіки та організації виробництва, Кіровоградський національний технічний університет

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕНДЕНЦІЙ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ НА ПЕРСОНАЛ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ ТА КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

І. В. Мамонтова

аспірант, Одеський національний економічний університет

СИСТЕМА ФІНАНСОВИХ ВАЖЕЛІВ ФІНАНСОВОГО МЕХАНІЗМУ

Н. В. Добіжа

к. е. н., доцент кафедри "Фінанси і кредит", Вінницький інститут економіки ТНЕУ

К. Ю. Корчевна

студентка, Вінницький інститут економіки ТНЕУ

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ УДОСКОНАЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ СТРАХОВОГО РИНКУ

Г. І. Олійник

аспірант кафедри страхування та ризик-менеджменту, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ВЗАЄМОДІЇ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ ТА БАНКІВ

А. В. Мазуренко

аспірант кафедри "Банківські інвестиції", Київський національний економічний університет імені В. Гетьмана

БАНКИ ТА ІНВЕСТИЦІЇ

Н. О. Образцова

аспірант, ПВНЗ "Міжнародний науково-технічний університет ім. акад. Ю. Бугая"

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ ІННОВАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ФАКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

О. Ю. Леось

ст. викладач кафедри "Фінанси", Донецький державний університет управління

Є. Ю. Пилипець

студент, Донецький державний університет управління

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ДЕПОЗИТАРНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В УКРАЇНІ

О. П. Скорук

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту альтернативних джерел енергії, Вінницький національний аграрний університет

І. М. Павельчук

магістр, Вінницький національний аграрний університет

МАРКЕТИНГОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ ВИРОБНИЦТВА БІОПАЛИВА НА ПЕРСПЕКТИВУ

В. В. Барабанова

к. е. н, доцент, Криворізький факультет Запорізького національного університету

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПОДАТКОВОГО ПЛАНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ

О. В. Литвинова

аспірант, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

АНАЛІЗ СВІТОВОГО ДОСВІДУ ЩОДО ВПЛИВУ ТУРИЗМУ НА СОЦІАЛЬНУ, ЕКОНОМІЧНУ ТА ЕКОЛОГІЧНУ СКЛАДОВУ РОЗВИТКУ КРАЇНИ

Л. А. Бехтер

аспірант, Запорізький національний університет

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ОЦІНКИ РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

М. Ю. Мироненко

к. е. н., докторант, Національна академія державного управління при Президентові України

ТЕНДЕНЦІЇ ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ УКРАЇНИ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК

Г. Л. Рябцев

канд. техн. наук, доцент, Національна академія державного управління при Президентові України

РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ РОЗВИТКУ ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

Г. В. Дученко

аспірант кафедри державного управління і менеджменту, Національна академія державного управління при Президентові України

ЩОДО МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ОПОДАТКУВАННЯМ НЕРУХОМОСТІ В УКРАЇНІ

О. Я. Сорока

начальник юридичного відділу, Івано-Франківський національний медичний університет

РОЛЬ І МІСЦЕ ВІДОМИХ ЛІКАРІВ У ДЕРЖАВНОМУ РЕГУЛЮВАННІ МЕДИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПРИКАРПАТТІ У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТОЛІТТЯ

Л. П. Оверчук

здобувач, Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф (УНПЦ ЕМД та МК), м. Київ

УПРАВЛІННЯ МЕДИЧНИМ ПОСТАЧАННЯМ МОБІЛЬНИХ ФОРМУВАНЬ В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ МИРНОГО ЧАСУ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент